Spotkanie cz onk w grupy wymiany do wiadcze wprowadzenie do pracy w grupie przyj cie metody pracy
Download
1 / 27

Nowy Tomy?l, 27-28 czerwiec 2011r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Spotkanie członków Grupy Wymiany Doświadczeń: wprowadzenie do pracy w Grupie, przyjęcie metody pracy. Nowy Tomyśl, 27-28 czerwiec 2011r. Główny produkt pracy GWD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nowy Tomy?l, 27-28 czerwiec 2011r.' - lucius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spotkanie cz onk w grupy wymiany do wiadcze wprowadzenie do pracy w grupie przyj cie metody pracy

Spotkanie członków Grupy Wymiany Doświadczeń: wprowadzenie do pracy w Grupie, przyjęcie metody pracy.

Nowy Tomyśl, 27-28 czerwiec 2011r.


G wny produkt pracy gwd
Główny produkt pracy GWD.

 • oczekiwanym wynikiem pracy Grupy Wymiany Doświadczeń, jest opracowanie przez uczestniczące samorządy własnych „Planów doskonalenia dostarczanych usług”;

 • plany te powinny dotyczyć zagadnień analizowanych w ramach pracy GWD;

 • zakładamy, że w trakcie przygotowania Planu uczestnicy wykorzystają umiejętności i wiedzę nabytą w trakcie pracy Grupy, czyli m.in. umiejętności:

  • mierzenia wyników realizacji zadań, przez stosowanie wskaźników ilościowych,

  • prowadzenia badań satysfakcji odbiorców oferowanych usług,

  • korzystania z doświadczeń innych samorządów z zakresu organizowania dostarczania usług,

  • korzystania z „dobrych praktyk” sprawdzonych przez inne samorządy.


Cele gwd efektywne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
Cele GWD- efektywne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem.

 • racjonalny i dostosowany do aktualnych priorytetów proces decyzyjny;

 • poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego;

 • optymalizacja wielkości pełnowartościowego zasobu mieszkaniowego;

 • zgodne z oczekiwaniami zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności;


Uwarunkowania prawne gminnej gospodarki mieszkaniowej
Uwarunkowania prawne gminnej gospodarki mieszkaniowej.

 • Konstytucja RP- art. 75;

 • ustawa o samorządzie gminnym;

 • ustawa o gospodarce nieruchomościami;

 • ustawa o własności lokali;

 • ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;

 • ustawa o dodatkach mieszkaniowych;

 • ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych;

 • uchwały rad gmin w sprawie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

 • uchwały rad gmin w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.


Uwarunkowania gminnej gospodarki mieszkaniowej
Uwarunkowania gminnej gospodarki mieszkaniowej.

 • duży deficyt lokali mieszkalnych (według danych Ministerstwa Infrastruktury)

  • w Polsce potrzeba około 1,5 mln nowych lokali mieszkalnych i wyremontowania 1-1,5 mln już istniejących,

  • niska liczba lokali mieszkalnych oddawanych do użytkowania -bardzo niski udział w efektach ogółem budownictwa mieszkaniowego, które jest dedykowane dla gospodarstw domowych nie będących w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na rynku

   powoduje, że poprawa warunków mieszkaniowych jest zadaniem trudnym do zrealizowania.

 • warunkiem osiągnięcia poprawy sytuacji mieszkaniowej w gminach jest m.in. przyjęcie i skuteczna realizacja długookresowej polityki mieszkaniowej na szczeblu centralnym (program rządowy ma działanie zbyt ograniczone w stosunku do potrzeb) i lokalnym, a także prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej.


Model gminnej gospodarki zasobem mieszkaniowym
Model gminnej gospodarki zasobem mieszkaniowym.

 • gminy są świadome, że gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym jest jedynie częścią szerszego zagadnienia, jaką jest gospodarka mieszkaniowa.

 • wielkość zasobu mieszkaniowego odpowiada potrzebom lokalnej społeczności.

  • gminy posiadają optymalny zasób mieszkań komunalnych, odpowiadający aktualnym potrzebom lokalnej społeczności; zaspokajają potrzeby mieszkaniowe najuboższych oraz wspierają rozwój lokalnego rynku mieszkaniowego.

