konstrukcija kompajlera n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONSTRUKCIJA KOMPAJLERA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONSTRUKCIJA KOMPAJLERA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

KONSTRUKCIJA KOMPAJLERA - PowerPoint PPT Presentation

139 Views
Download Presentation

KONSTRUKCIJA KOMPAJLERA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KONSTRUKCIJA KOMPAJLERA Pravila za polaganje ispita preko kolokvijuma Mirjana Ivanović, Vladimir Kurbalija

  2. Fond časova Predavanja+Vežbe_na_tabli+Praktične_vežbe 2+1+2 • Vežbe na tabli se održavaju svake druge nedelje po 2 časa (priprema za praktične vežbe) • Praktične vežbe se održavaju u blokovima – svake druge nedelje po 4 časa (studenti su podeljeni u grupe) • U zavisnosti od potreba predavanja će se održavati 2 ili 4 časa nedeljno

  3. Polaganje • Ispit se polaže praktično + usmeno • Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je da se urade i odbrane bar 3 od 5 zadataka (kolokvijuma) sa praktičnih vežbi • Na konačnu ocenu utiče i prisustvo na predavanjima i teorijskim vežbama (6+6 poena) • Prisustvo na praktičnim vežbama je obavezno

  4. Bodovanje • Prisustvo – 12 poena • 6 poena za prisustvo na predavanjima • 6 poena za prisustvo na teorijskim vežbama • Testovi – 24 poena • 3 puta po 8 poena • Praktični zadaci – 24 poena • 5 poena • 5 poena • 5 poena • 4 poena • 5 poena • UKUPNO – 60 poena OBAVEZNO

  5. Usmeni ispit • Usmeni se može polagati u redovnim ispitnim rokovima do početka naredne školske godine. • Postoje takođe i 3 testa sa gradivom sa predavanja čijim polaganjem se može zameniti usmeni deo ispita • Za polaganje svakog testa je potrebno sakupiti bar 50% poena • Testovi se polažu tokom semestra u 3 termina • Nakon odslušanog kursa (u januarskom ispitnom roku) organizuje se dodatni termin za popravljanje testova

  6. Struktura predavanja • Overview (1 nedelja) • Lexical Analysis (1 nedelja) • Syntax Analysis (2 nedelje) --- TEST • Attribute Grammars (1 nedelja) • Symbol Table (2 nedelje) • Code Generation (3 nedelje) --- TEST • BU Parsing (2 nedelje) • Compiler Generators (1 nedelja) --- TEST

  7. Struktura praktičnih vežbi • Zadatak projekta: napisati kompajler za MicroJava programski jezik. Jezik implementacije kompajlera je Java • Lexical Analysis • Syntax Analysis • Error handling • Symbol Table – Semantic Analysis • Code Generation • Zadaci se rade isključivo u terminu praktičnih vežbi u okruženju Svetovid OBAVEZNO

  8. Materijal za kurs • Slajdovi sa predavanja (u biblioteci i na http://perun.im.ns.ac.yu/kurbalija/Teaching/kk.htm u PDF formatu) • Opis projekta za praktične vežbe Project.doc (http://perun.im.ns.ac.yu/kurbalija/Teaching/kk.htm) • Specifikacija MicroJava jezika • Specifikacija MicroJava virtualne mašine • Specifikacija formata objektnog fajla • Pomoćne klase i okviri glavnih klasa (http://perun.im.ns.ac.yu/kurbalija/Teaching/kk.htm)