KS- arbeid med etikk Etikk i fylkeskommunen - PowerPoint PPT Presentation

lucita
ks arbeid med etikk etikk i fylkeskommunen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KS- arbeid med etikk Etikk i fylkeskommunen PowerPoint Presentation
Download Presentation
KS- arbeid med etikk Etikk i fylkeskommunen

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
197 Views
Download Presentation

KS- arbeid med etikk Etikk i fylkeskommunen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KS- arbeid med etikk Etikk i fylkeskommunen Milian Myraunet 12.febr.2007

 2. Hvordan framstår kommunene som eierne? Kilde: n24.no og kommunal-rapport.no


 3. Hvordan framstår disse kommunale selskapene? Kilder: Aftenposten.no og NRK.no

 4. Etikk og omdømme Kilde: Forbruker.no

 5. Etikk Omdømme Lønnsomhet

 6. Har kommunen / fylkeskommunen etiske retningslinjer eller tilsvarende verdidokument ? 287 svar

 7. a Siste 6 måneder b 7-12 måneder c 13-24 måneder d Mer enn to år siden c) Når ble retningslinjene / dokumentet sist gjennomgått med alle ansatte i kommunen / fylkeskommunen ?

 8. Har kommunen / fylkeskommunen opplevd eller avdekket korrupsjon eller påvirkningshandel eller forsøk på korrupsjon eller påvirkningshandel de siste to år ?

 9. Hvem avdekket forholdet

 10. Ble forholdet anmeldt ?

 11. Har kommunen / fylkeskommunen fastlagte rutiner eller retningslinjer for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold ?

 12. Vurderer kommunen / fylkeskommunen å fastsette slike rutiner/retningslinjer i løpet av 2006 ?

 13. KS- Etikkutvalg • Sentralstyret i KS har opprettet kommunesektorens etikkutvalg. Leder professor emeritus Lucy Smith. • De andre medlemmene er • professor i journalistikk Sigurd Allern, • filosof og senioranalytiker i Norges Bank Kai Dramer, • fagsjef i HSH Torbjørg Aalborg, • avdelingsdirektør i KRD Christine Hjortland, • fylkesrådmann i Sør-Trøndelag Millian Myraunet, • adm. dir. i Valdres Energi Bjørg Brestad, • ordfører i Steigen Berit Woie Berg • ordfører på Stord Magne Rommetveit.

 14. Bakgrunn for opprettelsen av utvalget • Et generelt økt fokus på korrupsjon og uetiske forhold • I kommunesektoren har det blitt avdekket saker som svekker kommunenes tillit og omdømme i befolkningen • Kommunesektorens etikkutvalg skal ha fokus på alle problemstillinger og utfordringer som knytter seg til etikk i kommunal sektor

 15. Hvorfor er godt omdømme viktig? • Tillit i befolkningen – vi forvalter fellesskapets interesser og verdier • Demokratisk legitimitet • Respekt for veivalg • Stolthet hos medarbeidere • Trivsel, positive holdninger • Motivasjon, samarbeid og smidighet • Påvirker resultater

 16. Hva gjør KS ? • Opprettet KS-etikkutvalg • Opprettet register for folkevalgte – styreverv og øk. interesser • Utarbeidet prosessveiledere i arbeidet med etikk • Etikkseminarer • Revidere forslag til ”normalteglement – etiske grunnregler • Utarbeide forslag til varslingssystem • Folkevalgtprogrammet

 17. Smøring ?

 18. Dilemma til drøfting

 19. Varsling

 20. STFK - etikkarbeid • Etiske regler er utarbeidet – enkle og tilgjengelige • Har vi god internkontroll ? – fokus på egenkontroll • Godt samarbeid med revisjonen. • Gode administrative rutiner ? • Innkjøp • Attestasjon og anvisning • Reiseregning • Bruk av pc og mobil • Tema på ledersamlinger

 21. Den gode byråkrat følger loven ! • Forvaltningsloven – praktiske handlingsregler • Offentlighetsloven – åpenhet og innsyn • Kommuneloven – saksbehandling, verv, habilitet • Lov om offentlige anskaffelser –åpenhet, likebehandling… • Arbeidsmiljøloven – kontroll , vern av varslere mv • Personopplysningsloven • Aksjeloven • ILO-konvensjon nr.94 – om sosial dumping

 22. Rødt eller grønt ? Julegave ? Takk for innsatsen ?

 23. Rødt eller grønt ?

 24. Rødteller grønt ?