slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2012/2013. Celem zmian formuły egzaminu zawodowego jest zwiększenie skuteczności

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –' - lotte


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –

egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

od roku szkolnego 2012/2013

slide2
Celem zmian formuły egzaminu zawodowego jest zwiększenie skuteczności

i efektywności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekście oczekiwań rynku pracy, a w szczególności ujednolicenie systemu egzaminacyjnego, otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego

podstawy prawne wdra ania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje w zawodzie
Podstawy prawne wdrażania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r, w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
slide4

najważniejsze zmiany

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

będzie przeprowadzany na podstawie wymagań

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, która zostanie wdrożona

od dnia 1 września 2012 r.

w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie zawodowe

najwa niejsze zmiany
najważniejsze zmiany

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Zadania egzaminacyjne

Programy nauczania

najwa niejsze zmiany1
najważniejsze zmiany

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

będzie formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

najwa niejsze zmiany2
najważniejsze zmiany

ZAWÓD UJĘTY W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

K1. …

Zestawy oczekiwanych efektów kształcenia

K2. …

Zestawy oczekiwanych efektów kształcenia

Max. - K3. …

Zestawy oczekiwanych efektów kształcenia

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2

Egzamin potwierdzający kwalifikację K3

najwa niejsze zmiany3
najważniejsze zmiany
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany dla :
 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • osób, które spełniły warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych – jako egzamin eksternistyczny
najwa niejsze zmiany4
najważniejsze zmiany
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:
 • z części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego
 • z części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego
najwa niejsze zmiany5
najważniejsze zmiany
 • Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
 • przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, po uzyskaniu upoważnienia albo z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi – w tej formie egzamin może być przeprowadzany do dnia 31 sierpnia 2017 r.
 • czas trwania - nie krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 90 minut; będzie określony w Informatorze o egzaminie dla danej kwalifikacji
 • Pozostała niezmieniona forma zadań – zadania WW
 • z jedną odpowiedzią poprawną
organizacja cz ci pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
Organizacja części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

dyrektor komisji okręgowej upoważni szkołę/placówkę/pracodawcę na ich wniosek złożony do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona cześć pisemna egzaminu (w roku szkolnym 2012/2013 wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2012 roku)

do uzyskania upoważnienia będzie wymagane posiadanie odpowiedniego wyposażania indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie oraz zapewnienie samodzielności pracy zdających

najważniejsze zmiany

najwa niejsze zmiany6
najważniejsze zmiany
 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
 • przeprowadzana w formie testu praktycznego
 • przeprowadzana w ośrodku egzaminacyjnym – w upoważnionej przez dyrektora OKE szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy
 • czas trwania – nie krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 240 minut; będzie określony w Informatorze o egzaminie w danej kwalifikacji
 • za prawidłowy przebieg oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych odpowiada zespół nadzorujący część praktyczną,powołany przez KOE
najwa niejsze zmiany7
najważniejsze zmiany

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:

 • będzie polegała na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu na stanowisku przygotowanym z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach
 • wykonanie zadań egzaminacyjnych będą obserwowali i oceniali egzaminatorzy; jeden egzaminator będzie obserwował i oceniał 6 zdających.
slide14

najważniejsze zmiany

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie

 • Egzaminator będzie oceniał w obecności ZN:
 • jakość rezultatu końcowego(wyrobu, usługi lub dokumentacji) pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym
 • jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego

c) przebieg wykonania zadania egzaminacyjnegopod względem:

- przestrzegania przepisów bhp

- zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

slide15

najważniejsze zmiany

 • Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna
 • Wynik części pisemnej na podstawie:
 • Odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego – gdy część pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
 • Elektronicznego odczytu kart odpowiedzi – gdy część pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
 • Wynik części praktycznej po elektronicznym odczytaniu wypełnionej , przez egzaminatora, karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.
slide16

najważniejsze zmiany

 • Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, jeżeli uzyska:
 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskaniaoraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania
 • Zdający, który zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
wa ne terminy
ważne terminy
 • W roku szkolnym 2012/2013 dyrektor szkoły/placówki, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzany egzamin zawodowy oraz pracodawca zgłaszają odpowiednio szkołę/placówkę albo miejsce, w którym ma być przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nie później niż do dnia 30 września 2012 r. wraz z wnioskiem o upoważnienie do organizacji części pisemnej (jeżeli ma być przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu) i do organizacji części praktycznej
 • Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w roku 2012 i 2013 ogłoszone będą nie później niż do dnia 31 października 2012 r.
 • Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodziedyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu.
 • Uczeń (słuchacz) , który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu. nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych przez uczniów (słuchaczy) deklaracji sporządza wykaz uczniów (słuchaczy) zamierzających przystąpić do egzaminu i przekazuje go w formie elektronicznej dyrektorowi OKE w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składaniadeklaracji przez zdających