Varshav 07 06 2005
Download
1 / 12

Varshavë, 07/06/2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Miratimi, implementimi dhe fuqizimi i Acquis Communautaire lidhur me kontabilitetin Jacek Gdański Departamenti i Kontabilitetit, Ministria e Financave. Varshavë, 07/06/2005. Kushtet fillestare - 1989. Rënia e komunizmit – fillimi i tranzicionit ekonomik në Poloni(1989)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Varshavë, 07/06/2005' - lowri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Varshav 07 06 2005

Miratimi, implementimi dhe fuqizimi i Acquis Communautaire lidhur me kontabilitetin

Jacek Gdański Departamenti i Kontabilitetit, Ministria e Financave

Varshavë, 07/06/2005


Kushtet fillestare 1989
Kushtet fillestare - 1989

 • Rënia e komunizmit – fillimi i tranzicionit ekonomik në Poloni(1989)

 • Mungesa e tregut kapital

 • Sistemi bankar një shtresor

 • Libërmbajtja në vend të kontabilitetit si burim i informatave në ekonominë e dirigjuar

 • Kontrolli financiar në vend të auditimit

 • Domosdoshmëritë e thjeshtësuara të raportimit financiar

 • Bashkimi i thjeshtësuar i pasqyrave financiare të rreshtuara të kompanive

Accounting Department, Ministry of Finance


Pse sht nevojitur reforma e kontabilitetit
Pse është nevojitur reforma e kontabilitetit?

 • Riorganizimi i sektorit bankar dhe te sigurimeve

 • Fillimi i procesit të privatizimit

 • Krijimi i berzës

 • Ndryshimi i qasjes ndaj kontabilitetit si një mjet i menaxhmentit për entitetet e pavarura

 • Kompanitë e ndryshme që rriten shpejt dhe me një shkallë të lartë (ndarje e qartë në mes të pronarëve të kapitalit [investuesve] dhe menaxherëve)

 • Nevoja për përgatitjen e pasqyrave financiare të besueshme, objektive dhe të pavarura.

Accounting Department, Ministry of Finance


Drejtimi i be faza 1
Drejtimi i BE (faza 1)

 • 15 Janar 1991 – Miratimi i Rregullores së Kontabilitetit lëshuar nga Ministria e Financave

  janë përfshirë të gjitha ndërmarrjet përpos institucioneve financiare

  rregullorja e parë që përfshin shumicën por jo të gjitha domosdoshmëritë e Direktivës së katërt të BE-së

   hyrje në kontabilitetin akrual, koncerenet, koston historike, materilatitetin, kursimet, konsistencën

Accounting Department, Ministry of Finance


Drejtimi i be faza 2
Drejtimi i BE (faza 2)

 • 29 Shtator 1994 – miratimi i Aktit mbi Kontabilitetin bazuar në Direktivën e Katërt dhe të Shtatë të BE – që përfshijnë entitetet komerciale dhe joprofitabile

   ndarje e qartë në mes të domosdoshmërive tatimore dhe të kontabilitetit

 • Rregulloret e reja lidhenin me:

 • rregulloret e kontabilitetit

 •  tatimi i shtyer

 •  fushëveprimi i pasqyrave financiare (pasqyra e rrjedhës së arkës dhe shënimet si elemente të reja)

 •  pasqyravt financiare të konsoliduara

 •  raporti vjetor

 •  auditimi dhe publikimi i pasqyrave financiare(më herët të ndara në rregullore të posaçme)

 • 30 Prill 2004 – amandamentet e Aktit të Kontabilitetit – pajtueshmëria e plotë me verzionet e tanishme të Direktivave të Kontabilitetit

Accounting Department, Ministry of Finance


Drejtimi snk snrf faza 1
Drejtimi SNK/SNRF (faza 1)

 • 9 Nëntor 2000 – modernizimi i Aktit të Kontabilitetit drejt Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK)

