การตรวจสอบและแก้ไข
Download
1 / 185

?????????????????? ?????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on

การตรวจสอบและแก้ไข ข้อผิดพลาดทางบัญชี. สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ. การควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี. กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. การ ควบคุมบัญชี. Input. Process. Output. ถูกต้อง / ครบถ้วน / ทันเวลา / คุณภาพ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????? ??????????????????' - lowri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5099781

การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ


5099781

การควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชีการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ


5099781

การการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชีควบคุมบัญชี

Input

Process

Output

ถูกต้อง / ครบถ้วน / ทันเวลา / คุณภาพ

เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี


5099781

โครงสร้างระบบบัญชีการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี


5099781

โครงสร้างระบบบัญชีการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี

เริ่มต้น

ZINF_R09/

SAP log

เอกสารประกอบรายการ

ZGL_RPT001/รายงานสมุดรายวันทั่วไป

สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

FBL3N/รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย

Y_DEV_80000030/รายงานงบทดลองรายวัน

ZGL_MVT_MONTH/รายงานงบทดลองรายเดือน

รายงานการเงิน

S_ALR_87012284

จบ


5099781
โครงสร้างระบบบัญชีการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี


5099781

หมายเหตุการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี

ประกอบ

รายงาน

การเงิน

งบแสดง

ฐานะการเงิน

งบรายได้และ

ค่าใช้จ่าย

รายงานการเงิน


5099781

การควบคุมการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี


5099781

ข้อมูลด้านบัญชีการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี

การปฏิบัติงาน

เกณฑ์การประเมินผล

ด้านบัญชี

ข้อผิดพลาด

การตรวจสอบ

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

งบทดลอง / งบการเงิน

Financial Statement


5099781

แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี

การปฏิบัติงานด้านบัญชี

เกณฑ์ประเมินผล

ตรวจสอบ

งบทดลอง

ความสัมพันธ์

แก้ไขข้อผิดพลาด

แนวทาง


5099781

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557การควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี

เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี

ถูกต้อง

บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร

งบทดลอง

บัญชีสินทรัพย์ถาวร

ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

บัญชีพักที่มียอดคงค้าง

งบทดลอง

ทันเวลา และคุณภาพ

รายงานการเงิน


Gfmis
ระบบ การควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชีGFMIS

FA

AP

RP

GL

PO

FM

การรับ

และนำส่ง

คลัง

บัญชีแยกประเภท

การจัดซื้อจัดจ้าง

การเบิกจ่ายเงิน

งบ

ประมาณ

สินทรัพย์ถาวร


5099781

GLการควบคุมและจัดเก็บเอกสารบัญชี

FA

RP

AP

PO

FM

การบัญชีภาครัฐกับระบบ GFMIS

สิ้นวัน

งบทดลอง

งบแสดงฐานะการเงิน

สิ้นเดือน

งบทดลอง

งบรายได้ค่าใช้จ่าย

งบแสดงฐานะการเงิน

สิ้นปี

งบทดลอง

งบรายได้ค่าใช้จ่าย5099781

เงินงบประมาณ

การเบิกเงินผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย


5099781

เงินงบประมาณ

การเบิกเงินเข้าหน่วยงาน เพื่อจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ


5099781

เงินนอกงบประมาณ

การรับและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ


5099781

การเบิกเงินผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย

เงินนอกงบประมาณ


5099781

เงินนอกงบประมาณ

การรับและนำเงินฝากคลัง


5099781

เงินรายได้แผ่นดิน

การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน


5099781

การควบคุมข้อมูล ทางบัญชี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบรับและนำส่งเงิน

ระบบเบิกจ่าย

ระบบ

บัญชีแยกประเภท

ระบบสินทรัพย์ถาวร5099781
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขาย


5099781
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

25007xxxxxxx

25007

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท

25007xxxxx

25007xxxxx

เงินที่ใช้5099781
การตรวจรับ

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx

25007xxxxx

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง5099781
การตรวจรับ

25007xxxxxxx

25007

61........

80........

25007xxxxx

70........5099781

เอกสารบัญชี

การตรวจรับ

25007

25007xxxxx


5099781

ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลง

รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3

แบบ บส 01 หรือ ZINF_R09 ของ ME21N

ข้อมูลหลักผู้ขาย/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

(ใบขออนุมัติสร้าง/แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย)

ใบตรวจรับ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3

แบบ บร 01 หรือ ZINF_R09 ของ MIGO

การควบคุมทางบัญชีของการจัดซื้อจัดจ้าง (PO)


5099781

การเบิกจ่ายเงิน ( ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงAP)


5099781

Web ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 01

การเบิกจ่ายเงิน (AP)

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx


5099781

Web ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 01

เลข PO

25007

25007xxxxx

25007

25007xxxxx


5099781

Web ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 01

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx


5099781

Web ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 01

ประเภทเอกสาร

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx


5099781

Web ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 01

25007 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

25007xxxxx

คู่บัญชีจาก

บันทึกรายการ

ขอเบิกเงิน


5099781

Web - ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 02

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx

จ่ายตรง


5099781

Web - ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 02

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx

จ่ายผ่าน


5099781

Web - ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 02

25007xxxxxxx

25007

ระบุบัญชีแยกประเภท

25007xxxxx

25007xxxxx


5099781

Web - ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 02

คู่บัญชีจาก

บันทึกรายการ

ขอเบิกเงิน

จ่ายตรง


5099781

Web - ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 02

คู่บัญชีจาก

บันทึกรายการ

ขอเบิกเงิน

จ่ายผ่าน (A)


5099781

คู่บัญชีจาก ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลง

บันทึกรายการ

ขอเบิกเงิน

จ่ายผ่าน (V)


5099781

Web - ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 03

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx


5099781

Web - ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 03

25007xxxxxxx

25007

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท

25007xxxxx

25007xxxxx

25007


5099781

Web - ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลงขบ 03

คู่บัญชีจาก

บันทึกรายการ

ขอเบิกเงิน


5099781

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก/ขอจ่ายครั้งก่อน

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ

ระบุรหัสเจ้าหนี้

เลือกบัญชี

ขจ05

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx


5099781

ขจระบุเลขที่เอกสารขอเบิก05

25007xxxxxxx

25007xxxxxxx

25007xxxxx

25007

Sap Log


5099781

ขจระบุเลขที่เอกสารขอเบิก05

25007xxxxxxx

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx

Sap Log

ทยอยจ่าย 1/2


5099781

ขจระบุเลขที่เอกสารขอเบิก05

25007xxxxxxx

25007xxxxxxx

25007xxxxx

25007

ทยอยจ่าย 2/2


5099781

1. กรณีจ่ายตรงผู้ขายระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3 หรือ ZINF_R09

