slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eevaleena Häkkinen Ylitarkastaja, ympäristöministeriö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eevaleena Häkkinen Ylitarkastaja, ympäristöministeriö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Eevaleena Häkkinen Ylitarkastaja, ympäristöministeriö - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ. Eevaleena Häkkinen Ylitarkastaja, ympäristöministeriö TV- ja tietokonelaitteiden kierrätys, Taideteollinen korkeakoulu 31.1.2002 Luentorunko 1) Suomen uudistunut jäte- ja ongelmajäteluokitus, joka tuli voimaan 1.1.2002

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Eevaleena Häkkinen Ylitarkastaja, ympäristöministeriö


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Eevaleena Häkkinen

Ylitarkastaja, ympäristöministeriö

TV- ja tietokonelaitteiden kierrätys, Taideteollinen korkeakoulu 31.1.2002

Luentorunko

1) Suomen uudistunut jäte- ja ongelmajäteluokitus, joka tuli voimaan 1.1.2002

- sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ongelmajäteluokituksessa tapahtuneet muutokset

- ongelmajäteluokituksessa käytettävät vaarallisten aineiden raja-arvot

2) Jäte- ja ongelmajäteluokituksen vaikutus sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hyödyntämiseen ja käsittelyyn tarvittaviin lupiin

- ympäristöluvan tarve

- ongelmajätteen käsittelylle jätelainsäädännössä asetetut lisävelvoitteet

- ongelmajätteiden pakkaamista ja kuljetusta koskevat määräykset

3) Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vientiin ja tuontiin EY:n lainsäädännön mukaan tarvittavat luvat, ja muuttuneen ongelmajäteluokituksen vaikutus luvan tarpeeseen

ey n muuttuneen j teluokituksen toimeenpano suomessa

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

EY:n muuttuneen jäteluokituksen toimeenpano Suomessa
 • EY:n uudistettu jätteiden ja vaarallisten jätteiden luokitus on pantu Suomessa täytäntöön 22.11.2001 annetuilla säädöksillä:
  • Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta 1128/2001
  • Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta 1129/2001
 • Asetukset tulivat voimaan 1.1.2002
 • Samalla kumottiin aikaisempi ympäristöministeriön päätös 867/1996 yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
s hk ja elektroniikkalaitteita koskevat j teluettelon nimikkeet

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat jäteluettelon nimikkeet

16 02 sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden jätteet

16 02 09* PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit

16 02 10* muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet

16 02 11* kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet

16 02 12* asbestia vapaana sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet

16 02 13* muut kuin nimikkeissä 16 02 09-16 02 12 mainitut, vaarallisia osia1 sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet

16 02 14 muut kuin nimikkeissä 16 02 09-16 02 13 mainitut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet

16 02 15* sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut vaaralliset osat

16 02 16 muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut osat

16 02 97* muut laitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia

16 02 98 muut kuin nimikkeessä 16 02 97 tarkoitetut muut laitteet

1 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia.

ominaisuudet joiden perusteella j tteet luokitellaan ongelmaj tteiksi j teasetus liite 4 a

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Ominaisuudet, joiden perusteella jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi (jäteasetus liite 4 A)
 • H 1 Räjähtävä
 • H 2 Hapettava
 • H 3-A Helposti syttyvä
 • H 3-B Syttyvä
 • H 4 Ärsyttävä
 • H 5 Haitallinen
 • H 6 Myrkyllinen
 • H 7 Syöpää aiheuttava
 • H 8 Syövyttävä
 • H 9 Tartuntavaarallinen
 • H 10 Lisääntymiselle vaarallinen
 • H 11 Perimää vaurioittava
 • H 12 Aineet ja valmisteet, joista vapautuu myrkyllisiä tai erittäin myrkyllisiä kaasuja niiden joutuessa kosketuksiin veden, ilman tai hapon kanssa.
 • H 13 Aineet ja valmisteet, joista voi käsittelyn jälkeen syntyä toista ainetta, kuten suotonestettä, jolla on jokin yllä luetelluista ominaisuuksista.
 • H 14 Ympäristölle vaarallinen
s hk ja elektroniikkalaiteromun hy dynt miseen ja k sittelyyn tarvittavat luvat

