programoz si technol gi k
Download
Skip this Video
Download Presentation
Programozási technológiák

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 171

Programozási technológiák - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Programozási technológiák. 2007/08. 1. Az OOP főbb jellemzői. Objektum, osztály. Objektum : Információkat tárol, és kérésre feladatokat hajt végre. Logikailag összetartozó adatok és rajtuk dolgozó algoritmusok összessége: adatok metódusok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programozási technológiák' - lucky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
objektum oszt ly
Objektum, osztály
 • Objektum: Információkat tárol, és kérésre feladatokat hajt végre. Logikailag összetartozó adatok és rajtuk dolgozó algoritmusok összessége:
  • adatok
  • metódusok
 • Az objektumot üzenetek (kérelmek) által lehet megkérni a feladatok elvégzésére. (Ez egy metódus végrehajtását jelenti.)
 • Osztály (class): Objektumtípus, amely alapján példá-nyokat, azaz objektumokat hozhatunk létre.
el ny k c lok
Előnyök, célok
 • A szoftverfejlesztés során az együtt változó részek elkülöníthetők
 • Projektek közötti újrahasznosíthatóság növelése
konstruktor p ld nytag oszt lytag
Konstruktor, példánytag, osztálytag
 • Az objektumot létre kell hozni, és inicializálni kell. Az inicializálást végző metódust konstruktornak nevezzük.
 • További fogalmak:
  • példányváltozó,
  • példánymetódus,
  • osztályváltozó (közös változó),
  • osztálymetódus (objektum létrehozása nélkül is tud dolgozni, csak az osztályváltozókat manipulálhatja)
oop jellemz k
OOP jellemzők
 • Bezárás, az információ elrejtése: az adatokat csak interfészeken (metódusok) keresztül lehet elérni.
 • Öröklődés: az utód osztály örökli az ős adatait, metódusait, valamint tartalmazhat újakat, és felülírhat régi metódusokat.
 • Polimorfizmus – többalakúság: ugyanarra az üzenetre (kérelemre), azaz metódus hívásra, különböző objektumok különbözőképpen reagál-hatnak.
l that s g
Láthatóság
 • Az osztály deklarálásakor megadhatjuk, hogy mely adatokat lehet az objektumon kívülről elérni
  • Nyilvános (public): kívülről elérhető
  • Védett (protected): hozzáférés csak saját és az örökös metódusok számára
  • Privát (private): hozzáférés csak saját metó-dusok számára
oo nyelvek
OO nyelvek
 • Simula-67
 • Smalltalk (70’ eleje, XEROX)
 • Hibrid nyelvek: C++, Turbo Pascal
 • Java: ’91-96, SUN MicroSystem
a java f bb jellemz i
A Java főbb jellemzői
 • C++-- kevesebb nyelvi eszköz, szigorúbb, kötöttebb, kevesebb hibalehetőség
 • Hordozható kód: egy virtuális gépen (JVM, Java Virtual Machine) futó ún. bájtkód. Nincsenek implementációfüggő elemek.
 • Rohamos fejlődés kulcsa a JVM beépítése a Web böngészőkbe.
 • Fejleszthető:
  • Alkalmazás (application)
  • Applet
  • Servlet
  • JSP (Java Server Pages)
jdk java development kit
JDK (Java Development Kit)
 • Fejlesztői és futtató környezet (java.sun.com) Részei:
  • API (Application Programming Interface) – osztály-könyvtár (a Java egyik ereje a rengeteg kész osztály)
  • Fordító
  • Értelmező
  • Appletnéző
  • Help, stb
 • Újabb neve: pl. J2SE (Java 2 Platform, Standard Edition)
 • Csomag: logikailag összetartozó osztályok. Csomag struktúra – könyvtár struktúra.
slide12
public class Hello{ public static void main(String[] args){ System.out.println("Hello World!"); }}
 • A Hello nevű osztály publikus, más csomagokból is látni lehet.
 • A main metódus a program belépési pontja.
  • Publikus
  • A static kulcsszó azt jelenti, hogy ez osztálymetódus
  • void: nincs visszatérési értéke, azaz eljárás
  • String[] args: a parancssor paraméterek
 • A System egy osztály, amelyben található egy out objektum, melynek a println egy metódusa.
ki r s beolvas s
Kiírás, beolvasás

import extra.*;

//importálni kell azon osztályokat, csomagokat, //amelyekre hivatkozunk

...

int egysegar, mennyiseg, ar; //4 b. egész típus

egysegar=Console.readInt("Egységár: ");

mennyiseg=Console.readInt("Mennyiség: ");

ar=egysegar*mennyiseg;

System.out.println("Ön " + mennyiseg +

" l benzint tankolt összesen " + ar +

"Ft értékben");

//a System osztály a java.lang csomagban van //benne, amit nem kell importálnunk

ki r s beolvas s1
Kiírás, beolvasás
 • A Console osztály metódusai (függvényei):

int readInt()

int readInt(String str)

Hasonlóan: readLong, readDouble, readChar, readLine

 • A print és println metódusoknak egyetlen paramé-terük lehet, de az többféle típusú. Ha egyszerre több dolgot is ki szeretnénk íratni, akkor ezeket össze kell adnunk. A Java automatikusan szöveggé konvertál.
 • Pl. print("a+b=" + a + b)
 • Pl. print("a+b=" + (a + b))
a program alkot elemei
A program alkotóelemei
 • Azonosítóban betűk, számjegyek, a _ jel és a valuta szimbólumok szerepelhetnek. Számjeggyel nem kezdődhet. Akár ékezetes betűt is tartalmazhat (unikód), de ezt inkább kerüljük.
 • Kulcsszó
 • Literál: állandó, amely beépül a program kódjába. Lehet:
  • egész (automatikusan int típusú, lehet hexad., decimális, oktális),
  • valós (pl: 2.3 2. .3 6e23),
  • logikai (true, false),
  • karakter (pl. '?', '\u1ac5' ),
  • szöveg (pl. "valami"),
  • null.

Vezérlő szekvenciák: \n \t \" \' \\

pl. println("Egy idézet: \"Talpra magyar!\"")

java t pusok
Java típusok
 • Primitív típusok: (numerikus vagy logikai)
  • byte 1 b. -128 .. 127
  • short 2 b. -32768 .. 32767
  • int 4 b. kb -2*109 .. 2*109
  • long 8 b. kb. -1019 .. 1019
  • float 4 b.
  • double 8 b.
  • char 2 b.
  • boolean
 • Referencia típus: olyan mutató, mely egy objektum hivatkozását tartalmazza.

Numerikus típusok

a char is numerikus t pus
A char is numerikus típus

char c;

int a;

c=65;

System.out.println(c);

c='A'+1;

System.out.println(c);

a=c+1;

System.out.println(a);

slide18
float
  • 4 bájt
  • Kb. 1.4E-45 … 3.4E+38
  • 6-7 jegy pontosság
 • double
  • 8 bájt
  • Kb. 5E-324 … 1.8E+308
  • 14-15 jegy pontosság
v ltoz deklar l s
Változó deklarálás
 • Deklaráló utasítás
 • Adható kezdőérték is (inicializálás).
 • Pl:

int a, b;

double x, y = 2.4;

forr sprogram szerkezete
Forrásprogram szerkezete
 • A forrásállomány (fordítási egység) egy vagy több osztályból állhat.
 • A forrásállomány neve a main metódust tartalmazó egyetlen publikus osztály neve lesz.
 • Fordításkor több class kiterjesztésű állo-mány keletkezhet.
slide21
import java.utils.*;

import extra.*;

//Egy vagy több osztály deklarálása, a sorrend mindegy

class C1{

...

}

class C2{

...

}

...

public class Prog{

...

public static void main(String[] args){

...

}

...

}

oper torok
Operátorok
 • Unáris postfix és prefix operátorok
  • [ ] tömbképző
  • . minősítő
  • ( ) metódus képző
  • ~, ! bitenkénti, ill. logikai tagadás00
  • new példányosító
  • (típus)kifejezés típuskényszerítő
  • +, - előjel
  • ++, -- léptető, pl. i++ vagy ++i mindkettő növeli i értékét, de az első értéke i eredeti, míg a második i megnövelt értéke lesz.
slide23
++, --

int a = 0, b, c;

b = ++a;

a = 0;

c = a++;

c = ++b + a++;

c = a+++++b;

c = a++ + ++b;

multiplikat v oper torok
Multiplikatív operátorok
 • *, /
 • % maradékos osztás
 • Ha az operandusok egészek, akkor az eredmény is egész, ha legalább az egyik operandus valós, akkor az eredmény is valós.
 • Pl.int ossz = 2 + 3; double atlag = ossz / 2;
 • Megj. A maradékképzés valós számokra is alkalmazható
slide25
Additív operátorok

+, -

 • Relációs operátorok (az eredmény boolean típusú lesz)

<, <=, >, >=,==, !=

 • Logikai operátorok
  • !nem
  • &, &&és(teljes, ill. rövid kiértékelésű)
  • |, ||vagy
  • ^kizáró vagy
 • Bitenkénti operátorok
  • ~komplementálás
  • &, |, ^
  • <<,>>,>>>léptetések (>>>: minden esetben 0 lép be)
slide26
Feltételes operátorok