แบบ บส 01 หรือ ME21N

แบบ บร 01 หรือ MIGO

แบบ ขบ01 หรือ ZMIRO_KA ,KG

ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง/ สัญญา/ ข้อตกลง

ใบตรวจรับของที่คณะกรรมการลงนามแล้ว

ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้หรือ รายงานการจ่ายชำระเงินจากระบบ

ZAP_RPT506 กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

หลักฐานการจ่ายเงิน

การควบคุมทางบัญชีของการเบิกจ่ายเงิน (AP)


5099781

2. กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน

รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09

แบบ ขบ 02 หรือ ZFB60_K0 K1 K8 KL

แบบ ขบ 03 หรือ ZFB60_K0 K1 KN

ใบแจ้งหนี้/หลักฐานขอเบิก

แบบ ขจ 05 หรือ ZF_53_PM

ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน /หลักฐานการจ่ายเงิน

การควบคุมทางบัญชีของการเบิกจ่ายเงิน (AP)


5099781

3. กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงานการเบิกเกินส่งคืน

รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3 หรือ ZINF_R09

แบบ บช 01 หรือ ZGL_BD4/BE

แบบ นส 02-1 หรือ ZRP_R6 (งบประมาณ)

แบบ นส 02-1 หรือ ZRP_R7 และ ZRP_RX (เงินฝากคลัง)

ใบนำฝากเงิน

สำเนาใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี)

การควบคุมทางบัญชีของการเบิกจ่ายเงิน (AP)


5099781

การรับและนำส่งคลัง ( กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงานRP)


5099781

นส กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน01

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx

Rตัวอักษร


5099781

นส กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน01

25007xxxxxxx

25007

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท

25007xxxxx

Rตัวอักษร


5099781

นส กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน01

คู่บัญชีจาก

บันทึกรับรายได้


5099781

CJ กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน

T/E


5099781

นส กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน02-1

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx

Rตัวเลข


5099781

นส กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน02-1

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx

อ้างอิง


5099781

นส กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน02-1

คู่บัญชีจาก

บันทึก

นำเงินส่งคลัง


5099781

รายงานเอกสารจากระบบ กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงานSAPR/3 หรือ ZINF_R09

แบบ นส 01 หรือ ZRP_RARB

แบบ บช 01 BD หรือ ZGL_BD

แบบ นส 03 หรือ ZRP_RC RD

แบบ นส 02-1 หรือ ZRP_R1,R6

แบบ นส 02-1 หรือ ZRP_R2 (RX) / R7 (RX)

แบบ นส 02-2 หรือ ZRP_R3 /R4 (RY)

สำเนาใบนำฝากเงินที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย

เลขอ้างอิง 16 หลัก และสำเนาใบเสร็จรับเงิน

การควบคุมทางบัญชีของการรับและนำส่ง (RP)


5099781

สินทรัพย์ถาวร ( กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงานFA)


5099781

สท กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน01


5099781

สท กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน01

สร้างสินทรัพย์ (สท.01)


5099781

สท กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน01

สร้างสินทรัพย์ (สท.01)


5099781

สท กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน01

สร้างสินทรัพย์ (สท.01)


5099781

สท กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน01

สร้างสินทรัพย์ (สท.01)


5099781
เมื่อ “จำลองการสร้างข้อมูล” และ “บันทึกข้อมูล”


5099781
ระบบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์ระบบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์5099781

DR (

CR


5099781

รายงานเอกสารจากระบบ (SAPR/3 หรือ ZINF_R09

แบบ สท 13 หรือ F-04 (AA) / (JV)

ข้อมูลหลักสินทรัพย์

แบบ สท 01 ข้อมูลสินทรัพย์หลัก

แบบ สท 11 ข้อมูลสินทรัพย์ย่อย

แบบ สท 02 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินทรัพย์

ใบตรวจรับ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

เอกสารประกอบอื่น ๆ

การควบคุมทางบัญชีของสินทรัพย์ถาวร (FA)5099781

บช (01

25007xxxxxxx


5099781

บช (01

25007xxxxxxx

25007

25007xxxxx

JV JR JM RE PP BD BE


5099781

บช (01

25007xxxxxxx

DR

25007xxxxx

GL


5099781

บช (01

25007xxxxxxx

25007xxxxx

CR

GL


5099781

บช (01

คู่บัญชีจาก

บันทึกรายการ

บัญชี/ปรับปรุง/แก้ไข


5099781

รายงานเอกสารจากระบบ (SAPR/3 หรือ ZINF_R09

แบบ บช 01 หรือ ZGL_J…/B…

JV = การปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน

JR = การปรับปรุงบัญชีเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร

JM = การปรับปรุงวัสดุคงคลัง

RE = การรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร

PP = การจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร

BD BE = การบันทึกบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

การควบคุมทางบัญชีของการบัญชี (GL)


5099781

ระบบ (

การจัดเก็บเอกสาร

*ด้าน

รับเงิน

*ด้าน

ทั่วไป

*ด้านจ่ายเงิน

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร


5099781

ด้านรับเงิน (

รับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

การบันทึก

รายการบัญชี

ใบนำฝากเงิน/

ใบรับเงิน

เก็บรักษา

นำส่งคลัง

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร


5099781

ด้านรับ (

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร

รับรายได้แผ่นดิน

สำเนาใบเสร็จรับเงิน

รับเงินงบประมาณ

สำเนาใบนำฝาก (Pay in)

สำเนาใบนำฝาก/ถอน (Pay in)

ใบรับเงินจากธนาคารกรุงไทย

ZINF_R09 /

Sap log

รับเงินนอกฝากคลัง

รับเงินนอกฝากธ.พาณิชย์

เอกสารการรับเงิน และการนำส่งเงิน


5099781

สัญญา (

ใบเสร็จรับเงิน

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

บันทึกรายการบัญชี

ใบตรวจรับงาน

ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร

ด้านจ่ายเงิน


5099781

ด้านจ่าย (

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร

จ่ายตรง

หนังสือสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามระเบียบ

จ่ายผ่าน

ใบตรวจรับงาน

ใบแจ้งหนี้

สำเนาใบนำฝาก/ถอน (Pay in)

