slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barcelona, 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2033 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barcelona, 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2033

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Barcelona, 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2033 - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Jornades. Barcelona, 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2033. Barcelona, 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2003 World Trade Center. 1 Introducció 2 El cost real de l’aigua 3. Les Jornades 4 Resums de les sessions 5 Programa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barcelona, 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2033' - lowri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jornades

Barcelona, 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2033

Barcelona, 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2003

World Trade Center

slide4

En el conjunt de la societat actual i també a la societat catalana, durant els darrers anys els aspectes ambientals i econòmics referents al cicle de l’aigua han adquirit una rellevància especialment significativa. En aquest sentit i pel que fa als aspectes econòmics cada dia és més important donar a la societat el màxim d’informació i transparència.

A partir de l’any 2000 amb l’aparició de la Directiva Marc de l’Aigua (200/60/CE), s’incrementen els esforços en els aspectes mediambientals del cicle de l’aigua, la seva protecció, la sostenibilitat en el seus usos, a la vegada que es fa un èmfasi especial en els aspectes econòmics i concretament en la recuperació i repercussió dels costos d’aquest cicle .

Així doncs aprofitant que el 2003 ha estat declarat l’Any Internacional de l’Aigua dolça, l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme que depèn del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Banc Mundial organitzen unes jornades per debatre i difondre els aspectes més importants relacionats amb el cost de l’aigua.

INTRODUCCIÓ

slide5

Aquestes jornades en un doble context internacional. En primer lloc, la importància de la gestió sostenible de l’aigua tal i com ha quedat reflectit en la Cimera Mundial pel Desenvolupament Sostenible que va tenir lloc a Johannesburg al 2002 i que esdevé la primera prioritat pel cicle 2003-2004 en el Programa de Treball de la Onzena Comissió Mundial pel Desenvolupament Sostenible (28.04-9.05 d’enguany) i que ha estat centre d’atenció del Tercer Fòrum de l’Aigua de Kyoto.

En segon lloc, la iniciativa per part del Govern de la Generalitat en la creació de la primera xarxa mundial de governs regionals pel desenvolupament sostenible que es va reunir per primer cop a Johannesburg i que actualment consta de la participació de més de 50 regions dels 5 continents. Aquesta xarxa neix amb una triple vocació: impulsar el desenvolupament sostenible a escala regional i per tant promoure l’intercanvi d’experiències i coneixements, consolidar la presència i la veu de les regions en les conferències internacionals sobre desenvolupament sostenible especialment amb les Conferències de Nacions Unides i, per últim, promoure projectes de partenariat entre regions dels països més desenvolupats amb les regions en vies de desenvolupament juntament amb altres agents socials com les ONGs. Un dels temes que prioritzaria la xarxa és la cooperació en l’àmbit de l’aigua.

INTRODUCCIÓ

slide6

L’ús sostenible dels recursos hídrics ha esdevingut una prioritat urgent a nivell global, passant a ser en els últims anys un tema important de debat, podent-se destacar entre d’altres aspectes rellevants els següents:

   • l’assignació de l’aigua, cada cop més escassa, entre els diferents u sos,
   • la resolució de conflictes entre usuaris,la recuperació de tots els costos des de la seva
   • captació fins al seu retorn a la natura.
 • En alguns països, per assolir una eficient assignació i ús de l’aigua, s’han adoptat instruments econòmics com són les quotes de connexió, les tarifes de subministrament d’aigua, els cànons pel tractament d’ aigües residuals, i les sancions per contaminació, donat que afecten a la oferta i demanda d’aigua. Altres instruments utilitzats encaminats a garantir la sostenibilitat i la qualitat mediambiental són els drets negociables sobre l’aigua i les llicències de contaminació. A la vegada aquestes mesures també contribueixen en el finançament per a la gestió dels recursos hídrics i la reducció de la contaminació.

EL COST REAL DE L’AIGUA

slide7

Tanmateix, el càlcul i l’aplicació d’uns preus apropiats de l’aigua no és una qüestió exclusivament tècnica i quantitativa, donat que intervenen factors històrics, culturals, polítics, socials i mediambientals, que en determinats casos a incorporen elements de compensació i compromisos entre les parts. Per aquest motiu esdevé important respondre a qüestions, entre d’altres tal com:

    • La qualitat de l’aigua potable.
    • L’ assignació dels costos entre els diferents usuaris
    • La dotació bàsica d’aigua potable
    • El grau de protecció del medi ambient
    • La importància socio-econòmica de l’agricultura
    • La gestió de les conques interregional

EL COST REAL DE L’AIGUA

slide8

L’any 1993, el Banc Mundial va elaborar una política de recursos hídrics que va ser complementada al març del 2003, amb la publicació d’un pla d’actuació pel correcte assoliment d’aquesta política, sota els principis bàsics de:

  • gestió i desenvolupament dels recursos hídrics com aspectecentrals per al creixement sostenible i la reducció de la pobresa.
  • millora en la gestió i protecció dels recursos hídrics dels països en vies de desenvolupament ; així com la inversió d’infrastructures hidràuliques
  • aplicació dels principis d’eficiència, equitat i sostenibilitat de forma pragmàtica i gradual.

