kolektivn pracovn pr vo kolektivn vyjedn v n e en kolektivn ch spor 25 11 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolektivní pracovní právo, kolektivní vyjednávání, řešení kolektivních sporů. 25. 11. 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolektivní pracovní právo, kolektivní vyjednávání, řešení kolektivních sporů. 25. 11. 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Kolektivní pracovní právo, kolektivní vyjednávání, řešení kolektivních sporů. 25. 11. 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Kolektivní pracovní právo, kolektivní vyjednávání, řešení kolektivních sporů. 25. 11. 2009. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ P rávnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Osnova:. Kolektivní pracovní právo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kolektivní pracovní právo, kolektivní vyjednávání, řešení kolektivních sporů. 25. 11. 2009' - lucia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolektivn pracovn pr vo kolektivn vyjedn v n e en kolektivn ch spor 25 11 2009

Kolektivní pracovní právo, kolektivní vyjednávání, řešení kolektivních sporů.25. 11. 2009

Mgr. Ilona Kostadinovová

ilda@seznam.cz

http://akilda.webnode.cz/

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

osnova
Osnova:
 • Kolektivní pracovní právo
 • Informování a projednání v pracovněprávních vztazích
 • Postavení zástupců zaměstnanců u zaměstnavatele – rada zaměstnanců, odborová organizace, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Kolektivní vyjednávání
 • Kolektivní smlouvy
 • Kolektivní spory
dop literatura u ebnicov
Dop. literatura učebnicová:
 • Bělina, M. a kol. : Pracovní právo, Praha: C. H. BECK, 2007, ISBN 80-7179-672-5, část třetí, str. 389-461
 • ZACHARIÁŠ, J. a kol.:Praktikum pracovního práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2007, ISBN 978-80-7380-045-1, kapitola XIII., str. 195-213
 • Spirit, M. a kol. : Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2009, ISBN 978-80-7380-109-0, 4. kapitola, str. 217-237
prameny kolektivn ho pracovn ho pr va
Prameny kolektivního pracovního práva

Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., účinnost od 1. 1. 2007 (ZP)

Zákon o kolektivním vyjednávání, z. č. 2/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předseda vlády vyhlásil ve Sbírce zákonů pod č. 25/2007 Sb. úplné znění

Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými orgány a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o sdružování občanů, z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Správní řád, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

Nařízení vlády č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně

Nařízení vlády č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem

http://www.mpsv.cz/

kolektivn pracovn pr vo
Kolektivní pracovní právo
 • Pracovní právo tvoří soubor právních norem, které upravují tři základní oblasti:
 • Individuální pracovní právo
 • Kolektivní pracovní právo
 • Právní úprava zaměstnanosti
historie koali n ho sdru ov n
Historie koaličního sdružování
 • „ius regale montanorum“/Horní zákoník Václava II. 1300-1305 – podmínky pro těžbu a zpracování stříbra v Kutné Hoře, Jihlavě – obsahoval první protikoaliční předpisy zakazující horníkům a kovářům samostatně se organizovat ve spolcích
 • Prosincová ústava 1867 zakotvila koaliční svobodu – zakládání zájmových sdružení zaměstnavatelů i odborových organizací zaměstnanců.
 • Položen právní základ pro kolektivní vyjednávání a vznik kolektivního pracovního práva
 • Podle z. č. 43/1870 ř. z. již nemohly být trestně stíhány stávky, při kterých nedošlo k ohrožení veřejného klidu a pořádku.
listina z kladn ch pr v a svobod z 2 1993 sb
Listina základních práv a svobod, z. č. 2/1993 Sb.
 • Čl. 20 – právo svobodně se sdružovat
 • Čl. 27 – právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů
 • Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako znevýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.
sdru ov n v r
Sdružování v ČR
 • Odvětvové
 • Oborové
odborov organizace
Odborové organizace
 • ASO Asociace samostatných odborů
 • ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů
 • JSSZ Jednotný svaz soukromých zaměstnanců
 • KOK Křesťanská odborová koalice
 • OSČMS Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska
 • OSŽ Odborové sdružení železničářů
 • OSPZ Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy
 • OSS Odborový svaz sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
 • OS Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního
 • hospodářství v ČR
 • OS Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech
 • a Moravy
 • NOS Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných
 • odvětví Čech a Moravy
 • OS Odborový svaz pracovníků v dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
 • KUK Konfederace umění a kultury
 • LOK Lékařský odborový klub
 • OS Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových
 • služeb
 • OS Odborový svaz pracovníků obchodu
 • OS Českomoravský OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
 • OS Odborový svaz pracovníků v peněžnictví a pojišťovnictví
 • OS Odborový svaz energetiků
zam stnavatelsk svazy
Zaměstnavatelské svazy
 • Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání (ASO)
 • Český svaz zaměstnavatelů v energetice
 • Svaz polygrafických podnikatelů
 • Zemědělský svaz ČR
 • Svaz průmyslu papíru a celulózy
 • Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
 • Sdružení učňovských zařízená
 • Svaz dopravy ČR
 • Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
 • Asociace českých nábytkářů
 • Svaz sléváren ČR
 • Českomoravská elektrotechnická asociace
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu
 • Svaz bank a pojišťoven
 • Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK)
 • Svaz chemického průmyslu
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
z kon k pr ce z 262 2006 sb v platn m zn n
Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění
 • §§ 22-29 Kolektivní smlouva
 • Část dvanáctá – informování a projednání v pracovněprávním vztahu, přístup k nadnárodním informacím
 • Oprávnění odborové organizace, rady zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, evropská rada zaměstnanců
 • Hlava X. – oprávnění odborových organizací - §§ 320 – 323 ZP
p e o zam stnance 224 247 zp
Péče o zaměstnance, §§ 224 – 247 ZP
 • Pracovní podmínky pro bezpečný výkon práce
 • Úloha kolektivního vyjednávání

