slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sessió informativa Estructuració del Decret PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sessió informativa Estructuració del Decret

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Sessió informativa Estructuració del Decret - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel quaI s’aprova el Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Sessió informativa Estructuració del Decret. Exposició d’aspectes del Decret i de la plataforma tècnica prevista

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sessió informativa Estructuració del Decret


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel quaI s’aprova el Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures

Sessió informativa

Estructuració del Decret

slide2

Exposició d’aspectes del Decret i de la plataforma tècnica prevista

Decret 82/ 2010 del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (DOGC 5665 de 07.07.2010)

slide3

Per què s’ha elaborat aquest decret?

 • Objectius del decret
 • Àmbits d’aplicació
 • Aportacions del decret
slide4

1.- Per què s’ha elaborat aquest decret?

D’una banda, existeix un decret estatal que regula l’autoprotecció:

 • RD 393/2007, de 27 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència

D’altra banda:

 • Llei 4/97, de protecció civil de Catalunya
    • LO 6/06, d’Estatut d’Autonomia de Catalunya
slide5

Llei 4/97, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya:

 • Art 7.1: “Les persones, les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter, són obligats a adoptar mesures d'autoprotecciói a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per a afrontar situacions de risc i d'emergència.”
 • Art 7.2: El Govern ha de determinar per reglament el Catàleg d'activitats i els tipus de centres a què es refereix l'apartat 1, i també les mesures mínimes a adoptar en cada cas, d'acord amb les directrius bàsiques d'autoprotecció establertes per la legislació vigent. En el procediment d'elaboració d'aquest Catàleg s'han d'escoltar les persones, les entitats i els centres afectats, directament o per mitjà de llurs organitzacions associatives”
 • Art. 20: “El Govern ha de determinar per reglament l'estructura del contingut dels plans d'autoprotecció”

El DECRET D’AUTOPROTECCIÓ és un reglament executiu o de desenvolupament de la llei 4/97

slide6

grup de treball amb la participació de: bombers de la Generalitat, SEM, Mossos d’Esquadra, joc i espectacles, assessoria jurídica del Departament i DGPC

 • Transparència i àmplia participació en el procés d’elaboració del decret
slide8

2.- Objectius del decret

 • Donar resposta als articles 7 i 20 de la llei 4/97: establir el catàleg d’activitats que poden pot generar o veure’s afectades per situacions de greu risc col·lectiu
 • Establir els sistemes de control per part de l’administració, tant local com autonòmica, respecte la validació del pla, el seu registre i el seu procés d’implantació
 • Garantir els continguts mínims i de qualitat dels PAU de major risc mitjançant l’acreditació de tècnics amb experiència demostrable o per mitjà de formació o exàmen per les altres persones interessades.
 • Establir els sistemes de coordinació entre les activitats i els serveis públics que formen el sistema de la protecció civil, en cas d’emergència.
slide9

3.- ÀMBIT D’APLICACIÓi DIFERÈNCIES AMB LA NBA:

 • empreses i en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també
 • centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter
slide10

+ RISC

 • Annex IA:
  • activitats d’emmagatzematge de productes químics acollides a les ITC APQ
  • activitats de gestió de residus perillosos
  • aeroports
  • conductes per al transport de mmpp
  • instal·lacions nuclears
  • edificis d’importància estratègica per la gestió de les emergències
  • aparcaments de mmpp per carretera i ferrocarril
  • càmpings amb > 2000 persones
  • ...
slide11

+ RISC

 • Annex IA:
  • Establiments d’usos sanitaris amb hospitalització o tractament quirúrgic amb ≥ 200 llits
  • Establiments sanitaris amb ocupació ≥ 2.000 persones o alçada d’evacuació ≥ 15 m
  • Activitats docents destinades a persones discapacitades
  • Activitats docents amb alçada d’evacuació ≥ 15 m o ocupació ≥2.000 persones
  • Establiments d’ús residencial públic (activitats de residència o centres de dia destinats a ancians o discapacitats) amb > 100 persones
  • Edificis d’activitats comercials, administratives, de prestació de serveis o de qualsevol altre tipus, amb alçada d’evacuació ≥ 28 m o ocupació ≥ 2.000 persones
  • Ports industrials
  • infraestructures hidràuliques
  • CECAT i Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
  • Ports comercials, pesquers i esportius que no siguin d’interès general
  • ...
slide12

