slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
slawomir.wilczynski@pkn.pl pkn.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
slawomir.wilczynski@pkn.pl pkn.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

slawomir.wilczynski@pkn.pl pkn.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on

slawomir.wilczynski@pkn.pl www.pkn.pl. NORMA. Przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną dokument ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

slawomir.wilczynski@pkn.pl pkn.pl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

NORMA

Przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną

jednostkę organizacyjną dokument ustalający - do powszechnego

i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki

odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i

zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w

określonej dziedzinie

Uwaga - zaleca się, aby normy były oparte na osiągnięciach zarówno

nauki, techniki, jak i praktyki, oraz miały na celu uzyskanie optymalnych

korzyści społecznych

( p. 3.2 - PN-EN 45020:2000 )

slide3

KONSENS(definicja)

Ogólne porozumienie, charakteryzujące się brakiem zasadniczego sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich zainteresowanych stron i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk

UWAGA - Konsens nie musi oznaczać jednomyślności

( p. 1.7 - PN-EN 45020:2000 )

slide4

CECHY NORMY

 • Dobrowolność stosowania
 • Powszechna dostępność
 • Zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości powszechnego uczestniczenia w procesie opracowywania normy
 • Konsens osiągnięty w procesie opracowywania normy
 • Gwarancja niesprzeczności z obowiązującymi przepisami
 • Akceptacja przez uznaną jednostkę normalizacyjną
 • Brak ingerencji ze strony organów władzy w treść normy
slide5

Norma wyrobu - norma określająca wymagania, które powinny

 • być spełnione przez wyrób lub grupę wyrobów w celu zapewnienia
 • ich funkcjonalności.
 • Uwagi
 • 1. Norma wyrobu oprócz wymagań dotyczących funkcjonalności może zawierać - bezpośrednio lub przez powołanie się na inne dokumenty - wymagania dotyczące takich aspektów jak terminologia, pobieranie próbek, badania, pakowanie i znakowanie oraz, w niektórych przypadkach, wymagania dotyczące procesów.
 • Norma wyrobu może być pełna lub niepełna, w zależności od tego, czy określa wszystkie, czy tylko część niezbędnych wymagań. Z tego względu można wyróżnić normy wymiarów, normy materiału i normy warunków technicznych dostawy.
 • ( p. 5.4 - PN-EN 45020:2000 )
slide6

SZCZEBLE NORMALIZACJI

 • Szczebel normalizacji - geograficzny, polityczny lub ekonomiczny zasięg normalizacji
 • Normalizacja międzynarodowa - normalizacja, w której mogą uczestniczyć odpowiednie jednostki organizacyjne wszystkich krajów
 • Normalizacja regionalna - normalizacja, w której mogą uczestniczyć odpowiednie jednostki organizacyjne z krajów tylko jednego geograficznego, politycznego lub ekonomicznego regionu świata
 • Normalizacja krajowa - normalizacja, która jest prowadzona na szczeblu danego kraju

Uwaga - w danym kraju lub na obszarze jednostki administracyjno-terytorialnego podziału kraju, normalizacja może być prowadzona również w poszczególnych branżach lub sektorach gospodarki (np. przez ministerstwa), na szczeblu lokalnym, na szczeblu stowarzyszeń lub przedsiębiorstw przemysłowych oraz w poszczególnych fabrykach, zakładach i urzędach.

 • Normalizacja administracyjno-terytorialna - normalizacja, która jest prowadzona na szczeblu jednostki administracyjno-terytorialnego podziału kraju
slide7

NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWAMIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

International Electrotechnical Commission http://www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale

Międzynarodowe stowarzyszenie podległe prawu szwajcarskiemu z siedzibą w Genewie.

Języki oficjalne: angielski, francuski, rosyjski.

Utworzona w 1906 r. w Londynie w wyniku rezolucji podjętej przez delegatów rządów na Międzynarodowym Kongresie Elektrycznym w St.Louis (USA) w 1904 r.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

International Organization for Standardization http://www.iso.ch

Organisation Internationale de Normalisation

Międzynarodowe stowarzyszenie podległe prawu szwajcarskiemu z siedzibą w Genewie.

Języki oficjalne: angielski, francuski, rosyjski.

