KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü - PowerPoint PPT Presentation

kdv genel uygulama tebl ve 66 no lu sirk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü PowerPoint Presentation
Download Presentation
KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü

play fullscreen
1 / 112
KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü
242 Views
Download Presentation
lottie
Download Presentation

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİVe 66 No.lu Sirkü İHRACAT İSTİSNASI (11/1-a, b, c ve Geçici 17. Maddeler) Hamza ERTEKİN Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Haziran 2014 GİMDER

 2. KDV SİRKÜLERİ/66 (10.06.2014)- 1 Tebliğin Yürürlük Tarihi; - KDV iadesi bakımından dönem esası getirildi. • Tebliğin yürürlük tarihi olan 01.05.2014 Tarihi sonrası (2014/5 ve sonraki ) vergilendirme dönemlerine bu tebliğ uygulanacak. • 2014/4 ve önceki dönemler e ait iade işlemlerine, talep tarihi ne olursa olsun mülga tebliğ hükümleri uygulanacaktır. GİMDER

 3. KDV SİRKÜLERİ-2 İade Limitlerinin Uygulanması Bakımından • Tebliğin (IV/A-3.) bölümünde Maliye Bakanlığınca, istisnalarla ilgili kendi bölümlerinde belirlenen sınırların dikkate alınacağı, • Aksine belirleme yapılmadığı sürece, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde geçerli limitlerin dikkate alınacağı belirtildiğinden, • Bu tebliğ öncesi dönemler açısından eski limitlerin, 2014/5 ve sonrası dönemlere yeni limitlerin uygulanacağı düşünülmektedir. GİMDER

 4. KDV SİRKÜLERİ-3 • KDV İadeleri dışında kalan diğer işlemlerle ilgili (matrah, beyan, indirim vs.) söz konusu tebliğ hükümleri , 01.05.2014 tarihinden sonraki işlemlere uygulanacaktır. • Bu tebliğde uygulama ili ilgili bir belirleme yapılmış ise o belirleme hükümleri geçerlidir. (Örneğin özel esaslar bölümünde geçiş hükümleri ile yapılan düzenlemeler ile beraber önceki işlemlere (dönemlere) de uygulanmaktadır.) GİMDER

 5. KDV SİRKÜLERİ-3 Proje Uygulamaları; Kanunun 13/a, c, e, ve Geçici 29. maddelerde düzenlenen istisnalara ilişkin, • Tebliğin yayımı tarihinden önce alınan istisna yazılarına ilişkin işlemlere aynen devam edilecek, • Tebliğin yayımından önceki istisna başvuru dilekçelerine önceki usullere göre belge verilecek, • Tebliğin yayımı tarihinden sonraki başvurular da ise, henüz mükelleflerin ‘Liste’ yi sisteme giriş imkanı olmadığından, tüm belgelerin ibrazı halinde manuel olarak belge verilecek, ancak sistem açıldığında mükelleflerin giriş yapmaları sağlanacak. GİMDER

 6. KDV SİRKÜLERİ-4 • İTUS İşlemleri; • Önceden indirimli teminat işlemlerinden faydalanan mükelleflerin, bu tebliğden sonra yeni belge almaları gerekiyor, • Önceden İTUS sertifikası olan mükellefler, 2014/Nisan ve önceki dönem iadelerini tebliğin yayımı tarihinden sonra talep etseler dahi önceki sertifikaya göre iadesi yapılacak, • Ancak 2014/5 ve sonrası iade taleplerinde önceki sertifika geçerli olmayacaktır. Mükellefin yeni sertifika alması gerekmektedir. GİMDER

 7. KDV SİRKÜLERİ-5 • İTUS sertifikası, bütün iade işlemlerinde geçerlidir, • Verilen son olumlu raporun (5. dönem) döneminden itibaren İTUS tan faydalanılabilir. Bu dönemler için tam teminat verilmişse, sertifikadan sonra indirimli teminata dönüştürülebilir, • Yıllık İndirimli Oran raporlarında incelenilen ay sayısı kadar dönem dikkate alınır • Sertifika başvurusu tarihi itibariyle, geriye doğru son 5 vergilendirme dönemi “rapor verilmesi gereken durum” var ise bu 5 rapor beklenilir. Önceki yıllarda 5 döneme rapor verilmesinin önemi yoktur. Bu durumda başvuru baki kalır, yeni talepler için tam teminat verilir, 5. dönem raporu olumlu sonuçlandığında, bu tam teminatlar indirimli teminatla değiştirilebilir. GİMDER

