Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/09 Nr 1/6.2/09 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/09 Nr 1/6.2/09

Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/09 Nr 1/6.2/09

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/09 Nr 1/6.2/09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/09 Nr 1/6.2/09 Szczecin, 10 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 2. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.01.2009 r.

 3. Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VI Stan na dzień 31.12.2008 r.

 4. Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII Stan na dzień 31.12.2008 r.

 5. Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII Stan na dzień 31.12.2008 r.

 6. Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX Stan na dzień 31.12.2008 r.

 7. Dokumentacja konkursowa – najważniejsze informacje

 8. Sposób przygotowania i składania wniosku: • Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacje • Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek.W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę.

 9. C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: • Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML) • W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

 10. C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: • Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jestjeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy(oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera) • W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego • W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku • Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.6.2 )

 11. C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): • Składana informacja określająca sytuację finansową powinna być opatrzona kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczona przez osobę do tego upoważnioną • Jeśli jeden z egzemplarzy jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób (dotyczy to również kopii załącznika partnera). Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

 12. Uwaga! Wnioski nie umieszczonew kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

 13. WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KLoraz Instrukcją do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokumentjest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

 14. Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę(można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki

 15. W ramach konkursu 1/6.1.1/09 oraz 1/6.2/09nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie „tak” w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadarowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

 16. Lista wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej: • Brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej; • Podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku; • Brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku – wyłącznie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; • Niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML);

 17. C.D. Lista wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej: • Niezłożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy wymaganych załączników (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały): • dokumentu potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy (oraz partnerów projektu – w przypadku projektu partnerskiego) wymogi w zakresie rodzaju dokumentów są określone w dokumentacji konkursowej); • Nie dająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML); • Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej; • Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej; • Brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

 18. Informacje o najczęściej popełnianych błędach formalnych i merytorycznych można znaleźć w publikacji: Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie 7 Dokument do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacje

 19. Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: • złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; • braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; • braku kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku; • nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; • braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku.

 20. Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/ Ogólne kryteria horyzontalne: • Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: • projekt musi wpisywać się w politykę równych szans tj. w projekcie musi pojawić się diagnoza problemu z podziałem na płeć (dane dotyczące kobiet i mężczyzn i wnioski z nich płynące); projektodawca musi również zaprojektować konkretne działania, które podczas rekrutacji wpłyną na zniwelowanie różnic pomiędzy położeniem kobiet i mężczyzn. Jeśli projektodawca we wniosku nie zamieści diagnozy zrobionej pod kątem płci i nie zapisze podjęcia konkretnych działań w rekrutacji to projekt zostanie odrzucony na ocenie merytorycznej z powodu nie spełnienia przedmiotowego kryterium • projektodawca musi zapewnić możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym; odpowiednie działania należy wskazać w treści wniosku (np. miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier architektonicznych, sprzęt używany w projekcie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w projekcie będzie uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej itp.); projekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych nie spełnia przedmiotowego kryterium

 21. C.D. Ogólne kryteria horyzontalne: • Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: • projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań • zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej • Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: • działania muszą wpisywać się w dany typ projektu oraz być skierowane do odpowiedniej grupy docelowej • w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross-financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium

 22. Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkipo 1 stycznia 2009 r. Prezentacja z ogólnym opisem zmian dostępna jest na stronie http://www.wup.plw Aktualnościach z 6 lutego 2009 r. „Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 1 stycznia 2009 r.”

 23. POMOC PUBLICZNA A EFEKT ZACHĘTY Jednym z warunków przyznania pomocy publicznej jest osiągnięcie efektu zachęty, który ma zagwarantować, że bez udzielonej pomocy publicznej projekt nie zostałby zrealizowany w danej formie lub w danym zakresie. WERYFIKACJA • W przypadku projektodawców spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu • W przypadku beneficjentów pomocy nie będących projektodawcami lub w przypadku beneficjentów pomocy nie wymienionych we wniosku – wumowie o przystąpieniu do projektu szkoleniowego lub wumowie dotyczącej subsydiowanego zatrudnienia zawartej pomiędzy projektodawcą a beneficjentem pomocy). Dokument „Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach POKL 2(12.01.2009)” do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Ważne dokumenty PO KL

 24. Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: • ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; • uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; • podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

 25. Konkurs nr 1/6.1.1/09

 26. Konkurs nr 1/6.1.1/09 jest konkursem zamkniętym W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden termin naboru wniosków Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 26 stycznia 2009 r., do 4 marca 2009 r. (decyduje data wpływu wniosku) w godzinach od 9.00 do 15.00 Pokój nr 210

 27. Alokacja 10 231 322 zł W tym: • wsparcie finansowe EFS:   8 696 623,70 zł • wsparcie finansowe krajowe: 1 534 698,30 zł Projektodawca nie jest zobowiązanydo wniesienia wkładu własnego w celu realizacji projektu. Jeśli w projekcie będzie występowała pomoc publiczna konieczne będzie wniesienie wkładu prywatnego przez przedsiębiorstwo objęte wsparciem.