ใบเสร็จรับเงินของผู้มีสิทธิ

จ่ายเงินนอกฝากธ.พาณิชย์

ZINF_R09 /

Sap log

เอกสารการขอเบิก ขอจ่าย


5099781

ด้านทั่วไป (

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี

วัสดุคงคลัง

รายงานการนับพัสดุประจำปี

เงินสด/เงินฝาก

ZINF_R09 /

Sap log

บัญชีแยกประเภท

ปรับหมวดรายจ่าย

รายการปรับปรุงบัญชี


5099781

ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ


5099781

บันทึกตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

  • จะทำบัญชีอย่างไร

  • ให้ถูกต้อง

ข้อมูลทางบัญชี


5099781

ZGL_MVT_MONTH/ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย

ข้อมูลทางบัญชี

ดุลบัญชีปกติ

อิเล็กทรอนิกส์

  • พบข้อผิดพลาด

  • แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ตรวจสอบทุกเดือน


5099781

Web onlineตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

ZFI_RPT0029

96


5099781

ZFI_RPT0029ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล

ตัวอย่าง


5099781

รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

ZFI_RPT0029

ตัวอย่าง


5099781

บันทึกรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

ตรวจสอบ


5099781

ทสรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

นส

เบิกจ่ายเงินจากคลัง

ทส < นส

ส่วนต่าง : ภาษีรายการขอเบิก

งปม./นอกงปม./กู้

เฉพาะจ่ายเข้าหน่วยงาน


5099781

เบิกจ่ายเงินจากคลังรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง


5099781

เงินรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

หนี้สิน

เงินรับฝากอื่น

เงินสด

เงินฝากคลัง

เงินฝากธนาคาร

เงิน

ปก.อื่น

>

เงิน

ปก.อื่น

หนี้สิน/ส่วนทุน/รายได้


5099781

รับฝากเงินรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง


5099781

วิธีการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดวิธีการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ขออนุมัติจาก ผส.สำนัก

ที่รับผิดชอบงานด้านการคลังและการบัญชี/ผอ.กองคลัง/เทียบเท่า/ผู้ได้รับมอบหมาย

1

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี

3

4

2

เลขเอกสาร

สรุปรายการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน

แยกตามปีงบประมาณ

บันทึก GFMIS

5

ส่ง สรก.

ต้นสังกัด

ทุกเดือน


5099781

เลขที่................วิธีการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. .....

ชื่อส่วนราชการ...............................................

รหัสหน่วยงาน................................................รหัสหน่วยเบิกจ่าย..................................

วันที่...................................................


5099781

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. .....)

ชื่อส่วนราชการ...............................................

รหัสหน่วยงาน................................................รหัสหน่วยเบิกจ่าย..................................

ประจำเดือน...................................................


5099781

วันที่ปรับปรุงบัญชี (ปีงบประมาณ พ.ศ. .....)

ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน

วันที่ผ่านรายการ

วันที่ 1ของงวดเดือนก่อนที่ยังไม่ปิดงวด

หรือ

วันที่ 1ของงวดเดือนที่พบข้อผิดพลาด

วันที่ 1กันยายน 25x2

ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ

(เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 25x2)


5099781

ตัวเงิน

ตัวอย่าง


5099781

เงินสดในมือผิดดุล (ปีงบประมาณ พ.ศ. .....)

ปีปัจจุบัน

บันทึกรับเงิน ZRP_RA/RB /นส 01

เดบิต บัญชีเงินสดในมือ

เครดิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท)/

บัญชีหนี้สิน

ไม่บันทึกรับเงิน

ยกเลิกรายการ ZFB08

เดบิต บัญชีเงินสดในมือ

เครดิต บัญชีพักเงินนำส่ง

บันทึกนำส่งซ้ำ


5099781

เงินสดในมือผิดดุล (ปีงบประมาณ พ.ศ. .....)

ปีก่อน

บันทึกปรับปรุง ZRP_RE / บช 01 (RE)

เดบิต บัญชีเงินสดในมือ

เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

ไม่บันทึกรับเงิน

บันทึกปรับปรุงบัญชี ZRP_RE / บช 01 (RE)

เดบิต บัญชีเงินสดในมือ

เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดลาด

และ ZJ9_C01

เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

เครดิต บัญชีพักเงินนำส่ง

บันทึกนำส่งซ้ำ


5099781

ตัวเงิน


5099781

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


5099781

การจ่ายเงินในระบบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ใช้บัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด

บันทึก

ปีงบประมาณปัจจุบัน

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร

(เงินงปม./เงินนอก งปม.)

เครดิต บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

ZFI_FBRA

วิธีการแก้ไข

กรณีไม่มีภาษี

เดบิต บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร

(เงินงปม./เงินนอก งปม.)

ZF_53_PM/ขจ 05

บันทึกใหม่


5099781

ข้อผิดพลาดงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

การจ่ายเงินในระบบ

ใช้บัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง

บันทึก

ZFI_FBRA

ปีงบประมาณปัจจุบัน (ต่อ)

วิธีการแก้ไข

กรณีมีภาษี

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร

(เงินงปม./เงินนอก งปม.)

บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

เครดิต บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

เดบิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน

จากรัฐบาล/เงินนอกจาก บก.

เครดิต บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง


5099781

เดบิต บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร

(เงินงปม./เงินนอก งปม.)

บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

ZF_53_PM/ขจ 05

บันทึกใหม่

ระบบเบิกหักผลักส่งภาษีให้กรมสรรพากร

เดบิต บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน

รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล/เงินนอกจาก บก.


5099781

การจ่ายเงินในระบบ บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

ใช้บัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด

บันทึก

หรือ

ปีงบประมาณปัจจุบัน (ต่อ)

วิธีการแก้ไข

ZGL_JR /บช01(JR)

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท-บัญชีที่ผิด)

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท-บัญชีที่ถูก)


5099781

การจ่ายเงินในระบบ บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

ใช้บัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด

บันทึก

ปีก่อน

วิธีการแก้ไข

ZGL_JR / บช01(JR)

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท-บัญชีที่ผิด)

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท-บัญชีที่ถูก)


5099781

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย, บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก มียอดคงค้างสูง

ไม่ได้บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ

ข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไข

ตรวจสอบรายการที่จ่ายเงินไปแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกรายการขอจ่าย

จ่ายเงินในปีปัจจุบันที่ปิดงวดแล้ว

จ่ายเงินในปีงบประมาณก่อน

บันทึกรายการขอจ่าย

ปรับปรุงบัญชี

กรณีมีภาษี

กรณีไม่มีภาษี

ZF_53_PM/ขจ 05

เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย/

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

เครดิต ผสส.จากการแก้ไขข้อผิดพลาด

เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย/

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

เครดิต เงินฝากธนาคาร

(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ

ZJ9_C01

เดบิต ผสส.จากการแก้ไขข้อผิดพลาด

เครดิต เงินฝากธนาคาร

(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)

ZJ9_501


5099781

ตัวเงิน


5099781
งบเทียบยอดเงินฝากคลังงบเทียบยอดเงินฝากคลัง


5099781
งบเทียบยอดเงินฝากคลังงบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ......................................................หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย (.....................................................)

