Download
baud iamoji teis specialioji dalis nusikaltimai dorovei lr bk xliv skyrius n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baudžiamoji teisė (specialioji dalis) Nusikaltimai dorovei LR BK XLIV SKYRIUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baudžiamoji teisė (specialioji dalis) Nusikaltimai dorovei LR BK XLIV SKYRIUS

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis) Nusikaltimai dorovei LR BK XLIV SKYRIUS

326 Views Download Presentation
Download Presentation

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis) Nusikaltimai dorovei LR BK XLIV SKYRIUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. This presentation will probably involve audience discussion, which will create action items. Use PowerPoint to keep track of these action items during your presentation • In Slide Show, click on the right mouse button • Select “Meeting Minder” • Select the “Action Items” tab • Type in action items as they come up • Click OK to dismiss this box • This will automatically create an Action Item slide at the end of your presentation with your points entered. Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)Nusikaltimai dorovei LR BK XLIV SKYRIUS Docentas dr. Oleg Fedosiuk Olfed@mruni.lt

 2. Dorovė kaip kėsinimosi objektas • Bendriausia prasme dorovė – tai gyvenimo visuomenėje ir elgesio normos. • LR BK XLIV skyriuje numatytos nusikalstamos veikos yra priešingos dorovei ta prasme, kad yra nepriimtinos visuomenėje pirmiausia dėl savo amoralaus pobūdžio. Kaip dorovei prieštaraujančios kriminalizuotos nusikalstamos veikos, susijusius su prostitucija ir pornografija, draudžiamais biomedicininiais tyrimais su žmogumi ar žmogaus embrionu, taip pat su žiaurumu gyvūnų atžvilgiu.

 3. Nusikaltimų dorovei sistema • Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos (BK 307 str.) • Įtraukimas į prostituciją (BK 308 str.) • Draudžiami biomedicininiai tyrimai su žmogumi ar žmogaus embrionu (BK 308-1 str.) • Pornografinio turinio produkcijos gaminimas, platinimas, viešas demonstravimas (BK 309 str.) • Žiaurus elgesys su gyvūnais (BK 310 str.)

 4. Administracinė atsakomybė už veikas, susijusias su prostitucija • LR ATPK 182-1 straipsnis. Vertimasis prostitucija ar atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis • Pastaba: atsakomybėn netraukiamas prostitucija vertęsis asmuo, kuris į prostituciją buvo įtrauktas būdamas materialiai, dėl tarnybos ar kitaip priklausomas arba įtrauktas į prostituciją panaudojant fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę, arba bet kokiu būdu įtrauktas į prostituciją būdamas nepilnametis ar (ir) nukentėjo nuo prekybos žmonėmis ir yra pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamajame procese.

 5. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos (BK 307 str.) Objektyvieji požymiai • Įstatymo saugoma vertybė – visuomenėje priimtos seksualinių santykių normos. • Dvi alternatyvios veikos: • a) pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos; • b) sąvadavimas prostitucijai. • Asmens, trauktino atsakomybėn, amžius – ne mažesnis kaip 16 metų. Atsakomybės subjektu yra ir juridinis asmuo. • Baigtumo momentas – nuo veikos atlikimo pradžios(formalioji sudėtis)

 6. Prostitucijos samprata • Prostitucija – tai veikla, už pinigus arba kitokią turtinę naudą lytiškai santykiaujant ar kitaip tenkinant kitų asmenų lytinę aistrą. • Prostitucija gali verstis tiek moterys, tiek ir vyrai

 7. Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos kaip veika • Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos reiškia, kad asmuo gauna visas arba dalį kito asmens iš prostitucijos gautų pajamų. • Kaltininko pajamų gavimas turi būti pagrįstas tam tikru susitarimu su prostitucija užsiimančiu asmeniu. Šio susitarimo pagrindu gali būti tiek priklausomybės ir prievartos santykiai, tiek ir laisva valia.

 8. Sąvadavimas prostitucijai kaip veika • Sąvadavimas prostitucijai – tai tarpininkavimas tarp prostitucija užsiimančio ir kito asmens, suvedant juos lytiniam santykiavimui arba kitokiam lytinės aistros tenkinimui. • Sąvadavimas gali pasireikšti prostitucija užsiimančio asmens teikiamų paslaugų reklamavimu, jo pristatymu klientui, klientų paieška ir pan. • Būtinu sąvadavimo požymiu laikytina tai, kad kaltininkas minėtus veiksmus atlieka už pinigus arba kitokia turtinę naudą. Nesavanaudiška pagalba prostitucija užsiimančiam asmeniui nelaikytina sąvadavimu.