+ RISC

 • Annex IB: criteris per incloure activitats, per resolució motivada de DGPC:
  • elements vulnerables o molt vulnerables que estiguin ubicats a les zones de risc del Plaseqcat
  • elements vulnerables o molt vulnerables que estiguin ubicats a les zones de risc d’altres plans
  • activitats o centres que presenten dificultats d’accés per als serveis de rescat o que no poden rebre auxili en un temps inferior a 20 minuts
  • altres activitats
slide13

- RISC

 • Annex IC: Activitats NO incloses a la Norma Bàsica d’autoprotecció però que presenten risc (menor que les de l’annex IA):
  • teatres amb ocupació entre 500 i 2000 persones
  • concerts en espais a l’aire lliure en espais tancats, amb ocupació entre 500 i 5000 persones
  • concerts a l’aire lliure en espais no tancats, amb ocupació entre 1.000 i 15.000 persones
  • activitats amb mmpp en un % dels llindars inferiors de la Seveso
slide14

- RISC

 • escoles amb < 2000 persones i > 500 persones, llars d’infants i ludoteques
 • activitats en espais públics, de risc, de caràcter festiu, tradicional o popular
 • Establiments d’usos sanitaris amb hospitalització o tractament quirúrgic amb < 200 llits
 • Establiments sanitaris amb ocupació < 2.000 persones i > 100 persones
 • Aeròdroms i heliports
 • Residències de gent gran no incloses a l’annex IA (< 100 persones)
 • Edificis d’activitats comercials, administratives, de prestació de serveis o de qualsevol altre tipus, amb ocupació < 2.000 persones i > 500 persones
 • Curses esportives fora del casc urbà o en trams
 • Curses esportives dins del casc urbà amb >1.000 participants
 • Càmpings amb <2.000 persones ubicats en zona de risc
 • ...
slide17

ENTRADA EN VIGOR:

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Regulació específica al municipi de Barcelona

D’acord amb les competències de l’Ajuntament de Barcelona en virtut de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona; de l’ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis, i de la resta de normativa d’aplicació en matèria de règim local, correspon a l’Ajuntament de Barcelona regular el catàleg, la tramitació, la verificació i el control dels plans d’autoprotecció de les instal·lacions, establiments o activitats d’interès per a la protecció civil local aplicant els criteris de la seva normativa.

slide18

4.- Aportacions del decret

 • El decret concreta:
 • 1.- Obligacions per totes les activitats incloses
 • 2.- Requisits que han de complir els PAU de les activitats
 • 3.-Procediment administratiu que han de seguir les activitats, en funció del seu risc
 • 4.- Participació de protecció civil en la gestió de les emergències associades a aquestes activitats
 • 5.- Mitjans de prevenció
 • 6.- REPAU
slide19

4.1.- Obligacions per totes les activitats incloses :

 • garantir les condicions d’autoprotecció
 • elaborar el PAU de l’activitat (el PAU ha de complir determinats requisits)
 • presentar el PAU a l’òrgan competent
 • incorporar al PAU les modificacions pertinents i assegurar les actualitzacions
 • remetre al registre les dades
 • implantar el PAU: formació i simulacres (mínim 1 anual)
 • Activitats incloses a l’Annex IA
 • per resolució del DGPC, activitats que compleixin els criteris de l’Annex IB
 • Activitats incloses a l’annex IC
slide20

Concepte d’autoprotecció que va més enllà de l’elaboració d’un pla d’autoprotecció

Segons l’article 3 del decret, el sistema d’autoprotecció“comprèn tot el conjunt d’accions i mesures que tenen com objectiu prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i donar resposta adient a les possibles situacions d’emergència, així com a garantir la integració d’aquestes actuacions amb el sistema públic de protecció civil”.

És a dir, l’autoprotecció engloba: una fase prèvia, l’objectiu de la qual ha de ser comprovar que l’establiment compleix amb les condicions mínimes d’autoprotecció i una fase posterior, el resultat de la qual és l’elaboració del PAU.

L’administració competent HOMOLOGA el PAU

El control de l’administració competent demostra que la instal·lació compleix amb les condicions mínimes de seguretat i el PAU és correcte?