 28. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): • Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: w punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt Dotyczy: typów projektów od 1-12

 29. C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): • Projektodawca złożył maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Jak spełnić: spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie protokołów z przekazania wniosków, które wpłynęły na dane posiedzenie KOP, do momentu wpłynięcia sprawdzanego wniosku Dotyczy: typów projektów od 1-12 • Minimalna wartość projektu wynosi 400 tysięcy zł. Jak spełnić: w polu 3.1 koszty ogółem w części IV budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 400 tysięcy zł. Dotyczy: typów projektów od 1-12 • Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. Jak spełnić: maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r., w pkt 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji Dotyczy: typów projektów od 1-12

 30. C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): • Wsparcie kierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne przez okres co najmniej trzech ostatnich miesięcy od momentu przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji) lub osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 12 miesięcy mających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Jak spełnić: w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego / powiatu z terenu województwa / gminy z terenu województwa i należą do wymienionej grupy wsparcia Dotyczy: typów projektów od 1-10

 31. Uwaga! Ponieważ szczegółowe kryteria dostępu przypisane są do konkretnych typów projektów, należy wskazać w treści wniosku o dofinansowanie (w części 3.1), których typów projektów dotyczy wniosek. Można to zrobić np. poprzez umieszczenie zapisu „Typ: 1 i 3”, zgodnie z numeracją zawartą w punkcie 1.1.1 dokumentacji. Wskazanie typów projektów we wniosku o dofinansowania ułatwi prawidłowe dokonanie jego oceny formalnej jak i merytorycznej.

 32. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): • Grupę docelową w projekcie, w co najmniej 30%, stanowią osoby niepełnosprawne Waga punktowa: 5 Jak spełnić: • w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że odbiorcami projektu będą osoby niepełnosprawne i wskazać jaki procent ogółu uczestników będą oni stanowili • w polu 3.2.1 należy wskazać liczbę osób niepełnosprawnych, które zostaną objęte projektem

 33. C.D. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): • Grupę docelową w projekcie stanowią osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (dzień rekrutacji) straciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (zgodnie z art. 2 ust. 29 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku) lub które straciły zatrudnienie w trybie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Waga punktowa: 9 Jak spełnić: - w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, kto będzie stanowił grupę docelową projektu

 34. C.D. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): • Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby pracodawców na konkretne specjalności i zawody w danej społeczności lokalnej - zgodnie z założeniami modelu szkolenie – staż-praca wypracowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Waga punktowa: 2 Jak spełnić: • kryterium to daje możliwość wykorzystania rezultatów wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (model przygotowania zawodowego szkolenie-staż-praca – tryb czeladniczy), projekt musi być zgodny z ww. modelem. Więcej informacji na stronie www.equal.org.pl (w bazie rezultatów/Lista rezultatów) • w punkcie 3.1 wniosku należy wskazać, że projekt spełnia to kryterium

 35. C.D. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): • Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w zał. nr 6 („Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej”) do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Waga punktowa: 2 Jak spełnić: • jeśli projekt będzie realizowany na obszarze przedmiotowych gmin, to należy je wskazać w punkcie 1.9 wniosku • jeśli projekt będzie skierowany do mieszkańców gmin, to informację o tym należy zapisać w punkcie 3.2 wniosku, gdzie trzeba wymienić gminy, w których mieszkają uczestnicy • Grupę docelową w projekcie stanowią w 100 % osoby, które ukończyły 45. rok życia Waga punktowa: 2 Jak spełnić: • informację o tym, że projekt będzie skierowany w 100% do osób, które ukończyły 45. rok życia należy zamieścić w punkcie 3.2 • w projekcie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ukończą 45. rok życia

 36. Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 6.1.1: • subsydiowanie zatrudnienia Kto otrzymuje pomoc: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na posiadaną formę organizacyjno-prawną, zatrudniające osoby pozostające bez zatrudnienia w ramach projektów subsydiowanego zatrudnienia. Jaki to rodzaj pomocy: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia brutto oraz odprowadzanych od wynagrodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników (subsydiowanie zatrudnienia), pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

 37. Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 6.1.1: • szkolenia dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie Regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia) powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy Kto otrzymuje pomoc: Niepubliczne instytucje rynku pracy działających na terenie regionu (m.in. agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe itp.) świadczące usługi na zasadach komercyjnych. Jaki to rodzaj pomocy: Szkolenia ogólne i specjalistyczne.

