บทที่ 8 - PowerPoint PPT Presentation

lucian-thompson
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 8

play fullscreen
1 / 85
Download Presentation
บทที่ 8
100 Views
Download Presentation

บทที่ 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. บทที่ 8

 2. ก่อนเรียน จากการสอบปัญหาคือ

 3. 1. ไม่ใส่ใจ

 4. 2. ไม่มั่นใจ จากโจทย์

 5. 1 1 1 นายขาวนำเงินสด 96,000บาท เงินฝากธนาคาร 14,400บาท วัสดุสำนักงาน 2,600บาท ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 10เดือนๆละ 4,000บาท ค่าโฆษณาค้างจ่ายจำนวน 8,800 บาท และพันธบัตรรัฐบาล(อายุพันธบัตร 5 ปี) 9,900 บาท มาลงทุน 1 2 ค่าโฆษณาค้างจ่าย 1 เลขบัญชี

 6. และ

 7. ค่าโฆษณาค้างจ่าย และ ค่าโฆษณา เป็นบัญชีเดียวกันไหม

 8. โจทย์พิมพ์ว่า ?

 9. เปลี่ยนทำไม

 10. ค่าโฆษณาค้างจ่าย 2 และ ค่าโฆษณา 5 เลขบัญชี

 11. ถ้าเปลี่ยนค่าโฆษณาค้างจ่ายเป็นถ้าเปลี่ยนค่าโฆษณาค้างจ่ายเป็น ค่าโฆษณาเลขบัญชีเลข 5 ต้องอยู่ด้าน Dr. หรือ Cr. Dr.

 12. และ

 13. วัสดุใช้สอย และ วัสดุใช้สอยใช้ไป เป็นบัญชีเดียวกันไหม

 14. วัสดุใช้สอย 1 และ วัสดุใช้สอยใช้ไป 5 เลขบัญชี

 15. และ

 16. เงินสดคงเหลือ กิจการได้นำไปใช้ในกิจการ บันทึกบัญชีเป็น

 17. เงินสด แต่ ทำไมถึงเป็น ถอนใช้ส่วนตัว หรือ ทุน งง!

 18. และสุดท้าย

 19. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายข้ามปีค่าใช้จ่ายที่จ่ายข้ามปี บันทึกเป็นสินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่าย

 20. สินทรัพย์

 21. 3. ไม่........

 22. กระบวนการทางบัญชี แยกประเภท บันทึกบัญชี งบการเงินแบบรายงาน กระดาษทำการ 6 ช่อง ปิดบัญชี

 23. กิจการซื้อขายสินค้า กิจการซื้อขายสินค้า หมายถึง กิจการที่ทำการซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาจำหน่าย การบันทึกบัญชีจะมีทั้งด้านการซื้อสินค้า และด้านการขายสินค้า โดยด้านการซื้อสินค้าจะมีรายการซื้อสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด มีการส่งคืนสินค้าและได้รับส่วนลด มีค่าขนส่งเมื่อซื้อสินค้า มีส่วนลดรับ และมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด ส่วนด้านการขายสินค้า จะมีรายการขายสินค้า มีต้นทุนสินค้าขาย การรับคืนสินค้าและให้ส่วนลด มีค่าขนส่งเมื่อขายสินค้า มีส่วนลดจ่าย

 24. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการซื้อมาขายไป

 25. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการซื้อขายสินค้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. ส่วนการขาย ประกอบด้วย รายการขาย หัก รับคืนและส่วนลด ส่วนลดจ่าย ได้ผลลัพธ์ คือ ขายสุทธิ 2. ส่วนต้นทุนขาย ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือต้นงวด บวก ซื้อสินค้า ค่าขนส่งเข้า หัก ส่งคืนและส่วนลด ส่วนลดรับ และสินค้าคงเหลือปลายงวด ได้ผลลัพธ์ คือ ต้นทุนขาย 3. ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงวดบัญชีนั้น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 26. สรุป บัญชีที่เกี่ยวข้อง