   Rregulloret e reja kanë përfshirë koncernet e bashkuara, instrumentet financiare, lizingun, kontratat afatgjata.

   disa përparime që janë të lidhura me konsolidimin, tatimin e shtyer, fushëveprimin e shpalosjes

   kthimi i vullnetshëm tek:

   standardet kombëtare të kontabilitetit (Komisioni kombëtar i kontabilitetit i themeluar në vitin 2002)

   SNK/SNRF

Accounting Department, Ministry of Finance


Drejtimi snk snrf faza 2
Drejtimi SNK/SNRF (faza 2)

 • 27 Gusht 2004 – amandamenti i Aktit të Kontabilitetit – implementimi direkt i SNK/SNRF

   definimi i SNK

   vendimi i aksionarëve mbi vendimin për aplikimin e SNK/SNRF

   fushëveprimi i aplikimit të SNK/SNRF

   bazat mandatore:

  - llogaritë e konsoliduara të kompanive të listuara

  - bankat

  bazat e lejushme:

  - llogaritë vjetore të kompanive të listuara

  - llogaritë vjetore dhe të konsoliduara të kompanive të cilat kanë aplikuar për pranim në tregëtinë publike

  - llogaritë e konsoliduara vjetore të kompanive në të cilat kryesuesit bëjnë përgatitjen e llogarive të konsoliduara në pajtueshmëri me SNK

   vazhdimi deri në 2007:

  - kompanitë tek të cilat sigurimet e borxheve janë të lejuara në një treg të rregulluar

  Bashkëveprimi në mes të SNK/SNRF dhe Akti i Kontabilitetit – kthimi tek Akti i Kontabilitetit

Accounting Department, Ministry of Finance


Shtjet q nuk jan p rfshir n rregulloret nd rkomb tare
Çështjet që nuk janë përfshirë në rregulloret ndërkombëtare

 • Përherë do të ketë fusha që do të jenë jashtë fushëveprimit të rregulloreve dhe standardeve të BE-së

   Pajisjet

  mbajtja e llogarive të kontabilitetit

  urdhërpagesat e kontabilitetit

   përgjegjësia penale

  mbrojtja e shënimeve

Accounting Department, Ministry of Finance


Dobit
Dobitë ndërkombëtare

 • Rritja e besueshmërisë së ndërmarrjeve për investuesit vendor dhe të jashtëm

 • Tërheqja e investuesve

 • Besimi në pasqyrat financiare

 • Krahasueshmëria e pasqyrave financiare në nivel ndërkombëtar

Accounting Department, Ministry of Finance


Sfidat
Sfidat ndërkombëtare

 • Kalimi nga kontabiliteti i bazuar në rregulla në kontabilitetin e bazuar në principe

 • Ndarje e qartë nga rregulloret tatimore

 • Përkthimi

 • Kompleksiteti i SNK/SNRF

 • Edukimi

Accounting Department, Ministry of Finance


P rvoja
Përvoja ndërkombëtare

 • Vendimmarrja para prezentimit të ndryshimeve

 • Kujdesi i shtuar ndaj ndërtimit të kapaciteteve

 • Ensure the political support

 • Përgatitja për reforma e të gjithë aksionarëve: kontabilistët, auditorët, rregulluesit, përgatitësit dhe përdoruesit e pasqyrave financiare

 • Marrja paraqysh e madhësisë dhe karakterit ekonomik(një qëllim realist por edhe ambicioz)

 • Marrja parasysh e implementimit të ligjit të BE-së(përshtatja e legjislacionit vendor dhe traditës)

 • Lidhja më bashkëpunimin ndërkombëtar

 • mos hezitoni të pyesni Bankën Botërore për ndihmë

Accounting Department, Ministry of Finance


Standardet moderne dhe kontabiliteti i fuqishëm janë një element i pandarshëm për krijimin e një ekonomie transparente dhe të mbështetur

Accounting Department, Ministry of Finance


ad