X a
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. Y. xóa. số. J. V. W. X. Z. BAÏN ÔI COÙ NHÔÙ. Mai chia tay baïn ôi coù nhôù, nhôù töøng nuï cöôøi töøng aùnh maét thaân quen. Mai ñi xa baïn ôi coù nhôù, nhôù töøng kyû nieäm tình baïn hoâm nay.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
X a

A


X a

B


X a

C


X a

D


X a

E


X a

F


X a

G


X a

H


X a

I


X a

K


X a

L


X a

M


X a

N


X a

O


X a

P


X a

Q


X a

R


X a

S


X a

T


X a

U


X a

Y
X a

J


X a

V


X a

W


X a

X


X a

Z


X a

BAÏN ÔI COÙ NHÔÙ

 • Mai chia tay baïn ôi coù nhôù, nhôù töøng nuï cöôøi töøng aùnh maét thaân quen. Mai ñi xa baïn ôi coù nhôù, nhôù töøng kyû nieäm tình baïn hoâm nay.

 • ĐK: Mai chia tay loøng toâi vaãn nhôù, nhôù luùc beân nhau, nhôù kyû nieäm thaân trao, nhôù luùc chia tay nhôù tieáng cöôøi thaân quen, mai ñi xa roài tình ñoïng laïi nôi ñaây.


X a

BAØI CA TAÏM BIEÄT

 • Gaëp nhau ñaây roài chia tay, ngaøy daøi nhö ñaõ vuït qua trong phuùt giaây. Nieàm haêng say coøn chöa phai, ñöôøng tröôøng soâng nuùi heïn mai ta sum vaày.

 • Coøn trong ta, tình bao la, cuoäc ñôøi nieân thieáu böøng leân trong bao öôùc mô. Roài suy tö, lôøi ñeâm qua, daën loøng haõy nhôù lôøi yeâu thöông nhaén veà.

 • Röøng linh thieâng, röøng Lam Sôn, röøng traàm leân tieáng goïi caây xanh Chí Linh. Veà queâ höông, veà Chi Laêng. Ñöôøng veà xao xuyeán löûa nung soi maùu hoàng.


X a

 • Giôø chia tay, giôø chia tay ñaõ saép ñeán roài baïn ôi! Naøo cuøng haùt, naøo cuøng haùt vang leân ñoùn chaøo ngaøy môùi. Ta haùt ca vang vang trong giôø taïm bieät, ta giöõ trong tim ta nhöõng ngaøy vui ñaõ qua.

 • ÑK: Taïm bieät nheù! Taïm bieät nheù! Ñaõ ñeán giôø chia tay. Taïm bieät nheù! Taïm bieät nheù! Duø caùch xa nhöng ta vaãn nhôù nhau hoaøi.

 • Heïn gaëp nheù! Heïn gaëp nheù! Ñaõ ñeán giôø chia tay. Heïn gaëp nheù! Heïn gaëp nheù! Duø caùch xa nhöng ta vaãn nhôù nhau hoaøi. Baïn ôi!


X a

 • Ñaõ ñeán giôø taïm bieät. Taïm xa caùch nhau roài. Nhöng trong tim moãi ngöôøi coøn bao nhieâu vaán vöông.

 • Ñaõ ñeán giôø taïm bieät. Taïm xa caùch nhau roài. Nhöng ta luoân tin raèng voøng troøn seõ keát ngaøy mai.

 • Thoâi nheù! Taïm bieät. Thoâi nheù heïn mai. Thoâi nheù! Taïm bieät. Thoâi nheù heïn mai (2 laàn).


X a

 • Rôøi tay phuùt chia ly. Baïn ôi! Vui leân ñi. Baïn ôi! Vui ñi. Gian khoù ta khoâng neà. Luoân nhôù nhau trong ñôøi. Töø ñaây caùch xa.


X a

 • Theá laø ta phaûi chia tay nhö traêm soâng cuøng veà bieån roäng.

 • Theá laø ta phaûi xa nhau, ngaøn ñaøi hoa keát thaønh voøng hoa.

 • Tuoåi xuaân traøn ñaày söùc soáng. Khoâng coù gì lay chuyeån baõo gioâng.

 • Caàm tay cöù maõi baâng khuaâng. Mong sao tình baïn beàn laâu. (2 laàn).


ad