 8. KDV SİRKÜLERİ-6 ATİK Satışlarının Beyanı Şekli Değişti; • ATİK lerin satışlarında ‘Matrah ‘ kulakçığında ‘Diğer İşlemler’ bölümünde 503 kod tanımı yapılmış olup, • ATİK (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) burada beyan edilecektir. • Önceden bu satışlar ; matrahla ilişkilendirilmeyip, direkt olarak ‘İlave Edilecek KDV ‘ satırında gösteriliyordu. Artık gösterilemeyecek. GİMDER

 9. İ H R A C A T İ S T İ S N A S I • Mal İhracı • Bavul ticareti • Hizmet İhracı • Roaming hizmetleri • Serbest bölgelerdekilere yapılan fason hizmetler • Yolcu beraberi eşyada iade uygulaması • Yabancı taşımacılar ile sergi, panayır ve fuarlara katılanlara yönelik iade uygulaması • Yabancı sinema yapımcılarına iade uygulaması • İhraç kaydıyla teslimler • DİİB sahiplerine yapılan teslimler GİMDER

 10. A.İHRACAT İSTİSNASI • 1.Mal ihracı • 1.1.Gümrük Beyannameli Mal İhracı Mahsuben veya Nakden İade Bakımından Yenilik GİMDER

 11. YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ ÜST LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)(IV-4 Bölümü) GİMDER

 12. 1.1.Gümrük Beyannameli Mal İhracı İstisnanın Kapsamı ve Beyanı 3065 Sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında aşağıdaki mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisnadır. • İhracat teslimleri, • Bu teslimlere ilişkin hizmetler, Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için (12. Madde); • Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgelerdeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar gümrük antreposu işleticisine tevdii edilmelidir, • Teslim konusu mal, T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. GİMDER

 13. Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Teslimlerin Durumu Uluslar arası taşımacılığa ilişkin olarak, deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan; • Akaryakıt, • Kumanya, • Teknik, • Diğer malzeme, şeklindeki teslimler aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vergiden istisnadır. GİMDER

 14. a).Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklarayapılan teslimler, • b).Uluslararası taşımacılık yapan yerli gemi ve uçaklar “yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi” niteliği taşıdığından, bu araçlara yapılan teslimler. • c).Bu teslimlere ilişkin işlem ve ödemelerin acenteler tarafından yapılması istisnanın durumunu değiştirmez. • ç).Söz konusu teslimlerin gümrük çıkış beyannamesi ile tevsiki gereklidir. GİMDER

 15. İstisnanın TevsikiGümrük Beyannameli Mal Teslimleri • Gümrük beyannamesi (listesi) ve satış faturaları (listesi) bir dilekçe ekinde, istisnanın beyan edildiği döneme ait KDV beyannamesini verme süresi içinde vergi dairesine verilir. (İade talep edilmese dahi verilmeli) • Elektronik ortamda alınanların ayrıca kağıt ortamında verilmesine gerek yoktur. Bu durumda dilekçe ekinde, yinede bu evrakların elektronik ortamda verildiğini gösteren çıktının verilmesi gerekmektedir. GİMDER

 16. İade talep eden mükellefler elektronik ortamda verebilmektedirler, ancak bu mükelleflerin de beyanname verme süresi içinde bu bilgileri sisteme girme zorunluluğu olup olmadığı açık değildir, • Ancak, görüşümüz iade alan mükelleflerin de beyanname verme süresi içinde bu bilgileri sisteme girmeleri gerektiği yönünde olup, aksi halde aynı süre içinde kağıt ortamında vermeleri gerektiği yöndedir. • Vermeyenler hakkında bir yaptırım öngörülmemiştir. GİMDER

 17. Sınır Ticareti Kapsamında Yapılan İhracat • Gümrük beyannamesi veya listesi ile tevsik edilir. • Bir defaya mahsus “sınır ticareti yetki belgesi” de ibraz edilir. NATO Ülkelerine Bu Kapsamda Teslimler • Askeri teçhizat ve malzemelerin transit-ithalat-ihracat işlemleri için düzenlenen • Form 302 belgesi, gümrük beyannamesi yerine geçer, GİMDER

 18. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi • Geri gelen malın ithalat (16/1-b) istisnasından yararlanabilmesi için; gümrük idaresi tarafından ihracat istisnasından yararlanılan miktarın tespiti amacıyla vergi dairesinden yazılı bilgi talep edilir. • İhracat istisnası nedeniyle faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi ya da teminat olarak gösterilmesi gerekmektedir. GİMDER