 38. Warunki pozwalające wykluczyćwystępowanie pomocy publicznej w ramach Poddziałania 6.1.1 • wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) W celu wyeliminowania pomocy publicznej w ramach powyższego typu projektu należy zapewnić, by pomoc szkoleniowa lub doradcza kierowana do zatrudnionego pracownika była świadczona poza godzinami pracy oraz poza miejscem zatrudnienia, przez podmiot zewnętrzny w stosunku do pracodawcy • organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika, o ile formy te nie są powiązane z subsydiowaniem zatrudnienia pracowników lub też nie wystąpią inne przesłanki pozwalające stwierdzić występowanie pomocy publicznej

 39. Konkurs nr 1/6.2/09

 40. Konkurs nr 1/6.2/09 jest konkursem zamkniętym W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden termin naboru wniosków Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 26 stycznia 2009 r., do 18 marca 2009 r. (decyduje data wpływu wniosku) w godzinach od 9.00 do 15.00 Pokój nr 210

 41. Alokacja 9 392 672,00 zł W tym: • wsparcie finansowe EFS:   7 983 771,20 zł • wsparcie finansowe krajowe: 1 408 900,80 zł Projektodawca nie jest zobowiązanydo wniesienia wkładu własnego w celu realizacji projektu.

 42. Grupa docelowa w przypadku Działania 6.2 Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców (poniższe warunki muszą być spełnione łącznie): • osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). • osoby z branży okrętowej lub z firm kooperujących (z jednej lub z dwóch poniższych grup łącznie): • które były zatrudnione w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji), • które są zatrudnione i zagrożone utratą pracy. Projekty należy w pierwszej kolejności kierować do osób niepracujących i zagrożonych utratą pracy tj. np. osób objętych programem zwolnień monitorowanych

 43. Poprzez „branżę okrętową" należy rozumieć:1. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i remontami okrętów.2. Centra naukowo - badawcze oraz ośrodki projektowo - konstrukcyjne.3. Przedsiębiorstwa kooperacyjne specjalizujące się w dostawach wyposażenia okrętowego i usług stoczniowych.4. Organizacje koordynujące działalność wymienionych jednostek, których wspólnym celem gospodarczym jest produkcja okrętów. Poprzez „firmy kooperujące" należy rozumieć: przedsiębiorstwa współpracujące z branżą okrętową, działające w innych branżach. Przedsiębiorstwo musi posiadać umowę kooperującą z podmiotem z branży okrętowej, która potwierdzi jego zależność od tej branży.

 44. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): • Projektodawca posiada przynajmniej roczne doświadczenie szkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub doświadczenie w przyznawaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Jak spełnić: • spełnienie kryterium sprawdzane jest w oparciu o informacje przedstawione w pkt. 3.5 wniosku, • projektodawca winien w sposób jednoznaczny wskazać, iż dysponuje przynajmniej rocznym doświadczeniem szkoleniowym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub doświadczenie w przyznawaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; należy opisać działania podejmowane przez projektodawcę (przeprowadzane szkolenia, zrealizowane projekty), których tematyka nawiązuje do składanego wniosku.

 45. C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): • Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: • tak samo jak w konkursie nr 1/6.1.1/09 • Wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Jak spełnić: w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego / powiatu z terenu województwa / gminy z terenu województwa i należą do wymienionej grupy wsparcia Uwaga: Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zapis Kodeksu Cywilnego nie odnosi się do obowiązku meldunkowego.

 46. C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): • Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2012 r. Jak spełnić: maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2012 r., w pkt 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji • Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy zł. Jak spełnić: w polu 3.1 koszty ogółem w części IV budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 500 tysięcy zł. • Rejestracja działalności gospodarczej przez uczestnika projektu nastąpi w województwie zachodniopomorskim. Jak spełnić: w opisie planowanych działań w pkt. 3.3 wniosku należy podkreślić, iż rejestracja działalności gospodarczych przez uczestników projektu nastąpi w województwie zachodniopomorskim.

 47. C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): • Grupę docelową w projekcie stanowią osoby z branży okrętowej lub z firm kooperujących (z jednej lub z dwóch poniższych grup): • które były zatrudnione w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji), • które są zatrudnione i zagrożone utratą pracy. Jak spełnić: • spełnienie kryterium weryfikowane jest w oparciu o zawartość pkt. 3.2 wniosku; • wnioskodawca winien zamieścić opis grupy docelowej, dzięki któremu osoba weryfikująca wniosek będzie w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej się do otrzymania pomocy zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym kryterium

 48. Ramowe Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2