ویستا لینوکس - PowerPoint PPT Presentation

lotus
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ویستا لینوکس PowerPoint Presentation
Download Presentation
ویستا لینوکس

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
ویستا لینوکس
327 Views
Download Presentation

ویستا لینوکس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. به نام خدا ویستالینوکس هادی فرقانی مرداد 86

  2. ویستا • Longhorn • شروع در سال 2001 • 5 سال پس از XP • ابتدا بر اساس XP • سپس بر اساس Windows Server 2003

  3. ویژگی‌های جدید • Windows Aero,Shell • Internet Explorer 7 • DVD Maker • Speech recognition • British and American English, Spanish, French, German, Chinese (Traditional and Simplified), and Japanese. • .Net framework 3

  4. لینوکس • سیستم عامل • نسخه‌های مختلف • Readhat, Fedora, Suse, FreeBSD, Debian, Ubuntu, … • منبع باز

  5. X • GNOME • KDE • Xfce

  6. شروع 2004 • هر 6 ماه یک ویرایش جدید • بر اساس Debian • جدیت در استفاده‌ی راحت

  7. زبان فارسی و صفحه کلید فارسی • UTF-8

  8. ارتباط با ویندوز • SCP • SAMBA • SSH – Telnet • Putty • Wine(windows emulator) • ReactOS