 9. Veikos nevienkartiškumas kaip būtina atsakomybės sąlyga • Tiek pajamų turėjimas, tiek ir sąvadavimas – tai nevienkartiniai sistemingi veiksmai, pagrįsti santykių tarp kaltininko ir prostitucija užsiimančiu asmeniui pastovumu. • Praktikoje ši teorinė nuostata dažnai ignoruojama

 10. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos (BK 307 str.) Subjektyvieji požymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tyčia ir savanaudiškos paskatos. • Kaltininkas suvokia, kad gauna pajamas iš kito asmens prostitucijos arba užsiima sąvadavimu prostitucijai, ir nori taip veikti. • Savanaudiškumas pasireiškia tuo, kad kaltininkas siekia gauti turtinės naudos iš kito asmens prostitucijos, pelnytis iš jos.

 11. Kvalifikuotas pelnymasis iš kito asmens prostitucijos (BK 307 str. 2 d.) Objektyvieji požymiai • Įstatymo saugoma vertybė – visuomenėje priimtos seksualinių santykių normos. • 3 alternatyvios veikos: • a) prostitucijos organizavimas; • b) vadovavimas prostitucijai. • c) asmens gabenimas šio sutikimu prostitucijai į Lietuvos Respubliką ar iš Lietuvos Respublikos. • Asmens, trauktino atsakomybėn, amžius – ne mažesnis kaip 16 metų. Atsakomybės subjektu yra ir juridinis asmuo. • Baigtumas – nuo veikos atlikimo momento (formalioji sudėtis)

 12. Prostitucijos organizavimas kaip veika Prostitucijos organizavimu laikytina veikla, užtikrinanti nelegalaus prostitucijos verslo funkcionavimą: • laiko ir vietų, kur turi būti teikiamos lytinės paslaugos, nustatymas • prostitucija užsiimančių asmenų atvykimo iš kitų vietovių ar šalių, jų apgyvendinimo, jų atvykimo į darbo vietą organizavimas,jų darbo ir buities kontrolė • drausmės palaikymas, tam tikrų sankcijų už nusižengimus nustatytai tvarkai taikymas • rūpinimasis naujų asmenų įtraukimu į prostituciją, naujų asmenų priėmimas • ginčų tarp jų sprendimas ir pan.

 13. Vadovavimas prostitucijai kaip veika • Vadovavimas prostitucijai – tai svarbiausių šio nelegalaus verslo organizavimo ir funkcionavimo klausimų sprendimas. • Vadovavimas prostitucijai pasireiškia kaip asmenų, organizuojančių prostituciją, veiksmų koordinavimas, jų vaidmenų ir funkcijų nustatymas, konkrečių užduočių jiems paskyrimas, pelno, gauto iš prostitucijos, paskirstymas, “lemiamo žodžio” teisės turėjimas sprendžiant svarbius prostitucijos organizavimo klausimus ir pan.

 14. Asmens gabenimas prostitucijai kaip veika • Asmens gabenimas prostitucijai – tai jo vežimas tam tikra transporto priemonė arba jo lydėjimas kelionėje į užsienį ar iš užsienio. • Būtinas šios veikos požymis yra gabenamo asmens sutikimas vykti į Lietuvos Respubliką ar iš jos į kitą šalį tikslu verstis prostitucija. • Jeigu asmuo gabenamas prostitucijai prieš jo valią, veika, atsižvelgiant į jos pobūdį, gali būti kvalifikuojama kaip nusikaltimas žmogaus laisvei (147 str.) arba įtraukimas į prostituciją, panaudojant fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę (BK 308 str. 2 d.).

 15. Kvalifikuotas pelnymasis iš kito asmens prostitucijos (BK 307 str. 2 d.)Subjektyvieji požymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tyčia ir savanaudiškos paskatos. • Kaltininkas suvokia, kad organizuoja ar vadovauja prostitucijai, arba gabena asmenį prostitucijai į Lietuvos Respubliką ar iš jos, ir nori taip veikti. • Savanaudiškumas pasireiškia tuo, kad kaltininkas, atlikdamas minėtas veikas, siekia gauti turtinės naudos iš kito asmens prostitucijos, pelnytis iš jos.