ตำแหน่ง.....................................................................

วันที่..............................................................


5099781

เงินฝากคลังงบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ข้อผิดพลาด

เงินฝากคลัง

ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง

ไม่ถูกต้อง

ระบุผิดเป็น xx991

ที่ถูกเป็น xx697

ตัวอย่าง


5099781

โอนขายบิล ประเภทเอกสาร RI

การแก้ไข

เดบิต เงินฝากคลัง (รหัสบัญชีเงินฝากที่ถูก)

เครดิต เงินฝากคลัง (รหัสบัญชีเงินฝากที่ผิด)

เดบิต เงินรับฝากรัฐบาล (รหัสบัญชีเงินฝากที่ผิด)

เครดิต เงินรับฝากรัฐบาล (รหัสบัญชีเงินฝากที่ถูก)

แบบ บช 04/ZRP_RI

(รายการพัก)

รหัสบัญชีเงินฝากที่ผิด

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน

เครดิต เงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากที่ถูก

เดบิต เงินฝากคลัง

เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน

บก. ผ่านรายการ


5099781

ข้อผิดพลาด ประเภทเอกสาร

การบันทึกรายการนำส่งผิดเป็นเงินฝากคลัง ที่ถูกเป็นเบิกเกินส่งคืน

ผิด

ถูก

นำส่ง

เงินฝากคลัง

เบิกเกินส่งคืน

ยังไม่ปิดงวด

แจ้งกรมบัญชีกลาง

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

1. บันทึกรับเงินเป็น “เงินรับฝากอื่น”

2. บันทึกเบิกเงินจากคลัง

3. นำส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน

ปิดงวดแล้ว


5099781

ที่ถูก ประเภทเอกสาร

การแก้ไข

เงินฝากคลัง

เบิกเกินส่งคืน

เดบิต เงินสดในมือ

เครดิต เงินรับฝากอื่น

ZRP_RB/นส 01

1. บันทึกรับเงินเป็น

“เงินรับฝากอื่น”

2. บันทึกข้อมูลนำเงินส่งคลัง

บันทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (Terminal)

Web ระบบปรับเพิ่มให้

เดบิต พักเงินนำส่ง

เครดิต เงินสดในมือ

ZRP_R2 /นส 02-1

เดบิต เงินฝากคลัง

เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน –

ปรับเงินฝากคลัง

ZRP_RX

4. บันทึกรายการขอเบิกเงินฝากคลัง ด้วยคำสั่งงาน ZFB60_KN หรือ ZFB60_KI

ระบุ “บัญชีเงินรับฝากอื่น”

5. บันทึกรับและนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน


5099781

ข้อผิดพลาด ประเภทเอกสาร

โอนขายบิลผิดหน่วยผิดศูนย์ต้นทุนภายในกรมเดียวกัน

โอนขายบิล

กลับคืนหน่วยที่ถูก

การแก้ไข

บันทึก

เป็นรายได้

แบบ บช 04/ZRP_RI

(รายการพัก)

บก.ผ่านรายการ

บันทึก

เป็นหนี้สิน

แบบ บช 04/ZRP_RK

(รายการพัก)


5099781

โอนขายบิล กรณีบันทึกเป็นรายได้

การแก้ไข

เดบิต เงินฝากคลัง (รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ถูก)

เครดิต เงินฝากคลัง (รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ผิด)

เดบิต เงินรับฝากรัฐบาล (รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ผิด)

เครดิต เงินรับฝากรัฐบาล (รหัสหน่วยศูนย์ต้นทุนที่ถูก)

แบบ บช 04/ZRP_RI

(รายการพัก)

รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ผิด

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน

เครดิต เงินฝากคลัง

รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ถูก

เดบิต เงินฝากคลัง

เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน

บก. ผ่านรายการ


5099781

โอนขายบิลกรณีบันทึกเป็นหนี้สิน

การแก้ไข

เดบิต เงินฝากคลัง (รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ถูก)

เครดิต เงินฝากคลัง (รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ผิด)

เดบิต เงินรับฝากรัฐบาล (รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ผิด)

เครดิต เงินรับฝากรัฐบาล (รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ถูก)

เดบิต เงินรับฝากอื่น (รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ผิด)

เครดิต เงินรับฝากอื่น (รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ถูก)

แบบ บช 04/ZRP_RK

(รายการพัก)

รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ผิด

เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน

เครดิต เงินฝากคลัง

เดบิต เงินรับฝากอื่น

เครดิต ร/ดระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน

รหัสหน่วย/ศูนย์ต้นทุนที่ถูก

เดบิต เงินฝากคลัง

เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน

เดบิต คชจ. ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน

เครดิต เงินรับฝากอื่น

บก. ผ่านรายการ


5099781

ข้อผิดพลาด

การบันทึกรายการนำส่งผิดเป็นเบิกเกินส่งคืน ที่ถูกเป็นเงินฝากคลัง

ผิด

ถูก

นำส่ง

เบิกเกินส่งคืน

เงินฝากคลัง

ยังไม่ปิดงวด

แจ้งกรมบัญชีกลาง

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

1. บันทึกรายการเป็นเบิกเกินส่งคืน

2. บันทึกเบิกเงินจากคลัง

3. นำส่งเป็นเงินฝากคลัง

ปิดงวดแล้ว


5099781

ที่ถูก

การแก้ไข

เบิกเกินส่งคืน

เงินฝากคลัง

1. บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน

เดบิต เงินสดในมือ

เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

ZGL_BD4 /บช 01 (BD)

2. บันทึกนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

เดบิต พักเงินนำส่ง

เครดิต เงินสดในมือ

ZRP_R6 นส 02-1

3. บันทึกล้างเบิกเกินส่งคืน

เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)

ZGL_BE /บช 01 (BE)

4. บันทึกขอเบิกเงินจากคลัง ด้วยคำสั่งงาน ZFB60_KE /ZFB60_KL

5. รับเงินจากคลังให้นำเงินส่งคลังให้ถูกต้องเป็นเงินฝากคลัง


5099781

บันทึกอย่างไร

มีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังและเงินดังกล่าวหมดความจำเป็น

หรือหมดระยะเวลาการใช้จ่าย หรือมีข้อกำหนดของกฎหมาย/

ระเบียบให้เป็นรายได้แผ่นดิน

บันทึกบัญชี

บันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ด้วยคำสั่งงาน ZGL_N3 / บช 01 (N3) มี 3 กรณี ดังนี้


5099781

กรณี 1. การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่เป็นรายได้ของปีปัจจุบันเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท)

เครดิต บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น (4206010199)

ผลักส่งรายได้

ปีปัจจุบัน

กรณี 2. การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่เป็นรายได้ของปีก่อนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (5104030218)

เครดิต บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น (4206010199)

ผลักส่งรายได้

ปีก่อน

กรณี 3. การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่เป็นหนี้สินเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

เดบิต บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

เครดิต บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น (4206010199)

ผลักส่งหนี้สิน


5099781

ระบบประมวลผลข้อมูล การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่เป็นรายได้ของปีปัจจุบันเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

หน่วยงาน

เดบิต บัญชีรายได้ (ระบุประเภท) หรือ

บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (5104030218) หรือ

บัญชีหนี้สิน (ระบุประเภท)

เครดิต บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น (4206010199)

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน

รายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103)

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)


Clearing 1101010113
บัญชีพักรอ การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่เป็นรายได้ของปีปัจจุบันเป็นเงินรายได้แผ่นดินClearing (1101010113) สามารถมียอดคงค้างในงบทดลองแต่ละงวดได้หรือไม่

บัญชีพักรอ Clearing – บัญชีที่เกิดจากการนำส่งเช็คของส่วนราชการที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เดบิต เงินสดในมือ

เครดิต รายได้/หนี้สิน

สรก. ได้รับเงินที่ต้องนำส่งคลังเป็นเช็ค

เดบิต คชจ. ระหว่างหน่วยงาน...

เครดิต พักรอ Clearing

สรก. นำเช็คส่ง บมจ. กรุงไทย

เดบิต พักเงินนำส่ง

เครดิต เงินสดในมือ

สรก. บันทึกนำส่ง

เดบิต พักรอ Clearing

เครดิต พักเงินนำส่ง

บมจ. กรุงไทย เรียกเก็บเงินตามเช็คได้


5099781

สรก. จ่ายค่าจ้างเหมาให้ผู้มีสิทธิด้วยเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้ เพื่อรอนำส่งกรมสรรพากร จะบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยบัญชีแยกประเภทอะไร

ZGL_JV

บช 01/JV

เดบิต พักสินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย

เครดิต เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก

สรก. ได้รับใบแจ้งหนี้

ZF_02_PP

บช01/PP

เดบิต เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร

สรก. จ่ายเงินให้เจ้าหนี้

เดบิต เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก

เครดิต เงินรับฝากอื่น

ZGL_JV

บช 01/JV

ZF_02_PP

บช 01/PP

เดบิต เงินรับฝากอื่น

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร

สรก. จ่ายเงินให้กรมสรรพากร


5099781

เงินรับฝากอื่นผิดดุล จ่ายค่าจ้างเหมาให้ผู้มีสิทธิด้วยเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

ปีปัจจุบัน

บันทึกปรับปรุงบัญชี ZGL_JV/บช 01 (JV)

เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)/พักสินทรัพย์

เครดิต บัญชีเงินรับฝากอื่น

รับรายได้

เบิกเป็นหนี้สิน

บันทึกปรับปรุงบัญชี ZGL_JV/บช 01 (JV)

เดบิต บัญชีเงินประกันอื่น

เครดิต บัญชีเงินรับฝากอื่น

ระบุบัญชีแยกประเภทผิด


5099781

เงินรับฝากอื่นผิดดุล จ่ายค่าจ้างเหมาให้ผู้มีสิทธิด้วยเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

ปีก่อน

บันทึกปรับปรุงบัญชี ZGL_JV/บช 01 (JV)

เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด/พักสินทรัพย์

เครดิต บัญชีเงินรับฝากอื่น

รับรายได้

เบิกเป็นหนี้สิน

บันทึกปรับปรุงบัญชี ZGL_JV/บช 01 (JV)

เดบิต บัญชีเงินประกันอื่น

เครดิต บัญชีเงินรับฝากอื่น

ระบุบัญชีแยกประเภทผิด


5099781

บัญชีลูกหนี้เงินยืม จ่ายค่าจ้างเหมาให้ผู้มีสิทธิด้วยเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

ใช้บัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง

ทั้งปีงปม. ปัจจุบัน และปีงปม. ก่อน

ข้อผิดพลาด

ล้าง

วิธีการแก้ไข

ZGL_JV /บช01 (JV)

เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท-บัญชีที่ถูก)

เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท-บัญชีที่ผิด)

ขอเบิกผิด

หรือ

ชดใช้ผิด

เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท-บัญชีที่ผิด)

เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท-บัญชีที่ถูก)


5099781

ข้อผิดพลาด จ่ายค่าจ้างเหมาให้ผู้มีสิทธิด้วยเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

ไม่ บันทึกรายการบัญชีล้างลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท)

ที่ได้ชดใช้ใบสำคัญแล้ว ในปีงบประมาณก่อน

การแก้ไข

เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

เครดิตบัญชีลูกหนี้เงินยืม (ระบุประเภท)

ZGL_JV /

บช01 (JV)


5099781

เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (คงค้างด้านเครดิต) : ไม่ได้บันทึก BE

ภายในปีงบประมาณเดียวกัน

BD

นำเงินส่ง Bank

เรียบร้อยแล้ว

เบิกเกินส่งคืนมียอดคงค้าง เพราะ BE ยังไม่ได้บันทึก ทำไงดี ????

แก้ไข

ZGL_BE/บช 01 (BE)

เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง xx

เครดิต ค่าใช้จ่าย หรือ xx

วัสดุคงคลัง หรือ xx

พักสินทรัพย์ xx


5099781

เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (คงค้างด้านเครดิต) : ไม่ได้บันทึก BE (ต่อ)

ภายหลังปีงบประมาณ

เรียบร้อยแล้วปีก่อน

BD

นำเงินส่ง Bank

เบิกเกินส่งคืนมียอดคงค้าง เพราะ BE ยังไม่ได้บันทึก ทำไงดี ????

แก้ไข

ZJ9_501

เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง xx

เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด xx


5099781

หากปรับปรุงวัสดุคงคลังสิ้นปี

ไม่ทันเวลาในระบบ GFMIS

การแก้ไข ปีปัจจุบัน (ปีใหม่)


5099781

ที่มา

สินทรัพย์

เพิ่ม

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม

ลด

จำหน่าย


5099781
การจัดซื้อ/จัดจ้าง

เดบิต พักสินทรัพย์

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-

บุคคลภายนอก

เดบิต พักสินทรัพย์

เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ

เดบิต พักสินทรัพย์

เครดิต เจ้าหนี้อื่น-

บุคคลภายนอก

รหัสสินทรัพย์

AS01/สท 01

เดบิต สินทรัพย์

เครดิต พักสินทรัพย์

F-04/สท 13 (AA)


5099781

พักสินทรัพย์ค้างนาน

ข้อผิดพลาด

ไม่บันทึกล้างบัญชีพักเป็นสินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่าย

ข้อผิดพลาด


5099781

ปีปัจจุบัน

พักสินทรัพย์ค้างนาน

ข้อผิดพลาด

ไม่ล้างบัญชีพักสินทรัพย์

ไม่ล้างบัญชีพักสินทรัพย์

ของเดือนก่อนที่ปิดงวดแล้ว

F-04 /

สท13(AA)

F-04 /

สท 13 (JV)

สินทรัพย์

ค่าใช้จ่าย

เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)

เครดิต พักสินทรัพย์

(ระบุประเภท)

เดบิต ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าใช้จ่าย

เครดิต พักสินทรัพย์

(ระบุประเภท)

วันที่ตรวจรับงาน

วันที่เอกสาร

วันที่ 1 ของงวดเดือนก่อน

ที่ยังไม่ปิดงวด หรือ

วันที่ 1 ของเดือนที่พบข้อผิดพลาด

วันที่ผ่านรายการ


5099781
ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ของปีก่อนปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ของปีก่อน

ทุน


5099781

ปีก่อนปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ของปีก่อน

ข้อผิดพลาด

ไม่ล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์

การแก้ไข


5099781

ปีก่อนปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ของปีก่อน

ข้อผิดพลาด

ไม่ล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์

การแก้ไข

ค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของปีก่อน


5099781

ปีก่อนปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ของปีก่อน

ข้อผิดพลาด

ไม่ล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย

บันทึกล้างพักสินทรัพย์

เป็นค่าใช้จ่าย

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

เครดิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

ZGL_JV/บช01 (JV)

จับคู่หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์

F-04 / สท 13 (JJ)


5099781

สร้างใบ ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ของปีก่อนPOมี 3 งวดงาน

ตัวอย่างเป็น........บัญชีพักอาคาร

ข้อผิดพลาด

ปรับปรุงบัญชี ZGL_JV

การแก้ไข

เดบิต บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

เครดิต บัญชีพักอาคาร

บันทึกบัญชี

จับคู่หักล้างบัญชีพักอาคาร

คำสั่งงาน F-04 ประเภทเอกสาร JJ


5099781

ตั้งแต่ ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ของปีก่อน

2 ปีขึ้นไป

บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

อย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ภายในปี

ล้าง

ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายในปีงบประมาณเดียวกัน


5099781

งานเสร็จภายในปีงบประมาณงานเสร็จภายในปีงบประมาณ

สร้างรหัสสินทรัพย์

AS01/สท 01

ล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

เป็นบัญชีสินทรัพย์

(ระบุประเภท)

เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

เครดิต บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

F-04 /สท 13 (AA)


5099781

งานเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณงานเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ

สิ้นปีงบประมาณ

สร้างรหัสสินทรัพย์

AS01/สท 01

ล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

เป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

เดบิต บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

เครดิต บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

F-04 /สท 13 (AA)


5099781

งานเสร็จปีงบประมาณใหม่งานเสร็จปีงบประมาณใหม่

สร้างรหัสสินทรัพย์

AS01/สท 01

ล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

เป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

เดบิต บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

เครดิต บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

F-04 /สท 13 (AA)


5099781

งานเสร็จปีงบประมาณใหม่ (ต่อ)

ล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

เป็นบัญชีสินทรัพย์

สร้างรหัสสินทรัพย์

AS01 หรือ สท 01

บันทึกโอน WIP

AIBU/สท 15 (AA)

กำหนดกฎการกระจาย

คำสั่งงาน AIAB หรือ สท 14

เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

เครดิต งานระหว่างก่อสร้าง


5099781

งานยังไม่แล้วเสร็จ แต่บันทึกล้างบัญชีพักอาคารเป็นบัญชีสินทรัพย์

การแก้ไข

ภายในปีงบประมาณ

ยกเลิกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ คำสั่งงาน ZFI_FBRA

เดบิต พักอาคาร (ระบุประเภท)

เครดิต อาคาร (ระบุประเภท)

ประมวลผลค่าเสื่อมราคาซ้ำ

จับคู่หักล้าง F-04/สท 13(JJ)

ปรับปรุงบัญชีพักอาคาร

เดบิต พักงานระหว่างก่อสร้าง

เครดิต พักอาคาร (ระบุประเภท)

ZGL_JV/ บช 01 (JV)


5099781

ข้ามปีงบประมาณ แต่บันทึกล้างบัญชีพักอาคารเป็นบัญชีสินทรัพย์

ตัดจำหน่ายคำสั่งงาน ABAVN/สท 18

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร (ระบุประเภท)

ค่าจำหน่าย – อาคาร (ระบุประเภท)

เครดิต อาคาร (ระบุประเภท)

ปรับปรุงบัญชี

ZGL_JV/

บช 01 (JV)

เดบิต พักงานระหว่างก่อสร้าง

เครดิต ค่าจำหน่าย – อาคาร (ระบุประเภท)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (คส-ปีก่อน)

ค่าเสื่อมราคาอาคาร (คส-ปีปัจจุบัน)


5099781
การโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมจะการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมจะบันทึกบัญชีอย่างไร

ABT1N (AA)

โอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรม

สรก. ผู้โอน

สรก. ผู้รับโอน

เดบิต พักหักล้างการโอนสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์

เครดิต สินทรัพย์

เดบิต สินทรัพย์ (ด้วยมูลค่าสุทธิ)

เครดิต พักหักล้างการรับโอน ส/ท

F-04 / สท 13 (JV)

ZGL_JV/บช 01 (JV)

เดบิต โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ

เครดิต พักหักล้างการโอนสินทรัพย์

เดบิต พักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์

เครดิต รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์

ระหว่างหน่วยงาน


5099781

โอนสินทรัพย์ภายในกรมการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมจะ

โอนสินทรัพย์ให้ศูนย์ต้นทุนภายใต้

หน่วยเบิกจ่ายเดียวกัน

การบันทึก

แก้ไขศูนย์ต้นทุน

AS02 /สท.02

ไม่เกิดคู่บัญชี


5099781

โอนสินทรัพย์ภายในกรมการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมจะ

โอนสินทรัพย์ข้ามหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน

การบันทึก

1. สร้างรหัสสินทรัพย์ที่หน่วยเบิกจ่ายใหม่

AS01 /สท 01

2. โอนสินทรัพย์จากศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่ายเดิม

ไปยังศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่ายใหม่

ระบุวันที่ที่ต้องการโอนสินทรัพย์ ในฟิลด์

“วันคิดมูลค่า ท/ส”

ABUMN (AA)/สท 17


5099781

บันทึกรายการ ดังนี้การโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมจะ

ABUMN (AA)/สท 17

เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) – หน่วยเบิกจ่ายใหม่ (12xxxxxxx1) เครดิตบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) - หน่วยงานเดิม (12xxxxxxx1)

เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์

(ระบุประเภท) - หน่วยงานเดิม (12xxxxxxx3)

เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์

(ระบุประเภท) – หน่วยเบิกจ่ายใหม่ (12xxxxxxx3)


5099781

หน่วยเบิกจ่ายเดิมการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมจะ

เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์

(ระบุประเภท) (12xxxxxxx3)

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (5210010118)

เครดิตบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12xxxxxxx1)

หน่วยเบิกจ่ายใหม่

เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12xxxxxxx1)

เครดิตบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์

(ระบุประเภท) (12xxxxxxx3)

บัญชีรายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน

(4308010118)


5099781

ข้อผิดพลาดการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมจะ

มี บัญชีพักอาคารสำนักงาน ที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารสำนักงานเดิม

ในปีปัจจุบัน แต่ขณะนี้ งวดบัญชีได้ปิดลงแล้ว

การแก้ไข

พิจารณา >> อายุการใช้งานเท่าเดิม

>> ประสิทธิภาพการใช้งานเท่าเดิม

เดบิต บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา (5104010107)

เครดิต บัญชีพักอาคารสำนักงาน (1205020102)

F-04 (JV) /

สท 13 (JV)


5099781

การแก้ไขการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมจะ

พิจารณา >> อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น

>> ประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้น

สร้างรหัสสินทรัพย์ย่อย ภายใต้อาคารสำนักงานหลังเดิม

ด้วยอายุการใช้งาน ≤ อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของ

อาคารสำนักงานหลังเดิม (สินทรัพย์หลัก)

AS11 /

สท 11

เดบิต บัญชีอาคารสำนักงาน (1205020101)

เครดิต บัญชีพักอาคารสำนักงาน (1205020102)

F-04 (AA) /

สท 13 (AA)

ระบุวันที่เอกสาร วันที่ตรวจรับงาน

ระบุวันที่ผ่านรายการ วันที่ 1 ของงวดเดือนก่อนที่ยังไม่ปิดงวด

หรือ วันที่ 1 ของเดือนที่พบข้อผิดพลาด


5099781

ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มูลค่าตัวละ 6,000 บาท จำนวน 100 ตัว สร้างรหัสสินทรัพย์รายตัวในระบบ 1 รายการแล้ว แก้ไขอย่างไร

1. สร้างรหัสสินทรัพย์ ด้วยคำสั่งงาน AS01เพิ่มอีก 100 ตัว

2. โอนสินทรัพย์ตัวที่สร้างผิดไปยังรหัสที่สร้างใหม่ทีละตัว ด้วยคำสั่งงาน ABUMN (AA)


5099781

สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค

ภายในปีงบประมาณเดียวกัน

1

AS01/สท 01

สร้างรหัสสินทรัพย์

ไม่บันทึกบัญชี

2

ABZON/สท 16

เดบิต บัญชีสินทรัพย์(ระบุประเภท) xx

เครดิต บัญชีรายได้รอการรับรู้(2213010101) xx

รับรู้สินทรัพย์และรายได้รอการรับรู้

3

ZAFAB

ประมวลผลค่าเสื่อมราคา

เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์(ระบุประเภท) xx

เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) xx

4

ZGL_JV/บช01 (JV)

ปรับลดรายได้รอการรับรู้เป็นรายได้จากการบริจาค

= การคำนวณค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชีนั้น

เดบิต บัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101) xx

เครดิต บัญชีรายได้จากการบริจาค (4302030101) xx

ปีบัญชีสุดท้ายให้ปรับลดรายได้รอการรับรู้จนหมดมูลค่าสินทรัพย์


5099781

สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค (ต่อ)

ภายหลังปีงบประมาณ

1

AS01 /สท 01 :

AS11 / สท11

ไม่บันทึกบัญชี

สร้างรหัสสินทรัพย์

2

ZGL_JV/บช01 (JV)

เดบิต บัญชีพักสินทรัพย์(ระบุประเภท) xx

เครดิต บัญชีรายได้รอการรับรู้(2213010101) xx

รับรู้บัญชีพักสินทรัพย์ &

บัญชีรายได้รอการรับรู้ของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค

3

F-04 (AA) /สท 13 (AA)

เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (หลัก) xx

สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (ย่อย) xx

เครดิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) xx

ล้างพักสินทรัพย์

4

ZAFAB

ประมวลผลค่าเสื่อมราคา

เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์(ระบุประเภท) xx

เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) xx

5

ZGL_JV/บช01 (JV)

เดบิต บัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101) xx

เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด xx

(คส-ปีก่อน)

ปรับลดรายได้รอการรับรู้

= ค่าเสื่อมราคาของปีก่อน

ปีบัญชีสุดท้ายให้ปรับลดรายได้รอการรับรู้จนหมดมูลค่าสินทรัพย์


5099781

ปรับปรุงการบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดซึ่งที่ถูกควรเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายปรับปรุงการบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดซึ่งที่ถูกควรเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย

ภายในปีงบประมาณเดียวกัน

ภายหลังปีงบประมาณ

1

1

ตัดสินทรัพย์เดิมออกตามมูลค่าทุน

เหมือนกัน

ABAVN/สท 18

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ xx

ค่าจำหน่าย – สินทรัพย์ xx

เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) xx

2

2

ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อรับรู้บัญชีค่าใช้จ่าย

ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อรับรู้บัญชีค่าใช้จ่าย

ZGL_JV/บช 01 (JV)

ZGL_JV/บช 01 (JV)

เดบิต ค่าใช้จ่ายระบุประเภท xx

เครดิต ค่าจำหน่าย – สินทรัพย์ xx

ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ (ปีปัจจุบัน) xx

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(ค่าใช้จ่าย) xx

เครดิต ค่าจำหน่าย – สินทรัพย์ xx

ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ (ปีปัจจุบัน) xx

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด xx

(ค่าเสื่อมราคาปีก่อน)


5099781

การแก้ไขการบันทึกสลับหมวดสินทรัพย์การแก้ไขการบันทึกสลับหมวดสินทรัพย์

กรณีอายุการใช้งานเท่ากัน

1

ไม่บันทึกบัญชี

สร้างรหัสสินทรัพย์

AS01/สท 01

เดบิต สินทรัพย์ (ที่ถูก) xx

เครดิต สินทรัพย์ (ที่ผิด) xx

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม (ที่ผิด) xx

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม (ที่ถูก) xx

2

โอนสินทรัพย์จากหมวดที่ผิดไปยังหมวดที่ถูกต้อง

ABUMN (AA)/สท 17


5099781

การแก้ไขการบันทึกสลับหมวดสินทรัพย์ (ต่อ)

กรณีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม(ส/ท ที่ผิด) xx

ค่าจำหน่าย – สินทรัพย์ xx

เครดิต สินทรัพย์ (ที่ผิด) xx

ABAVN

ตัดสินทรัพย์เดิมออกตามมูลค่าทุน

AS01 /สท 01 :

AS11 / สท11

สร้างรหัสสินทรัพย์

ไม่บันทึกบัญชี

เดบิต พักสินทรัพย์ xx

เครดิต ค่าจำหน่าย – สินทรัพย์ xx

ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ xx

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าเสื่อมปีก่อน) xx

ตั้งบัญชีพักสินทรัพย์ที่ถูก

ZGL_JV/บช 01 (JV)

ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์

เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (หลัก) xx

สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (ย่อย) xx

เครดิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) xx

F-04 (AA) /สท 13 (AA)

ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

เดบิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ xx

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ xx

ZAFAB

บันทึกล้างบัญชีค่าเสื่อมราคา เฉพาะมูลค่าของปีก่อน

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด xx

เครดิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ xx

ZGL_JV/บช 01 (JV)


5099781

ปรับปรุงรายการบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นบัญชีสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

เดบิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) xx

ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ไม่ระบุฯ xx

เครดิต สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด xx

ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด xx

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด xx

1

ล้างสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดZGL_JV/บช 01 (JV)

2

สร้างรหัสสินทรัพย์ที่ถูกAS01 /สท 01 & AS11 / สท11

ไม่บันทึกบัญชี

3

เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (หลัก)xx

สินทรัพย์ (ระบุประเภท) (ย่อย) xx

เครดิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) xx

ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์F-04 (AA) /สท 13 (AA)

4

ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ZAFAB

เดบิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ xx

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ xx

5

ล้างบัญชีค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของปีก่อนZGL_JV/บช 01 (JV)

เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด xx

เครดิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ xx


5099781

ข้อผิดพลาด หน่วยงานบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์..ไม่ระบุรายละเอียด

คลาดเคลื่อน

สินทรัพย์

ไม่ระบุรายละเอียด

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์... ไม่ระบุรายละเอียด(คลาดเคลื่อน)


5099781

สูงไป หน่วยงานบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์..ไม่ระบุรายละเอียด

ต่ำไป

ZGL_JV

หรือ

บช 01/JV

เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์...

(ไม่ระบุรายละเอียด)

ZGL_JV

หรือ

บช 01/JV

เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์...

(ไม่ระบุรายละเอียด)

เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด


5099781

กรณีได้รับชดใช้คืนสินทรัพย์ที่สูญหาย จะต้องบันทึกการได้มาของสินทรัพย์ทดแทนสินทรัพย์เดิมอย่างไร

หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2 เรื่องการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์มาพิจารณาว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือไม่

นิยาม “คล้ายคลึงกัน” หมายถึงสินทรัพย์ที่มีประโยชน์ใช้สอยแบบเดียวกันในการดำเนินงานลักษณะเดียวกัน และมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกัน


5099781

การบันทึก จะต้องบันทึกการได้มาของสินทรัพย์ทดแทนสินทรัพย์เดิมอย่างไร

1. ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เดิม

ABAVN

เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภท)

บัญชีค่าจำหน่าย – สินทรัพย์ (ระบุประเภท)

เครดิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

2. สร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว AS01

ไม่บันทึกรายการบัญชี


5099781

3.1 กรณีคล้ายคลึงกัน จะต้องบันทึกการได้มาของสินทรัพย์ทดแทนสินทรัพย์เดิมอย่างไร

ให้บันทึกราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้รับมาด้วยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นำไปแลกเปลี่ยน โดยไม่มีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน

1

สร้างรหัสสินทรัพย์ AS01/สท 01

รับสินทรัพย์ใหม่แทนสินทรัพย์เดิม

ABZON

2

เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

เครดิต บัญชีค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ระบุประเภท


5099781

3.2 กรณีไม่คล้ายคลึงกัน

ให้บันทึกราคาทุนของรายการดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นำไปแลกเปลี่ยน ปรับปรุงด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่หน่วยงานต้องโอน หรือรับโอนเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นั้น ในกรณีนี้อาจมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน


5099781

1 กรณีไม่คล้ายคลึงกัน

สร้างรหัสสินทรัพย์ AS01/สท 01

รับสินทรัพย์ใหม่แทนสินทรัพย์เดิม

ABZON

2

เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท)

เครดิต บัญชีรายได้อื่น

3

ปรับปรุงบัญชี

กรณีกำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

กรณีขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์


5099781

กรณีกำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กรณีกำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

ZGL_JV

หรือ

บช 01/JV

เดบิต บัญชีรายได้อื่น

เครดิต บัญชีค่าจำหน่าย – สินทรัพย์ (ระบุประเภท)

กรณีขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

ZGL_JV

หรือ

บช 01/JV

เดบิต บัญชีรายได้อื่น

บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น

เครดิต บัญชีค่าจำหน่าย – สินทรัพย์ (ระบุประเภท)


5099781

การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกับอาคารการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกับอาคาร

กรณีลิฟต์มาพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร

กรณีจัดซื้อลิฟต์ใหม่เพื่อทดแทนลิฟต์ตัวเดิมที่ชำรุด

ครุภัณฑ์อื่นที่ติดมากับอาคาร


5099781

การบันทึกบัญชีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกับอาคาร

กรณีได้ลิฟต์มาพร้อมการก่อสร้างอาคาร

ลิฟต์เป็นสินทรัพย์ที่ต้องใช้งานประกอบกับตัวอาคารและเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร

รับรู้เป็นสินทรัพย์ย่อย

บัญชีอาคาร (ระบุประเภท)

ตามความเหมาะสม

หลักการและนโยบายบัญชี

อายุการใช้งาน

≤ สินทรัพย์หลัก


5099781

การบันทึกบัญชีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกับอาคาร

กรณีจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ลิฟต์ตัวเดิม

ตัดจำหน่าย ABAVN (AA)

ลิฟต์ตัวใหม่

บันทึกเป็นสินทรัพย์ย่อยของอาคาร


5099781

การบันทึกบัญชีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกับอาคาร

ครุภัณฑ์อื่นที่ติดมากับอาคาร

ตัวอย่าง

เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ไฟฉุกเฉิน

หลักการ

ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ต้องใช้ประกอบกับตัวอาคาร

ให้จำแนกตามประเภทของสินทรัพย์


5099781

บันทึกการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกับอาคาร

ความถูกต้องครบถ้วน

ปรับปรุง

ตรวจสอบ

การจัดทำบัญชี

แก้ไข

ข้อผิดพลาด

เกณฑ์คงค้าง


ad