 19. İade Talebinde Bulunulmamış İse; • Geri gelen mallarla ilgili ihracat nedeniyle iade talebinde bulunulmaması durumunda bu durum gümrük idaresine bildirilir ve ithalat istisnasından faydalanılır, İade Talebinde Bulunulmuş İse; • a)- İhracat istisnasından dolayı iade talebinde bulunulmuş, iade yerine getirilmiş ise, geri gelen mala isabet eden kısım gümrük idaresine yazılı bildirilir ve bu tutar tahsil edildikten sonra ithalat istisnası uygulanır. • b)- İhracat istisnasından dolayı iade talebinde bulunulmuş, iade henüz yapılmamış ise ihracatçının ihracat istisnasından yararlanmadığı kabul edilir ve gümrük idaresine KDV ödenmesi istenmez, • Beyannamede “iade” olarak beyan edilen tutarın, geri gelen eşyaya isabet eden kısmı, malın geri geldiği dönem beyannamesinin 103 no.lu satırında indirim yapılır, GİMDER

 20. İade Talep Edilip Sonuçlanmamış İse; • Mükellef beyannamede iade talep etmiş, ancak iade sonuçlanmamış ise, geri gelen eşyaya isabet eden KDV nin iade talep edilmediği yönünde Gümrüğe bilgi verilmesi yönünde düzenleme yapılmış ise de, KDV Beyanı düzeltilmediği sürece, takibi çok güç olacağından bunun ileride “haksız iadeye” sebep olacağı düşünülmektedir. • Geri gelen eşyaya isabet eden KDV nin iade tutarından çıkarılarak, sonraki döneme devreden KDV beyannamesine ilave edilmesi yönünde düzenleme yapılsaydı, bu dönemde ileride yapılabilecek haksız iadelerin önüne geçilirdi. Bu şekliyle beyannamede o tutar iade olarak görüleceğinden haksız iadeye zemin hazırlamaktadır. GİMDER

 21. İade Talebinde Aranılan Belgeler • Standart iade talep dilekçesi, • Satış faturaları listesi, • Gümrük beyannamesi veya listesi, (serbest bölgeye ihracatlarda “serbest bölge işlem formu”, posta veya kargo yoluyla ihracatlarda “elektronik ticaret gümrük beyannamesi”.) • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, • Yüklenilen KDV listesi, • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, ( YENİ ŞABLON EKLİ) GİMDER

 22. EK 19: İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU GİMDER

 23. Genel Üretim Gideri-Genel Yönetim ve Genel Gider Ayrımı • Söz konusu tabloda “Genel İmal Giderleri” ile “Genel Yönetim ve Genel Giderlerin” ayrılarak ayrı sütunlarda gösterilmesinin yararlı olacağı düşünülüyor. • Çünkü, bu tebliğ ile genel giderlerden pay verilirken istisnanın ait olduğu dönem giderlerinden pay verileceği hüküm altına alınmıştır.(Ortak hükümler) • Oysa imalatçı mükellef genel üretim giderlerinden olan; elektrik, doğalgaz vb. gider faturaları önceki aylara ait olabilecekken, kira, kırtasiye, telefon, üretimle ilgili olmayan yerlere ait elektrik-doğalgaz faturaları istisna dönemine ait olmalıdır. GİMDER

 24. 1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) • 11/1-a maddesi kapsamında istisnadır, • “Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılacak satışlara ait KDV ihracat istisnası izin belgesi” • (istisna izin belgesi) ne sahip mükellefler • Bu kapsamda istisnadan yararlanır, GİMDER

 25. ESKİ – YENİ KARŞILAŞTIRMASIFatura Düzenleme Alt Limiti GİMDER

 26. MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK GİMDER

 27. İstisna İzin Belgesi’nin Alınması • Gerçek usulde KDV mükellefi olan, • Haklarında “olumsuz rapor” yazılmamış olan • Mükellefler talep edebilir. • Bu belge vergi dairesi tarafından uygun görülenlere verilir. • Belge alındıktan sonra, “haklarında olumsuz rapor” yazılanların belgesi iptal edilir, KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından genel esaslara dönmeleri halinde tekrar istisna izin belgesi alabilirler. GİMDER