 27. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการซื้อขายสินค้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. ส่วนการขาย ประกอบด้วย รายการขาย หัก รับคืนและส่วนลด ส่วนลดจ่าย ได้ผลลัพธ์ คือ ขายสุทธิ 2. ส่วนต้นทุนขาย ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือต้นงวด บวก ซื้อสินค้า ค่าขนส่งเข้า หัก ส่งคืนและส่วนลด ส่วนลดรับ และสินค้าคงเหลือปลายงวด ได้ผลลัพธ์ คือ ต้นทุนขาย 3. ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงวดบัญชีนั้น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 28. ร้านนิมิตการค้า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 หน่วย : บาท ขาย 1,000,000 หัก รับคืนและส่วนลด 2,000 ส่วนลดจ่าย 1,0003,000 ขายสุทธิ 997,000 หรือ

 29. ร้านนิมิตการค้า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 หน่วย : บาท ขายสุทธิ : ขาย 1,000,000 หัก รับคืนและส่วนลด 2,000 ส่วนลดจ่าย 1,0003,000997,000 หัก ต้นทุนขาย: สินค้าคงเหลือต้นงวด 50,000 บวก ซื้อสุทธิ : ซื้อ 500,000 บวก ค่าขนส่งขาเข้า 20,000 520,000 หัก ส่งคืนและส่วนลด 7,000 ส่วนลดรับ 5,00012,000508,000 ต้นทุนสินค้าที่มีเพื่อขาย 558,จ00 หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด 35,000523,000 กำไรขั้นต้น 474,000

 30. ร้านปองคุณ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ) สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 หน่วย : บาท กำไรขั้นต้น(ยกมา) 474,000 หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ : เงินเดือน 120,000 ค่าเบี้ยประกันภัย 10,000 วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 30,000160,000 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 314,000

 31. การบันทึกบัญชี การบันทึกรายการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ 1. ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory System) 2. ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)

 32. ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

 33. ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด

 34. ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory System) การบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด ประกอบด้วย การบันทึกการซื้อในระหว่างงวดในบัญชีซื้อ บันทึกการขายในบัญชีขาย สินค้าคงเหลือจะมีการตรวจนับและตีราคาในตอนสิ้นงวด

 35. รายการค้า การซื้อสินค้า (Purchases of Merchandise) การซื้อสินค้า หมายถึง การที่กิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขายต่อ ไม่รวมถึงการซื้อสินทรัพย์มาเพื่อใช้งาน การซื้อสินค้าด้วยเงินสด และซื้อเป็นเงินเชื่อ มีการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้

 36. รายการค้า การซื้อสินค้า (Purchases of Merchandise) การซื้อด้วยเงินสด Dr. ซื้อ XX Cr. เงินสด XX การซื้อด้วยเงินเชื่อ Dr. ซื้อ XX Cr. เจ้าหนี้การค้า XX

 37. รายการค้า • ส่งคืนและส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) • ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง สินค้าที่ได้รับมา อาจจะมีสินค้าบางส่วนชำรุดเสียหาย สี ขนาด ประเภท หรือจำนวน อาจจะไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ กิจการจะมีการดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ • 1. ส่งคืนสินค้า หรือ • 2. ขอส่วนลดจากผู้ขาย

 38. ซื้อสินค้าเงินสด/เชื่อซื้อสินค้าเงินสด/เชื่อ เรา เขา สินค้าชำรุด

 39. เรา เรา เขา ส่งคืน

 40. รายการค้า ส่งคืนและส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) การบันทึกรายการส่งคืนสินค้า และได้ส่วนลด ทำได้ดังนี้ กิจการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็นเงินสด เนื่องจากไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ จำนวน 500 บาท Dr. เงินสด 500 Cr. ส่งคืนและส่วนลด 500

 41. รายการค้า ส่งคืนและส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) การบันทึกรายการส่งคืนสินค้า และได้ส่วนลด ทำได้ดังนี้ กิจการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็นเงินเชื่อเนื่องจากไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ จำนวน 500 บาท Dr. เจ้าหนี้การค้า 500 Cr. ส่งคืนและส่วนลด 500

 42. รายการค้า ส่งคืนและส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) การบันทึกรายการส่งคืนสินค้า และได้ส่วนลด ทำได้ดังนี้ กิจการได้รับส่วนลดจากสินค้าที่ซื้อเป็นเงินเชื่อ เนื่องจากสินค้ามีตำหนิ จำนวน 800 บาท Dr. เจ้าหนี้การค้า 800 Cr. ส่งคืนและส่วนลด 800