Utworzona 23. 02.1947 r. po decyzji delegatów z 25 krajów (w tym Polski) podjętej na konferencji w Londynie w 1946 r.

normalizacja mi dzynarodowa regionalne organizacje normalizacyjne
NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWAREGIONALNE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE
 • AIDMO Arab Industrial Development and Mining Organization
 • AMN MERCOSUR Association for Standardization
 • ARSO African Regional Organization for Standardization
 • COPANT Pan American Technical Standards Commission
 • INSTA Inter Nordic Standardization Agreement
 • PASC Pacific Area Standards Congress
 • CEN European Committee for Standardization
 • CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization
 • ETSI European Telecommunications Standards Institute
 • EASC Ewro-Azjatickij Mieżgosudarstwiennyj Sowiet po Standardizacji, Mietrołogii i Siertifikacji
normalizacja mi dzynarodowa wybrane organizacje normalizuj ce
NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWAWYBRANE ORGANIZACJE NORMALIZUJĄCE

ASTM American Society for Testing and Materials Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów

BIPM Bureau International des Poids et Mesures Międzynarodowe Biuro Miar i Wag

CAC Codex Alimentarius Commission Komisja Kodeksu Żywnościowego

CEB Euro-International Committee for Concrete Europejsko-międzynarodowy Komitet ds. Betonu

IATA International Air Transport Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego

IDF International Dairy Federation Międzynarodowa Federacja Mleczarska

IGU International Gas Union Międzynarodowa Unia Gazownictwa

IIW International Institute of Welding Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa

IMO International Maritime Organization Międzynarodowa Organizacja Morska

OIML Organisation Internationale de Metrologie Legale Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej

UIC Union Internationale des Chemins de Fer Międzynarodowa Unia Kolejnictwa

WHO World Health Organization Światowa Organizacja Zdrowia

ITU International Telecommunications Union Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna

normalizacja mi dzynarodowa dokumenty normatywne iso i iec
NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWADokumenty normatywne ISO i IEC
 • ISOInternational Standard Norma międzynarodowa (ISO)
 • IECInternational Standard Norma międzynarodowa (IEC)
 • TRTechnical Report Raport techniczny
 • ITAIndustry Technical Agreement Porozumienie techniczne przemysłu
 • IWA2Industry Workshop Agreement Porozumienie warsztatowe przemysłu
 • TATechnical Agreement Porozumienie techniczne (ISO)
 • TPTechnical Profile Profil techniczny (ISO)
 • TSTechnical Specification Specyfikacja techniczna (ISO)
 • TTATechnology Trend Assessment Ocena tendencji w technice (IEC)
 • ISO-PAS*ISO-PAS Specifications Specyfikacja ISO-PAS
 • IEC-PAS*IEC-PAS Specifications Specyfikacja IEC-PAS
 • AMDAmendment Zmiana
 • ADDAddendum Dodatek
 • CORCorrigendum Poprawka
 • GUIDEGuide Przewodnik

*PAS Publicly Available Specification Powszechnie dostępna specyfikacja

normalizacja mi dzynarodowa dokumenty robocze iso iec
NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWADokumenty robocze ISO/IEC
 • NP New Work Item Proposal Propozycja nowego tematu pracy
 • WD Working Draft Projekt roboczy
 • CD Committee Draft Projekt komitetu (technicznego)
 • DIS Draft International Projekt normy Standard międzynarodowej (ISO)
 • CDVCommittee Draft for Vote Projekt komitetu do głosowania (IEC)
 • FDISFinal Draft International Końcowy projekt normy Standard międzynarodowej
 • DADDraft Addendum Projekt dodatku
 • DAM Draft Amendment Projekt zmiany
 • DTR Draft Technical Report Projekt raportu technicznego
normalizacja europejska
NORMALIZACJA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI KOMITET NORMALIZACYJNY CEN(Comité Européen de Normalisation / European Committee for Standardization)

EUROPEJSKI KOMITET NORMALIZACYJNY ELEKTROTECHNIKI

CENELEC(Comité Européen de Normalisation Electrotechnique / European Committee for Electrotechnical Standardization)

