Ng du ng co ng nghe tho ng tin
Download
1 / 12

ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN. THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM SOÅ SAÙCH MAÀM NON NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG CHAÊM SOÙC NUOÂI DÖÔÕNG ÔÛ CAÙC TRÖÔØNG – NHOÙM LÔÙP MAÀM NON. PHOØNG GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO QUAÄN TAÂN PHUÙ. LYÙ DO THIẾT KẾ PHẦN MỀM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN' - luce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ng du ng co ng nghe tho ng tin
ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN

THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM SOÅ SAÙCH MAÀM NON

NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG

CHAÊM SOÙC NUOÂI DÖÔÕNG

ÔÛ CAÙC TRÖÔØNG – NHOÙM LÔÙP MAÀM NON

PHOØNG GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO QUAÄN TAÂN PHUÙ


Ly do thi t k ph n m m
LYÙ DO THIẾT KẾ PHẦN MỀM

- Moãi moät boä phaän phaûi thöïc hieän theo coâng vieäc vôùi löôïng soå raát nhieàu

 • Thao taùc caäp nhaät töøng soå cuûa caùc boä phaän phuï traùch toán nhieàu thôøi gian

 • Löôïng ghi cheùp quaù nhieàu so vôùi tröôøng quaù ñoâng hoïc sinh ( ghi soå ñoùng tieàn cuûa treû haøng thaùng)

 • Khi kieåm tra soå töøng boä phaän hay sai soùt khoâng khôùp soå vôùi nhau ( moãi boä phaän phaûi caäp nhaät laïi soå saùch mình phuï traùch)

 • Caùc soå theo logic töøng boä phaän, neáu boä phaän naøo nghỉ phaûi chôø ñôïi, boå sung , soå saùch môùi ñöôïc keát toaùn cuoái thaùng


Th c hie n so sa ch

THIEÁT KEÁ VAØ THÖÏC HIEÄN PHAÀN MEÀM

 THÖÏC HIEÄN SOÅ SAÙCH

a. Quaûn lyù chaát löôïng böõa aên

KIEÅM TRA SOÅ SAÙCH

b. Quaûn lyù suaát aêntreû


Tr c a y co 6 loa i so

Soå tính khaåu phaàn dinh döôõng ngaøy vaø tuaàn

 Soå tính tieàn aên toaøn tröôøng

 Soå theo doõi nhaäp – xuaát vaø theû kho töøng maët haøng

 Soå ñieåm danh nhoùm , lôùp vaø Toång hôïp toaøn tröôøng

 Soå thu thanh toaùn nhoùm, lôùp vaø Toång hôïp toaøn tröôøng – Soå thu thanh toaùn nhoû cho töøng treû

 Soå mua haøng – soå thöïc ñôn - soå löu nghieäm

 THÖÏC HIEÄN SOÅ SAÙCH

Tröôùc ñaây : coù 6 loaïi soå

Phoù HT

CSND

Keá toaùn

Caáp döôõng


A qua n ly cha t l ng b a a n

Tröôùc ñaây:

Moãi ngöôøi töï laøm töøng soå theo coâng vieäc cuûa mình

 Phoù Hieäu tröôûng CSND tính soå KPDD

Keá toaùn tính soå tieàn aên, theo doõi kho, coâng khai taøi chaùnh

Caáp döôõng coäng thöïc phaåm caùc nhoùm ñaët haøng, ghi soå mua haøng, thöïc ñôn, löu nghieäm thöùc aên

Hieän nay :

Chæ caàn tính soå khaåu phaàn dinh döôõng ngaøy seõ lieân keát 5 soå

Khoâng phaûi tính :

 Phieáu ñaët mua haøng thöïc phaåm

 Soå tính tieàn aên

 Phieáu nhaäp – xuaát kho - theû kho töøng maët haøng - baùo caùo kho – toå chöùc böõa aên

 Baûng coâng khai taøi chaùnh

 Soå mua haøng – thöïc ñôn - löu nghieäm thöùc aên

a. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG BÖÕA AÊN


Phieáu ñaët haøng

Phieáu nhaäp kho

Phieáu xuaát kho

KPDD ngaøy

Baûng coâng khai

Taøi chính

Theû kho

Tieàn aên

Baùo caùo kho

Thuû kho

Baùo caùo kho

Keá toaùn

Baùo caùo toå chöùc

böõa aên

Soå mua haøng

Soå löu nghieäm


B qua n ly sua t a n tre

Tröôùc ñaây:

Keá toaùn thöïc hieän:

- Tính soå ñieåm danh toång hôïp, caäp nhaät töøng soå thu thanh toaùn cuûa töøng nhoùm, lôùp (15 lôùp)vaø toaøn tröôøng

- Ghi cheùp töøng soå thu thanh toaùn nhoû töøng treû ñoùng tieàn haøng thaùng (700 cuoán)

- Laäp danh saùch chaùu nghæ luoân coøn thieáu tieàn , hoaëc dö tieàn hoïc

- Cuoái naêm laäp danh saùch töøng lôùp hoaøn traû tieàn aên

Hieän nay:

Chæ thöïc hieän soå ñieåm danh vaéng cuûa töøng nhoùm, lôùp

Khoâng phaûi laøm:

-Soå ñieåm danh toaøn tröôøng

-Soå thu thanh toaùn moãi nhoùm, lôùp

-Soå thu thanh toaùn toaøn tröôøng

-Thay soå thu thanh toaùn cuûa töøng treû caû naêm (döôùi hình thöùc phieáu töøng thaùng moãi trẻ)

-Danh saùch treû chöa noäp tieàn hoaëc nghæ luoân trong caùc thaùng

-Danh saùch quyeát toaùn thöøa, thieáu tieàn aên cho töøng treû vaøo 2 thôøi ñieåm cuoái naêm, cuoái heø

b. QUAÛN LYÙ SUAÁT AÊN TREÛ


Soå ñieåm danh toaøn tröôøng

Phieáu thu tieàn töøng treû

Soå ñieåm danh lôùp

Soå thu thanh toaùn lôùp

Soå thu thanh toaùn toaøn tröôøng

Danh saùch hoaøn traû


Tröôùc ñaây:

Hieäu tröôûng:

-Coäng, raø caùc loaïi soå vôùi nhau ( Khi kieåm tra soå quyõ tieàn aên caàn coäng töøng phaàn chi chôï – chi kho rieâng ra)

-Toán nhieàu thôøi gian phaûi kieåm tra töøng soå saùch theo boä phaän phuï traùch töøng coâng vieäc

Toå maàm non:

-Haïn cheá trong quaûn lyù chaát löôïng dinh döôõng, ñoái vôùi cô sôû nhoùm lôùp ngoaøi coâng laäp

-Toán nhieàu thôøi gian

KIEÅM TRA SOÅ SAÙCH

Hieän nay:

Thuaän tieän theo doõi chaët cheõ caùc soå

Ruùt ngaén thôøi gian kieåm tra

nhanh chính xaùc

Giaùm saùt tieàn aên treû ñuùng muïc ñích

traùnh sai phaïm veà taøi chính

(Chæ caàn kieåm tra moät soå – khôùp vôùi

caùc soå khaùc)

Quaûn lyù toát chaát löôïng böõa aên vaø

suaát aên treû

Thôøi gian kieåm tra nhanh vaø chính

xaùc


Hie u qua pha n me m trong vie c qua n ly th c hie n co ng ta c cha m so c nuo i d ng cu a c s
HIEÄU QUAÛ PHAÀN MEÀM TRONG VIEÄC QUAÛN LYÙ, THÖÏC HIEÄN COÂNG TAÙC CHAÊM SOÙC NUOÂI DÖÔÕNG CUÛA CÔ SÔÛ

 • BGH quaûn lyù coâng taùc baùn truù moät caùch kòp thôøi, chaët cheõ ( Keá toaùn nghæ khoâng caäp nhaät tieàn aên kòp thôøi – khoù caân ñoái thöøa thieáu tieàn aên haøng ngaøy, khi keát soå cuoái thaùng seõ dö, hoaëc thieáu tieàn aên cuûa treû)vaø naâng cao chaát löôïng böõa aên cho treû taïi tröôøng. Giaûm taûi söùc lao ñoäng, thôøi gian laøm vieäc cho ñoäi nguõ caùn boä – coâng nhaân vieân

 • Quaûn lyù toát hoà sô soå saùch – chaát löôïng böõa aên

 • Caáp döôõng - Keá toaùn caäp nhaät, tính toaùn tieàn aên haøng ngaøy moät caùch nhanh choùng, chính xaùc (traùnh sai soùt) vaø giaûm taûi moät caùch ñaùng keå coâng söùc vaø thôøi gian lao ñoäng. Coù thôi gian naâng cao chaát löôïng chuyeân moân,……..


Hie u qua cu a pha n me m trong co ng ta c thanh kie m tra cha m so c nuo i d ng
HIEÄU QUAÛ CUÛA PHAÀN MEÀM TRONG COÂNG TAÙC THANH KIEÅM TRA CHAÊM SOÙC NUOÂI DÖÔÕNG

 • Ñoái vôùi cô sôû:

 • Giaûm bôùt thôøi gian, coâng söùc töï kieåm tra taïi cô sôû. Coù nhieàu thôøi gian taäp trung cho coâng taùc naâng cao chaát löôïng chuyeân moân

 • Caùc cô sôû ngoaøi coâng laäp thöïc hieän toát coâng taùc chaêm soùc nuoâi döôõng vì ñaõ coù phaàn meàm khoâng ngaïi vieäc

 • Ñoái vôùi Phoøng Giaùo Duïc:

 • Tieát kieäm thôøi gian trong vieäc kieåm tra caùc ñôn vò: kieåm tra nhanh, chính xaùc, hieäu quaû… coù nhieàu thôøi gian cho coâng taùc khaùc (chuyeân moân…)


XIN CHAÂN THAØNH CAÙM ÔN KIEÅM TRA CHAÊM SOÙC NUOÂI DÖÔÕNG


ad