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämiseen ja käsittelyyn tarvittavat luvat
 • Kaikki jätteiden laitos- ja ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely vaatii ympäristöluvan (YsL 28 §)
  • myös jätteen laitos- tai ammattimainen varastointi vaatii luvan
 • kun jäte luokitellaan ongelmajätteeksi, luvan myöntävä viranomainen voi vaihtua (YsA 6 § 12 c -kohta)
  • tavanomaista jätettä alle 5000 tn/v hyödyntävän tai käsittelevän laitoksen ympäristöluvan myöntää kunnan ympäristönsuojelu- viranomainen
  • ongelmajätteen hyödyntämis- ja käsittelylaitoksen ympäristöluvan myöntää aina alueellinen ympäristökeskus
  • sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto- ja varastointipaikkojen ympäristöluvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

(YsL = ympäristönsuojelulaki 86/2000, YsA = ympäristönsuojeluasetus 169/2000)

ongelmaj teluokituksen muutoksesta j tteen haltijalle aiheutuvia velvoitteita

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Ongelmajäteluokituksen muutoksesta jätteen haltijalle aiheutuvia velvoitteita
 • Ongelmajätteen poltossa on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 842/1997 annettuja säännöksiä
 • Ongelmajätteen sijoittaminen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle on kielletty (VNp kaatopaikoista 861/1997)
 • Ongelmajätteen vienti OECD:n ulkopuolisiin maihin on kokonaan kielletty EY:n ns. jätteensiirtoasetuksen nojalla (259/93)
 • Ongelmajätteen käsittelijän on aina asetettava vakuus tai muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi (YsL 42 § 3 mom.)
ongelmaj tteen pakkaamista ja kuljetusta koskevat s nn kset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Ongelmajätteen pakkaamista ja kuljetusta koskevat säännökset
 • Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 659/1996
  • määräykset ongelmajätteen pakkausmerkinnöistä
  • säännökset jokaisen kuljetuksen mukaan liitettävästä siirtoasia- kirjasta ja siihen merkittävistä tiedoista
 • Jäte- ja ongelmajäteluokituksen muutos ei aiheuta muutoksia vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin määräyksiin
  • PCB:tä tai PCT:tä sisältävien laitteiden kuljetus kuuluu VAK-määräysten piiriin
  • muiden SER-laitteiden kuljetukseen ei yleensä sovelleta VAK-määräyksiä
j tteiden kansainv lisiss siirroissa noudatettavat menettelyt

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Jätteiden kansainvälisissä siirroissa noudatettavat menettelyt
 • Jätteiden kansainvälisissä siirroissa noudatetaan EY:n ns. jätteensiirtoasetusta (neuvoston asetus ETY n:o 259/93)
 • Jätteensiirtoasetuksen mukaan:
  • Kaikkien jätteiden vienti loppukäsiteltäväksi vaatii aina luvan
  • Hyödynnettävien jätteiden siirtoon vaaditaan myös lupa lukuun ottamatta asetuksen liitteessä II (ns. vihreä jäteluettelo) lueteltujen jätteiden siirtoja
  • Myös osa vihreän luettelon jätteiden siirroista OECD:n ulko- puolisiin maihin vaatii luvan, luvan tarve vaihtelee maakohtaisesti
  • Kaikkien ongelmajätteiden vienti OECD:n ulkopuolisiin maihin on kokonaan kielletty
 • Suomessa toimivaltainen viranomainen jätteiden kansainvälisissä siirroissa on Suomen ympäristökeskus
k yt st poistettujen s hk ja elektroniikka laitteiden kansainv lisiin siirtoihin tarvittavat luvat

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikka- laitteiden kansainvälisiin siirtoihin tarvittavat luvat
 • Jätteensiirtoasetuksen ns. vihreässä jäteluettelossa on mainittu seuraavat SER-nimikkeet:

GC 010 Sähkölaitteiden jätteet, jotka sisältävät vain metalleja tai metalliseoksia

GC 010 Elektroniikkaromu (kuten painetut piirilevyt, elektro- niset komponentit, johdot jne.) ja talteen otetut elektro- niset komponentit, jotka soveltuvat perus- ja jalo- metallien hyödyntämiseen

 • Kaikkien muiden SER-laitteiden siirtoihin tarvitaan lupa
  • HUOM: myös vihreään luetteloon kuuluvan romun vienti OECD:n ulkopuoliseen maahan voi vaatia luvan
 • Ongelmajätteeksi luokiteltujen SER-laitteiden vienti OECD:n ulkopuolisiin maihin on kokonaan kielletty