 43. รายการค้า ส่งคืนและส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) การบันทึกรายการส่งคืนสินค้า และได้ส่วนลด ทำได้ดังนี้ กิจการได้รับส่วนลดจากสินค้าที่ซื้อเป็นเงินสดเนื่องจากสินค้ามีตำหนิ จำนวน 800 บาท Dr. เงินสด 800 Cr. ส่งคืนและส่วนลด 800

 44. รายการค้า ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) วงการธุรกิจปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน จึงนิยมขายสินค้าเป็นเงินเชื่อกันเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ซื้อที่หมุนเงินสดไม่ทัน แต่มีเครดิตดีจะได้สามารถซื้อสินค้าได้ และนอกจากนี้ในแง่ของผู้ขายเองก็เพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกค้าให้มาซื้อสินค้ากับตนด้วย ดังนั้น ธุรกิจผู้ขายจึงคิดวิธีที่จะช่วยย่นระยะเวลาการชำระเงินจากลูกหนี้ให้เร็วขึ้น ซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการให้ส่วนลดเงินสดกับลูกหนี้ที่ชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ เช่น

 45. รายการค้า ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) ผู้ขายอาจจะกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าผู้ซื้อชำระเงินภายใน 10 วัน นับจากวันที่รับสินค้าไป ผู้ขายจะให้ส่วนลด 2% แต่ถ้าหลังจาก 10 วันไปแล้ว ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับสินค้าไป การเขียนเงื่อนไขส่วนลด มีดังนี้ 2/10 , n/30

 46. รายการค้า ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) ผู้ขายอาจจะกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าผู้ซื้อชำระเงินภายใน 10 วัน นับจากวันที่รับสินค้าไป ผู้ขายจะให้ส่วนลด 2% แต่ถ้าหลังจาก 10 วันไปแล้ว ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับสินค้าไป การเขียนเงื่อนไขส่วนลด มีดังนี้ 2/10 , n/30

 47. รายการค้า ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) ผู้ขายอาจจะกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าผู้ซื้อชำระเงินภายใน 10 วัน นับจากวันที่รับสินค้าไป ผู้ขายจะให้ส่วนลด 2% แต่ถ้าหลังจาก 10 วันไปแล้ว ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับสินค้าไป การเขียนเงื่อนไขส่วนลด มีดังนี้ 2/10 , n/30

 48. รายการค้า ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) ผู้ขายอาจจะกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าผู้ซื้อชำระเงินภายใน 10 วัน นับจากวันที่รับสินค้าไป ผู้ขายจะให้ส่วนลด 2% แต่ถ้าหลังจาก 10 วันไปแล้ว ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับสินค้าไป การเขียนเงื่อนไขส่วนลด มีดังนี้ 2/10 , n/30

 49. รายการค้า ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) ส่วนลดรับ ของกิจการซื้อมาขายไป คือ ส่วนลดเงินสด (Cash Discount)และความหมายของส่วนลดเงินสด คือ จำนวนเงินที่ผู้ขายสินค้าจะลดราคาให้กับผู้ซื้อสินค้าอันเนื่องมาจากการที่ผู้ซื้อสินค้านำเงินมาชำระค่าสินค้าดังกล่าวภายในช่วงเวลาที่กำหนดให้ ซึ่งโดยทั่วไปนิยมกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อราคาสุทธิ

 50. รายการค้า ส่วนลดรับ / ส่วนลดเงินสด เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term) 1. อัตราส่วนลดเงินสด (Cash discount) หมายถึง อัตราส่วนลดเงินสดที่ผู้ขายจะลดให้กับผู้ซื้อ ถ้าผู้ซื้อจ่ายค่าสินค้าในช่วงกำหนดเวลาที่ได้รับส่วนลด เช่น อัตราส่วนลดเป็น 2% หมายความว่า ถ้าผู้ซื้อซื้อสินค้าในราคา 100 บาท ผู้ซื้อจะได้รับส่วนลด2 บาท โดยจะจ่ายเงินเป็นค่าสินค้าเพียง 98 บาท โดยที่ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่จะได้รับส่วนลดการค้าด้วย