slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
POSLANSTVO TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE Sodobno in učinkovito poslovanje + Zastopanje interesov +

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

POSLANSTVO TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE Sodobno in učinkovito poslovanje + Zastopanje interesov + - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Statistični sosvet za statistiko notranje trgovine in storitvenih dejavnosti, 21. maj 2010 AD 8/ Predstavitev uporabe statističnih podatkov s področje trgovine – TZS Trgovinska zbornica Slovenije Marjanca Simsič, vodja sektorja za neživila Andrej Trdina, svetovalec.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POSLANSTVO TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE Sodobno in učinkovito poslovanje + Zastopanje interesov +' - loren


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Statistični sosvet za statistiko notranje trgovine in storitvenih dejavnosti, 21. maj 2010AD 8/ Predstavitev uporabe statističnih podatkov s področje trgovine – TZSTrgovinska zbornica SlovenijeMarjanca Simsič, vodja sektorja za neživilaAndrej Trdina, svetovalec

slide2
POSLANSTVO TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Sodobno in učinkovito poslovanje

+

Zastopanje interesov

+

Uporabni izobraževalni programi

+

Svetovanje članom in obveščanje

+

Prihranki s partnerskimi programi

=

OBVEŠČENI, USPEŠNI IN ZADOVOLJNI ČLANI

slide3
TZS v številkah

6.350 prostovoljnih članov

60% članov iz trgovskih dejavnosti

Člani iz trgovine predstavljajo 62% vseh prihodkov trgovine RS in 58% vseh zaposlenih v trgovini

Člani predstavljajo 25% vseh prihodkov v RS in 15% vseh zaposlenih v RS

77% članov ima do 10 zaposlenih (mikro podjetja)

TZS je bila ustanovljena 17.11.2006 in je reprezentativna gospodarska zbornica skladno z Zakonom o gospodarskih zbornicah.

slide4
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

- TZS na mednarodni ravni:

članstvo v evropskih organizacijah: EuroCommerce, evropska franšizna federacija EFF, evropska organizacija veletrgovcev z zdravili – GIRP, evropska organizacija za direktno prodajo FEDSA, evropska zveza avtomobilskih proizvajalcev ACEA

svetovna organizacija za direktno prodajo WFDSA

- Član ESS

- Nosilec javnega pooblastila

izobraževanje za področje trgovinske dejavnosti

slide5
združuje poslovne subjekte, ki se ukvarjajo s trgovino ter z drugimi, s trgovino povezanimi dejavnostmi

deluje v smeri razvoja trga, ponudbe in povpraševanja

skrbi za kakovosten razvoj in uspešnost delovanja trgovinske in s trgovino povezanimi dejavnostmi v domačem, regijskem in mednarodnem konkurenčnem okolju

uveljavlja interese članov v zakonodajnem postopku pri pripravi zakonodaje

NALOGE TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE

slide6
KOMUNICIRANJE S ČLANI

komunikacija s člani preko delovnih teles zbornice: komisije, sekcije in projektne skupine

neposredno telefonsko svetovanje preko brezplačne številke

izobraževanja in seminarji

priprava in izdaja strokovnih publikacij

spletne strani zbornice: www.tzslo.si

slide7
TZS za namen podpore članom in aktivnega vključevanja v predloge zakonov in dajanja pripomb:

spremlja javno dostopne podatke za Slovenijo za trgovino, glede na ugotovljene potrebe članstva in zbornice pa tudi širše za druge dejavnosti oziroma za raven gospodarstva.

Evidentira potrebe članov po podatkih in skladno z njimi podaja pobude za raziskave ter se vključuje v vsebinske razprave ter pripravlja predloge že v fazah načrtovanja raziskav.

Pristojno stalno delovno telo TZS:

KOMISIJA ZA RAZISKAVE IN TRGOVINSKI INFORMACIJSKI

SISTEM

slide8
Komisija za raziskave in trgovinski informacijski sistem TZS

Viri podatkov, ki jih uporablja TZS in/ali sodeluje pri vsebinah z namenom spremljanja in spodbujanja razvoja trgovinske dejavnosti:

SURS/EUROSTAT

AJPES

RAZISKOVALNE AGENCIJE

ANKETE IN RAZISKAVE

slide9
DRŽAVNE IN DRUGE RAZISKOVALNE AGENCIJE, RAZISKAVE, ANKETE:

UMAR (napovedi, posamezne analize, npr. področje trošarin, okoljskih dajatev…)

Deloitte, Nielsen, GFK,… (svetovni trendi, trgovinske raziskave)

DMS – Trženjski monitor (odzivi potrošnikov na krizo)

Ankete med člani (odziv na krizo)

slide10
DMS – Trženjski monitor

* Odgovarjali so le zaposleni.

dms tr enjski monitor
Recesijski porabniki so previdni porabniki. Premišljeno in načrtno spreminjajo obseg in prioritete potrošnje ter osvajajo nove nakupovalne prakse. Recesijski porabniki bolj kot kdajkoli prej iščejo in tehtajo prave vrednosti potrošnje.