El titular de la instal·lació ha d’efectuar les modificacions necessàries segons l’informe tècnic emès per l’administració competent

NO

slide21

4.2.- Requisits que ha de complir el PAU:

 • El PLA D’AUTOPROTECCIÓ és el document que preveu, per una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència:
 • les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur pròpia activitat i
 • les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.
 • ha de ser elaborat i firmat per un tècnic competent
 • el decret contempla 2 índex possibles:
  • 1 índex més detallat per les activitats de més risc (annex IA i IB)
  • 1 índex més simplificat per les activitats de menys risc (annex IC)
 • ha de ser revisat cada 4 anys
 • el manual d’actuació que especifiqui:
  • com es detecta l’emergència?
  • com s’alerta als actuants externs? Com s’alerta als ocupants?
  • com es rep als serveis externs?
  • quines mesures caldria prendre en cada cas?
  • quina informació es dóna a la població?
 • permisos especials de treball, manteniment de les instal·lacions...
slide22

Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc

 • Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció
 • Document 3: Manual d'actuació
 • Document 4: Implantació, manteniment i actualització
 • Annex 1 Directori de comunicacions
  • Telèfons d’emergències d’ajuda externa
  • Telèfons del personal d’emergències de l’activitat
  • Telèfons de les empreses de serveis i manteniment
 • Annex 2 Formularis per a la gestió de les emergències
 • Annex 3 Plànols. Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla
 • Annex 4 Fitxes d’actuació
slide24

4.3.- Procediment administratiu que han de seguir les activitats, en funció del seu risc:

+ RISC

 • INSTAL·LACIONS DE RISC PER LA PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA
 • Activitats incloses a l’Annex IA
 • Instal.lacions que compleixin els criteris de l’annex IB i per a les quals hi ha una resolució de DGPC

ACTIVITATS SOTMESES A CONTROL DE LA GENERALITAT

Control DGPC

Homologació CPCC

SOTMESES AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE L’ART 15

ACTIVITATS SOTMESES A CONTROL MUNICIPAL:

Control municipis

Homologació CPCM

 • INSTAL·LACIONS DE RISC PER LA PROTECCIÓ CIVIL LOCAL
 • Activitats incloses a l’Annex IC

SOTMESES AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE L’ART 16

- RISC

slide26

Comunicació a la DGPC que l’activitat està afectada pel decret

En el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor del decret

Homologació de la revisió del PAU: condicionada a la correcta implantació

Activitats NOVES: 6 mesos

Activitats EXISTENTS sense PAU homologat: 1 any

Activitats EXISTENTS amb PAU HOMOLOGAT: 4 anys (propera revisió)

PAU elaborat (ja disponible a l’inici de l’activitat)

Presentació del PAU a la CPCC

La DGPC (o entitat externa acreditada) elabora informe tècnic

(evacuat en el termini de 4 mesos. Silenci positiu)

La CPCC sol·licita a l’Ajuntament/sles al·legacions sobre el PAU. L’ajuntament/s (consell comarcal o entitat externa acreditada) té 3 mesos per fer les al·legacions.

HOMOLOGACIÓ del PAU per la CPCC

Procediment de CONTROL I AVALUACIÓ de la IMPLANTACIÓ per part de la Generalitat (en base a les notificacions de realització de simulacres + informe elaborat pel cap de l’emergència i signat també pel titular de l’activitat. Potestat d’assistir a simulacres.)

REVISIÓ del PAU

(cada 4 anys o sempre que hi hagi canvis importants en el risc)

slide27

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR PER LES ACTIVITATS DE MÉS RISC

Activitats que seran tramitades per serveis centrals de la DGPC

Activitats que seran tramitades pel servei territorial corresponent

Això és una qüestió interna d’organització de la DGPC, que no afecta els titulars de les activitats, que igualment, en ambdós casos hauran de fer tots els tràmits a través del REPAU

slide28

ANNEX IB:

 • Instal·lacions que compleixin els criteris de l’annex IB i per a les quals hi ha una resolució de DGPC

Personal tècnic de la DGPC (d’ofici o a instancia de part) fa un estudi tècnic detallat de la instal·lació i comprova que la instal·lació compleix algun/s dels criteris de l’annex IB