 28. İstisnanın Şartları • Teslim, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara veya yurt dışında ikamet eden ve buna dair ilgili ülke resmi makamlarından alınmış “ ikamet tezkeresi “ veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılara yapılır, • Satılan malların bedelleri toplamı 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir, • ÖTV Kanunu’nun (I) sayılı listede yer alan mallar için bu kapsamda işlem yapılmaz, • Bu işlemlerde “özel fatura” kullanılır GİMDER

 29. İstisnanın Şartları • Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen ay başından (önceden fatura tarihinden itibarendi) itibaren 3 ay içinde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen gümrük kapılarından çıktığını gösteren ve bu kapılardan birinde onaylanan özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekir, (Maliye Bakanlığınca bu güne kadar genel yazılarla belirlenen Gümrük Kapıları; İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne Artvin illerindeki kapılar ile Kırklareli Dereköy, Tekirdağ Çorlu, Iğdır, Dilucu kapılarından yapılabilir.) • Özel faturalı malların bizzat alıcı beraberinde Türkiye’den çıkış zorunluluğu bulunmamaktadır. Satıcılarla beraber, kargo şirketi tarafından da onaylatılabilir. • İstisna belgesine sahip satıcıların, Türkiye’de ikamet etmeyenlere (11/1-b) kapsamında KDV tahsil ederek satış yapmaları da mümkündür. (Ayrıca izne gerek yok) GİMDER

 30. İstisnanın Beyanı • Onaylı özel faturanın satıcı firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilir. Mal ihracıyla paralel hale getirilmiştir. (Beyana ilişkin önceki uygulama oldukça karışıktı) • KDV beyannamesine onaylı faturanın onaylı bir nüshası veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da listesi eklenir, • KDV beyannamesinde “İstisnalar” bölümünün “Tam istisnalar” kısmında 322 kod numaralı işlem türü ile beyan edilir, • “Yüklenilen KDV” sütununa ise, istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, bu tebliğin (IV/A) bölümündeki açıklamalara göre hesaplanır, GİMDER

 31. İade Talebinde Aranılan Belgeler • Standart iade talep dilekçesi, • Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste, • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, • Yüklenilen KDV listesi, • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, • Döviz alım belgesi önceden vardı, bu tebliğde zorunlu değil GİMDER

 32. . 2. Hizmet İhracı Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler (11/1-a) vergiden istisnadır. En radikal değişimlerin meydana geldiği bölümlerden biridir. MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK GİMDER

 33. İstisnanın Kapsamı • Fatura ve benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, • Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması, • Hizmetten yurt dışında faydalanılması, Gerekir. • Türkiye içinde taşıma hakkın bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri bu kapsamda değerlendirilir, • Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler, bu kapsamda değerlendirilmez, GİMDER

 34. İstisnanın Tevsiki ve Beyanı • Yurt dışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. • Faturanın firma yetkililerince onaylı fotokopileri ya da dökümlerini gösteren liste, • İstisnanın beyan edildiği döneme ait KDV beyannamesini verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı şarttır, (iadenin talep edilip edilmemesine bakılmaksızın) • İstisnanın beyanı için döviz ile ilgili her hangi bir belge şartı yoktur, ancak iade işlemi yapılmadan önce dövizin Türkiye'ye gelmesi zorunludur, • İstisna, KDV beyannamesinin "İstisnalar" kulakçığında "Tam İstisna" tablosunda 302 kod numarası işlem türü satırı kullanılarak beyan edilir, GİMDER

 35. İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler • Standart iade talep dilekçesi, • Hizmet faturası veya listesi, • Ödeme belgesi (Dövizin Türkiye'ye geldiğini gösteren bir belge, banka dekontu vb.) • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, • Yüklenilen KDV listesi, • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu. GİMDER

 36. 3.Roaming Hizmetleri MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK GİMDER

 37. Kapsam • Roaming (dolaşım) anlaşmaları kapsamında yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri, • İlgili ülkeler itibariyle, karşılıklı olmak kaydıyla, • KDV'den istisnadır. (11/1-a) • Bu istisna, roaming anlaşması kapsamındaki bütün haberleşme ve iletişim hizmetlerini kapsar. GİMDER

 38. 4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK GİMDER

 39. İstisnanın Kapsamı • Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler KDV'den istisnadır, • Fason hizmetin, serbest bölgede faaliyet gösteren müşteri için yapılması, • Fason hizmetten serbest bölgede faydalanılması, • Şartlarının her ikisi birlikte sağlanması gerekir. Ayrıca bu istisnanın uygulanmasında; • Ana madde ve malzemelerin, fason iş için serbest bölgeden Türkiye'ye gönderilmesi, • Fason hizmet yapılan malın yeniden serbest bölgeye gönderilmesi gerekir. • Bu kapsama uygun olmayan, Türkiye'den serbest bölgelere yapılan bütün hizmetler KDV'ye tabidir. GİMDER