  • wielkość lokali socjalnych i mieszkalnych gminy wyznacza wynik badań rynku mieszkaniowego w zakresie potrzeb najuboższych członków wspólnoty samorządowej.

  • gminy prowadzą regularny monitoring sytuacji na rynku mieszkaniowym, w sposób szczególny analizując potrzeby mieszkaniowe osób najuboższych, na tej podstawie planując wielkość portfela lokali socjalnych i lokali komunalnych.


Model gminnej gospodarki mieszkaniowej
Model gminnej gospodarki mieszkaniowej.

 • polityka prywatyzacji zasobu mieszkaniowego w pełni odpowiada optymalnej wielkości zasobu, przy czym jest ona oparta na starannej selekcji obiektów przeznaczonych do sprzedaży.

 • polityka czynszowa gmin zapewnia rzeczywiste potrzeby w zakresie wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu i jest dostosowana do możliwości finansowych użytkowników zasobu.

  • gminy ustalają czynsz na poziomie gwarantującym kompromis pomiędzy potrzebami związanymi z rzeczywistymi wydatkami na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego, a możliwościami finansowymi użytkowników zasobów.

  • polityka czynszowa jest ściśle skorelowana z zarządzaniem wydatkami, związanymi z utrzymaniem zasobu oraz polityką remontową (oszczędności, racjonalność wydatkowania środków publicznych itp.).


Model gminnej gospodarki mieszkaniowej1
Model gminnej gospodarki mieszkaniowej.

 • zarządzanie zlecane jest podmiotom, konkurującym ze sobą ceną, zakresem i jakością usług.

  • struktura zarządzania budynkami komunalnymi oraz zasobem wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy oparta jest na podejmowaniu przez lokalne samorządy strategicznych decyzji związanych z gospodarowaniem zasobem komunalnym;

  • zarządzanie operacyjne zlecane jest podmiotom konkurującym ze sobą ceną, zakresem i jakością świadczonych usług.

 • utrzymanie zasobu mieszkaniowego- remonty i eksploatacja powierzone są podmiotom działającym w nieskrępowanym, konkurującym środowisku, które realizują wytyczone strategiczne cele w oparciu o ich wskaźniki - wyznaczone i mierzone przez gminy.


Model gminnej gospodarki mieszkaniowej2
Model gminnej gospodarki mieszkaniowej.

 • gminy ograniczają swój udział w zarządzaniu operacyjnym zasobem mieszkaniowym do wyznaczenia celów strategicznych, mierników-wskaźników ww. celów oraz stworzenia warunków podmiotom do realizacji ww. wytyczonych celów w konkurencyjnym środowisku.

 • gminy gospodarując mieszkaniowym zasobem wykorzystują profesjonalne narzędzia informatyczne, gwarantujące posiadanie rzetelnej i aktualnej informacji o zasobie - tj. wielkość, stan techniczny, wskaźniki finansowe.


Zagadnienia zarz dcze gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym
Zagadnienia zarządcze gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym:

 • Mieszkaniowy zasób gminy;

 • Zapotrzebowanie na mieszkanie;

 • Sprzedaż mieszkań;

 • Lokale użytkowe;

 • Polityka czynszowa;

 • Zarządzanie mieszkalnymi budynkami gminy;

 • Utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy;

 • Systemy informatyczne wspomagające gospodarowanie gminnym zasobem.


Zakres gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Zakres gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. mieszkaniowym:

 • zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności

 • racjonalne zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy w celu poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminyRacjonalna i ekonomiczna gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy
Racjonalna i ekonomiczna gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy.

 • dostosowanie wielkości i standardu mieszkania do potrzeb, oczekiwań i możliwości płatniczych najemcy( zamiany );

 • wyodrębnienie zasobu socjalnego;

 • optymalizacja wielkości pełnowartościowego zasobu mieszkaniowego poprzez:

  • wykwaterowanie z budynków przeznaczonych do likwidacji-rozbiórki, sprzedaży, remontu lub ze względu na realizowane zadania inwestycyjne;

  • wykwaterowanie z zasobu substandardowego ( sutereny, poddasza, baraki, budynki przeznaczone do likwidacji );

  • likwidację lokali niesamodzielnych( zamiany );

  • sprzedaż lokali położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych ( na wniosek najemcy lub w przetargu nieograniczony) oraz samodzielnych lokali niemieszkalnych.


Zmiana struktury w asno ci w mieszkaniowym zasobie gminy
Zmiana struktury własności w mieszkaniowym zasobie gminy. gminy.

14

 • cel ogólny-sprzedaż wszystkich udziałów miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych;

 • działania: sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego, umożliwienie lokatorom zainteresowanym wykupem lokalu dokonania zamiany na lokal znajdujący się w budynku, gdzie prowadzona jest sprzedaż lokali;

 • miernik -liczba wspólnot mieszkaniowych, w których podjęto działania mające na celu zmniejszenie udziału gminy, liczba sprzedanych lokali mieszkalnych we wspólnotach.


Korzy ci ze sprzeda y lokali w budynkach wsp lnot mieszkaniowych
Korzyści ze sprzedaży lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych:

15

 • sukcesywne zmniejszenie udziału gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych i zmniejszanie kosztów utrzymania rozproszonego zasobu;

 • brak udziałów miasta we wspólnotach mieszkaniowych;

 • pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży mieszkań w celu odtworzenia wielkości zasobu mieszkaniowego-optymalizacja wielkości pełnowartościowego zasobu mieszkaniowego;

 • zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej pełnowartościowym zasobem mieszkaniowym;

 • wydzielenie zasobu socjalnego.


Efektywne gospodarowanie zasobem u ytkowym sprzeda lokali u ytkowych
Efektywne gospodarowanie zasobem użytkowym-sprzedaż lokali użytkowych.

 • działania - wytypowanie do sprzedaży nieruchomości o charakterze użytkowym, lokali użytkowych, garaży, których koszty utrzymania przekraczają uzyskiwane przychody i w związku z tym ich dalsze utrzymywanie w zasobie jest nieekonomiczne (ze względu na zły stan techniczny, niecelowość przeprowadzenia remontu lub modernizacji, brak zainteresowanych najmem);

 • cel bezpośredni - obniżenie kosztów eksploatacji zasobu, zbycie zasobu o złym stanie technicznym, wymagającego przeprowadzenia prac remontowych, których wartość przekroczy przewidywane przychody z wynajmu;

 • miernik - ilość nieruchomości i lokali przeznaczonych na sprzedaż, jednostkowy koszt eksploatacji zasobu użytkowego.


Gminna gospodarka mieszkaniowa w badaniach systemu analiz samorz dowych

Gminna gospodarka mieszkaniowa użytkowych.w badaniach Systemu Analiz Samorządowych.


Nowy tomy l 27 28 czerwiec 2011r
Cel badania gminnej gospodarki mieszkaniowej użytkowych.w miastach uczestniczących w Systemie Analiz Samorządowych:

 • przedstawienie analizy faktograficznej i jakościowej obecnego sposobu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym w skład, którego wchodzą budynki w 100% gminne oraz lokale komunalne w budynkach wspólnot oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, jak również analizy wskaźnikowej (Benchmarking).


Wska niki efektywno ci benchmarking
Wskaźniki efektywności (Benchmarking). użytkowych.

 • W badaniach kierowano się następującymi regułami:

  1) reprezentatywności danych dla danego zasobu nieruchomości – wskaźniki opierają się na dokładnych danych faktograficznych opisujących gospodarkę lokalową (np. wielkość portfela lokali komunalnych, wpływy z lokali mieszkalnych, itp.);

  2) reprezentatywności danych dla danej gminy – osiągniętej poprzez skorelowanie danych dotyczących przedmiotowego zasobu z ekonomicznymi (porównanie do przychodów budżetu gminy);


Wska niki efektywno ci benchmarking1
Wskaźniki efektywności (Benchmarking). użytkowych.

3) uniwersalności – wskaźniki są oparte na danych dostępnych dla podmiotu monitorowanego;

4) czasu – kryterium czasu może stanowić jeden ze wskaźników (np. czas oczekiwania na mieszkania );


Wska niki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w sas
Wskaźniki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w SAS. użytkowych.

 • na podstawie danych administracyjnych utworzone zostały wskaźniki dla komunalnej gospodarki mieszkaniowej, wykorzystywane w SAS od 2007r.