RESOLUCIÓ motivada de DGPC:

- Declarant la instal·lació com a activitat d’interès per a la protecció civil de Catalunya

- Especificant els terminis per al compliment de les seves obligacions

La instal·lació té la consideració d’activitat d’interès per a la protecció civil de Catalunya i per tant resta sotmesa al procediment administratiu de l’article 15, respectant els terminis que estableixi la resolució de DGPC

slide29

ACTIVITATS DE L’ANNEX IA i IB:

ÒRGANS COMPETENTS QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATRIU

FUNCIONS PRINCIPALS DELS ÒRGANS DE LA GENERALITAT

 • DGPC:
 • - Informes tècnics sobre PAU instal·lacions annex IA i IB
 • Control implantació PAU instal·lacions annex IA i IB
 • Inspeccions instal·lacions annex IA i IB
 • Resolució d’afectació d’instal·lacions annex IB
 • Acreditació i control de les entitats
 • Col·laborar amb ISP en formació
 • CPCC:
 • - Homologa PAU instal·lacions annex IA i IB
 • Homologa revisions de PAU instal·lacions annex IA i IB
 • És informada de les actualitzacions de PAU instal·lacions annex IA i IB
 • ISPC:
  • formació tècnics competents
slide30

ACTIVITATS DE L’ANNEX IA i IB:

ÒRGANS COMPETENTS QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATRIU

La majoria de les actuacions les portarà a terme la Generalitat

FUNCIONS PRINCIPALS DELS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

 • Ajuntaments:
  • Al·legacions sobre PAU d’instal·lacions annex IA que afecten el terme municipal

Consells comarcals i altres ens de caràcter supramunicipal:

Donar suport al municipi

slide32

Homologació de la revisió del PAU: condicionada a la correcta implantació

Comunicació a l’ajuntament que la instal·lació està afectada pel decret

En el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor del decret

PAU elaborat (ja disponible a l’inici de l’activitat)

Activitats NOVES: termini de 6 mesos

Activitats EXISTENTS sense PAU homologat: 1 any

Activitats EXISTENTS amb PAU HOMOLOGAT: 4 anys (propera revisió)

Presentació del PAU a l’ajuntament

Informe tècnic elaborat pel propi Ajuntament (consell comarcal o altres ens supramunicipals) o entitat externa acreditada

(evacuat en el termini de 3 mesos. Silenci positiu)

HOMOLOGACIÓ del PAU per la Comissió Municipal de Protecció Civil ó en el seu defecte,per la Comissió Comarcal de Protecció Civil ó per la Comissió de Govern ó pel Ple de l’ajuntament

Procediment de CONTROL I AVALUACIÓ de la IMPLANTACIÓ per part de l’ajuntament (en base a les notificacions de realització de simulacres + informe elaborat pel cap de l’emergència i signat també pel titular de l’activitat. Potestat d’assistir a simulacres.)

HOMOLOGACIÓ de les revisions

(cada 4 anys o sempre que hi hagi canvis substancials en el risc)

slide33

ACTIVITATS DE L’ANNEX IC:

ÒRGANS COMPETENTS QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATRIU

FUNCIONS PRINCIPALS DELS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

 • Ajuntaments:
 • -Informes tècnics sobre PAU instal·lacions annex IC
 • Control implantació PAU instal·lacions annex IC
 • Inspeccions instal·lacions afectades annex IC
 • CMPC:
 • -Homologa PAU instal·lacions annex C
 • Homologa revisions de PAU instal·lacions annex IC
 • És informada de les actualitzacions de PAU instal·lacions annex IC

Consells comarcals i altres ens de caràcter supramunicipal:

Donar suport al municipi

slide34

ACTIVITATS DE L’ANNEX IC:

ÒRGANS COMPETENTS QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATRIU

La Generalitat actuarà de forma excepcional o subsidiària

FUNCIONS PRINCIPALS DELS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

 • DGPC:
 • Inspeccions instal·lacions afectades
 • Acreditació i control de les entitats
 • Col·laborar amb ISP en formació
 • ISPC:
  • formació tècnics competents
slide35

4.4.- Participació de protecció civil en la gestió de les emergències associades

 • Activitats incloses a l’Annex IA
 • Per resolució del DGPC, activitats que compleixin els criteris de l’annex IB

COMUNICACIONS DURANT L’EMERGÈNCIA O ALERTA:

 • Nom de la instal·lació
 • Emplaçament
 • Descripció i abast del sinistre
 • Mesures adoptades i previstes
 • Mesures de recolzament de l’exterior

112

És necessari activar cap pla de protecció civil ?