(feltétel) ? kifejezés1: kifejezés2pl. kamat = (fiz>200000)?10:0;

 • Értékadó operátorok

=, +=, -=, *=, /=, %= …

Az összetett értékadás szintaktikája: változóoperátor = kifejezés a += b

szemantikája: változó = (típus) változóoperátor kifejezésa = a + b

ahol típus a változó típusa, amelyet rákényszerí-tünk a jobboldalra.

rt kad oper torok
Értékadó operátorok
 • Vigyázzunk az összetett ill. a „hagyományos értékadó utasítások nem minden esetben teljesen egyformák!

int a=10;

a+=5;

megegyezik az a=a+5 ut.-al, mindkét oldal int

a+=1.5;

nem egyezik meg az a=a+1.5 ut.-al, mely szintaktikai hibás, hiszen a jobb oldal double

 • Lehetséges a többszörös értékadás, pl: a=b=5;
ki rt kel s
Kiértékelés
 • Egy kifejezés kiértékelési sorrendjétmeg-határozzák:
  • zárójel
  • prioritás
  • asszociativitás (balról – jobbra vagy jobbról – balra szabály)
java utas t sok
Java utasítások
 • deklaráló; pl. int a;
 • értékadó; pl. a = b * 2;
 • postfix és prefix növelő és csökkentő; pl. a++;
 • metódushívás, pl. System.out.println("Hahó!");
 • példányosítás, pl. auto = new Auto("ABC123");
 • Programvezérlő, pl. elágazások, ciklusok
 • üres: ;
java utas t sok1
Java utasítások
 • Minden utasítást pontosvessző zár le.
 • Blokk (vagy összetett utasítás): { ... }
t puskonverzi k
Típuskonverziók
 • A Java erősen típusos nyelv
 • Típuskonverzió lehet
  • automatikus (implicit)
  • kényszerített (explicit): (típus)kifejezéstype cast

illetve

  • szűkítő
  • bővítő
slide33
Primitív típusok esetén egy szűkebb adattípus értéke konvertálható egy bővebb adattípus értékébe információ-vesztés nélkül.

Ez általában automatikus.

int i;double d;byte b;short s;

b + s //implicit bővítő konverzió (int)

d = i; //implicit bővítő konverzió

i = d; //szintaktikai hiba

i = (int)d; //explicit szűkítő konv.

numerikus oper torok t puskonverzi i
Numerikus operátorok típuskonverziói
 • Automatikus konverziók a következő szabályok szerint:
  • Unáris operátorok: ha az operandus int-nél szűkebb, akkor int-é konvertál, egyébként nem konvertál
  • Bináris operátorok: mindkét operandust a kettő közül bővebb, de minimum int-é konvertálja

(Az egész literál automatikusan int, a valós literál automatikusan double)

rt kad utas t s
Értékadó utasítás
 • változó = kifejezés;
 • A kifejezés típusának értékadás szerint kompatíbilisnek kell lenni a változó típusával:
  • azonos típusok
  • a jobb oldal szűkebb, akkor implicit bővítő konverzió
  • a bal oldal byte, short vagy char, a jobb oldal int, és a fordító el tudja dönteni, hogy a jobboldal belefér a baloldalba, akkor implicit szűkítő konverzió. pl. byte b = 100; (az egész literál automatikusan int típusú).
  • minden más esetben fordítási hiba keletkezik
met dush v s
Metódushívás
 • Osztály.metódus(paraméterek) pl. y=Math.sin(x);
 • Objektum.metódus(paraméterek)pl. hossz=szoveg.length();
 • Saját osztályból elég csak a metódus neve: metódus(paraméterek)
 • Egy metódus lehet eljárás- vagy függvényszerű.
 • Túlterhelés (overloading): lehet több azonos nevű metódus, melyek a paraméterezésben és/vagy a visszatérési érték típusában térhetnek el egymástól.

Pl. float max(float a, float b) illetve int max(int a, int b)

a java lang math oszt ly
A java.lang.Math osztály
 • Java API (Application Programming Interface): rengeteg csomag, osztály
 • Nem kell importálni.
 • Konstansok: E, PI
 • Függvények: abs, asin, sin, cos, atan, tan, exp, log, max, min, pow, sqrt, toDegrees, toRadians, random, round…
slide39
min
 • public static int min(int a, int b)
  • Returns the smaller of two int values. That is, the result the argument closer to the value of Integer.MIN_VALUE. If the arguments have the same value, the result is that same value.
  • Parameters:
   • a - an argument.
   • b - another argument.
  • Returns:
   • the smaller of a and b.
  • See Also:
   • Long.MIN_VALUE
szelekci k if utas t s
Szelekciók - if utasítás

if(a>b) c=a;else

c=b;

if(feltétel)utasítás1;elseutasítás2;

 • feltétel: logikai kifejezés
 • az else ág elhagyható
 • a feltétel után nincs pontosvessző
 • az utasítás esetén viszont van pontosvessző
 • minden feltétel zárójelben
 • egy ágban több utasítás: blokk {...}
 • egymásba ágyazás
szelekci k switch utas t s
Szelekciók - switch utasítás

switch(kifejezés){ case érték1: utasítások; break; case érték2: utasítások; break; ... default: utasítások;}

 • akkor alkalmazható, ha egy kifejezés jól meghatározott, különálló értékeire szeretnénk bizonyos utasításokat végrehajtani
 • kifejezés: byte, short, int vagy char
 • a break hatására a switch blokk végére kerül a vezérlés, e nélkül a következő case ágra kerülne a vezérlés
 • egy case kulcsszóhoz csak egy érték tartozhat
szelekci k switch utas t s1
Szelekciók - switch utasítás

switch(pont){

case 1:

case 2:

case 3: System.out.println("Elégtelen");

System.out.println("Készüljön tovább!");

break;

case 4: System.out.println("Elégséges");

break;

case 5: System.out.println("Közepes");

break;

case 6: System.out.println("Jó");

break;

default: System.out.println("Jeles");

}

iter ci k while utas t s
Iterációk - while utasítás

while(feltétel)utasítás;

 • Amíg a feltétel igaz, újból végrehajtja az utasítást, ha hamis, akkor a ciklust követő utasításra lép.
 • Több utasítás esetén: blokk { ... }

Példa: Bankba tesszük a pénzünket kamatozni, és addig tartjuk bent, amíg milliomosok nem leszünk. A program számolja ki, hogy hány évet kell várnunk.

iter ci k while utas t s1
Iterációk - while utasítás

import extra.*;

public class Milliomos1{

public static void main(String[]args){

final double KAMAT=8.5; //konstans

int ev=0;

int penz=Console.readInt("Összeg: ");

while(penz<1000000){

penz*=1+KAMAT/100; //Ft-ra kerekít

ev++;

}

System.out.println(ev+

" ev mulva leszunk milliomosok!");

}

}

iter ci k do while utas t s
Iterációk - do...while utasítás

doutasítás;while(feltétel)

 • Amíg a feltétel igaz, újból végrehajtja az utasítást, ha hamis, akkor a ciklust követő utasításra lép.
 • Több utasítás esetén: blokk { ... }

Példa: Bankba tesszük a pénzünket kamatozni, és addig tartjuk bent, amíg milliomosok nem leszünk. A program számolja ki, hogy hány évet kell várnunk.

iter ci k do while utas t s1
Iterációk - do...while utasítás

import extra.*;

public class Milliomos2{

public static void main(String[]args){

final double KAMAT=8.5; //konstans

int ev=0;

int penz=Console.readInt("Összeg: ");

do{

penz*=1+KAMAT/100; //Ft-ra kerekít

ev++;

}while(penz<1000000);

System.out.println(ev+ " ev mulva leszunk milliomosok!");

}

}

iter ci k for utas t s
Iterációk - for utasítás

for(inicializálás; feltétel; léptetés)utasítás;

 • inicializálás: egy vagy több utasítás vesszővel elválasztva, mely(ek) egyszer hajtódik végre a ciklusmagba való első belépés előtt. Pl. ciklusváltozó deklarálása, inicializálása. A ciklusváltozó típusa tetszőleges.
 • feltétel: amíg igaz, újból végrehajtja az utasítást, ha hamis, akkor a ciklust követő utasításra lép.
 • léptetés: egy vagy több utasítás vesszővel elválasztva, mely(ek) a ciklusmag minden egyes lefutása után automatikusan végrehajtódik. Általában a ciklusváltozót szokás itt növelni vagy csökkenteni.
iter ci k for utas t s1
Iterációk - for utasítás

A while ciklus egy speciális esetének tekinthető:

for(inicializálás; feltétel; léptetés)utasítás;

inicializálás;while(feltétel){utasítás;léptetés}

iter ci k for utas t s p ld k
Iterációk - for utasításpéldák

for(int i=1; i<=10; i++) System.out.print("*");

for(int i=1; i<=10; i++){ for(int j=1; j<=10; j++) System.out.print("*"); System.out.println();}

slide50
for(char c='A'; c<='Z'; c++) System.out.print(c+" ");

