media i komunikowanie spo eczne w systemie bezpiecze stwa wewn trznego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Media i komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Media i komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Media i komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego - PowerPoint PPT Presentation

luana
280 Views
Download Presentation

Media i komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Media i komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Uwarunkowania prawne dr Sławomir Gawroński

 2. Podstawy prawne • Prawo prasowe (26 stycznia 1984) Dz. U. z 1984r., Nr 5, poz. 24 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (26 kwietnia 2007) Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 590

 3. Prawo prasowe – Rozdział VI KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA Art. 34 1. Redaktor naczelny jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym ze względu na tematykę i charakter publikacji, komunikat urzędowy pochodzący od naczelnych i centralnych organów państwowych, w tym pochodzący od naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa.

 4. Prawo prasowe – Rozdział VI 2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również: 1) wydanych na podstawie ustaw obwieszczeń, uchwał lub zarządzeń pochodzących od organów administracji rządowej w województwie, nadesłanych w formie zwięzłych komunikatów w celu ogłoszenia w dzienniku lub odpowiednim czasopiśmie na terenie jego działania;

 5. Prawo prasowe – Rozdział VI 2) komunikatów przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). 3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1 i 2, należy opublikować, w uzgodnionym terminie, bez dokonywania zmian, zamieszczania uwag i zaprzeczeń, a w razie braku uzgodnienia terminu - w najbliższym przygotowywanym wydaniu.

 6. Prawo prasowe – Rozdział VI Art. 35 1. Redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować odpłatnie we wskazanym lub uzgodnionym terminie: 1) prawomocny wyrok sądu lub inne orzeczenie zawierające klauzulę o opublikowaniu, 2) ogłoszenie sądu lub innego organu państwowego. 2. Redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, we wskazanym lub uzgodnionym terminie, list gończy.

 7. Prawo prasowe – Rozdział VI Art. 42 Redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Polską Agencję Prasową oraz za treść komunikatów urzędowych, o których mowa w art. 34, jak również za treść orzeczeń i ogłoszeń, o których mowa w art. 35.

 8. Prawo prasowe – Rozdział VI Art. 47 Kto wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 34 i 35 uchyla się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego, jak również listu gończego - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności .

 9. Rodzaje sytuacji kryzysowych Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

 10. Rodzaje sytuacji kryzysowych 1. Katastrofy naturalne • Powodzie (opadowe i roztopowe) • Silne wiatry (huragany) • Anomalie pogodowe • Epidemie • Plagi zwierzęce • Ruchy tektoniczne (osunięcie ziemi)

 11. Rodzaje sytuacji kryzysowych 2.  Katastrofy techniczne • Pożary • Awarie gazowe • Awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych • Awarie i wypadki radiacyjne • Katastrofy komunikacyjne • Katastrofy budowlane • Awarie urządzeń infrastruktury technicznej

 12. Rodzaje sytuacji kryzysowych 3.  Akty terroru i inne zagrożenia • Podłożenia ładunków wybuchowych • Destrukcyjne działania grup ludzi - terroryzm • Doręczenie podejrzanej przesyłki - niewiadomego pochodzenia • Niewypały