CECAT

COMUNICACIONS DESPRÉS DE L’EMERGÈNCIA:

informe a la Direcció General de Protecció Civil, en un termini màxim de 7 dies hàbils: causes de l’emergència, cronologia de les actuacions, mesures de protecció preses, aspectes del PAU a modificar...

slide36

Activitats incloses a l’Annex IA

 • Per resolució del DGPC, activitats que compleixin els criteris de l’annex IB

SERVEIS BÀSICS:

Si impliquen activació del PROCICAT, caldrà incorporar un representant, al CECAT

slide37

Activitats incloses a l’annex IC

COMUNICACIONS DURANT L’EMERGÈNCIA:

112

El municipi valorarà la conveniència o necessitat d’activar els seus plans i d’avisar al CECAT

CRA

Si el municipi NO té CRA, l’avís es farà a CECAT!!!

COMUNICACIONS DESPRÉS DE L’EMERGÈNCIA:

informe a l’òrgan competent en matèria de protecció civil de l’Ajuntament

slide38

4.5.- Mitjans de prevenció:

 • Cobertura de mancances normatives de prevenció:
 • S’han establert mesures de protecció mínimes:
   • Vigilància i seguretat
   • Sanitaris
   • Prevenció, extinció i salvaments

El contingut d’aquests annexes ha estat elaborat en col·laboració amb els cossos operatius catalans: Mossos d’Esquadra, SEM i Bombers de la Generalitat, respectivament.

slide39

Vigilància de seguretat

Es tracta dels dispositius de caire “policial”. El decret estableix, per cada tipologia d’activitat, les mesures de seguretat obligatòries o recomanables

slide40

Serveis preventius sanitaris

Els mitjans de tipus sanitari s’estableixen sobretot en funció del volum de població associat a les activitats i no tant en funció d’altres factors que poden anar associats al risc:

slide41

Serveis preventius sanitaris

 • Són les següents excepcions a la norma general:
 • Les instal·lacions per a les quals, els serveis públics d’emergències mèdiques certifiquin que tindrien un temps d’arribada màxim de 5 minuts, no estan obligades a dotar-se de mitjans mínims.
 • En aquells casos en què, segons l’anàlisi de risc inclosa al pla d’autoprotecció de l’activitat, es demostri que l’ocupació real o efectiva de l’establiment és inferior al 50% del seu aforament, no caldrà aplicar les previsions generals de la taula 1, sinó que es podrà requerir al Servei d’Emergències Mèdiques de la Generalitat (SEM) una estimació dels recursos sanitaris necessaris per garantir la seguretat a l’activitat.
 • Per al cas d’activitats puntuals organitzades en alguna de les instal·lacions incloses a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret (com per exemple: concerts, esdeveniments esportius d’especial rellevància...), la persona titular de l’activitat haurà d’adreçar, amb la deguda antelació (en un termini mínim de 7 dies hàbils), al Servei d’Emergències Mèdiques de la Generalitat (SEM) una sol·licitud d’estimació dels recursos sanitaris necessaris per garantir la seguretat durant el desenvolupament de l’activitat. En aquests casos, el SEM aplicarà el seu programa de valoració de dispositius sanitaris i donarà el dimensionament sanitari necessari per un esdeveniment en concret, tenint en compte tots els paràmetres variables i propis de l’activitat en qüestió.
slide45

4.6.- Registre electrònic de PAUS

El registre electrònic es farà mitjançant una plataforma digital tipus web que serà accessible a:

  • Instal·lacions afectades
  • CECAT
  • Serveis públics d’emergència
  • Ajuntaments
  • DGPC
  • CPCC
  • Delegació del Govern de l’Estat (correfocs i castells de foc)
  • Subdirecció General de Seguretat Industrial (DIUE)

La NBA només parlava de l’existència d’un registre de PAUs però cal assegurar que podem eliminar el paper, els registres presencials i el més important, -que els plans siguin eines i no papers!