EL COST REAL DE L’AIGUA

slide9

En aquest sentit el Banc Mundial proposa assumir un paper més pro-actiu en els projectes de planificació i promoció hidràulica. És per aquest motiu que el Banc portarà a terme els plans de gestió dels recursos hídrics: “Country Water Resources Assistance Strategies” com a guia del seu compromís en els països on intervé.

 • L’any 2000, la Comissió Europea va emetre la Directiva 2000/60/CE, com el nou marc per a la política d’aigües. Els objectius clau d’aquesta Directiva són assegurar l’ús sostenible de l’aigua promocionant l’ús eficient dels recursos hídrics i protegint el medi ambient, a la vegada la directiva es fonamenta en els principis bàsics inclosos en el Tractat de la Comunitat Europea:
  • El principi de “qui contamina paga”.
  • La internalització dels costos en els preus.
  • La capacitat per tenir en compte les diferents condicions socials, mediambientals i econòmiques de les diverses regions.

EL COST REAL DE L’AIGUA

slide10

Tot això imposa una obligació pels estats membres per tal dedesenvolupar la legislació nacional, crear plans de gestió de conques de rius i proporcionar finançament adequat per a la protecció mediambient, tenint com a data de referència el més de desembre del 2003, i considerant l’any 2010 com a límit per la seva implantació (és a dir que tots els països membres hagin adoptat una política de preus de l’aigua que incentivi un ús eficient del recurs i fomenti els objectius mediambientals de la Directiva).

En aquest context cal tenir present en tot moment el paper que juguen les regions amb capacitat legislativa, doncs seran aquestes la que en bona part duran a terme la implantació d’aquesta directiva. Sense oblidar les iniciatives de les regions a partir de la cimera de Johanesburg per a participar de forma activa en aquests reptes.

EL COST REAL DE L’AIGUA

slide11

Un cop vistos els elements comuns de les polítiques sobre recursos hídrics perseguits pel Banc Mundial i per la Unió Europea, i tenint en compte que el Banc Mundial participa en molts dels actuals o potencials membres de la UE; el World Bank Institute i l’Agència Catalana de l’Aigua estan co-patrocinant les jornades “ El Cost Real de l’Aigua”. L’objectiu d’aquestes jornades és el promoure un millor enteniment i difusió de:

  • la Directiva de la UE i la política del Banc Mundial en la gestió dels recursos hídrics
  • els mètodes de càlcul ó d’estimació del valor de l’aigua i del seu cost, tenint en compte el cicle integral de l’aigua
  • l’anàlisi dels efectes que comporten els diferents instruments econòmics per l’eficient assignació i ús de l’aigua; així com recuperar els costos des de la seva captació fins al seu retorn a la natur,
  • els punts de vista i els mecanismes de participació de les diferents parts interessades
  • l’experiència pràctica en la implementació de les polítiques sobre gestió dels recursos hídrics tant del Banc Mundial com de la UE en diferents països.

EL COST REAL DE L’AIGUA

slide12

Les jornades s’organitzen en base a una comunicació directa amb els assistents, la qual cosa comporta que no hi ha cost de inscripció i que aquesta en principi no és de caràcter obert al públic en general.

Assistiran experts en aspectes econòmics relacionats amb el cicle de l’aigua que presentaran part de les ponències, així com una sèrie de convidats del Banc Mundial i responsables de països i/o de projectes on el banc hi té participació, especialment de Sud-Amèrica i Centre-Amèrica.

