ty aikalain soveltaminen ylity ja sen korvaaminen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen. Työaikalain soveltamisala. Työaikalaki on yleislaki, jota sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtyyn työhön. Työaikalaissa on erikseen lueteltu ja määritelty ne poikkeukset, jolloin lakia ei sovelleta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen' - lucita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ty aikalain soveltamisala
Työaikalain soveltamisala
 • Työaikalaki on yleislaki, jota sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtyyn työhön.
 • Työaikalaissa on erikseen lueteltu ja määritelty ne poikkeukset, jolloin lakia ei sovelleta.
 • Lain pakottavuudesta johtuen sen soveltamista ei voida pätevästi poissulkea työnantaja ja työntekijän välisellä sopimuksella.
slide3

Työaikalakia ei sovelleta

1) työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä;

2) työntekijöihin, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia kirkossa tai uskonnollisessa yhteisössä;

3) työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä;

4) metsä-, metsänparannus- ja uittotyöhön;

- - - - - - -

slide4

11) puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta annetun lain (218/70) soveltamisalaan kuuluvien virkamiesten eikä rajavartiolaitoksen virkamiesten työhön, ellei asetuksella toisin säädetä.

 • Lain soveltamisen ulkopuolelle jääminen perustuu siihen, että työn sisältö tai olosuhteet ovat sellaiset kun yllä on todettu.
 • Muodollisilla seikoilla, kuten esim. johtajanimikkeellä ei painoarvoa vaan arvioidaan työn tosiasiallista sisältöä ja olosuhteita.
ty ajaksi luettava aika
Työajaksi luettava aika
 • Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.
 • Lepoajat eivät ole työaikaa, jos työntekijällä on mahdollisuus poistua työpaikalta niiden aikana.
 • Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena.
 • Matkaan käytetyn ajan korvaamisesta voidaan sopia työehtosopimuksella.
  • Korvausvelvollisuus ei tarkoita, että luetaan työajaksi.
  • Matkaan käytetty aika voidaan lukea jopa lepoajaksi.
s nn llinen ty aika
Säännöllinen työaika
 • Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.
 • Liukuvassa työajassa työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan.
  • Vuorokautista työaikaa voi lyhentää tai pidentää liukuma-ajalla +/- 3 tuntia.
  • Enimmäiskertymä saa olla enintään +/- 40 tuntia.
lis ty
Lisätyö
 • Ylittää työsopimuksen mukaisen säännöllisen työajan, mutta ei ylitä laissa säädettyjä säännöllisen työajan enimmäisaikoja (7,5 h > 8 h ja 37,5 h > 40 h)
 • Työnantajan aloitteesta
 • Edellyttää työntekijän suostumusta
 • Yleinen lisätyösuostumus voidaan antaa työsopimuksessa
 • Korvattava yksikertaisella tuntipalkalla tai vastaavalla vapaa-ajalla
ylity
Ylityö
 • Ylityötä on työ, joka ylittää työaikalain mukaisen säännöllisen työajan enimmäismäärän 8 h / vrk ja 40 h / vko.
  • Edellytyksenä työnantajan aloite ja työntekijän tapauskohtainen suostumus
  • Työsopimuksessa ei voida pätevästi antaa yleistä ylityösuostumusta
liukuva ty aika ja ylity
Liukuva työaika ja ylityö
 • Ylityösäännökset koskevat myös liukuvaa työaikamuotoa.
  • Jos 8 h:n vuorokautinen työaika ylittyy työntekijän omasta tarpeesta ja ilman työantajan aloitetta tai suostumusta niin kyse on liukumasta.
  • Jos 8 h:n vuorokautinen työaika ylittyy työnantajan aloitteesta niin kyse on ylityöstä.
 • Ylityön kertyminen ei ole riippuvainen liukuvan työajan saldokertymän määrästä.
ylity n korvaaminen 1
Ylityön korvaaminen (1)
 • Vuorokautisen säännöllisen työajan 8 h ylittävä työaika
  • 2:lta ensimmäiseltä tunnilta 50% korotus.
  • Seuraavilta tunneilta 100% korotus.
 • Viikoittaisen säännöllisen työajan 40 h ylittävät työtunnit
  • 50%:n korotus
 • Korotettu palkka vaihdettavissa vastaavaan vapaa-aikaan
 • Sunnuntaityö 100 %
ylity n korvaaminen 2
Ylityön korvaaminen (2)
 • Erillinen kiinteä korvaus voidaan sopia työntekijälle, jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa ja valvoa työtä ja joka ei ota osaa johdettaviensa työntekijöiden työhön.
  • Ei asiantuntijatehtävään ellei työehtosopimuksessa mahdollistettu sopimista.
 • Kiinteä peruspalkasta erotettavissa oleva euromäärä.
  • Kokonaispalkka ei työaikalain mukainen järjestely.
ylity n enimm ism r t
Ylityön enimmäismäärät
 • Ylityötä saadaan teettää enintään 138 h / 4 kk:ssa ja enintään 250 h / kalenterivuosi.
 • Työantaja ja henkilöstöryhmän edustaja voivat sopia 80 h:n lisäylityöluvasta kalenterivuodessa, alittaen kuitenkin 138 h / 4 kk:n jaksossa.
ty aikakirjanpito
Työaikakirjanpito
 • Työaikalaki velvoittaa työnantajan järjestämään työaikakirjanpidon.
  • Työaikakirjanpitoon merkitään tehdyt työtunnit, lisä- ja ylityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin.
 • Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen selvitys häntä koskevista merkinnöistä työaikakirjanpidossa.
valvonta
Valvonta
 • Työsuojeluviranomaiset valvovat työaikalain noudattamista.