 16. Itin kvalifikuota pelnymosi iš kito asmens prostitucijos sudėtis • BK 307 str. 3 d. numato kvalifikuotą pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos nusikaltimo sudėtį. • Ši sudėtis gali būti inkriminuojama, kai kaltininkas suprato, kad pelnosi būtent iš nepilnamečio prostitucijos, arba kad ir nesuprato, bet galėjo ir turėjo tai suprasti

 17. Pelnymosi iš kito asmens prostitucijos santykis su prekyba žmonėmis • Pelnymosi iš kito asmens prostitucijosnusikaltimas gali būti susijęs su prekybos žmonėmis (BK 147 str.) arba vaiko pirkimu arba pardavimu (BK 157 str.). • Tokiais atvejais BK 307 str. ir BK 147 arba 157 str. taikomi kartu – kaip nusikaltimų sutaptis.

 18. Įtraukimas į prostituciją (BK 308 str. 1 d.) Objektyvieji požymiai • Įstatymo saugoma vertybė – visuomenėje priimtos seksualinių santykių normos. • Veika – kito asmens skatinimas pradėti verstis prostitucija. • Padariniai - faktas, kad kitas asmuo yra realiai įtrauktas į prostituciją, t.y. pradėjo verstis prostitucija. • Priežastinis ryšis tarp minėtų padarinių ir kaltininko veikos • Asmens, trauktino atsakomybėn, amžius – ne mažesnis kaip 16 metų. Atsakomybės subjektu yra ir juridinis asmuo. • Baigtumas – kai asmuo pradeda verstis prostitucija (materialioji sudėtis)

 19. Skatinimas kaip veika • Skatinimas užsiimti prostitucija gali pasireikšti tiek atvirais siūlymais, tiek ir netiesioginiu skatinimu, pvz., sumokant už lytinį santykiavimą, tuo parodant tokios veiklos privalumus ir pan. • Įtraukiamas asmuo gali būti tiek niekada to nedaręs anksčiau, tiek ir jau vertėsis prostitucija, tačiau būtina sąlyga yra tai, kad įtraukimo momentu jis prostitucija neužsiminėja. • Asmens, kuris jau verčiasi prostitucija, skatinimas pradėti dirbti kaltininkui ar kitam asmeniui, nesudaro nagrinėjamo nusikaltimo požymių, tačiau gali būti kvalifikuojamas pagal BK 307 str. 2 d. Nėra įtraukimo ir tada, kai asmuo pats kreipėsi į prostituciją organizuojantį asmenį su prašymu sudaryti sąlygas verstis prostitucija.

 20. Priežastinis ryšis tarp veikos ir pasekmių • Būtinas nusikaltimo sudėties požymis – padariniai, t.y. faktas, kad kitas asmuo yra realiai įtrauktas į prostituciją, t.y. pradėjo verstis prostitucija. • Tarp minėtų padarinių ir kaltininko veikos, įtraukiant kitą asmenį į prostituciją, turi būti priežastinis ryšys. • Priežastinio ryšio buvimas reiškia, kad be sąmoningų kaltininko veiksmų kitas asmuo pats nebūtų pradėjęs verstis prostitucija, ir kad šie veiksmai buvo jam svari paskata pradėti verstis prostitucija. • Faktas, kad asmenį į prostituciją pastūmė ne tik kaltininko veiksmai, bet ir kitos priežastys, neneigia priežastinio ryšio.

 21. Įtraukimas į prostituciją (BK 308 str. 1 d.)Subjektyvieji požymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tyčia. • Kaltininkas suvokia, kad skatina kitą asmenį pradėti verstis prostitucija, numato, kad jo paskatintas šis asmuo gali pradėti verstis prostitucija, ir to nori.

 22. Įtraukimą į prostituciją kvalifikuojantys požymiai (BK 308 str. 2 d.) • į prostituciją buvo įtrauktas materialiai, dėl tarnybos ar kitaip nuo kaltininko priklausomas asmuo (turimas galvoje tik juridiškai reikšmingas priklausomumas); • į prostituciją asmuo buvo įtrauktas panaudojant fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę; • į prostituciją buvo įtrauktas nepilnametis.