També es conviden a Presidents, Directors o responsables d’entitats relacionades amb el sector de l’aigua i el del Cicle hidrològic, ja sigui a nivell de Catalunya, Europa i de l’Estat espanyol. (Confederacions Hidrogràfiques, administracions europea, estatal, autonòmica i local, operadors en alta d’aigua, entitats subministradores, organitzacions empresarials i comunitats de regants, organitzacions de consumidors, associacions de veïns, organitzacions no governamentals, sindicats de pagesos i ramaders …)

LES JORNADES

slide13

Dimensió global dels reptes de l’aigua:L’ús sostenible dels recursos hídrics ha esdevingut una prioritat urgent a nivell global. Entre els principals reptes es troben: com assignar la cada cop més escassa aigua entre els diferents usos, com resoldre els conflictes entre els usuaris i com recuperar tots els costos del subministrament de l’aigua i del manteniment de la qualitat ambiental. Aquesta presentació proporcionarà una perspectiva general de les diferents situacions en que es troben diverses zones del món. (Presentació 30 minuts, plec de preguntes i respostes 20 minuts).

Objectiu de les jornades: Es revisarà l’agenda de treball de les jornades.

La Directiva Marc de l’aigua: El ponent citarà els aspectes clau que porten a l’adopció de la directiva 2000/60/CE, resumirà les principals previsions, avaluarà els seus punts forts i febles, explicarà com s’aplica la directiva en els països candidats a pertànyer a la Unió Europea i avaluarà els progressos dels països membres actuals. (Presentació 30 minuts, plec de preguntes i respostes 15 minuts).

RESUMS DE LES JORNADES

slide14

L’Estratègia del Banc Mundial pels Recursos Hídrics

El ponent traçarà l’evolució de la posició del Banc Mundial sobre el desenvolupament i la gestió dels recursos hídrics, resumirà els principis bàsics, identificarà els elements de controvèrsia i es citaran exemples claus de la seva implementació. (Presentació 30 minuts, plec de preguntes i respostes 15 minuts).

El Cost Real de l’Aigua, Part A

Durant aquesta sessió s’examinaran els mètodes per mesurar els costos financers quantificables associats amb la connexió i amb els serveis de l’aigua. S’analitzaran els costos que s’han de considerar per tal d’assegurar la viabilitat i sostenibilitat financera: costos d’operació i manteniment; costos de capital (servei del deute i retorn del capital); amortització i programes de gestió d’actius. S’avaluaran mètodes alternatius d’estimació del cost del capital i d’amortització, tenint en compte els costos ambientals. (Presentació 30 minuts, plec de preguntes i respostes 15 minuts)

El Cost Real de l’Aigua, Part B

S’exploraran els conceptes econòmics utilitzats per a promoure l’eficiència i la sostenibilitat mediambiental. Els temes inclouran cost marginal vs. fixació de preus segons cost mig, cost marginal a llarg termini vs cost marginal a curt termini, cost d’oportunitat de l’aigua. Addicionalment, s’examinaran mètodes com el de valoració contingent, que poden ser utilitzats per a estimar valors no quantificables, tals com la qualitat mediambiental, el valor de la vida humana i situacions culturals. També es debatrà sobre formes pràctiques de proveir als legisladors amb informació útil que pot fer-se servir per comparar negociacions i promoure les decisions transparents. (Presentació 30 minuts, plec de preguntes i respostes 15 minuts)

RESUMS DE LES JORNADES

slide15

Perspectiva de la Recuperació de Costos i Instruments de Finançament

Es definiran i s’analitzaran instruments com les tarifes de preus màxims, tarifes basades en el volum, tarifes en dos trams, blocs de tarifes fluctuants, tarifes negociades, taxes i recàrrecs, subvencions creuades, indirectes i directes, etc. S’examinarà la relació entre el tipus d’instrument i la manera en què els costos són assignats entre els diferents grups d’usuaris i contribuents. S’avaluarà l’impacte dels diferents instruments en la demanda d’aigua, l’eficiència de les inversions, l’erradicació de la pobresa i d’altres objectius socials. Finalment, es mencionarà l’impacte que tenen les càrregues en els diferents usuaris. Aquests aspectes seran tractats més àmpliament durant el Dia 2 a les Sessions Paral·leles. (Presentació 30 minuts, plec de preguntes i respostes 15 minuts).

Regulació Tarifària i Incentius per a l’Eficiència

S’analitzaran els mecanismes per aconseguir que les entitats subministradores millorin l’eficiència en els serveis prestats. Els aspectes inclosos seran: metodologies de regulació de tarifes, educació del consumidor, recopilació i publicació d’indicadors d’activitat per part d’una associació o autoritat neutral i polítiques d’inversió que promoguin millores en l’eficiència. (Presentació 30 minuts, plec de preguntes i respostes 15 minuts).

RESUMS DE LES JORNADES

slide16

Estudi de Casos (Gestió de Conques)Per a cada cas, s’analitzaran els següents temes: (i) les característiques de cada conca o demarcació: tamany, població, fonts i volum d’aigua, activitat econòmica, volum d’aigua utilitzat per cada tipus d’usuari; (ii) aspectes fonamentals en la gestió de les conques; (iii) acords institucionals: participació de les parts interessades, presa de decisions, qualitat del servei prestat; (iv) acords financers: mètode i origen del finançament de les infrastructures; (v) estat i evolució de la gestió de les conques. (Per cada cas d’estudi 30 minuts, plec de preguntes i respostes 30 minuts).

Perspectives dels consumidors

Consulta, informació, institucions: Importància de la informació i consulta als consumidors, en els canvis en la política de preus. Sent d’interès conèixer les necessitats i capacitat de pagament de les famílies amb rendes baixes. S’informarà sobre les diferents ajudes socials existents per grups de consumidors, en especial els de rendes baixes. (Presentació 30 minuts, plec de preguntes i respostes 15 minuts).

Anàlisi Cost/Benefici i Optimització del Tractament de les Aigües residuals

Estudi de Casos: El cas de l’Europa Central i de l’Est servirà per discutir com l’anàlisi cost/benefici va ser utilitzat per identificar el camí més efectiu per a assignar els limitats projectes d’inversió i obtenir un aigua de qualitat acceptable a Polònia, la República Txeca, Hongria, Bulgària i Lituània. Un ponent europeu descriurà exemples, on a països de la UE, s’ha utilitzat el mètode del cost benefici per analitzar la viabilitat econòmica de la construcció de plantes de tractament d’aigües residuals. (Per cada cas d’estudi 25 minuts, plec de preguntes i respostes 25 minuts).

RESUMS DE LES JORNADES

slide17

Sessions Paral·leles sobre els Impactes de Recuperació de Costos i Compliment Mediambiental per part del sector domèstic, la Indústria i l’Agricultura

La racionalització de l’ús de l’aigua i les polítiques de fixació de preus afecten als diversos usuaris de diferent manera. Els consums ineficients han de ser els primers en adoptar polítiques d’estalvi. Tots els usuaris es veuran afectats per l’augment de tarifes, per tal d’aconseguir una millora en la qualitat del medi ambient. Per tal de prevenir tensions socio-econòmiques, les polítiques han de ser introduïdes gradualment i consensuades entre les parts. Cadascuna d’aquestes sessions paral·leles identificarà i discutirà els impactes potencials entre les diferents parts interessades. S’assistirà als participants a l’hora d’identificar impactes indirectes i aquells de difícil localització. L’objectiu d’aquestes sessions és donar als diferents usuaris l’oportunitat d’analitzar i descriure els seus interessos i experiències, i trobar així diferents vies de consens. (1h 30min)

Resum i debat de les Sessions Paral·leles sobre la política econòmica a aplicar en la reforma de la fixació dels preus de l’aigua

Un del ponents de cadascuna de les tres sessions de treball, resumirà les conclusions extretes en cada sessió. Això servirà com a base per al debat sobre la política econòmica a aplicar en la reforma de la fixació dels preus de l’aigua. (1h)

RESUMS DE LES JORNADES

slide18

Instruments econòmics - El Cas de Catalunya: El Cànon de l’Aigua: Un representant de la Generalitat de Catalunya, analitzarà el Cànon de l’Aigua: els seus objectius, estructura i impacte, així com la problemàtica associada. (30 minuts)

Drets sobre l’Aigua i Mercats de l’Aigua: Estudi de Casos: Es presentaran experiències en relació als drets negociables sobre l’aigua, mercats de l’aigua i permisos de contaminació. Cada cas inclourà acords institucionals, normes i proteccions comercials, circumstàncies especials que han estimulat l’aparició del mercat, dificultats i reptes que han sorgit, i com s’han anat resolent. (Per cada cas d’estudi 30 minuts, plec de preguntes i respostes 30 minuts).

Debat sectorial:Les principals parts interessades (representants corresponents als usos domèstic, industrial, agrícola, entitats subministradores, i entitats reguladores) tindran l’oportunitat d’expressar el seu punt de vista sobre la racionalització de l’ús de l’aigua i sobre la reforma de la política de preus. (1h)

Conclusions, nous temes, reptes, properes fases:El ponent resumirà els temes debatuts on hi hagi hagut consens, enumerarà els aspectes i els reptes clau que encara presenten controvèrsia i suggerirà, als participants, passes a seguir per potenciar les bones pràctiques en les polítiques de fixació de preus.(30 minuts)

RESUMS DE LES JORNADES