EUROPEJSKI INSTYTUT NORM TELEKOMUNIKACYJNYCH

ETSI(European Telecommunications Standards Institute)

normalizacja europejska13
NORMALIZACJA EUROPEJSKA

DOKUMENTY NORMATYWNE WPROWADZANE PRZEZ CEN i CENELEC

 • EN European Standard Norma europejska
 • ENV1 European Prestandard Prenorma europejska
 • HD1Harmonization Document Dokument Harmonizacyjny
 • CR1 CEN (CENELEC) Report Raport CEN (CENELEC)
 • TR2Technical Report Raport techniczny
 • CWA CEN Workshop Agreement Porozumienie warsztatowe
 • CECC1CECC Specification Specyfikacja CECC
 • ES1European Specification Specyfikacja europejska
 • TS2Technical Specification Specyfikacja techniczna
 • Guide Przewodnik

1 - do 2001 r., 2 - od września 2001 r.

slide14

Wagi głosów członków CEN i CENELEC

Aby przyjąć EN:

 • więcej NSB za niż przeciw,
 • 71% głosów ważonych za,
 • (wstrzymanie się nie jest liczone)
zasady w prowadzan ia norm mi dzynarodowych i europejskich do norm krajowych
Zasady wprowadzania norm międzynarodowychi europejskich do norm krajowych

Przyjęcie normy międzynarodowej ISO, IEC nie nakłada na organizacje członkowskie żadnych obowiązków w zakresie jej wprowadzenia do dokumentów krajowych lub stosowania normy.

.

Przyjęcie normy europejskiejnakłada na organizacje członkowskie obowiązekwprowadzenia jej do norm krajowych i wycofania norm sprzecznych.

normalizacja europejska podstawowe regu y wprowadzania krajowego norm europejskich
NORMALIZACJA EUROPEJSKAPODSTAWOWE REGUŁY WPROWADZANIAKRAJOWEGO NORM EUROPEJSKICH
 • Okres wstrzymania (standstill)
 • Głosowanie ważone
 • Wprowadzenie do zbioru norm krajowych
 • Wycofanie krajowych dokumentów sprzecznych
normalizacja europejska wprowadzanie en do norm krajowych
NORMALIZACJA EUROPEJSKAWPROWADZANIE EN DO NORM KRAJOWYCH
 • dor data ratyfikacji pierwszy dzień miesiąca następującego po odnotowaniu przez Radę Techniczną przyjęcia EN
 • dav data dostępności dav  dor + 4 m-ce (wysłanie przez CS do NC)
 • doa data ogłoszenia dor + 6 m-cy (data IEC + 3 m-ce)
 • dop data publikacji dor + 12 m-cy (data IEC + 9 m-cy)
 • dow data wycofania dor + 36 m-cy (BT może wprowadzić inny na formularzu głosowania)
slide18

SYSTEM NORMALIZACYJNY W POLSCEPODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz.U. Nr 239, poz. 2038)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U.Nr 239, poz. 2039)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej (Dz.U.Nr 239, poz. 2040)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz.U.Nr 239, poz. 2041)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz.U.Nr.239, poz. 2049)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U.Nr 241, poz. 2077)
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 169 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (M. P. Nr 61, poz. 874)
slide19

POLSKI KOMITET

NORMALIZACYJNY

RADA

NORMALIZACYJNA

Prezes PKN

KOMITETY TECHNICZNE

GRUPY ROBOCZE - EKSPERCI

slide20

ZASADY STOSOWANE W NORMALIZACJI KRAJOWEJ(Art.4 ustawy o normalizacji)

 • Jawność i powszechna dostępność,
 • Uwzględnianie interesu publicznego,
 • Dobrowolność uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm,
 • Zapewnienie możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie opracowywania norm,
 • Konsens jako podstawa procesu uzgadniania treści norm,
 • Niezależność od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy interesów,
 • Jednolitość i spójność postanowień norm,
 • Wykorzystywanie sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki,
 • Zgodność z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.
normalizacja europejska za i przeciw normalizacji europejskiej
Za przemawia:

EN spełniają zasadnicze wymagania dyrektyw WE (zaufanie do normalizacji)

EN tworzą wielki, jednolity rynek (ok. 370 mln obywateli)

EN mogą lepiej uwzględniać specyfikę europejską

Przeciw przemawia:

Klienci mają jeszcze większy pożytek z norm międzynarodowych, jeśli znajdują one ogólnoświatowe zastosowanie (globalna produkcja, niskie ceny)

EN mogą utrudnić globalną sprzedaż wyrobów zgodnych z nimi (odłączenie od rynku światowego)

NORMALIZACJA EUROPEJSKAZA I PRZECIW NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ

ZATEM: TAK, ALE EN ZGODNE Z ISO (IEC)

slide22

30 lat temu

normy międzynarodowe stanowiły zaledwie 10% norm stosowanych przez firmę.

Obecnie

ilość ta sięga 45%.

normalizacja europejska polityka normalizacyjna i certyfikacyjna unii europejskiej
NORMALIZACJA EUROPEJSKAPOLITYKA NORMALIZACYJNA I CERTYFIKACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ
 • 1983-03 Dyrektywa 83/189/EWG (98/34/WE)
 • 1985-05 Nowe podejście
 • 1989-12 Globalne podejście
 • 1990-10 Zielona księga normalizacji europejskiej
 • 1990-12 Modułowe podejście
 • 1992-06 Uchwała Rady w sprawie roli normalizacji w gospodarce europejskiej
 • 1993-07 Decyzja Rady w sprawie modułów oraz reguł nadawania i stosowania znakowania CE
 • 1999-10 Uchwała Rady w sprawie roli normalizacji w Europie
slide24

ETAP I

 • Traktat Rzymski z dnia 25 marca 1957 r powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą ( EWG )
 • Art 30/36 : Zakaz barier technicznych – Trybunał Wspólnoty Europejskiej
 • Art 100/100A : Harmonizacja techniczna drogą dyrektyw ( europejskich tekstów prawnych ) - Rada Ministrów Wspólnoty Europejskiej.
 • „Cassis de Dijon” ( orzeczenie Trybunału Europejskiego w sprawie 120/78 )
 • Kluczowe elementy dla wzajemnego uznawania zgodności wyrobów :
 • Wyroby legalnie wyprodukowane lub wprowadzane na rynek w jednym państwie członkowskim mają w zasadzie zagwarantowany swobodny przepływ na obszarze całej UE.
 • 2. W przypadku braku uregulowań prawnych obowiązujących w UE, państwa członkowskie mają wolną rękę we wprowadzaniu własnego ustawodawstwa na swoim terytorium
 • 3. Bariery w handlu, wynikające z różnic w ustawodawstwie krajowym, mogą być zaakceptowane jedynie w przypadku, gdy krajowe środki prawne :
  • a. Służą słusznemu celowi, usprawiedliwiającemu pogwałcenie zasady swobodnego przepływu towarów ( n.p. ochronie zdrowia, bezpieczeństwa, konsumentów, środowiska ) ;
  • b. Mogą być usprawiedliwione ze względu na słuszny cel i są do niego proporcjonalne
slide25

ETAP II

 • Procedura informacyjna w dziedzinie norm i przepisów technicznych
 • Dyrektywa Rady z 28 marca 1983 r wytyczająca procedurę dostarczania
 • Informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych ( 83/189/EEC ) z
 • późniejszymi zmianami zastąpiona jednolitym tekstem ( 98/34/EC )
 • Cele procedury :
  • przejrzystość norm i reguł technicznych
  • nie dopuszczenie do utworzenia nowych przeszkód technicznych
  • rozwój normalizacji europejskiej
slide26

ETAP III

 • Nowe podejście
 • Uchwała Rady z 7 maja 1985 r, w sprawie nowego podejścia do
 • technicznej harmonizacji i norm ( 85/C/136/01 )
 • Podstawowe zasady nowego podejścia :
 • Harmonizacja prawna ogranicza się do przyjęcia, poprzez dyrektywy mające za podstawę artykuł 100A Traktatu Rzymskiego, podstawowych wymagań bezpieczeństwa ( lub innych wymagań związanych z interesem publicznym ). Wyroby wprowadzane na rynek muszą być zgodne z podstawowymi wymaganiami, a dzięki temu mogą korzystać ze swobodnego przepływu na obszarze całej UE.
 • Zadanie opracowania zharmonizowanych norm określających specyfikacje techniczne stosowane w przemyśle przy projektowaniu i produkcji wyrobów zgodnych z podstawowymi wymaganiami ustanowionymi w dyrektywach przy uwzględnieniu aktualnego stanu techniki powierza się kompetentnym organizacjom działającym w dziedzinie normalizacji.
 • Specyfikacje techniczne nie są obowiązkowe i zachowują status norm dobrowolnych.
 • Władze krajowe są zobowiązane do uznania, że wyroby wyprodukowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami, informacje na temat których są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i które są przetransponowane do norm krajowych, są uważane za zgodne z podstawowymi wymaganiami ustanowionymi w dyrektywach.
slide27
STARE PODEJŚCIE