Př. Fond kulturních a sociálních potřeb

Rozpočtová sféra – Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění

Př. Stravování, § 236 ZP – umožnit, konkrétní podobu si určí zaměstnavatel sám

Rozpočtová sféra – Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách sátu a státních příspěvkových organizacích

Odborný rozvoj zaměstnanců:

 • Prohlubování kvalifikace, § 230 ZP

- účast se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda, § 230 odst. 3 ZP

 • Zvýšení kvalifikace, § 231 ZP
dohoda o zvy ov n prohlubov n kvalifikace 234 odst 1 zp
Dohoda o zvyšování/prohlubování kvalifikace, 234 odst. 1 ZP
 • Závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle po dobu 5 let, nebo uhradit náklady spojené se získáním kvalifikace, které zaměstnavatel vynaložil, i tehdy, skončí-li pracovní poměr před ukončením studia.
 • Při prohlubování kvalifikace, dosahují-li náklady alespoň 75 000, - Kč.
 • Musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
 • Musí obsahovat druh kvalifikace, dobu setrvání u zaměstnavatele a druhy nákladů.
smluvn svoboda
Smluvní svoboda
 • Vznik pracovního poměru.
 • Ujednání o právech a povinnostech.
 • Podle soukromoprávní zásady „co není zakázáno, je dovoleno“, nelze tedy kogentní ustanovení zákoníku práce vyloučit ani smluvním ujednáním.
 • Funkce pracovního práva:

a) Ochranná – minimální standard

b) Organizační – organizace práce

c) Výchovná – jednání v souladu s dobrými mravy

slide15
Aplikace smluvní volnosti - je možné se odchýlit od určitého ustanovení zákoníku práce?Odchylná úprava práv a povinností, § 2 odst. 2 ZP
 • Zjistit, zda není ustanovení v § 363 odst. 2 nebo není výslovně zakázáno, že se od něj není možné odchýlit - § 2 odst. 1 NZP
 • Zjistit, zda není v § 363 odst.1 nebo nejde o ustanovení ukládající povinnost
 • Z textu ustanovení zjisti, zda umožňuje odchylnou úpravu, upravuje-li minimální nebo maximální hranici, pak ji nelze překročit.
 • Mzdová, platová a ostatní práva nemohou být nižší nebo vyšší, než je právo, které stanoví zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, § 2 odst. 3

Jakým způsobem se lze odchýlit?

 • Smlouvou – nepojmenované smlouvy
 • Vnitřním předpisem - § 305
 • Kolektivní smlouvou - §§ 22- 29
informov n a projedn n zam stnavatel je povinen zam stnance informovat
Informování a projednání, zaměstnavatel je povinen zaměstnance informovat:
 • o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele, důsledcích jeho činnosti na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních
 • o pravděpodobném vývoji zaměstnanosti u zaměstnavatele
 • o zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních a opatřeních v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců
 • o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • o opatřeních zaměstnavatele směřujících k zajištění rovného zacházení a k zamezení diskriminace
 • o nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou
odborov organizace1
Odborová organizace

§ 15 ZP odborové orgány mají právo účastnit se pracovněprávních vztahů včetně kolektivního vyjednávání

§§ 15, 22 ZP

§ 2 zákona o sdružování občanů, z. č. 83/1990 Sb.

Občané mohou zakládat odborové organizace (sdružení).

Dobrovolnost sdružení. Nikdo nesmí být nucen k členství ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

Sdružení je právnickou osobou. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

Práva a povinnosti člena upravují stanovy.

Založit ji mohou nejméně 3 občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let.

