l p tr nh java c b n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lập trình Java cơ bản PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lập trình Java cơ bản

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

Lập trình Java cơ bản - PowerPoint PPT Presentation

luce
92 Views
Download Presentation

Lập trình Java cơ bản

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lập trình Java cơ bản Cao Đức Thông - Trần Minh Tuấn cdthong@ifi.edu.vn, tmtuan@ifi.edu.vn

 2. Bài 1. Tổng quan lập trình Java • Giới thiệu ngôn ngữ Java • Kiến trúc của Java • Nội dung một chương trình Java cơ bản • Các kiểu dữ liệu cơ bản & toán tử • Các cấu trúc điều khiển • Nhập dữ liệu từ bàn phím • Công cụ soạn thảo • Bài tập

 3. Giới thiệu ngôn ngữ Java • Lịch sử phát triển của Java • Ra đời tại Sun Microsystems bởi James Gosling • 1991: Version đầu tiên với tên “Oak” • 1995: Tên chính thức là Java • Mục đích của Java • Dùng để phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử “thông minh” • Tạo các trang web có nội dung động (web applet) • Hiện nay, Java được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: cơ sở dữ liệu, mạng, Internet, viễn thông...

 4. Giới thiệu ngôn ngữ Java • Đặc điểm của Java • Đơn giản • Hướng đối tượng • Đa nhiệm • An toàn • Garbage Collection • Máy ảo (biên dịch và thông dịch) • Khả chuyển (Portability) • Phân tán

 5. Kiến trúc của Java • Java Platform • Java Virtual Machine (Java VM) • Java Application Programming Interface (Java API) myProgram.java Mã nguồn Java API Java Platform Java VM Hardware-Platform

 6. Kiến trúc của Java • Java Development Kit – JDK • Bộ công cụ phát triển Java (jdk) gồm trình biên dịch, thông dịch, trợ giúp, soạn tài liệu… và các thư viện chuẩn • Ngoài ra còn một số thư viện khác như JSP, JavaMail, Java TAPI… • 1995: Version JDK 1.0 • 1998: Version JDK 1.2 (Java 2nd Platform) • 2004: Version JDK 1.5

 7. Phát triển ứng dụng Java • Hai loại ứng dụng Java • Application: Ứng dụng độc lập • Applet: Ứng dụng chạy trên Web • Thư viện lớp Java • Bộ JDK bao gồm rất nhiều lớp chuẩn đã được xây dựng sẵn. • Lập trình viên thường sử dụng các lớp chuẩn để phát triển ứng dụng.

 8. Phát triển ứng dụng Java Hello.java java Hello 01001011 public class Hello { public static … } Thông dịch Biên dịch ----------------------- ------------------ ------------------------ javac Hello.java Hello.class (bytecode) • Các bước phát triển

 9. Một chương trình Java cơ bản Tên lớp chứa hàm main phải giống tên file Điểm bắt đầu và kết thúc của lớp Dấu hiệu chú thích => Làm cho chương trình dễ hiểu hơn. Trình biên dịch sẽ bỏ qua những dòng có dấu chú thích Khai báo lớp Mỗi CT phải có ít nhất một khai báo lớp Phương thức main() sẽ được gọi đầu tiên. Mỗi CT thực thi phải có một phương thức main() Hiển thị dãy ký tự ra màn hình Các câu lệnh phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy • 1 // Tên file : Hello.java • 2 /* Tác giả : Cao Đức Thông*/ • 3 • public class Hello • 5 { • 6 // Phương thức main, điểm bắt đầu của chương trình • 7 public static void main( String args[ ] ) • 8 { • 9 System.out.println( “Hello World" ); • 10 • 11 } // Kết thúc phương thức main • 12 • 13 } // Kết thúc lớp Hello

 10. Một chương trình Java cơ bản • Biên dịch chương trình • Vào chế độ Console của Windows • Gõ câu lệnh javac Hello.java • Nếu không có thông báo lỗi, file Hello.class sẽ được tạo ra • Thực thi chương trình • Gõ câu lệnh java Hello (không cần .class)

 11. Một chương trình Java cơ bản • Thay đổi cách hiển thị public class Hello { public static void main(String args[]) { System.out.print( “Chao\tmung\nban\nden\tvoi\nlap trinh Java\n" ); } } Chao mung ban den voi lap trinh Java

 12. Các kiểu dữ liệu cơ bản • Java có hai kiểu dữ liệu • Dữ liệu gốc chuẩn: Là các kiểu dữ liệu đã được định nghĩa trong ngôn ngữ như số nguyên, số thực, ký tự, logic • Dữ liệu dẫn xuất: Do người dùng tự định nghĩa như mảng, lớp, giao tiếp • Ví dụ khai báo biến • int x; • Person ps;

 13. Các kiểu dữ liệu cơ bản • Kiểu số nguyên • Kiểu số thực

 14. Các kiểu dữ liệu cơ bản • Kiểu boolean: Nhận giá trị true hoặc false • Kiểu char: Kiểu ký tự theo chuẩn Unicode • Một số hằng ký tự

 15. Các kiểu dữ liệu cơ bản • Kiểu mảng • Khai báo: int[] iarray; hoặc int iarray[]; • Cấp phát: iarray = new int[100]; • Khởi tạo: int[] iarray = {1, 2, 3, 5, 6}; char[] carray = {‘a’, ‘b’, ‘c’}; Chú ý: Luôn khởi tạo hoặc cấp phát mảng trước khi sử dụng • Một số khai báo không hợp lệ: int[5] iarray; int iarray[5];

 16. Các kiểu dữ liệu cơ bản • Kiểu mảng • Truy cập mảng iarray[3] = 0; carray[1] = ‘z’; Chú ý: Chỉ số của mảng được tính từ 0 • Lấy số phần tử mảng: iarray.length