Dyrektywa zawiera specyfikacje techniczne

Opracowanie dyrektywy jest czasochłonne

NOWE PODEJŚCIE

Dyrektywa zawiera tylko wymagania zasadnicze

Powołanie na normy

slide28
SUBSYDIARNOŚĆ

ZASTĘPOWANIE UREGULOWAŃ URZĘDOWYCHINSTRUMENTAMI DOBROWOLNYMI

slide29
Zasadnicze wymagania

obowiązkowe

rezultaty zamiast rozwiązań technicznych

ważne niezależnie od czasu

wystarczająco precyzyjne dla umożliwienia oceny zgodności

wysoki poziom bezpieczeństwa

dotyczą dużych rodzin wyrobów

dotyczą ryzyka horyzontalnego

Normy zharmonizowane

pisane dokumenty

uznana jednostka normalizacyjna

powszechnie dostępna

konsens stron zainteresowanych

powtarzalne lub ciągłe stosowanie

nieobowiązkowe

harmonizacja przepis w i norm
Dyrektywy WE

Nowe podejście

Zharmonizowane przepisy

Zharmonizowane normy europejskie

Zharmonizowane normy krajowe

HARMONIZACJA PRZEPISÓW I NORM
slide31
Dyrektywy nowego podejścia zapewniają producentom możliwość dostosowania się do ich wymagań poprzez produkcję
 • albo bezpośrednio zgodną z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa,
 • albo zgodną z europejskimi normami opracowanymi specjalnie w sposób zezwalający na domniemaną zgodność z nimi.
slide32

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NORM MANDATOWYCH

Komisja Europejska

CEN

CENELEC

EFTA

DYREKTYWY

MANDATY

NORMY

ZHARMONIZOWANE

PRZEPISYPAŃSTWOWE

NORMY

KRAJOWE

slide33
Zharmonizowane Normy Europejskie

to specyfikacje techniczne przygotowane przez komitety techniczne europejskich organizacji normalizacyjnych posiadające formalne zlecenie Komisji Europejskiej,

przyjęte na podstawie pomyślnie przeprowadzonego głosowania formalnego wszystkich krajowych organizacji normalizacyjnych państw członkowskich UE i EFTA

i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

slide34
Normy europejskie zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
 • Prezes PKN ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim numery i tytuły zatwierdzonych norm zharmonizowanych (PN) wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia i miejscem ich publikacji
 • Wykaz PN wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia – patrz również www.pkn.pl
slide35

ETAP IV

Odpowiedzialność za wyrób

Dyrektywa Rady z 25 lipca 1985 r w sprawie zbliżenia postanowień przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących odpowiedzialności za wadliwe wyroby ( 85/374/EEC )

Dyrektywa Rady z 29 czerwca 1992 r dotycząca ogólnego bezpieczeństwa wyrobów( 92/59/EEC )

slide36

ETAP V

 • Globalne ujęcie oceny zgodności
 • Uchwała Rady z 21 grudnia 1989 r, dotycząca globalnego ujęcia oceny zgodności ( 90/C/10 )
 • Obszar regulowany dyrektywami nowego podejścia
 • moduły oceny zgodności jako zapewnienie spójnego podejścia do oceny zgodności
 • oznaczenie "CE" wyrobów spełniających podstawowe wymagania dyrektyw mających do nich zastosowanie
 • notyfikacja jednostek oceniających zgodność
 • Obszar dobrowolny
 • promowanie norm dotyczących zapewnienia jakości ( EN - ISO 9000 )
 • promowanie i tworzenie systemów akredytacji ( EN 45000 )
 • promowanie porozumień i umów o wzajemnym uznawaniu badań w obszarze dobrowolnym
slide37