 • dane uzyskiwano z 87 miast w 2007r., z 78 miast w 2008r. oraz z 65 miast w 2009r., przy czym 38 miast uczestniczyło w badaniach w każdym roku, a 32 miasta dwukrotnie.

 • w zakresie komunalnej gospodarki mieszkaniowej wskaźniki pogrupowano w następujących obszarach:

 • zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności;

 • zarządzanie mieszkaniowym zasobem.


Wska niki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w sas1
Wskaźniki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w SAS. użytkowych.

 • w zakresie gminnej gospodarki mieszkaniowej wyróżniono i pogrupowano wskaźniki biorąc pod uwagę:

  • skuteczność – jakościowa ocena realizacji usługi;

  • skuteczność ilościową usługi;

  • efektywność kosztową usługi.

 • do każdego z obszarów gminnej gospodarki mieszkaniowej przypisane zostały określone wskaźniki.


Wska niki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w sas2
Wskaźniki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w SAS. użytkowych.

 • w obszarze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności wyróżniono 9 wskaźników skuteczności ilościowej i efektywności kosztowej oraz skuteczności – jakościowej oceny realizacji usługi, włączając realizację obowiązku gminy zapewnienia lokali socjalnych.

 • interpretacja efektywności zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności przez gminę jest bardzo skomplikowana z uwagi na wiele aspektów mających wpływ na efekty gospodarki lokalowej w tym zakresie – m.in.:

  • udział mieszkaniowych zasobów gminy w zasobach mieszkaniowych ogółem,

  • poziom lokalnego rozwoju gospodarczego,

  • dostępność gruntów pod zabudowę,

  • ceny mieszkań, zasady przyznawania lokali komunalnych,

  • sposób selekcji i zatwierdzania wniosków o przydział lokalu itp.

 • na skuteczność gminnej polityki mieszkaniowej większy wpływ niż pozyskiwanie lokali ma polityka ich zbywania.


Wska niki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w sas3
Wskaźniki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w SAS. użytkowych.

 • gminy nie prowadzą odpowiednich badań ani analiz rynku.

  • brak zwłaszcza wiedzy jakie rodzaje i formy budownictwa wspierać bowiem nie bada się i nie analizuje rzeczywistych potrzeb w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, ani w zakresie sposobów pomagania w ich zaspokojeniu.

  • potrzeby mieszkaniowe określa się najczęściej na podstawie zaległości w dostarczaniu lokali socjalnych orzeczonych wyrokami sądów oraz na podstawie list oczekujących na wynajem lokalu od gminy, a listy te powstają w oparciu o kryteria tworzone przez samą gminę, a nie na podstawie wiedzy o rzeczywistych potrzebach.

 • miasta nie korzystają z posiadanych instrumentów takich jak: planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, uzbrajanie gruntu lub podatkowych.

 • miasta nie formułują celów strategicznych w gospodarce mieszkaniowej, w zw. ze zmianami demograficznymi lub dyrektywami unijnymi, stąd realizacja zadania własnego gmin, jakim jest tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego nie przebiega prawidłowo.


Wska niki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w sas4
Wskaźniki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w SAS. użytkowych.

 • w obszarze „zarządzanie mieszkaniowym zasobem” wyróżniono 20 wskaźników skuteczności - jakościowej i ilościowej oraz efektywności kosztowej oceny realizacji usługi.

 • zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.


Wska niki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w sas5
Wskaźniki dla gminnej gospodarki mieszkaniowej w SAS. użytkowych.

 • Korzyści, osiągane przez gminy w wyniku mierzenia kosztów i wyników realizacji usługi – komunalna gospodarka mieszkaniowa można wyróżnić w szczególności:

  1) podwyższenie, jakości usług świadczonych przez zarządców zasobu oraz innych usługodawców na rzecz zasobu;

  2) ograniczenie kosztów utrzymania zasobu przy jednoczesnym utrzymaniu jakości zamieszkiwania satysfakcjonującej użytkowników zasobu;

  3) przyspieszenie procesu poprawy stanu technicznego zasobu poprzez skuteczniejsze planowanie polityki remontowej;

  4) optymalizację wpływów z zasobu poprzez skuteczniejszą windykację czynszów i opłat;


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę. użytkowych.

ewa.bartosik@zkzl.poznan.pl