 23. Priklausomumo požymis • Materialiai priklausomas yra asmuo, kuris yra visiškai ar iš dalies kaltininko išlaikomas arba gauna iš jo privalomą teikti materialinę paramą (pvz., vaikai išlaikomi tėvų, todėl nuo jų materialiai yra priklausomi). • Tarnybinio priklausomumo pagrindu yra tarnybinis pavaldumas. • Kitoks priklausomumasgali būti įžvelgtas policijos pareigūno ir sulaikyto piliečio, dėstytojo ir studento, gydytojo ir paciento, kreditoriais ir skolininko santykiuose ir pan.). • Priklausomumo santykiai turi turėti tam tikrą teisinį pagrindą, turi būti numatyti teisės normose. Jeigu faktinio priklausomumo santykiai tarp kaltininko ir nukentėjusiojo tokio pagrindo neturi, įtraukimas tokio asmens į prostituciją pagal BK 308 str. 2 d. nekvalifikuojamas (diskutuotina).

 24. Fizinė ir psichinė prievarta kaip būdas įtraukiant asmenį į prostituciją • Fizinė ir psichinė prievarta kaip būdas įtraukiant asmenį į prostituciją naudojama įbauginimo tikslais, verčiant užsiimti prostituciją iš baimės, kad vėl bus panaudotas fizinis smurtas arba kaltininkas įvykdys savo grasinimus. • Psichinės prievartos turinys gali būti įvairus: gali būti grasinama tiek fiziniu smurtu arba turtinės žalos padarymu, tiek ir kompromituojančios informacijos paskelbimu, dokumentų negrąžinimu ar kitokiomis neigiamomis pasekmėmis.

 25. Apgaulė kaip būdas įtraukti asmenį į prostituciją Apgaulė kaip būdas įtraukiant asmenį į prostituciją pasireiškia suklaidinimu dėl aplinkybių, nulemiančių: • a) asmens apsisprendimą pradėti verstis prostitucija (pvz., melagingai pranešant apie uždarbio dydį, kuris gaus asmuo iš prostitucijos, apie geras darbo ir gyvenimo sąlygas), arba • b) jo patekimą į priklausomą padėtį, dėl kurios asmuo priverstas pradėti verstis prostitucija (pvz., tik atvykus į užsienį, nukentėjusysis suprato, kad jį atvežė dirbti ne legalų darbą, kaip buvo susitarta, bet verstis prostitucija).

 26. Įtraukimo į prostituciją normos taikymo ypatumai • Jeigu kaltininkas, įtraukęs kitą asmenį į prostituciją, toliau turėjo iš to asmens prostitucijos pajamų arba sąvadavo, veika kvalifikuotina kaip pelnymosi iš kito asmens prostitucijos (BK 307 str. 1 d.) ir įtraukimo į prostituciją (BK 308 str. 1 d.) sutaptis. • Tais atvejais, kai asmens įtraukimas į prostituciją buvo sudedamoji prostitucijos organizavimo veiklos dalis, veika kvalifikuojama tik pagal BK 307 str. 2 d., netaikant įtraukimo į prostituciją normos.

 27. Įtraukimo į prostituciją santykis su prekyba žmonėmis • Įtraukimo į prostituciją nusikaltimas savo požymiais gali sutapti su prekybos žmonėmis (BK 147 str.) arba vaiko pirkimo arba pardavimo (BK 157 str.) požymiais (verbavimu). • Tokiais atvejais BK 308 str. netaikytinas

 28. Pornografinio turinio produkcijos gaminimas, įgijimas bei platinimas (BK 309 str. 1 d.) Objektyvieji požymiai • Įstatymo saugoma vertybė – visuomenės dorovė • Dalykas - pornografinio turinio kūrinys • Alternatyvios veikos - platinimui skirto pornografinio turinio dalyko pagaminimas, įsigijimas arba platinimas. • Asmens, trauktino atsakomybėn, amžius – ne mažesnis kaip 16 metų. Atsakomybės subjektu yra ir juridinis asmuo. • Baigtumas – nuo veikos atlikimo momento (formalioji sudėtis)

 29. Pornografijos samprata • Pornografija – tai bet kokią formą išreikšti dalykai (nuotraukos, kino ir video juostos, dirbiniai, spausdinti kūriniai, garso įrašai, spektaklis ir kt.), kuriuose natūralistiškai ir visiškai atvirai vaizduojamos, pasakojamos arba aprašomos seksualinės scenos, ir kurių paskirtis - žadinti žmogaus lytinį instinktą, seksualiai jaudinti. • Sprendžiant apie dalyko pornografinį pobūdį remiamasi eksperto ar specialisto išvadomis.