§ 9a zákona o sdružování občanů, vzniká dnem následujícím po doručení návrhu na evidenci příslušnému Ministerstvu vnitra ČR.

stanovy odborov organizace
Stanovy odborové organizace

§ 6 odst. 2 zákona o sdružování občanů, z. č. 83/1990 Sb.

a) Název sdružení

b) Sídlo sdružení

c) Cíl jeho činnosti

d) Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení

e) Ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem

f) Zásady hospodaření

opr vn n odborov organizace
Oprávnění odborové organizace
 • Odborové organizace jsou oprávněny
 • vystupovat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě.
 • Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami.

Zaměstnavatel informuje odborovou organizaci

 • zejména o vývoji mezd, platů, průměrné mzdy a jejich jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, pokud není dohodnuto jinak.

Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací zejména

 • ekonomickou situaci zaměstnavatele
 • množství práce a pracovní tempo
 • změny organizace práce
 • systém odměňování a hodnocení zaměstnanců
 • systém školení a vzdělávání zaměstnanců
ast odbor p i rozv z n pracovn ho pom ru 61 zp
Účast odborů při rozvázání pracovního poměru - § 61 ZP
 • Výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací.
 • U člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je potřeba souhlas odborové organizace. Bez souhlasu, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru neplatné.
 • Za souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit souhlas v době 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána.
 • Souhlas lze použít ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení.
 • Pokud jsou však všechny ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru splněny a soud ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru podle § 72 ZP shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru platné.
odborov sdru ov n v r
Odborové sdružování v ČR
 • Oborové
 • Profesní

Sdružení odborových organizací:

ČMKOS – Českomoravská konfederace odborových svazů

Svazy zaměstnavatelů:

AKV - Asociace pro kolektivní vyjednávání

rada zam stnanc
Rada zaměstnanců
 • K zajištění práva na informace a projednání si mohou zaměstnanci zaměstnavatele, u něhož nepůsobí odborová organizace, zvolit radu zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
evropsk rada zam stnanc
Evropská rada zaměstnanců
 • Zaměstnanci velkých nadnárodních zaměstnavatelů v Evropském společenství mají právo, aby byli informováni a aby s nimi byly projednány nejdůležitější záležitosti, zejména změny v činnosti podniku či v organizaci práce. Postup předávání informací a projednání se dohodne mezi vedením a zaměstnanci, zpravidla je ustavena evropská rada zaměstnanců.
 • Evropská rada zaměstnanců se ustavuje na základě ujednání vyjednávacího výboru s ústředím. Zaměstnavatel s působností na území Evropských společenství je povinen vytvořit na svůj náklad podmínky pro ustavení a řádnou činnost vyjednávacího výboru, evropské rady zaměstnanců nebo jiný ujednaný postup pro nadnárodní informace a projednání.
 • U mnoha nadnárodních zaměstnavatelů, kteří u nás působí, evropská rada zaměstnanců existuje a od 1. května 2004 jsou do ní postupně zapojováni i zástupci zaměstnanců z České republiky.
 • § 281 až 285, § 288 až 299 zákoníku práce
kolektivn smlouvy
Kolektivní smlouvy
 • upravují individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran.
 • Příslušný odborový orgán uzavírá kolektivní smlouvu i za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni.
 • § 15, § 22 až 29, § 276 až 287 zákoníku práce
 • zákon o kolektivním vyjednávání
z kon o kolektivn m vyjedn v n
Zákon o kolektivním vyjednávání
 • Z. č. 2/1991 Sb., úplné znění 25/2007
 • § 7 rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
 • http://www.mpsv.cz/cs/3856
 • § 8 postup při uzavírání kolektivních smluv – předložení písemného návrhu na uzavření jednou ze stran druhé smluvní straně, písemná odpověď bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, a vyjádřit se k návrhům
 • Smluvní strany jsou povinny spolu jednat vzájemně a poskytovat si součinnost, pokud nebude v rozporu s jejich oprávněnými zájmy
 • Nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření nové.
kolektivn smlouva
Kolektivní smlouva

Postup při uzavírání kolektivních smluv podnikových a vyššího stupně stanoví zákon o kolektivním vyjednávání, z. č. 2/1991 Sb.

§§ 22 – 29 ZP

Kolektivní smlouvy podle § 2 odst. 3 zákona o kolektivním vyjednávání:

a) Podniková – uzavřená mezi příslušným odborovým orgánem (§ 32 odst. 1 zákona o kol. vyj.) a zaměstnavatelem

b) Vyššího stupně – uzavřená pro větší počet zaměstnavatelů mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů

Platnost a účinnost - § 4 zákona o kolektivním vyjednávání:

- písemně

- podepsané na téže listině

- uzavřena na dobu, která je v ní výslovně určena, není-li sjednána na 1 rok (§ 6 odst. 1 zákona o kol. vyj. )