 17. Các kiểu dữ liệu cơ bản • Quy tắc đặt tên biến • Bắt đầu bằng một chữ cái, một dấu gạch dưới (_) hoặc một dấu dollard ($) • Không có khoảng trắng giữa tên • Sau ký tự đầu có thể dùng ký tự, số, dấu dollard, dấu gạch dưới • Không trùng với các từ khoá • Ví dụ: a_1234_d, 1awas, _asdc, a sas, $erd, %ats… • Chú ý: Java phân biệt chữ hoa chữ thường

 18. Các toán tử • Bảng toán tử

 19. Các cấu trúc điều khiển • Lệnh if/else import java.util.Date; public class TestIf { public static void main( String args[ ] ) { Date today = new Date(); if( today.getDay() == 0 ) System.out.println(“Hom nay la chu nhat\n”); else System.out.println(“Hom nay khong la chu nhat\n" ); } }

 20. Các cấu trúc điều khiển • Lệnh switch import javax.swing.JOptionPane; public class TestSwitch { public static void main(String[] args) { char c; String str=JOptionPane.showInputDialog(null,"Nhap vao ky tu?"); c = str.charAt(0);

 21. Các cấu trúc điều khiển • Lệnh switch switch(c) { case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u': System.out.println("Ky tu nay la nguyen am"); break; default: System.out.println("Ky tu nay la phu am"); } System.exit(0); // kết thúc chương trình } }

 22. Các cấu trúc điều khiển • Vòng lặp for • for(<khởi tạo>; <điều kiện lặp>; <bước nhảy>) <khối lệnh>; // Chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100 public class TestFor { public static void main(String[] args) { int tong = 0; for(int i=1; i<=100; i+=2) tong+=i; System.out.println(tong); } }

 23. Các cấu trúc điều khiển • Vòng lặp while • while (<biểu thức boolean>) <khối lệnh>; // Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100 int tong = 0, i = 1; while (i<=100) { tong+=i; i+=2; } System.out.println(tong);

 24. Các cấu trúc điều khiển • Vòng lặp do/while • do { <khối lệnh>; } while <biểu thức boolean>; // Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100 int tong = 0, i=1; do { tong+=i; i+=2; } while (i<=100); System.out.println(tong);

 25. Nhập dữ liệu từ bàn phím • Ví dụ nhập một số nguyên và một số thực import java.io.*; public class TestInput { public static void main(String[] args) throws Exception { BufferedReader inStream = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Nhap mot so nguyen:"); String siNumber = inStream.readLine(); int iNumber = Integer.parseInt(siNumber);

 26. Nhập dữ liệu từ bàn phím System.out.print("Nhap mot so thuc:"); String sfNumber = inStream.readLine(); float fNumber = Float.parseFloat(sfNumber); System.out.println("So nguyen:“ + iNumber); System.out.println("So thuc:“ + fNumber); } }

 27. Ví dụ: Xây dựng đối tượng Circle • Cách 1: Sử dụng một file Circle.java duy nhất • public class Circle • { • private int radius; • public Circle(int r) { radius = r; } • public double getArea() { return Math.PI*radius*radius; } • public double getCircum() { return 2*Math.PI*radius; } • public static void main(String[] args) • { • Circle c = new Circle(5); • System.out.println("Area = " + c.getArea()); • System.out.println("Circumference = " + c.getCircum()); • } • }

 28. Ví dụ về đối tượng Circle • Cách 2: Sử dụng một file với 2 lớp riêng biệt • public class TestCircle • { • public static void main(String[] args) • { • Circle c = new Circle(5); • System.out.println("Area = " + c.getArea()); • System.out.println("Circumference = " + c.getCircum()); • } • } • class Circle • { • ... • }

 29. Ví dụ về đối tượng Circle • Cách 3: Sử dụng hai file riêng biệt • // file TestCircle.java • public class TestCircle • { • public static void main(String[] args) • { • ... • } • } • // file Circle.java • class Circle • { • ... • }

 30. Công cụ soạn thảo • Notepad • Jbuilder • Eclipse • EditPlus • JCreator • …

 31. Chỉ dẫn thực hành • Đặt biến môi trường PATH: • Trong Windows: Nháy phải trên My Computer, chọn Properties, chọn Advanced, chọn Enviroment Variables, chọn biến PATH và edit, thêm vào đường dẫn tới thư mục bin của bộ JDK. • Trong chế độ Console: Gõ lệnh set Path=%Path%;đường dẫn tới bin • Nên tham khảo java/docs khi làm việc

 32. Bài tập • Viết chương trình tính tiền điện thoại: • Tiền thuê bao hàng tháng là 27000 đ. • Từ phút gọi thứ nhất đến phút thứ 200 giá cước là 120 đ/phút. • Từ phút gọi thứ 201 đến phút thứ 400 giá cước là 80 đ/phút. • Từ phút gọi 401 đến phút cuối giá cước là 40 đ/phút.

 33. Bài tập • Viết chương trình giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 với a,b,c nhập từ bàn phím. • Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên khác 0, kết thúc nhập khi gặp số 0. Sau đó tính trung bình cộng của dãy số đó. Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất của dãy số. • Viết chương trình tính tổng E = 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3 +… + 1/n với n nhập vào từ bàn phím

 34. Bài tập • Mở rộng lớp Circle : thêm dữ liệu toạ độ tâm hình tròn và phương thức kiểm tra một điểm cho trước có nằm trong hình tròn hay không. • Viết chương trình nhập vào một hình tròn, sau đó phát sinh 100 điểm ngẫu nhiên và cho biết có bao nhiêu điểm nằm trong hình tròn vừa nhập.