MODUŁOWE PODEJŚCIE DO OCENY ZGODNOŚCI

Decyzja Rady z 13 grudnia 1990 r, dotycząca modułów dla różnych faz procedur oceny zgodności, które mają być stosowane w dyrektywach technicznej harmonizacji ( 90/683/EEC ) zastąpiona Decyzją Rady z 22 lipca 1993 r, dotyczącą modułów dla różnych faz procedur oceny zgodności oraz reguł ustalenia i wykorzystania oznakowania, które mają być zastosowane w dyrektywach technicznej harmonizacji ( 93/465/EEC )

Procedura oceny zgodności

=

moduł projektowania

+

moduł produkcji

slide38

Możliwe procedury oceny zgodności składają się z następującej kombinacji modułów :

MODUŁ Aa1

MODUŁ Aa1

MODUŁ Aa2

MODUŁ Aa2

MODUŁ B

MODUŁ B

MODUŁ H

MODUŁ H

slide40

Dokumentacja techniczna

Aneks V

Moduł A

DT wysłana do jednostki notyfikowanej

Deklaracja zgodności z zasadniczymi wymaganiami

Wybór producenta

Typ urządzenia nie podany w Aneksie IV

DT ( Aneks IV ) przedstawiona jednostce notyfikowanej do certyfikacji zgodności DT

Aneks IV

Typ urządzenia podany w Aneksie IV i zgodny z hEN

Oznaczenie CE

Producent

Badanie typu EC

Aneks IV

Moduł B

Deklaracja zgodności z typem poddanym badaniu typu EC

Moduł C

Typ urządzenia podany w Aneksie IV, nie zgodny, częściowo zgodny z hEN lub hEN nie istnieją

Badanie typu EC

Aneks IV

Moduł B

slide41

oznacza zgodność wyrobu z podstawowymi wymaganiami dyrektyw

 • nie oznacza przyjętej procedury oceny
 • jest umieszczany na wyrobie przez wytwórcę
 • może mu towarzyszyć kod identyfikujący jednostkę notyfikowaną jeśli ta uczestniczyła w procedurze oceny zgodności
 • daje wyrobom zezwolenie na wolny obrót na rynku UE
 • Nie jest znakiem jakości
 • Nie jest znakiem bezpieczeństwa
 • Nie jest znakiem zgodności z normą lub normami
 • Nie jest znakiem pochodzenia wyrobu z UE
normalizacja europejska43
NORMALIZACJA EUROPEJSKA

ISO

IEC

CEN

CENELEC

ETSI

EC

EFTA

NSB

Rządy

Podmioty

gospodarcze

slide44
INSTRUMENTY ZAPEWNIAJĄCE SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
 • harmonizacja prawa
 • mechanizmy zapobiegające tworzeniu barier w handlu
 • wzajemne uznawanie legalnie sprzedawanych towarów
slide45
Normy są tworzone przez zainteresowanych - dla zainteresowanych i za pieniądze zainteresowanych.
 • Norma z dokumentu technicznego ewoluuje w stronę dokumentu ekonomicznego
 • Normalizacja jest więc sprawą nie tylko inżynierów, ale kierownictwa firmy
 • Ta inwestycja musi się opłacać!!!
slide46
NORMALIZACJA

NORMY

opracowywane przez zainteresowane strony w ramach jednostki normalizacyjnej

mają status zaleceń

LEGISLACJA

PRZEPISY TECHNICZNE

przyjmowane przez prawodawcze organy państwa

stanowią obowiązek prawny dla obywateli

NORMALIZACJA A PRZEPISY PRAWA

slide47

NORMALIZACJA A PRZEPISY PRAWA

PRZEPIS

Dokument ustalający obowiązujące reguły prawne, Przyjęty przez organ władzy

PRZEPIS TECHNICZNY

Przepis ustalający wymagania techniczne:

 • bezpośrednio,
 • przez przytoczenie treści normy, specyfikacji technicznej lub kodeksu postępowania,
 • albo przez powołanie się na nie.