//(c+' ') esetén a kódokat írja ki

for(char n='A',k='a'; n<='Z'; n++,k++) System.out.print(n+" "+k+" ");

for(double d=500000; d<=1000000; d*=1.1) System.out.println(d);

kiugr s a ciklusb l
Kiugrás a ciklusból
 • Breakutasítás: az aktuális utasításblokk-ból (pl. ciklusból) való azonnali kiugrást eredményezi.
 • Continue utasítás: hatására a vezérlés az utasításblokk (ciklus) végére kerül.
met dusok r sa
Metódusok írása
 • A metódus fej szintaktikája:[módosítók] visszatérésitípusmetódusneve( [paraméterlista] )
 • Néhány példa:
  • public static int min(int a, int b)
  • public void vonalhuz()
  • public void vonalhuz(int hossz)
  • long fakt(byte n)//csomag szintű láthatóság
 • Módosítók lehetnek:
  • public, private, protected: láthatóság
  • static: osztálymetódus
  • stb.
f ggv ny elj r s
Függvény, eljárás
 • A metódusoknak két fajtáját különböztetjük meg:
  • Eljárás–szerű metódus: visszatérési értékének típusa void, azaz üres típus, nem tér vissza értékkel
  • Függvény–szerű metódus: visszatérési értéké-nek típusa valamilyen voidtól különböző típus, azaz igazi értékkel tér vissza
 • A függvény eljárásként is hívható.
met dusok jellemz i
Metódusok jellemzői
 • Túlterhelés (overloading): lehet két egyforma nevű, de különböző paraméterezésű metódus. pl. vonalhuz() ill. vonalhuz(int hossz) vagy min(int a, int b) ill. min(double a, double b)
 • Paraméterátadás: érték szerinti. Az aktuális paraméter típusának értékadás szerint kompatíbilisnek kell lennie a formális paraméterrel.
 • Visszatérés a metódusból: függvény esetén return után kötelezően meg kell adnunk egy értéket.
met dusok jellemz i1
Metódusok jellemzői
 • Az osztály metódusainak deklarálási sor-rendje tetszőleges. A main-t elsőnek vagy utolsónak célszerű megadni.
 • A metódusok nem ágyazhatóak egymásba.
 • Lehet rekurzív metódusokat is definiálni.
 • A metódusban –mint egyébként is bármely blokkban– definiálhatunk lokális változót.
slide56
public class Metodusok{

static void vonalhuz(int hossz){

for (int i=1; i<=hossz; i++)

System.out.print("-");

System.out.println();

}

static void vonalhuz(){

vonalhuz(50);

}

static int abs(int n){

if (n>=0)

return n;

else

return -n;

}

slide57
static int jegySzam(int n){

int jszam=0;

do{

n/=10;

jszam++;

}while(n!=0);

return jszam;

}

public static void main(String[] args){

int a=-10;

int b=12345678;

vonalhuz();

System.out.println(a+" abszolut erteke: "+abs(a));

vonalhuz(40);

System.out.println(b+" jegyeinek szama: "+jegySzam(b));

vonalhuz();

}

}

oo program
OO program

Egy objektumorientált program egymással kommunikáló objektumok összessége, melyben minden objektumnak megvan a feladatköre

üzenet3

vezérlő objektum

objektum3

fut

üzenet1

üzenet2

objektum1

objektum2

üzenet1

p lda ember oszt ly s p ld nyai
zsófi

Ember

pozíció(x,y)iránySzög

megy(táv)

elmegy(x,y)

fordul(szög)

andor

kati

Példa - Ember osztály és példányai
az oop fontosabb defin ci inak sszefoglal sa
Az OOP fontosabb definícióinak összefoglalása
 • Példánydeklaráció (példánytag):
  • A példányonként (objektumonként) helyet foglaló változók a példányváltozók (példányadatok).
  • Azon metódusokat, melyek példányadatokon dolgoznak, példánymetódusoknak nevezzük.
 • Osztálydeklaráció (osztálytag) (static)
  • Az osztályváltozó az osztály saját változója, az egyes példányokban nem szerepel, valamilyen közös adatot tárol.
  • Az osztálymetódus az osztály saját metódusa, amely csak osztályváltozókon dolgozik.
l that s g1
Láthatóság
 • Privát (private): csak az osztály saját metódusai fér-hetnek hozzá.
 • Nyilvános (public): minden, az objektummal kapcsolat-ban álló kliens eléri, használhatja.
 • Egy osztály adatai általában privát adatok.
 • Egy fordítási egység (java fájl) több osztályt is tartalmaz-hat, de közülük csak egy lehet nyilvános (public). Ha valamelyik osztályban szerepel a main metódus, akkor az nyilvános kell hogy legyen.
slide63
Egy osztályban ugyanazon a néven dekla-rálható metódus és változó, sőt a metódu-sok túlterhelhetőek.
 • A deklarálás sorrendje általában:
  • változók
  • konstruktorok
  • metódusok
  • main metódus, ha van.
slide64
A lokális változók eltakarják az ugyanolyan nevű osztály-, illetve példányváltozókat.
 • Ha az osztály deklarációjára szeretnénk hivat-kozni, akkor osztályváltozó esetén az osztály nevével, példányváltozó esetén pedig a this referenciával kell azt minősítenünk.
 • Változók alapértelmezés szerinti kezdeti értékei: osztályváltozó vagy példányváltozó esetén 0, lokális változó esetén határozatlan.
konstruktorok
Konstruktorok
 • Feladata az objektum new operátorral való létrehozásakor annak inicializálása.
 • Auto auto = new Auto("GHJ123”);
 • A konstruktor speciális metódus, a következő szabályok érvényesek rá:
  • Neve kötelezően megegyezik az osztály nevével.
  • Csak a new operátorral hívható.
  • Túlterhelhető.
  • Nincs visszatérési értéke, és nem is void.
 • Ha az osztályban nem adunk meg explicit módon konstruktort, akkor az osztálynak lesz egy alapértelmezés szerinti (default), paraméter nélküli konstruktora.
 • Ha az osztályban létezik egy explicit konstruktor, akkor nem lesz implicit, alapértelmezés szerinti konstruktora.
p lda rakt rprogam
Példa - Raktárprogam
 • Adott egy zöldségraktár, melyben pillanatnyilag egyetlen árut, paradicsomot raktározunk. A raktárba gyakran te-szünk be, illetve veszünk ki onnan paradicsomot. A para-dicsom pillanatnyi egységára 300 Ft, de ez változhat. Készítsünk olyan programot, mely segítségével rögzíteni tudjuk a megfelelő adatokat, és bármikor jelentést tudunk adni a paradicsom aktuális mennyiségéről, egységáráról és értékéről!
 • Végezzük el a következő akciókat: Tegyünk a raktárba 125 kg paradicsomot, aztán vegyünk ki 25 kg-ot, majd szállítsuk le a paradicsom egységárát 210 Ft-ra! Mindhárom akció után írjuk ki, mennyi paradicsom van raktáron és milyen értékben!
slide67
Osztálydiagram

Aru

-nev: String

-egysegar: double

-menny: double

RaktarProgram

+Aru(aNev:String,aEgysegar:double)

+getNev(): String

+getEgysegar(): double

+setEgysegar(aEgysegar:double)

+getMenny(): double

+getAr(): double

+hozzatesz(aMenny:double)

+elvesz(aMenny:double)

+toString(): String

-aru

+RaktarProgram()

+akciok()

+main(args)

slide68
Osztálydiagram

Aru

-nev: String

-egysegar: double

-menny: double

RaktarProgram

+Aru(aNev:String,aEgysegar:double)

+getNev(): String

+getEgysegar(): double

+setEgysegar(aEgysegar:double)

+getMenny(): double

+getAr(): double

+hozzatesz(aMenny:double)

+elvesz(aMenny:double)

+toString(): String

-aru

+RaktarProgram()

+akciok()

+main(args)

slide69
class Aru {

private String nev;

private double egysegar;

private double menny;

public Aru(String aNev, double aEgysegar) {

nev = aNev;

egysegar = aEgysegar;

menny = 0;

}

public String getNev() {

return nev;

}

Példányváltozók

Konstruktor

Osztálydiagram

slide70
public double getEgysegar() {

return egysegar;

}

public void setEgysegar(double aEgysegar) {

if (aEgysegar >= 0)

egysegar = aEgysegar;

}

public double getMenny() {

return menny;

}

public double getAr() {

return menny*egysegar;

}

Osztálydiagram

slide71
public void hozzatesz(double aMenny) {

if (aMenny>0)

menny += aMenny;

}

public void elvesz(double aMenny) {

if (aMenny>0 && aMenny<=menny)

menny -= aMenny;

}

public String toString() {

return nev+"\tEgysegar: "+egysegar+

"\tMenny: "+menny+"\tAr: "+getAr();

}

}

Osztálydiagram

slide72
public class RaktarProgram {

private Aru aru;

public RaktarProgram() {

aru = new Aru("Paradicsom",300);

}

public void akciok() {

aru.hozzatesz(125);

System.out.println(aru);

aru.elvesz(25);

System.out.println(aru);

aru.setEgysegar(210);

System.out.println(aru);

}

public static void main(String[] args) {

RaktarProgram program = new RaktarProgram();

program.akciok();

}

}

Kapcsolat

Objektum létrehozásasaját osztályából

Osztálydiagram

slide73
Együttműködési diagram

3: Aru(aNev,aEgysegar)

5: hozzatesz(aMenny)

6: elvesz(aMenny)

7: setEgysegar(aEgysegar)

1: main(args)

2: RaktarProgram()

4: akciok()

RaktarProgram

program:

RaktarProgram

aru:Aru

slide74
Példa – Bankprogam

Készítsünk egy banki programot, mely az ügyfelek számláit kezeli.

Osztálydiagram

Szamla

-utolsoSzamlaSzam: int

-szamlaSzam: int

-tulajdonos: String

-egyenleg: int

Bank

-szamla1

-szamla2

+Bank()

+ugyfelKiszolgalas

(szamla:Szamla)

+menu()

+main(args)

+Szamla(tulajdonos:String,egyenleg:int)

+Szamla(tulajdonos:String)

+getTulajdonos(): String

+setTulajdonos(Tulajdonos:String)

+befizet(osszeg:int)

+kivesz(osszeg:int): int

+toString(): String

slide75
import extra.*;

class Szamla{

private static int utolsoSzamlaSzam=0;

private int szamlaSzam;

private String tulajdonos;

private int egyenleg;

public Szamla(String tulajdonos, int egyenleg){

szamlaSzam=++utolsoSzamlaSzam;

this.tulajdonos=tulajdonos;

this.egyenleg=egyenleg;

}

public Szamla(String tulajdonos){

this(tulajdonos,0);

}

public String getTulajdonos(){

return tulajdonos;

}

slide76
public void setTulajdonos(String tulajdonos){

this.tulajdonos=tulajdonos;

}

public void befizet(int osszeg){

if(osszeg>=0)

egyenleg+=osszeg;

}

public int kivesz(int osszeg){

if(osszeg>=0 && osszeg<=egyenleg)

egyenleg-=osszeg;

return egyenleg;

}

public String toString() {

return "Szamlaszam: "+szamlaSzam+" Tulajd.: "+tulajdonos+

" Egyenleg: "+egyenleg;

}

}//Számla osztály vége

slide77
public class Bank {

private Szamla szamla1, szamla2;

public Bank() {

szamla1 = new Szamla("Kiss Istvan", 1000000);

szamla2 = new Szamla("Nagy Peter");

}

public void ugyfelKiszolgalas(Szamla szamla) {

char valasz;

do{

valasz=Character.toUpperCase(Console.readChar("B(efizet)/K(ivesz)"));

}while(valasz!='B' && valasz!='K');

if (valasz == 'B')

szamla.befizet(Console.readInt("Mennyit fizet be? "));

else{

int egyenleg = szamla.kivesz(Console.readInt("Mennyit vesz ki? "));

System.out.println("Maradek egyenleg "+egyenleg+" Ft");

}

}

slide78
public void menu() {

char valasz;

do{

System.out.println("\n\n"+szamla1);

System.out.println(szamla2);

System.out.println("\n1: 1. ugyfel kiszolgalasa");

System.out.println("2: 2. ugyfel kiszolgalasa");

System.out.print ("V: Vege ");

valasz = Character.toUpperCase(Console.readChar());

switch (valasz) {

case '1': ugyfelKiszolgalas(szamla1); break;

case '2': ugyfelKiszolgalas(szamla2); break;

}

}while (valasz!='V');

}

public static void main(String[] args) {

Bank otp = new Bank();

otp.menu();

}

}//Bank osztály vége

inicializ l k
Inicializálók

= 2000;

class Tanulo {

static int alapTandij;

double atlag;

int tandij;

static {

alapTandij = 2000;

}

{ atlag = Console.readDouble("Atlag: ");

tandij = alapTandij + (int)Math.round(3000*(5-atlag));

}

// …

}

= Console.readDouble("Atlag: ");

az inicializ l s sorrendje
Az inicializálás sorrendje
 • Osztályadatok (osztály betöltésekor)
  • alapértelmezés szerinti értékek
  • osztályinicializáló kifejezések
  • osztályinicializáló blokkok
 • Objektum adatai (objektum születésekor)
  • alapértelmezés szerinti értékek
  • példányinicializáló kifejezések
  • példányinicializáló blokkok
  • konstruktor(ok)
az object oszt ly
Az Object osztály
 • Minden osztály közös őse
 • A Java minden objektumára jellemző metódusokat tartalmaz. Például:
  • boolean equals(Object obj)
  • String toString()
  • Class getClass()
objektumok egyenl s gvizsg lata
falsetrueObjektumok egyenlőségvizsgálata

String s1 = new String("Hello"), s2 = new String( "Hello");

System.out.println(s1==s2);

System.out.println(s1.equals(s2));

karakterl nc
Karakterlánc
 • A String osztályú objektum olyan szöveg tárolására szolgál, amelynek értékét nem akarjuk megváltoztatni.
 • A StringBuffer osztályt akkor használjuk, ha a szövegen szeretnénk változtatni.
 • A StringBuilderosztályt a JDK 5.0-tól vezették be, ami gyorsabb, mint a StringBuffer, de csak egy szálon használható biztonságosan.
objektum l trehoz sa a new oper torral
Objektum létrehozása a new operátorral

Auto auto; //csak referencia

auto = new Auto("GHJ123”);

//a konstruktor hívásával létrejön az objektum, //az auto referencia erre mutat

vagy

Auto auto = new Auto("GHJ123”);

Osztályazonosító objektum = new Osztályazonosító(paraméterlista);

string objektum l trehoz sa
String objektum létrehozása

String szoveg; //csak referencia

szoveg = new String(”Ez a tartalma”);

csak String esetén ez egyszerűsíthető:

szoveg=”Ez a tartalma”;

a string oszt ly met dusai
A String osztály metódusai

Az eredeti objektumot nem változtatják, függvények, sokszor új String objektumot hoznak létre.

Néhány metódus:

char charAt(int index)

tetszőleges indexű karakterét adja vissza, az indexelés 0-val kezdődik

int compareTo(String str)

összehasonlítja, értéke 0, ha egyenlő; –, ha kisebb; +, ha nagyobb, mint a paraméter

slide87
boolean equals(Object anObject)

igaz, ha az objektum String típusú, s karakterei ugyanazok

int indexOf(String str) //hasonlóan lastIndexOf

az adott sztring első előfordulásának pozíciója lesz az értéke, ha nincs benne, akkor érték –1

int indexOf(String str, int fromIndex)

az adott sztring első előfordulásának pozíciója lesz az értéke, a keresést a második paraméterben megadott sorszámú karak-tertől kezdi, ha nincs benne, akkor az érték –1

int length()

hosszát adja vissza

slide88
String replace(char oldChar, char newChar)

kicseréli a megadott karaktereket, s visszaadja az új sztringet (maga a sztring objektum nem változik meg)

String substring(int beginIndex)

a paraméterben megadott pozíciótól a szöveg végéig kimásol

String substring(int beginIndex, int endIndex)

a kezdő pozíciótól a végpozícióig kimásol, endIndex nem tartozik bele a részláncba, így a visszaadott sztring hossza endIndex- beginIndex

String toLowerCase()

kisbetűsre alakítottan adja vissza

String toUpperCase()

nagybetűsre alakítottan adja vissza

slide89
String trim()

levágja a fehér szóközöket (space, tab, sorvégejel) az elejéről és végéről, s visszaadja

Stb.

Ezek példánymetódusok, hívásuk:

objektumnév.metódusnév([paraméterlista])

pl: int hossz = szoveg.length();

Sztringet bekérni a billentyűzetről az extra csomagbeli Console osztály readLine() metódusával lehet.

pl: String nev = Console.readLine("A neved: ");

slide90
1. példa

String s = Console.readLine();

for(int i=s.length()-1; i>=0; i--)

System.out.print(s.charAt(i));

System.out.println();

System.out.println(s.toUpperCase());

System.out.println(s.toLowerCase());

if(s.length()>=9)

System.out.println(s.substring(0,9));

if(s.length()>=3)

System.out.println(s.substring(s.length()-3));

System.out.println(s.replace(' ','-'));

slide91
2. példa

String s=Console.readLine();

String elso=s;

while(!s.equals("*")){

if(s.compareTo(elso)<0)

elso=s;

s=Console.readLine();

}

System.out.println(elso);

stringbuffer oszt ly
StringBuffer osztály

Manipulálható szöveg

 • Konstruktorok
  • StringBuffer()
  • StringBuffer(int length)
  • StringBuffer(String str)
 • Kapacitás, hossz, index
  • capacity():int
  • length():int
  • ensureCapacity(int minimumCapacity)
  • setLength(int newLength)
  • charAt(int index): char
stringbuffer oszt ly folyt
StringBuffer osztály (folyt.)
 • Bővítés
  • append ( value): StringBuffer
  • append ( value): StringBuffer
  • insert (int offset, value): StringBuffer
  • insert (int offset, value): StringBuffer
 • Törlés
  • deleteCharAt(int index): StringBuffer
  • delete(int start, int end): StringBuffer
stringbuffer oszt ly folyt1
StringBuffer osztály (folyt.)
 • Egyéb
  • setCharAt(int index, char ch)
  • replace(int start, int end, String str): StringBuffer
  • reverse(): StringBuffer
  • substring(int start): String
  • substring(int start, int end): String
  • toString(): String
slide95
:StringBuffer

:StringBuffer

:StringBuffer

"Machu"

"Machu Picchu"

"Ez is Machu Picchu"

StringBuffer hegy1 = new StringBuffer("Machu"); //1

StringBuffer hegy2 = hegy1.append(" Picchu"); //2

hegy2.insert(0,"Ez is "); //3

//2

//1

hegy1

hegy1

hegy2

//3

hegy1

hegy2

slide96
Feladat – Csere
 • Olvassunk be egy szöveget, majd cseréljük ki az összes & jelet az and szóra!

import extra.*;

public class Csere {

public static void main(String[] args) {

// következő dián

}

}

slide97
StringBuffer szoveg =

new StringBuffer(Console.readLine("Szoveg: ")); //1

int poz = szoveg.toString().indexOf('&'); //2

while (poz!=-1) {

szoveg.replace(poz,poz+1,"and"); //3

poz = szoveg.toString().indexOf('&'); //4

}

System.out.println(szoveg); //5

objektum tad sa param terk nt
Objektum átadása paraméterként
 • Feladat – Objektum paraméter
 • Írjunk egy olyan eljárást, amely a paraméterként megkapott szöveget széthúzza, vagyis minden karaktere után beszúr egy szóközt!

import extra.*;

public class ObjektumParameter {

//következő dián

}

slide99
static void szethuz(StringBuffer str) {

for (int i=str.length()-1; i>0; i--)

str.insert(i,' ');

str = null; // csak demonstrációs célú utasítás

}

public static void main(String[] args) {

StringBuffer sb = new StringBuffer("Peace");

szethuz(sb);

System.out.println("*"+sb+"*"); // "*P e a c e*"

}

Értékadás szerintikompatibilitás!

Csak a referencia másolódik át!

slide100
:StringBuffer

:StringBuffer

"Peace"

"P e a c e"

A metódusba való belépéskor:

A metódusból való kilépés előtt:

null

str

str

sb

sb

A metódus csak a mutatott objektumot

változtathatja meg, a referenciát nem!

t mb k
Tömbök
 • A tömb referencia típusú változó, melyet deklarál-nunk kell. Az elemtípus lehet akár primitív, akár referencia (osztály típusú vagy tömb típusú).
 • Deklarálás:
  • elemtípus [] tömbazonosító;

vagy

  • elemtípustömbazonosító [];
 • pl: int [] a; //inkább ez ajánlott int b[];
slide102
Az így deklarált változó képes egy, a megadott elemtípusú tömbre mutatni. Még csak a referenciának (memóriacímnek) foglaltunk helyet, a tömböt külön létre kell hoznunk.
 • Létrehozás (futás közben):
  • new elemtípus [méret]
  • pl: a = new int[10];

b = new int[20];

 • Természetesen történhet rögtön a deklaráláskor is a létrehozás:
  • String[] sTomb = new String[50];
slide103
Minden tömbnek van egy length konstansa.

Indexelés: 0 .. length-1

int[] iArray=new int[10];

for(int i=0; i

iArray[i]=Console.readInt(i+1+". szam: ");

System.out.println("Az elemek visszafele:");

for(int i=iArray.length-1; i>=0; i--)

System.out.print(iArray[i]+" ");

for(int i=0; i<10; i++)

t mb inicializ l sa
Tömb inicializálása
 • Inicializáló blokk: deklaráláskor a tömb elemeinek kezdeti értékek adhatók, pl:
  • int[] iArray={2, 4, 6, 8, 10};
  • char[] szamjegyek={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}
 • Ekkor nem kell a tömböt a new operátorral létrehozni, a {} blokk képző operátor megteszi ezt helyettünk.
 • A tömb mérete pontosan akkora lesz, amennyi a felsorolt értékek száma.
rt kad s t mb k k z tt
Értékadás tömbök között
 • A t2 tömb értékadás szerint kompatibilis a t1 tömbbel (azaz t1=t2 megengedett), ha
  • primitív elemtípus esetén t1 és t2 elemtípusa azonos;
  • referencia elemtípus esetén t2 elemtípusa t1 elem-típusával azonos, vagy annak leszármazottja.
 • Értékadáskor a tömb referenciája kap értéket, nem pedig az elemei (a tömb nem másolódik, hanem átíródik a mutatója), így különböző hosz-szúságú tömbök is értékül adhatók egymásnak.
k tdimenzi s t mb
Kétdimenziós tömb
 • Deklarálás: elemtípus [][] tömbazonosító;
 • Teljes kétdimenziós tömb létrehozása:
  • new elemtípus [méret0] [méret1]
  • Pl: int[][] matrix
 • Lépésenkénti (soronkénti) létrehozás. A sorok különböző méretűek lehetnek, pl:
  • double[][] atlagok = new double[4][];
  • atlagok[0] = new double[20];
  • atlagok[1] = new double[18];
  • atlagok[2] = new double[25];
  • atlagok[3] = new double[22];
 • Analóg a helyzet a többdimenziós tömbök esetén.

= new int[3][4];

t mb param ter
Tömb paraméter
 • Formális paraméterként egy tömbreferenciát kell deklarálnunk, amely fogadja az aktuális tömb referenciáját.
 • Az aktuális tömbnek értékadás szerint kompatíbi-lisnek kell lennie a formális tömbbel.
 • Példa: Írjunk osztályt, amelynek adata egy int tömb. Az objektum létrehozásakor a konstruktor paraméterében adhassuk meg a tömb hosszát. Tartalmazzon egy bekér, kiir és egy osszeg nevű metódust!
slide108
import extra.*;

class Tomb{

private int[]t;

public Tomb(int hossz){

t = new int[hossz];

}

public void beker(){

for(int i=0; i

t[i] = Console.readInt(i+1+". szam: ");

}

public void kiir(){

for(int i=0;i

System.out.print(t[i]+" ");

System.out.println();

}

public int osszeg(){

int s=0;

for(int i=0;i

return s;

}

}//Tomb

slide109
public class Tombok{

public static void main(String[] args){

Tomb t1=new Tomb(5);

Tomb t2=new Tomb(7);

System.out.println("Adja meg az 1. tomb elemeit (5):");

t1.beker();

System.out.println("Adja meg a 2. tomb elemeit (7):");

t2.beker();

System.out.println("Az elso tomb:");

t1.kiir();

System.out.println("Az elemek osszege: "+ t1.osszeg());

System.out.println("A masodik tomb:");

t2.kiir();

}

}

slide111
Öröklődés (inheritance) más néven kiterjesztés (extension): Egy már meglévő osztály továbbfejlesztése.
  • Újabb tulajdonságokat és metódusokat adhatunk hozzá
  • Meglévő metódusait átírhatjuk
 • Cél:
  • Specializáció: egy objektum leírásához egyedi jellemzőket adunk hozzá.
  • Általánosítás: több objektum leírásából kiemeljük a közös jellemzőket.
 • Java: class Auto extends Jarmu{ ...}
szab lyok
Szabályok
 • Egy osztályból több osztály is származtatható
 • Egy osztályhierarchia mélysége elvileg tetszőleges lehet
 • Az öröklés tranzitív
 • Jávában:
  • Egy osztálynak csak egy közvetlen őse lehet (nincs többszörös öröklés)
  • Minden osztálynak őse az object
mintafeladat
Mintafeladat
 • Különböző hengereket szeretnénk nyilvántartani:
  • Csupán mértani testek, sugaruk és magasságuk van
  • Tömör hengerek, súlyuk is van
  • Csövek
slide114
Henger

-sugar, magassag:double

Cso

+Henger(sugar, magassag:double)

+getSugar():double

+getMagassag():double

+terfogat():double

+toString():String

-falVastagsag:double

+Cso(sugar, magassag, fajsuly,

falVastagsag:double)

+getFalVastagsag():double

+terfogat():double

+toString():String

TomorHenger

-fajsuly:double

+TomorHenger(sugar, magassag,

fajsuly:double)

+getFajsuly():double

+suly():double

+toString():String

megjegyz sek a p ldaprogramhoz
Megjegyzések a példaprogramhoz
 • Az Object osztály getClass() metódusa egy Class osztályú objektumot ad vissza, melynek getName() metódusát használtuk (Henger: 22. sor)
 • this: az objektum referenciájasuper: az objektum referenciája, de közvetlen ősosztály típusú
 • A hengerek tömb elemei Henger osztályú referenciák, melyek azonosíthatnak leszármaztatott osztályú objektumokat is.Henger h; TomorHenger th;h=th; //jóth=h; //típushibath=(TomorHenger)h //típuskényszerítés
 • A lista és az átlagtérfogat műveleteknél az objektumok valódi típusa határozza meg, hogy melyik toString(), ill terfogat() metódus fog végrehajtódni: polimorfizmus (ld. 6. dia)
slide116
instanceof operátor: instanceof Eredménye egy boolean típusú érték, mely true, ha az objektum osztálya a megadott osztály vagy annak leszármazottja.
 • Statikus típus: amit a referencia deklaráláskor kapDinamikus típus: amilyen osztályú objektumot valójában azonosíthengerek[3]=new Cso(2,10,2,1);hengerek[3] statikus típusa Henger, dinamikus típusa Cso.
 • Egy utódosztály akkor is örökli az ősosztály adatait, ha nem látja azokat (mert private elérhetőségűek)
met dusok fel l r sa
Metódusok felülírása
 • Akkor van szó felülírásról, ha a metódusok szignatúrái megegyeznek (egyébként túlterhelés)
 • Csak példánymetódust lehet felülírni
 • Nem lehet felülírni, ha final
 • Dinamikus kötés (futás alatti kötés, késői kötés):Az osztályhierarchia bármely pontjáról is hívunk meg egy példánymetódust, minden esetben a megszólított objektum osztályában (vagy ha ott nincs, akkor a legközelebbi ősben) deklarált metódus fog végrehajtódni.A pontos címet a rendszer futáskor határozza meg.(Pl. TomorHenger, ill. Cso osztályú objektumok esetén a suly metódus meghívásakor más-más terfogat metódus hajtódik végre.)
konstruktorok1
Konstruktorok
 • Nem öröklődik, nem lehet felülírni
 • Osztályon belül az egyik konstruktorból a másik így hívható:this(paraméterek)
 • Egy konstruktorból a közvetlen ős konstruktor így hívható:super(paraméterek)
 • Minden konstruktornak tartalmaznia kell pontosan egy this() vagy super() hívást legelső utasításként. Ha egyik sem szerepel, akkor a fordító betesz egy alapértelmezett paraméter nélküli super() hívást. Ekkor viszont lennie kell a közvetlen ősosztályban paraméter nélküli konstruktor.
 • Elv: minden konstruktor a saját osztálya adatait inicializálja
absztrakt met dus absztrakt oszt ly
Absztrakt metódus, absztrakt osztály
 • Az osztály egyes metódusait nem implementáljuk, csak a fejlécét adjuk meg.
 • Az ilyen osztály absztrakt, a nyitva hagyott, absztrakt metódusokat tartalmaz
 • Örökítési célokat szolgál, nem példányosítható
 • Absztrakt metódust tartalmazó osztály csak absztrakt lehet
slide120
Idom

{abstract}

-fajsuly:double=0.8

+terfogat():double

+suly():double

Gomb

Hasab

-sugar:double

-a,b,magassag:double

+Gomb(sugar:double)

+terfogat():double

+toString():String

+Hasab(a,b,magassag:double)

+terfogat():double

+toString():String

interf sz
Interfész
 • Az interfész olyan viselkedéseket definiál, amelyet az osztályhierarchia tetszőleges osztályával megvalósíthatunk.
 • Az interfész (interface) metódusfejeket definiál abból a célból, hogy valamely osztály azt a későbbiekben implementálja, megvalósítsa.
 • Definiálhat konstansokat (public static final)
 • Az objektum elérésének, használatának egy lehetséges módját határozza meg.
 • Egy interfészből nem lehet példányt létrehozni
 • Az interfészek örökíthetők
 • Egy konkrét osztály megvalósítja az interfészt, ha az összes metódusát megvalósítja (UML szaggatott nyíl, java kulcsszó: implements)
 • Konvenció: az implements záradék az extends záradékot követi, ha mindkettő van.
slide122
Egy osztály több interfészt is implementálhat
 • Az értékadás kompatibilitás hasonló, mint az öröklődés esetén
 • Mivel az interfész a megvalósítás nélküli, vagyis absztrakt metódusok listája, alig különbözik az absztrakt osztálytól. A különbségek:
  • Az interfész egyetlen metódust sem implementálhat, az absztrakt osztály igen.
  • Az osztály megvalósíthat több interfészt, de csak egy ősosztálya lehet.
  • Az interfész nem része az osztályhierarchiának. Egymástól "független" osztályok is megvalósíthatják ugyanazt az interfészt.
 • Amikor egy osztály megvalósít egy interfészt, akkor alapvetően aláír egy szerződést. Az osztálynak implementálni kell az interfészben és szülőinterfészeiben deklarált összes metódust, vagy az osztályt absztraktként kell deklarálni.
slide123
Az interfészek hasznosak a következő esetekben:
  • Hasonlóságok megfogalmazása anélkül, hogy mesterkélt osztályhierarchiát építenénk fel(For instance, a human and a parrot can both whistle, however it would not make sense to represent Humans and Parrots as subclasses of a Whistler class, rather they would most likely be subclasses of an Animal class (likely with intermediate classes), but would both implement the Whistler interface.)
  • Olyan metódusok definiálása, amelyeket több osztályban meg kell valósítani
  • Többszörös öröklődés modellezése
slide124
public interface Predator {

public boolean chasePrey(Prey p);

public void eatPrey(Prey p);

}

public class Cat implements Predator {

public boolean chasePrey(Prey p) {

// programming to chase prey p

}

public void eatPrey (Prey p) {

// programming to eat prey p

}

}

slide125
Another use of interfaces is being able to use an object without knowing its type of class, but rather only that it implements a certain interface. (For example, a sorting algorithm may expect an object of type Comparable. Thus, it knows that the object's type can somehow be sorted, but it is irrelevant what the type of the object is.)
comparable interf sz
Comparable interfész

A String hasonlítható

«interfész»

Comparable

Object

+compareTo(Object obj): int

String

+compareTo(Object obj): int

...

slide127
class Henger implements Comparable{

private double sugar, magassag;

...

public int compareTo(Henger obj){

if(terfogat()

return -1;

if (terfogat()>obj.terfogat())

return 1;

return 0;

}

}

slide128
import java.util.*;

public class HengerProgram {

public static void main(String[] args) {

Henger[] hengerek=new Henger[4];

...

//Max térfogat

int max=0;

for(int i=0;i

if(hengerek[i].compareTo(hengerek[max])>0) max=i;

System.out.println("A legnagyobb térfogat: " +hengerek[max].terfogat());

//Rendezés

Arrays.sort(hengerek);

//Lista

System.out.println("\nRendezve:");

for(int i=0;i

System.out.println(hengerek[i]);

}

}

a kollekci keretrendszer java collections framework jcf
A kollekció keretrendszer –Java Collections Framework (JCF)
 • A kollekciók (konténerek) olyan objektumok, melyek célja egy vagy több típusba tartozó objektumok memóriában történő összefoglaló jellegű tárolása, manipulálása és lekérdezése.
 • A kollekció keretrendszer egy egységes architektúra, ami a kollekciók megvalósítására, kezelésére szolgál.
 • Elemei:
  • Interfészek: absztrakt adattípusok, amelyek a kollekciókat reprezentálják. Lehetővé teszik a kollekciók implementáció független kezelését.
  • Implementációk: a kollekció interfészek konkrét implementációi.
  • algoritmusok: azok a metódusok, amelyek hasznos műveleteket valósítanak meg, mint például keresés, rendezés különböző kollekciókon.
 • C++ Standard Template Library (STL)
a kollekci keretrendszer haszn lat nak el nyei
A kollekció keretrendszer használatának előnyei
 • Csökkenti a fejlesztési időt
 • Növeli a program sebességét és minőségét
 • Megkönnyítik az API-k használatát, tervezését
 • Elősegíti a szoftver újrafelhasználhatóságát
slide132
A kollekció interfészek (generic, általános) típus paraméterekkel dolgoznak. Például:
  • public interface Collection ...
 • Az szintaxis azt jelenti, hogy az interfész általános (generikus) típussal működik.
 • Amikor deklarálunk egy Collection-t, meg tudjuk határozni (ajánlott), hogy milyen típusú objektumot tartalmaz a kollekció.
 • A típus paraméter a fordítóprogram számára lehetővé teszi, hogy csak az adott típusú objektumot engedje belerakni a kollekcióba, így csökkenti a futásidejű hibák számát.
 • Ha megértettük az interfészek használatát, akkor a nagy részét megtudtuk annak, amit a JCF-ről tudni érdemes.
slide133
Collection: akkor érdemes ezt választani, ha a lehető legnagyobb rugalmasságra van szükség.
 • Set: matematikai halmaz modellezése
 • List: sorszámozott kollekció, hozzáférés az elemekhez index segítségével
 • Queue: várakozási sor létrehozására
 • Map: az egyedi kulcsokat értékekké képezi le.
 • SortedSet
 • SortedMap
a collection interf sz
A Collection interfész

Használható például különböző kollekciók közötti konverzióra (mint közös nevező)

All collection implementations have a constructor that takes a Collection argument.

Suppose, for example, that you have a Collection c, which may be a List, a Set, or another kind of Collection.

This idiom creates a new ArrayList (an implementation of the List interface), initially containing all the elements in c.

List list = new ArrayList(c);

slide136
public interface Collection extends Iterable {

// Basic operations

int size();

boolean isEmpty();

boolean contains(Object element);

boolean add(E element); //optional

boolean remove(Object element); //optional

Iterator iterator();

// Bulk operations

boolean containsAll(Collection c);

boolean addAll(Collection c); //optional

boolean removeAll(Collection c); //optional

boolean retainAll(Collection c); //optional

void clear(); //optional

// Array operations

Object[] toArray();

T[] toArray(T[] a);

}

slide137
import java.util.*;

public class HengerProgram {

public static void main(String[] args) {

Collection hengerek= new ArrayList();

hengerek.add(new Henger(2,10));

hengerek.add(new Henger(3,6));

hengerek.add(new TomorHenger(2,10,2));

hengerek.add(new Cso(2,10,2,1));

System.out.println(hengerek.size());

hengerek.clear();

System.out.println(hengerek.size());

}

}

slide138
import java.util.*;

public class CollectionAddDemo {

public static void main(String[] args) {

Collection szamok=new HashSet();

int n=0;

do{

if(szamok.add(Math.round((float)Math.random()*89)+1))

n++;

}while(n<5);

System.out.println(szamok);

}

}

slide139
import java.util.*;

class Diak{

private String nev; private int pont;

public Diak(String nev, int pont){ this.nev=nev; this.pont=pont;

}

public int getPont(){ return pont; }

public boolean equals(Object obj){

return nev.equals(((Diak)obj).nev);

}

public String toString(){ return nev+": "+pont; }

}

public class Diakok{

public static void main(String[]args){

Collection diakok=new ArrayList();

diakok.add(new Diak("Kovács István",10));

diakok.add(new Diak("Kiss Péter",2));

diakok.add(new Diak("Nagy Pál",10));

Diak diak=new Diak("Kiss Péter",0);

System.out.println(diakok.contains(diak));

}

}

a kollekci k bej r sa
A kollekciók bejárása

1. A „for-each” ciklussal

for (Object o : collection) System.out.println(o);

for(Henger henger:hengerek)

System.out.println(henger.terfogat());

2. Iterátorral

Az iterátor egy olyan objektum, ami megengedi, hogy bejárjuk a kollekciót, és eltávolítsuk az elemeket a kollekcióból, ha akarjuk.

Egy kollekció bejárásához az iterator metódusának a meghívásával kérhetünk egy Iterator objektumot.

slide141
Az Iterator interfész:

public interface Iterator { boolean hasNext(); E next(); void remove(); }

A hasNextmetódus visszatérési értéke true, ha az iterációnak van még be nem járt eleme.

A removemetódus eltávolítja a kollekcióból az utolsó elemet, amit a nexthívására kaptunk.

Az Iterator.removeaz egyetlen biztonságos út, hogy módosítsuk a kollekciót az iteráció folyamán.

Iterátor használata célszerű a for-each ciklus helyett a következő esetekben:

 • Törölni szeretnénk a bejárás közben.
 • Párhuzamosan több kollekciót szeretnénk bejárni
slide142
for (Iterator it=hengerek.iterator(); it.hasNext(); ) System.out.println(it.next());

for (Iterator it=hengerek.iterator(); it.hasNext(); ) if (it.next().terfogat()<100) it.remove();

collection interface bulk operations
Collection Interface Bulk Operations

Az egész kollekcióval hajtanak végre műveleteket.

 • containsAll – megmondja, hogy a kollekció tartalmazza-e a paraméterben megadott kollekció összes elemét
 • addAll – hozzáadja a kollekcióhoz a paraméterben megadott kollekció összes elemét
 • removeAll – eltávolítja a kollekcióból a paraméterben megadott kollekció összes elemét
 • retainAll – eltávolítja a kollekcióból azokat az elemeket, amelyek a paraméterben megadott kollekcióban nincsenek benne
 • clear – eltávolítja a kollekció összes elemét

Pl:

c.removeAll(Collections.singleton(e));

c.removeAll(Collections.singleton(null));

Collections.singleton(e): egy halmazzal tér vissza, mely csak a megadott elemet tartalmazza.

a set interf sz
A Set interfész
 • Set egy speciális Collection, amely nem tartalmaz ismétlődő elemeket.
 • A Setcsak a Collection-tól örökölt metódusokat tartalmazza, azzal a megszorítással kiegészítve, hogy nem engedi meg az elemek ismétlődését.

public interface Set extends Collection { // Basic operations int size(); boolean isEmpty();

...

}

slide145
A Java platform három általános célú Set implementációt tartalmaz: a HashSet, TreeSet, és LinkedHashSet.
 • HashSet esetén az elemeket egy hash táblában (hasítótáblában) tárolja, ez a legjobb választás, ha a bejárás sorrendje nem fontos.
 • A TreeSet az elemeket egy fában tárolja az értékük szerint rendezetten. Lényegesen lassabb, mint a HashSet.
 • A LinkedHashSetötvözi a láncolt listát a hash táblával. Beszúrás szerinti rendezettség.
slide146
import java.util.*;

public class SetDemo {

public static void main(String[] args) {

Collection szamok=new ArrayList();

for(int i=0;i<50;i++)

szamok.add(Math.round((float)Math.random()*99)+1);

for(Integer iobj:szamok)

System.out.print(iobj+" ");

System.out.println();

Set szamokh=new HashSet(szamok);

for(Integer iobj:szamokh)

System.out.print(iobj+" ");

System.out.println();

}

}

slide147
import java.util.*;

public class FindDups {

public static void main(String[] args) {

String[] words={"i", "came", "i", "saw", "i", "left"};

Set h = new HashSet();

for (String s : words)

if (!h.add(s))

System.out.println("Duplicate detected: " + s);

System.out.println(h.size() + " distinct words: " + h);

}

}

String w="i came i saw i left";

String s;

Set h = new HashSet();

for(StringTokenizer st=new StringTokenizer(w);st.hasMoreTokens();)

if (!h.add(s=st.nextToken()))

System.out.println("Duplicate detected: " + s);

System.out.println(h.size() + " distinct words: " + h);

Note that the code always refers to the Collection by its interface type (Set) rather than

by its implementation type (HashSet). This is a strongly recommended programming

practice because it gives you the flexibility to change implementations merely by

changing the constructor.

set interface bulk operations
Set Interface Bulk Operations
 • Egyszerűen megvalósíthatók az algebrából ismert halmazműveletek.
 • s1.containsAll(s2) – Igaz logikai értékkel tér vissza, ha s2 részhalmaza s1-nek
 • s1.addAll(s2) – Az s1-be s1és s2uniója kerül.
 • s1.removeAll(s2) – Az s1-be s1és s2különbség kerül.
 • s1.retainAll(s2) – Az s1-be s1és s2metszete kerül.
 • clear – eltávolítja a kollekció összes elemét
 • Feladatok:

1. Módosítsuk a FindDups programot úgy, hogy azt akarjuk tudni, hogy mely szavak fordulnak elő egyszer a listában, és mely szavak fordulnak elő többször, de nem akarunk duplán kiírt szavakat látni. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy két halmazt hozunk létre: az egyik minden elemet tartalmaz, a másik csak a duplikáltakat.

2. Hozzunk létre két Integer objektumokat tartalmazó halmazt a FindDups programban látott módon tömbökkel inicializálva. Állítsuk elő a két halmaz unióját, metszetét, különbségét.

a list interf sz
A List interfész
 • Sorszámozott kollekció
 • A Collection osztálytól örökölt műveletek mellett újabbakat is tartalmaz:
  • Pozíció szerinti elérés: Az elemek a listában betöltött helyük alapján is elérhetők.
  • Keresés: A megadott elemet kikeresi a listából, és visszaadja a pozícióját.
  • Bejárás: Kibővíti az Iterator lehetőségeit
  • Részlista: Lehetővé tesz részlista műveleteket.
 • A Java platform két általános célú List implementációt tartalmaz: a ArrayList (mely általában hatékonyabb), és a LinkedList (mely bizonyos esetekben hatékonyabb), valamint hozzáigazította a régebbi Vector osztályt az új interfészhez.
slide150
public interface List extends Collection {

// Positional access

E get(int index);

E set(int index, E element); //optional

boolean add(E element); //optional

void add(int index, E element); //optional

E remove(int index); //optional

boolean addAll(int index, Collection c); //optional

// Search

int indexOf(Object o);

int lastIndexOf(Object o);

// Iteration

ListIterator listIterator();

ListIterator listIterator(int index);

// Range-view

List subList(int from, int to);

}

slide151
A Collection-tól örökölt metódusokat az elvárásainknak megfelelően használhatjuk.
  • removemetódus mindig az első előforduló elemet törli a listából.
  • Az addés addAll metódusnál az elem a lista végére kerül. Például a list1végére másolja a list2elemeit:list1.addAll(list2);
 • A listaelemek összehasonlítása azok equals metódusa alapján történik
 • A pozíció szerinti elérés és keresés metódusainak működése értelemszerű
iter tor funkci k kiterjeszt se
Iterátor funkciók kiterjesztése

public interface ListIterator extends Iterator {

boolean hasNext();

E next();

boolean hasPrevious();

E previous();

int nextIndex();

int previousIndex();

void remove(); //optional

void set(E e); //optional

void add(E e); //optional

}

Pl:

for (ListIterator it = list.listIterator(list.size()); it.hasPrevious(); ) {

Type t = it.previous();

...