Nově: § 26 odst. 1 ZP – na dobu určitou nebo neurčitou s výpovědní dobou v délce 6 měsíců

roz i ov n z vaznosti kolektivn ch smluv vy ho stupn
Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
 • § 7 zákona o kolektivním vyjednávání
 • www.mpsv.cz – informace o uložených kolektivních smlouvách, jejichž závaznost byla rozšířena
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů

www.sbirkazakonu.cz

kolektivn spory
Kolektivní spory
 • Spory o uzavření kolektivní smlouvy
 • Spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých vznikají nároky jednotlivým zaměstnancům
 • Zprostředkovatel, §§ 11, 12 zákona o kolektivním vyjednávání
 • Rozhodce, §§ 13, 14 zákona o kolektivním vyjednávání
 • Stávka, §§ 16 – 26 zákona o kolektivním vyjednávání
 • Výluka, §§ 27 – 31 zákona o kolektivním vyjednávání
zen p ed zprost edkovatelem
Řízení před zprostředkovatelem
 • Zprostředkovatelem může být plnoletý občan způsobilý k právním úkonům nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce.
 • Jde-li o případy administrativního určení, musí jít o zprostředkovatele zapsaného v seznamu zprostředkovatelů vedeném příslušným Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.
 • Do seznamu může být zapsána jen osoba plnoletá, plně způsobilá kprávním úkonům, občansky bezúhonná, sukončeným VŠ vzděláním právnického nebo ekonomického směru a splňující osobnostní vlastnosti předpokládané pro řádný a nestranný výkon činnosti zprostředkovatele.
 • Zprostředkovatel písemně sdělí smluvním stranám návrh na řešení sporu do 15 dnů ode dne, kdy byl seznámen s předmětem sporu, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné délce lhůty.
 • Jedná se o sociální tip řízení, jde o snahu najít kompromis pro obě strany.
zen p ed rozhodcem
Řízení před rozhodcem
 • Rozhodce může pro podjatost přijetí návrhu odmítnout. Přijme-li žádost a sepíše zápis o zahájení řízení, vylučuje tak možnost řešit spor alternativní cestou (stávka, výluka).
 • Rozhodce je povinen rozhodnout spor do 15 dnů od zahájení řízení. Ve svém rozhodování je omezen a vázán návrhem, tj. žádostí o řešení sporu a předmětem sporu, který byl vžádosti vymezen.
 • Výsledkem řízení je rozhodnutí, které vychází ze skutečného stavu věci, který by se měl ověřit. Platízásada dispoziční, tj. do vydání rozhodnutí mohou strany sporu od stanoviska ustoupit.
 • Rozhodcem může být jen fyzická osoba, plnoletá, zapsaná do seznamu rozhodců, který vede ministerstvo práce a sociálních věcí. Nesmí jím být ten, kdo vystupoval vtémž sporu jako zprostředkovatel.
 • Rozhodce si stanoví na základě dohody strany nebo ho určí ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Okamžikem doručení rozhodnutí o určení rozhodce MPSV samotnému rozhodci je zahájeno řízení.
 • Vpřípadě rozhodnutí o plnění zkolektivní smlouvy je možné se proti rozhodnutí obrátit na krajský soud a podat návrh na zrušení rozhodnutí, tzv. kasační princip, § 244 a následující OSŘ.
st vka
Stávka
 • Stávkaznamená přerušení plnění povinností zaměstnanců.
 • V takovém případě se jedná o překážku na straně zaměstnance a zaměstnanci nepřísluší mzda ani náhrada mzdy. Odbory mohou ale poskytnout určité prostředky ze svých fondů za tuto dobu.
 • čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod - právo na stávku

- čl. 41 odst. 1 LZPS - je možné se tohoto práva domáhat pouze v mezích zákona, které Listinu základních práv a svobod provádějí

v luka
Výluka
 • Výluka je obdobným prostředkem, který má možnost využívat zaměstnavatel.
 • Zaměstnavatel přeruší plnění jeho povinností. Může jít o částečné nebo úplné hromadné zastavení práce zaměstnavatelem.
 • Zaměstnancům není přidělována práce, nedostávají mzdu. Jedná se o prostředek řešení sporu mezi subjekty kolektivního vyjednávání.
 • Přistoupí-li k tomuto řešení zaměstnavatel, jedná se o překážku na jeho straně a zaměstnancům náleží proto náhrada mzdy ve výši 50 % průměrného měsíčního výdělku, § 30 odst. 1 zák. o kol. vyj. Je-li výluka nezákonná, náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, § 130 odst. 1 ZP (§ 208 NZP).
v en poslucha i d kuji v m za pozornost p eji p jemn zbytek dne n ho dne

Vážení posluchači,děkuji Vám za pozornost. Přeji příjemný zbytek dnešního dne.

Mgr. Ilona Kostadinovová

ilda@seznam.cz

http://akilda.webnode.cz/

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni