ชนิน ทิวรรณรักษ์
Download
1 / 27

มิติใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

ชนิน ทิวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล. มิติใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล. ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต การปรับตัวของบุคลากรกับทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'มิติใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล' - lotte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ชนิน ทิวรรณรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

มิติใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต

การปรับตัวของบุคลากรกับทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

มิติใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ

ความสามารถในการปรับตัวองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ

ความสามารถในการบริหารงานและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


กลยุทธ์การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลกลยุทธ์การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานบุคลากร

ว่าจ้าง เงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ

การพัฒนาบุคลากร

ฝึกอบรม แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง

การให้บริการงานทรัพยากรบุคคล

การเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ หนังสือรับรอง

ข้อมูลสารสนเทศในงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน สวัสดิการ และ

การบริหารค่าตอบแทน

โครงสร้างองค์กร

การวางแผนอัตรากำลัง

การสรรหาว่าจ้าง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการในงานทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์การบริหารจัดการ

งานทรัพยากรบุคคล

ภาระกิจงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การฝึกอรมพัฒนาพนักงาน

ระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

การลาออกและเกษีณอายุของพนักงาน

การวางแผนความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานของพนักงานในองค์กร


ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย 2 ประการ

- เป้าหมายขององค์กร

- เป้าหมายชีวิตของพนักงาน

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล


Human resources strategy

 • Organizational Realitiesทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต

 • Size/Complexity

 • Industry/Businesses Maturity

 • Geography/Market Coverage

 • Resources Available:

 • Capital

 • Technology

 • Intellectual Property

 • Infrastructure

 • Human Resources

Change Agent / Business Advisor

HR Functional Expert

Employee Excellence

VisionMissionCultureHistorycore IdeologyCurrent NormsOrganizational Objectivesand StrategyOrganizational StructureCorporate/Division/Function/Unit relationshipsWorkplace DesignEmployee Role DefinitionHuman Capital RequirementsHuman Resources Strategy

Human Resources Strategy

 • Environmental Realities

 • Competition

 • Technology

 • Economics

 • Social/Political Climate

 • Natural Resources

 • Labor/Skills Supply

 • Infrastructure

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การปรับตัวของบุคลากร

กับทิศทางในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์


การปรับตัวของบุคลากรการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกับทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 • รับรู้และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

  นโยบายการบริหารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในการทำงาน

 • ยอมรับกับระบบการให้รางวัลการทำงานตามผลของงาน

  ระบบการประเมินผลงานแบบมีตัววัดเทียบ ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

 • เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง

  การพัฒนาตนเองให้พร้อมกับงาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายงาน การต้องออกจากงาน


ผลกระทบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ผลกระทบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 • บริหารงานทรัพยากรบุคคลให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการบริหารธุรกิจ

 • เรียนรู้ระบบงาน และนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ อย่างผู้รู้จริงตลอดเวลา

 • ใช้นวัตกรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับองค์กร


Human resources strategy1

VisionการบริหารงานทรัพยากรบุคคลMissionCultureOrganizational Objectivesand StrategyOrganizational StructureHuman Resources Strategy

Change Agent

HR Business Advisor

HR Functional Expert

Human Resources Strategy

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

Employee Excellence


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

Past

Today

HR Transformation

% Time, Effort, Cost

Maximize the performance of the workforce

through alignment of HR activities and programs with the strategic direction and business needs of the organization

HR

Strategy

20%

HR

Strategy

5%

40%

Develop and deliver programs that enhance the organization’s ability to attract, develop and retain superior performers

Performance Enhancement

Performance Enhancement

25%

Transactions

Handle employee transactions and inquiries

20%

Transactions

30%

Administration

Manage vendors, suppliers, budgets, and HR systems

20%

Administration

40%


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

Today

HR Roles

Sample HR Value

EffectivenessDeveloping, delivering and using HR products and services that have a productive impact on the workforce and the organization.

 • Increase revenue per compensation/benefit cost

 • Improve employee satisfaction

 • Reduce voluntary turnover

 • Increase retention of key talent

 • Increase customer satisfaction levels

 • Reduce time to proficiency

 • Improve workforce performance

HR Business Advisor

HR

Strategy

Change Agent

Employee Excellence

Performance Enhancement

Efficiency Reducing the resource demands and time required to develop, deliver and use key HR products, services and processes.

 • Decrease manager time per HR transaction

 • Decrease cycle time per HR Transaction

 • Reduce cost per hire

 • Decrease person- to-person enquiries

Transactions

HR FunctionalExpert

Administration


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

Key Components of Transformed Human Resources

Change Agent / HR Business Advisor

Working closely with management to drive workforce performance to achieve business’ s objectives.

 • Components:

 • Workforce Strategies

Employee Excellence

HR Functional Expert

Design and development of HR programs that help develop the organizational capability, and reduce workforce management related costs

Highly efficient transaction processing leveraging self-service technologies, centralized support services, and strong vendor management

 • Components:

 • Talent Management

  • Sourcing

  • Performance Management

  • Compensation and Benefits

  • Organizational Development

 • Employee Relationship Management

 • Components:

 • HRMS

 • Shared Services

 • Employee Self-Service

 • Manager Self-Service


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยงาน 4ด้าน ได้แก่กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล(Human Resources Strategy) กระบวนการเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานพนักงาน (Performance Enhancement) กระบวนการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Services) และระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System – HRIS)

HR

Strategy

HR Mechanism

1. Human Resources Strategy

Performance Enhancement

2. Performance Enhancement

3. Human Resources Services

Transactions

4. HR Information System - HRIS

Administration


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

Competency model is a driving factor of HR Processes associated with the HR Mechanism

Pay Structure

defines the incremental skill proficiency that we will

pay for

Performance

Management

Defines behaviors employees are expected to demonstrate

Recruitment &

Selection

defines where we search for recruits and behaviors we screen for

HR Processes

Training &

Development

identifies performance gaps and means to address

Human Resources Strategy

aligns strategic initiatives, management practices and employee skills

Competency Model

Employee Lifecycle

Career Planning

defines expected behaviors for each role so development plans can be established

Resign/

Retirement

managing post-employment

Succession Planning

assess high potentials based on current competency proficiency versus proficiency required of the next position


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

1.กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Strategy)


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

2.การเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานพนักงาน (Performance Enhancement)HR Management


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

2.การเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานพนักงาน (Performance Enhancement)HR Management


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

2.การเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานพนักงาน (Performance Enhancement)HR Management


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

2.การเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานพนักงาน (Performance Enhancement)HR Management


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

2.การเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานพนักงาน (Performance Enhancement) HR Development


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

2.การเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานพนักงาน (Performance Enhancement) HR Development


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

3.การให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Services)


การบริหารงานทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

4.ระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System – HRIS)


ถาม การบริหารงานทรัพยากรบุคคล& ตอบ

ชนิน ทิวรรณรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ad