1 / 15

Grafika 6

VY_32_INOVACE_7B6. Grafika 6. CorelDraw – čárové objekty. Čárové objekty. Umožňují kreslit čáry a křivky neumožňují vybarvení plochy překřížením čar NEVZNIKNE plocha !!! uzavřením čar můžeme vytvořit plošný objekt. Ruční režim. slouží pro kreslení od ruky může kreslit křivky i úsečky

loring
Download Presentation

Grafika 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VY_32_INOVACE_7B6 Grafika 6 CorelDraw – čárové objekty

 2. Čárové objekty • Umožňují kreslit čáry a křivky • neumožňují vybarvení plochy • překřížením čar NEVZNIKNE plocha !!! • uzavřením čar můžeme vytvořit plošný objekt

 3. Ruční režim • slouží pro kreslení od ruky • může kreslit křivky i úsečky • umožňuje ovlivnit hladkost čáry a přidávat segmenty

 4. Lomená čára • velmi podobná Ručnímu režimu • je vhodnější pro složitější čáry a kombinace křivkových a úsečkových segmentů

 5. Uzel • umožňuje vytvářet a měnit zakřivení čar • používá se u čárových i plošných objektů • pro práci s uzly používáme nástroj Tvar

 6. Uzel – ovládání • změnou polohy uzlu měníme tvar segmentu křivky • změnou délky a směru ovládacích úchytů (kotevních čar) měníme zakřivení segmentu křivky

 7. Tvary uzlů • uzel může být ostrý, hladký nebo symetrický • typ přepínáme v Panelu vlastností

 8. Beziérův režim • slouží pro kreslení křivek po jednom segmentu

 9. B-Spline • umožňuje pomocí řídících bodů snadno upravit tvar křivky • řídící body křivku určují, ale nedotýkají se jí • křivku lze snadno upravovat pomocí mezilehlých bodů • nelze, ale s nimi pracovat jako s uzly

 10. Malířské techniky • umožňují kreslit tahy štětcem • je jich velké množství • mezi jednotlivými typy se vybírá v Panelu nástrojů • vyzkoušejte si jednotlivé možnosti samostatně

 11. Napojování a uzavírání čar • čáry lze napojovat do koncových bodů • ikonka u myši se změní z „vlnovky“ na „lomenou šipku“ • křivku lze uzavřít propojením obou koncových bodu => vzniká uzavřená křivka, která ohraničuje plochu => vznikne plošný objekt

 12. Spojení dvou čar • dvě křivky můžeme spojit a vytvořit plošný objekt • 1. vybereme obě křivky • 2. vybereme nástroj Tvar (práce s uzly) • 3. v nabídce vybereme Uspořádat – Kombinovat • 4. koncové uzly „přetáhneme“ na sebe a tím křivky propojíme

 13. Zarovnání textu podle čáry • text lze zarovnat podle křivky a tím provést zakřivení textu • text musí být převeden na řetězcový • vybraný text umístíme poblíž zvolené křivky • vybereme oba objekty • v nabídce vybereme Text – Přizpůsobit text osnově • Pomocí panelu vlastností můžeme upravit různé parametry • pokud bude text „otočený“ můžeme ho symetricky otočit okolo obou os

 14. Zdroje • Nápověda k aplikaci CorelDraw • Obrázky – vlastní tvorba (ruční režim a lomená čára), ostatní převzaty z Nápovědy k programu CorelDraw

 15. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 VY_32_INOVACE_7B6 Číslo DUM: Jméno autora: Karel Nymsa Název práce: CorelDraw – čárové objekty Předmět: IKT Ročník: Kvarta Časová dotace: 25 min Vzdělávací cíl: Znalost základních pojmů grafiky a ovládání vektorové grafiky Pomůcky: Corel Draw nebo obdobný SW na vektorovou grafiku Poznámka: - 20. 8. 2012 Datum vytvoření: Inovace: Základní informace jsou v elektr. podobě a vyučující se může zaměřit na práci se studenty

More Related