 30. Kas neturi būti vertinama kaip pornografija Pornografijos nesudaro: • paprastas nuogo kūno vaizdavimas • pažintinės paskirties arba humoro forma pateikti dalykai, kuriuose pavaizduoti arba aprašyti seksualiniai žmonių santykiai • kūriniai, kuriuose yra atskirų pornografinio pobūdžio elementų, kai šie kūriniai bendrai paėmus turi meninę arba mokslinę vertę.

 31. Pagaminimas kaip veika • Pagaminimas – tai platinimo tikslais pornografinio turinio dalyko sukūrimas • nufilmavimas • nuotraukos pagaminimas • teksto atspausdinimas • fotomontažas ir pan. • Pagaminimas laikomas baigtu nuo momento, kai kūrinys jau yra sukurtas ir tinkamas platinimui

 32. Įsigijimas kaip veika • Įsigijimas – tai veiksmas, kuriuo kaltininkas įgauna galimybę disponuoti platinimui skirto pornografinio turinio dalyku • pirkimas • priėmimas kaip dovanos • pagrobimas ir pan. • Įsiginimu pripažįstamas išsaugojimas pornografinio pobūdžio medžiagos kompiuterio standžiame diske arba išorinėje atmintinėje (diskelyje, USB ir t.t.) Svarbu nustatyti, kad asmuo sąmoningai ir valingai tai padarė • Įsigijimu taip pat gali būti kaltinamas asmuo, kuris platinimo tikslais laiko arba gabena pornografinio turinio dalyką • Įsigijimas laikomas baigtu nuo galimybės disponuoti turimu dalyku atsiradimo momento

 33. Platinimas kaip veika • Pornografinio turinio dalykų platinimas – tai sisteminį pobūdį turinti veikla, atlygintinai arba neatlygintinai perduodant tokius dalykus kitų asmenų disponavimui (prekiaujant, užsiimant mainais, atsiunčiant į elektroninį paštą ir pan.). • Vienkartinis pornografinio dalyko skolinimas arba dovanojimas kitam asmeniui nesudaro platinimo (diskutuotina). • Platinimas laikomas baigtu perdavus kitam asmeniui arba kad ir pasiūlius įsigyti pornografinio turinio dalyką. • Pagal BK 309 str. logiką platinimo nesudaro kito asmens supažindinimas su tokio dalyko turiniu arba jo viešas demonstravimas.

 34. Pornografijos įsigijimas ir platinimas per internetą • Šilutės rajono apylinkės teismo 2005 m. vasario 23 d. nuosprendžiu E. M. nuteistas už tai, kad 2003 metų spalio 27–28 dienomis, turėdamas tikslą platinti, naudodamasis pasaulinio interneto tinklu, elektroniniu paštu bei jam priskirtu naudoti tarnybiniu kompiuteriu „DTK Office PC 1000 S/N 020060207“, kurio IP adresas (duomenys neskelbtini), įrengtu (duomenys neskelbtini) patalpose (duomenys neskelbtini), kabinete, iš savo elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) į A. G. elektroninio pašto dėžutę (duomenys neskelbtini) nusiuntė du elektroninio pašto laiškus ir su jais vienuolika pornografinio turinio kompiuterinių bylų (nuotraukų), kuriose pavaizduoti mažamečiai vaikai iki 14 metų;

 35. Pornografinio turinio produkcijos gaminimas, įgijimas bei platinimas (BK 309 str. 1 d.) Subjektyvieji požymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tyčia. • Kaltininkas supranta, kad gamina, įsigyja arba platina pornografinio turinio dalykus, ir nori taip veikti. • Kai veika pasireiškia pagaminimu arba įsigijimu, būtinu subjektyviu požymiu yra platinimo tikslas.

 36. Kvalifikuotanusikaltimo sudėtis (BK 309 str. 2 d.)(vaikų pornografija) Pornografinio turinio dalyko, kuriame vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas: • pagaminimas • įsigijimas • laikymas • demonstravimas • reklamavimas • platinimas • Atsakomybei už minėtas veikas platinimo tikslas nebūtinas

 37. Itin kvalifikuota vaikų pornografijos nusikaltimo sudėtis (BK 309 str. 3 d.) Tas, kas turėdamas tikslą platinti pagamino ar įsigijo arba platino didelį kiekį pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas mažametis vaikas

 38. Vaikų pornografijos įsigijimas per internetą be platinimo tikslų • Šilutės rajono apylinkės teismo 2005 m. vasario 23 d. nuosprendžiu E. M. nuteistas už tai, kad tyrimo nenustatytu laikotarpiu iki 2004 m. birželio 3 d., turėdamas tikslą laikyti sau, naudodamasis internete pasauliniu tinklu bei anksčiau minėtu jam priskirtu naudoti tarnybiniu kompiuteriu „DTK Office PC 1000 S/N 020060207“, iš tyrimo metu nenustatytų interneto tinklalapių parsisiuntė, išsaugojo kompiuterio standžiajame diske „Westem Digital VVD200 S/N VVTAAV3759353“ ir taip įsigijo 211 pornografinio pobūdžio kompiuterinių bylų (nuotraukų), kuriose pavaizduoti mažamečiai vaikai.

 39. Vaikų pornografijos samprata • Vaikų pornografija pripažįstami kūriniai, kuriuose seksualiniuose scenose dalyvauja vaikas. Jeigu vaikas pavaizduotas tik neutraliose scenose, nagrinėjamas kvalifikuojantis požymis neinkriminuotinas. • Vaikų pornografija taip pat pripažįstami kūriniai, kuriuose seksualiniuose scenose dalyvauja pilnamečiai asmenys, bet stengiamasi sudaryti regimybę, kad tai vaikai • Vaiku laikomas asmuo, neturintis 18 metų. • Apie tai, kad pornografinio turinio kūrinyje atvaizduotas būtent vaikas, sprendžiama atsižvelgus į jo išvaizdą ir kūno savybes.

 40. Disponavimo pornografinio turinio dalykais baudžiamojo nusižengimo sudėtis (BK 309 str. 4 d.).Objektyvieji požymiai • Įstatymo saugoma vertybė – visuomenės dorovė • Dalykas - pornografinio turinio kūrinys • Alternatyvios veikos: • Demonstravimas • Reklamavimas • Asmens, trauktino atsakomybėn, amžius – ne mažesnis kaip 16 metų. • Baigtumas – nuo veikos atlikimo momento (formalioji sudėtis)

 41. Pornografijos demonstravimas • Demonstravimas – tai pornografinio turinio dalyko rodymas, kad su jo turiniu galėtų susipažinti kitas žmogus (bent vienas). • Tai gali būti pornografinio filmo rodymas per televiziją, kino teatre, klube, kavinėje ar kitoje viešoje ar privačioje vietoje, pornografinių nuotraukų demonstravimas parodoje, pornografinio turinio spektaklio demonstravimas tam tikroje patalpoje ir pan. • Neaišku, kodėl pornografijos demonstravimas traktuojamas kaip mažiau pavojinga veika nei platinimas

 42. Pornografijos reklamavimas • Reklamavimas – tai informacijos apie pornografinį kūrinį suteikimas neapibrėžtam ratui žmonių, skatinant šį kūrinį įsigyti arba susipažinti su jo turiniu per televiziją, kino teatre, klube ar kitoje viešoje ar privačioje vietoje. • Reklamavimas gali būti tiek susijęs, tiek ir nesusijęs su tokio kūrinio fragmentų demonstravimu, tačiau iš reklamos turinio turi būti aišku, kad reklamuojamas kūrinys yra pornografinio pobūdžio. • Neaišku, kodėl pornografijos reklamavimas traktuojamas kaip mažiau pavojinga veika nei platinimas

 43. Disponavimo pornografinio turinio dalykais baudžiamojo nusižengimo sudėties (BK 309 str. 4 d.) struktūra. Subjektyvieji požymiai • Pakaltinamumas • Tiesioginė tyčia • Kaltininkas supranta, kad demonstruoja arba reklamuoja pornografinio turinio dalyką, ir nori taip veikti.

 44. Žiaurus elgesys su gyvūnais (BK 310 str.)Objektyvieji požymiai • Įstatymo saugoma vertybė – visuomenės dorovė • Dalykas - bet koks laukinis arba naminis gyvūnas (gyvuliai, paukščiai, laukiniai žvėrys, žuvys). • Dvi alternatyvios veikos, jų padariniai, priežastingumas: • 1) Veika - žiaurus elgesys su gyvūnu;padariniai - gyvūno žūtis arba suluošinimas; priežastinis ryšis tarp žiauraus elgesio ir padarinių • 2) Veika - gyvūno kankinimas;padariniai - didelis fizinis skausmas ar kitokio pobūdžio fizinės kančios; priežastinis ryšis tarp kankinimo ir padarinių • Asmens, trauktino atsakomybėn, amžius – ne mažesnis kaip 16 metų. • Baigtumas – kilus pasekmėms (materialioji sudėtis)

 45. Žiauraus elgesio su gyvūnais samprata • Žiaurus elgesys su gyvūnais pasireiškia visuomenėje netoleruotinais ir būtinumu nepagrįstais veiksmais, kuriais išreiškiamas nepateisinamas negailestingumas ir savivalė gyvūnų atžvilgiu.Ši veika gali pasireikšti: • smurtavimu, gyvūnų laikymu labai blogomis sąlygomis, kai jie negali judėti; • marinimu badu; • privertimu tenkinti iškreiptus žmogaus seksualinius poreikius; • jų naudojimu sveikatą gadinantiems sunkiems darbams, rizikingiems azartiniams žaidimams ir pan. • Žiaurus elgesys gali pasireikšti tiek tęstiniais veiksmais, tiek ir vienkartiniu poelgiu, pvz., veiksmu, kuriuo gyvūnui tiesiogiai atimama gyvybė arba jis suluošinamas. • Žiaurus elgesys su gyvūnu yra nusikalstamas tik esant padariniams – jo žūčiai arba suluošinimui

 46. Nuteisimas pagal BK 310 str. • Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. vasario 8 d. nuosprendžiu be kita ko nuteisė S. L. už tai, kad 2005 m. vasario 6 d., apie 1 val., Plungės r., duomenys neskelbtini, S. T. gyvenamos sodybos kieme, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, žiauriai elgėsi su gyvūnu - paėmė S. T. kieme lakstantį šunį ir įmetė į sodybos kieme esantį šulinį, dėl to gyvūnas žuvo.

 47. Gyvūno kankinimo samprata • Gyvūnų kankinimas – tai būtinumu nepagrįsti veiksmai, sukeliantys gyvūnui didelį fizinį skausmą ar kitokio pobūdžio fizines kančias. Kankinimas gali pasireikšti: • gyvūno mušimu, deginimu, smaugimu • pakabinimu už kojų • sparnų sukinėjimu ir pan. • Kankinimas gali pasireikšti tiek tęstiniais veiksmais, tiek ir vienkartiniu gyvūnui skausmingu veiksmu.

 48. Žiauraus elgesio su gyvūnu ir jo kankinimo nesudaro • Gyvūnų skerdimas, kai tuo tenkinami žmonių poreikiai • Medžioklė ir žvejyba • Moksliniai bandymai su gyvūnais • Gyvybės atėmimas gyvūnui ar jo suluošinimas esant būtinajam reikalingumui, pvz., ginantis nuo šuns užpuolimo, nušaunant agresyvų šunį, atimant gyvybę ligotam gyvūnui ir pan.

 49. Žiaurus elgesys su gyvūnais (BK 310 str.) Subjektyvieji požymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tyčia (kankinimo atveju), • Tiesioginė arba netiesiogine tyčia (žiauraus elgesio atveju). • Žiauraus elgesio atveju kaltininkas supranta, kad elgiasi su gyvūnu žiauriai, numato, kad dėl to gyvūnas gali žūti ar būti suluošintas, ir šių padarinių nori arba kad ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti. • Kankinimo atveju kaltininkas supranta, kad savo būtinumu nepagrįstais veiksmais sukelia gyvūnui didelį fizinį skausmą ar kitas fizines kančias, ir šių padarinių nori.