 40. İstisnanın Beyanı • Fason hizmeti tamamlanmış mala ilişkin, • Faturanın serbest bölgedeki müşteri adına düzenlenmiş olması şartiyle, • Malın gümrük bölgesinden çıkarak, serbest bölgeye vasıl olduğu döneme ait beyanname ile beyan edilir, • (Gümrük beyannamesi ya da bunun yerine geçen belgede malın s.bölgeye vasıl olduğunu gösteren tarihi içine alan dönemde beyan edilir.) GİMDER

 41. İstisnanın Tevsiki • Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurt içinden serbest bölgeye gönderildiğine ilişkin gümrük beyannamesi veya yerine geçen belgenin (liste), • Serbest bölgedeki alıcı adına düzenlenen fatura (listesi) ile tevsik edilir. • Bu belgeler iadenin talep edilip edilmediğine bakılmaksızın, istisnanın beyan edildiği dönem beyannamesinin verilme süresi içinde, dilekçe ekinde vergi dairesine verilir. GİMDER

 42. İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler • Standart iade talep dilekçesi, • Fason hizmet faturası veya listesi, • Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği, • Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, • Yüklenilen KDV listesi, • İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu, GİMDER

 43. 5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) • Kanun'un 11/1-b maddesinde düzenlenmiştir. • KDV'nin yurt için tahsil edilmesi, malın yolcu ile gümrükten çıkışı sırasında tahsil edilen bu verginin iade edilmesi sistemine dayanır. GİMDER

 44. ESKİ – YENİ KARŞILAŞTIRMASI GİMDER

 45. MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK GİMDER

 46. İstisnadan Yararlanabilecek Alıcılar Satın aldıkları malı yurt dışına çıkarmak kaydıyla; • Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklular, • Yurt dışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılar faydalanabilir. GİMDER

 47. İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar • Vergidairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri yararlanır. • (Bu izin belgesinin şekli tebliğde belirlenmemiştir.) İzin Belgesi almak isteyen mükellefler; • Bir dilekçe ile vergi dairesine baş vurur, • Yapılacak yoklama ve değerlendirme sonucunda, bu satışı yapabilecek organizasyona sahip olduğu anlaşılan mükelleflere izin belgesi verilir. GİMDER

 48. GİB tarafından iadeye aracılık konusunda yetkilendirilmiş firmalarla sözleşme imzalayan gerçek usulde KDV mükellefleri de bu kapsamda satış yapabilir. • - Kanunun 11/1-a kapsamında, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile satış yapmak üzere "İstisna İzin Belgesi" almış satıcıların, bu kapsamda ayrıca izin belgesi almalarına gerek olmaksızın satış yapabilirler. GİMDER

 49. İstisna Kapsamına Giren Mallar ve Satış Yapılabilecek Asgari Tutar • ÖTV Kanunu'nun I Sayılı Listesinde yer alan mallar bu kapsamda satılamaz, • Hizmet ifaları bu kapsamda değerlendirilemez, • Bunlar dışında kalan ve yolcu beraberi götürülebilecek her türlü mal bu kapsamda satılabilir, • Satılan bu malların, her bir faturada gösterilen toplam değeri KDV hariç 100 TL'nin üzerinde olması gerekir. (Bir faturada malların çeşitli olmasının önemi yok, toplamı dikkate alınır.) GİMDER

 50. Satıcının Uyacağı Esaslar • Sistem, KDV'nin önceden tahsil edilip, malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilmesi esasına dayanır. • Faturada KDV gösterilip, tahsil edilir, beyannamede genel esaslara göre beyan edilir, • Bu satışlarda, faturada yer alan bilgileri taşımak suretiyle yeni nesil ÖKC tarafından düzenlenen belgeler de kullanılabilir, • Faturaya; alıcının pasaport türü ve numarası, Türk uyruklular için ikamet tezkeresi vb. belgenin tarih ve numarası, satıcının iadeler için açtırdığı hesap olması halinde banka şubesi ve hesap numarası, alıcının banka şubesi ve hesap numarası bilgileri yazılır, • Fatura 4 nüsha düzenlenir ve ilk 3 nüshası alıcıya verilir. GİMDER