}

range view
Range-view
 • A subList(int fromIndex, int toIndex)részlista metódus visszaadja a lista egy szeletét
 • A visszaadott lista kapcsolatban marad az eredeti listával. Így bármilyen módosítás történik a részlistán, az hatással lesz az eredetire is, sőt ez fordítva is igaz.
 • Pl: A lista egy részét töröljüklist.subList(fromIndex, toIndex).clear();
lista algoritmusok
Lista algoritmusok
 • A Collectionsosztály nagyon hatékonyan használható algoritmusokat nyújt listák kezelésére.
 • A következő lista csak felsorolja a fontosabbakat:
  • sort: Rendezi a listát.
  • shuffle: Véletlenszerűen felcserél elemeket a listában. (Permutál.)
  • reverse: Megfordítja az elemek sorrendjét a listában.
  • rotate: Egy adott távolsággal rotálja az elemeket.
  • swap: Felcserél két meghatározott pozícióban levő elemet.
  • replaceAll: Az összes előforduló elemet kicseréli egy másikra.
  • fill: Felülírja az összes elemet egy meghatározott értékkel.
  • copy: Átmásolja a forráslistát egy céllistába.
  • binarySearch: Egy elemet keres a bináris keresési algoritmust használva.
  • indexOfSubList: Visszatér az első olyan indexszel, amelynél kezdődő részlista egyenlő a másik listával.
  • lastIndexOfSubList: Visszatér az utolsó olyan indexszel, amelynél kezdődő részlista egyenlő a másik listával.
feladat
Feladat

Módosítsa a korábban látott raktárprogramot úgy, hogy az egy listában tárolja az egyes árufajták adatait. Végezze el a következő műveleteket:

 • Árufajta felvétele
 • Listázás
 • Eladás
 • Vétel
 • Ármódosítás
a map interf sz
A Map interfész
 • Kulcs-érték párokat tartalmaz
 • Az egyedi kulcs alapján megkereshetjük a kulcshoz tartozó értéket (sokkal kényelmesebb, mintha össze kellene állítanunk egy keresőobjektumot)
 • A Java platform három általános célú Map implementációt tartalmaz: HashMap, TreeMap és LinkedHashMap (melyek hasonló tárolási elvűek és működésűek, mint a Set implementációk), valamint hozzáigazította a régebbi Hashtable osztályt az új interfészhez.
slide157
public interface Map {

// Basic operations

V put(K key, V value);

V get(Object key);

V remove(Object key);

boolean containsKey(Object key);

boolean containsValue(Object value);

int size();

boolean isEmpty();

// Bulk operations

void putAll(Map m);

void clear();

// Collection Views

public Set keySet();

public Collection values();

public Set> entrySet();

// Interface for entrySet elements

public interface Entry {

K getKey();

V getValue();

V setValue(V value);

}

}

slide158
import java.util.*;

public class Freq {

public static void main(String[] args) {

String[] words={"i","came","i","saw","i","left"};

Map m=new HashMap();

for (String w: words) {

Integer freq=m.get(w);

m.put(w, (freq==null)?1:freq+1);

}

System.out.println(m.size() + " distinct words:");

System.out.println(m);

}

}

slide159
A Collection view metódusokkal háromféle nézetét kapjuk a Map-nek
  • keySet: kulcsok halmaza (Set)
  • values: értékek kollekciója (Collection)
  • entrySet: kulcs-érték párok halmaza (Set). A Map interfész tartalmaz egy kis beágyazott interfészt – Map.Entry – ezen halmaz elemei típusának meghatározására.
 • Csak a kollekció nézetekkel lehet iterációt végezni a Map-en.
 • Használhatók remove, removeAll, retainAll, clear kollekció műveletek

for (KeyType key : m.keySet())

System.out.println(key);

//With an iterator:

//Filter a map based on some property of its keys.

for (Iterator it = m.keySet().iterator(); it.hasNext(); )

if (it.next().isBogus())

it.remove();

//Following is the idiom for iterating over key-value pairs.

for (Map.Entry e : m.entrySet())

System.out.println(e.getKey() + ": " + e.getValue());

tov bbi p ld k a kollekci n zetek haszn lat ra
További példák a kollekció nézetek használatára

//1.

if (m1.entrySet().containsAll(m2.entrySet())) {

...

}

//2.

if (m1.keySet().equals(m2.keySet())) {

...

}

//3.

SetcommonKeys = new HashSet(m1.keySet());

commonKeys.retainAll(m2.keySet());

//4.

m1.entrySet().removeAll(m2.entrySet());

//5.

m1.keySet().removeAll(m2.keySet());

slide161
//6.

Setindividuals=new HashSet(managers.keySet());

individuals.removeAll(managers.values());

//7. Suppose you want to fire all the employees who report

directly to some manager, Simon.

Employee simon = ... ;

managers.values().removeAll(Collections.singleton(simon));

//8. Once you've done this, you may have a bunch of employees

whose managers no longer work for the company (if any of Simon's

direct-reports were themselves managers). The following code

will tell you which employees have managers who no longer works

for the company.

Map m=new HashMap(managers);

m.values().removeAll(managers.keySet());

Set slackers = m.keySet();

rendez s
Rendezés
 • Collections.sort(l);Alapértelmezett rendezés, a lista elemeinek osztálya implementálja Comparable interfészt, azaz tartalmaz egy compareTo metódust.
  • Korlátok:
   • Csak egyféle rendezettség
   • Be van égetve az objektumba, nem lehet változtatni rajta
   • Lehet, hogy nem is implementálta a Comparable interfészt
 • Rendezés egy Comparator objektummalpublic interface Comparator { int compare(T o1, T o2); }
  • „Névtelen osztály” létrehozásával
slide163
import java.util.*;

public class DiakokList3{

public static void main(String[]args){

final Comparator PONTSZERINT=new Comparator(){

public int compare(Diak d1, Diak d2){

return d1.getPont()-d2.getPont();

}

};

List diakok=new ArrayList();

diakok.add(new Diak("Kovács István",10));

...

//Természetes rendezettség szerinti lista

Collections.sort(diakok);

for(Diak a:diakok)

System.out.println(a);

//Lista comparator szerinti rendezettséggel

Collections.sort(diakok, PONTSZERINT);

for(Diak a:diakok)

System.out.println(a);

}

}

a sortedset interf sz
A SortedSet interfész

public interface SortedSet extends Set {

// Range-view

SortedSet subSet(E fromElement, E toElement);

SortedSet headSet(E toElement);

SortedSet tailSet(E fromElement);

// Endpoints

E first();

E last();

// Comparator access

Comparator comparator();

}

 • Rendezettség:
  • Az elemek természetes rendezettsége szerint
  • A létrehozásakor megadott Comparator alapján
 • Általános implementáció: TreeSet
slide165
import java.util.*;

public class SortedSetDemo{

public static void main(String[]args){

int[]a={21,25,23,28,22,26,12};

SortedSet s1=new TreeSet();

for(Integer i: a) s1.add(i);

System.out.println(s1);

System.out.println(s1.headSet(25));

Comparator reverse=new Comparator(){

public int compare(Integer i1, Integer i2){

return i2-i1;

}

};

SortedSet s2=new TreeSet(reverse);

s2.addAll(s1);

System.out.println(s2);

}

}

slide166
int count = dictionary.subSet("doorbell", "pickle").size();

dictionary.subSet("f", "g").clear();

for (char ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) {

String from = String.valueOf(ch);

String to = String.valueOf(ch);

System.out.println(from + ": " +

dictionary.subSet(from, to).size());

}

a sortedmap interf sz
A SortedMap interfész

public interface SortedMap extends Map{

Comparator comparator();

SortedMap subMap(K fromKey, K toKey);

SortedMap headMap(K toKey);

SortedMap tailMap(K fromKey);

K firstKey();

K lastKey();

}

 • Rendezettség:
  • Az kulcsok természetes rendezettsége szerint
  • A létrehozásakor megadott Comparator alapján
 • Általános implementáció: TreeSet
summary of interfaces
Summary of Interfaces

The core collection interfaces are the foundation of the Java Collections Framework. The Java Collections Framework hierarchy consists of two distinct interface trees:

 • The first tree starts with the Collection interface, which provides for the basic functionality used by all collections, such as add and remove methods.

Its subinterfaces — Set, List, and Queue — provide for more specialized collections.

  • The Set interface does not allow duplicate elements. This can be useful for storing collections such as a deck of cards or student records. The Set interface has a subinterface, SortedSet, that provides for ordering of elements in the set.
  • The List interface provides for an ordered collection, for situations in which you need precise control over where each element is inserted. You can retrieve elements from a List by their exact position.
  • The Queue interface enables additional insertion, extraction, and inspection operations. Elements in a Queue are typically ordered in on a FIFO basis.
 • The second tree starts with the Map interface, which maps keys and values similar to a Hashtable.

Map's subinterface, SortedMap, maintains its key-value pairs in ascending order or in an order specified by a Comparator.

These interfaces allow collections to be manipulated independently of the details of their representation.

ltal nos c l implement ci k1
Általános célú implementációk
 • Az általános célú implementációk mind biztosítják az összes opcionális műveletet, amit az interfészek tartalmaznak.
slide170
Általános szabály, hogy programíráskor az interfészeken, és nem az implementációkon kell gondolkodni.
 • Legtöbb esetben az implementáció megválasztása csak a teljesítményt befolyásolja.
 • Az előnyben részesített programozói stílus az, ha egy interfész típusú változóhoz választunk egy implementációt.
 • Így a program nem függ majd egy adott implementáció esetén az ahhoz hozzáadott új metódusoktól, ezáltal a programozó bármikor szabadon változtathatja az implementációt, mikor jobb teljesítményt szeretne elérni, vagy a működési részleteket szeretné módosítani.
slide171
The Java Collections Framework provides several general-purpose implementations of the core interfaces:
  • For the Set interface, HashSet is the most commonly used implementation.
  • For the List interface, ArrayList is the most commonly used implementation.
  • For the Map interface, HashMap is the most commonly used implementation.
  • For the Queue interface, LinkedList is the most commonly used implementation.
ad