1 / 13

Třetihory Přírodopis VY_32_INOVACE_011 – 1.sada, Př

Třetihory Přírodopis VY_32_INOVACE_011 – 1.sada, Př. Třetihory. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová. před 65-2 miliony let paleogén, neogén alpinsko-himalájské vrásnění Indie » Euroasie » Alpy, Karpaty, Himaláje, Andy

louis
Download Presentation

Třetihory Přírodopis VY_32_INOVACE_011 – 1.sada, Př

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Třetihory Přírodopis • VY_32_INOVACE_011 – 1.sada, Př Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Mácová Lucie

 2. Třetihory Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 3. před 65-2 miliony let • paleogén, neogén • alpinsko-himalájské vrásnění • Indie » Euroasie » Alpy, Karpaty, Himaláje, Andy • osamostatnění Austrálie, Antarktidy • sopečná činnost – litosferickédesky • vyvřelé a usazené horniny » hnědé uhlí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 4. živočichové • moře – kostnaté ryby, plži, mlži, koráli, řasy… Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 5. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 6. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 7. souš – savci, ptáci, hmyz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 8. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 9. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 10. rostlinstvo - krytosemenné Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 11. podnebí • teplé, vlhké – pralesní vegetace • ochlazení, sušší – stepi a savany Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 12. vznik kontinentů a změna rozložení oceánů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

 13. Použité zdroje • http://www.knihy-a.cz/8801/mysterium-casu-pravek • http://vsechnapriroda.blog.cz/0906/starsi-tretihory-paleogen • http://www.google.cz/imgres?q=t%C5%99etihory&hl=cs&sa=X&biw=1311&bih=646&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=b7e6Pm2a-rRDpM:&imgrefurl=http://m.denik.cz/mobile/opavsky_denik/clanek/1292168%3Fdo%3DklasickyWeb&docid=GJetIkM5SaW-KM&imgurl=http://mm.denik.cz/74/18/op_arboretum_pravek0810_denik_clanek_solo.jpg&w=350&h=236&ei=5SibTpfgNY6Rswa7wsCQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=261&dur=1658&hovh=184&hovw=274&tx=141&ty=87&sig=115607260668534648595&page=11&tbnh=126&tbnw=168&start=186&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:186 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová

More Related