Może on zawierać także postanowienia administracyjne.

slide48

POWOŁYWANIE SIĘ NA NORMY W PRZEPISACH

Powołanie w sposób wyłączny, z którego wynika, że jedynym

sposobem spełnienia wymagań przepisu jest zgodność z normami na

które się powołano

Powołanie wskazujące, z którego wynika, że jednym z możliwych

sposobów spełnienia wymagań przepisu prawnego jest osiągnięcie

zgodności z normami na które się powołano (np. koncepcja norm

zharmonizowanych z Dyrektywami Nowego Podejścia)

slide49

POWOŁYWANIE SIĘ NA NORMY W UMOWACH

 • Interpretacja umów - ustalona praktyka
 • Niewłaściwa realizacja umów - należyta staranność
  • uwzględnienie norm w procedurze dowodowej
  • zgodność z normami -> ułatwienie procedury dowodowej
slide50

NORMALIZACJA A PRZEPISY PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

 • Powołanie na normy w przepisach

(ustawy, dekrety, rozporządzenia)

  • wyłączne powołanie (normy obowiązkowe)
  • indykatywne powołanie
   • datowane powołanie
   • niedatowane powołanie
 • Powołanie ogólne (stan rzeczy)
 • „Nowe podejście” w Unii Europejskiej

PKN-CENELEC/GUIDE 3 maj 2006

slide51

NORMALIZACJA A PRZEPISY PRAWA

PRAWO CYWILNE

 • Powołanie na normy w kontraktach
 • Interpretacja kontraktów (ustalona praktyka)
 • Postępowanie w przypadku nierzetelnej realizacji kontraktu
  • powołanie się na tzw. należytą staranność
  • zgodność z normami ułatwia procedurę dowodową
norma zak adowa
NORMA ZAKŁADOWA

NORMALIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

zatwierdzona przez organ kierowniczy określonej jednostki organizacyjnej

jest przepisem technicznym ustalającym wymagania techniczne w danej jednostce

Normy zakładowe są dokumentami porządkującymi wybrane zagadnienia w przedsiębiorstwie, których stosowanie przynosi przedsiębiorstwu określone korzyści

normy zak adowe
NORMY ZAKŁADOWE

NORMALIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • nie są normami w rozumieniu definicji Przewodnika ISO/IEC
 • nie są powszechnie dostępne (prawa autorskie)
 • są opracowywane w celu rozwiązywania powtarzalnych problemów firmy
 • są opracowywane przez firmę (mogą bazować na normach krajowych, regionalnych lub międzynarodowych)
slide54

BARIERY W HANDLU

Bariery techniczne w handlu

 • różne przepisy techniczne
 • różne normy
 • różne procedury oceny zgodności

do których stosowania jest zobowiązany ( zmuszany ) importer/eksporter

traktat rzymski art 100
Traktat Rzymskiart.100

“Rada działając jednomyślnie w oparciu o propozycję Komisji wyda dyrektywy służące zbliżeniu tych norm ustanowionych na mocy prawa, reguł lub działań administracyjnych, które wpływają bezpośrednio na utworzenie lub funkcjonowanie wspólnego rynku.”

slide56
Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu WTB (1995)

Załącznik 3: Kodeks właściwego postępowania przy przygotowaniu, przyjmowaniu i stosowaniu norm.

„Jednostka normalizująca powinna zapewnić, że normy nie są opracowywane.... ze skutkiem tworzenia niepotrzebnych przeszkód dla handlu międzynarodowego.”

„O ile istnieją normy międzynarodowe lub ich opracowanie jest bliskie, jednostka normalizująca powinna używać ich jako podstawy dla norm, jakie opracowuje...”

slide57

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku

 • o systemie oceny zgodności
   • Dz.U. Nr 166, poz.1360 z późniejszymi zmianami
 • określa zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów oraz procesów ich wytwarzania w przypadku gdy mogą one stwarzać zagrożenie lub służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia oraz środowiska ( zasady systemu )
 • ustala zasady akredytacji, autoryzacji i notyfikacji oraz zasady sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności ( zasady nadzoru nad wyrobami i przebiegiem oceny zgodności )
 • określa organy właściwe do sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności ( nadzór rynku )
 • ustala delegacje dla właściwych ministerstw do określania drogą rozporządzeń odpowiednich zasad i procedur oceny zgodności wyrobów (implementacja poszczególnych dyrektyw do prawa polskiego )