Po obdobju gospodarskega razcveta torej prihaja obdobje streznitve. Ključni izziv trgovcev danes je poleg spremenjenega, po njihovem mnenju vedno bolj zahtevnega porabnika, pridobiti oziroma vzdržati zaupanje porabnikov, imeti z njimi iskrene odnose ter uspešno srečati potrebe in zahteve porabnikov, ki že izkušajo posledice recesije.

Vir: DMS, za TZS gradivo pripravila Arhea Solutio.

DMS - Trženjski monitor
top retail trends 2010
Resetting consumer behavior

Luxury reset

World-class emerging retailers

Globalization of U.S. retailers accelerates

Social networking and retailing

Rationalizing assortments

Increased polarization

Vir: Deloitte

Top retail trends 2010
slide13

AJPES

Poslovanje gospodarskih družb v RS po postavkah bilance uspeha

Vir: Informacija o poslovanju gospodarskih družb v RS, AJPES maj 2010

slide14

EUROSTAT - Dejavnost trgovine v EU

po izbranih kazalnikih

Vir: Eurostat, 2009

slide16
SURS

Področje TRGOVINE:

LETNI podatki o prihodkih prodaje po SKD dejavnostih in blagovnih skupinah

MESEČNO spremljanje indeksov prihodka prodaje (verižni indeksi m/m-1, letni indeksi m/m-12, kumulativni indeksi)

Ugotovljene potrebe uporabnikov po PODATKIH O PRODAJNIH KAPACITETAH – pobuda TZS za vključitev raziskave o prodajnih kapacitetah v letni progam statističnih raziskovanj za leto 2011.

slide17
SURS

LETNI podatki o prihodkih prodaje po SKD dejavnostih in blagovnih skupinah

Dobro sodelovanje SURS in TZS – Komisija za raziskave in trgovinski informacijski sistem: vključeni so predlogi glede oblikovanja blagovnih skupin, kot so običajne in smiselne v trgovini na drobno. Posledica je izboljšana uporabnost podatkov. Ključna izboljšava je poročanje podjetja o prodaji po posameznih blagovnih skupinah.

Naslednji korak V RAZMISLEK – predlog za objave SURS tudi na ravni BLAGOVNIH KATEGORIJ, kot jih je oblikovala Komisija TZS.

slide20
Možne vsebinske izboljšave vprašalnika:

spremljanje ustvarjene prodaje po blagovnih skupinah preko internetne prodaje.

Spremljanje prodaje eko izdelkov (npr. ločeno za živila in neživila) ob jasni definiciji eko izdelka.

Pri obeh predlogih – vprašanje obremenitve poročevalskih enot.

slide21

TRGOVINA – MESEČNO

spremljanje indeksov prihodka prodaje

(verižni indeksi m/m-1, letni indeksi m/m-12, kumulativni indeksi)

slide22

TRGOVINA – MESEČNO

spremljanje indeksov prihodka prodaje

(verižni indeksi m/m-1, letni indeksi m/m-12, kumulativni indeksi)

trgovina prodajne kapacitete
V okviru Komisije za raziskave in trgovinski informacijski sistem Trgovinske zbornice Slovenije, kot tudi pri dnevni komunikaciji s člani, ki predstavljajo pomembno skupino uporabnikov podatkovnih zbirk za področje trgovine, evidentiramo že dalj časa vedno večje potrebe po podatkih o prodajnih kapacitetah v trgovini na drobno v Sloveniji.

Na TZS ocenjujemo, da je informacija o prodajnih kapacitetah med pomembnimi pokazatelji razvoja trgovinske dejavnosti.

TRGOVINA – PRODAJNE KAPACITETE
trgovina prodajne kapacitete1
S strani TZS je bila podana pisna pobuda Statističnemu uradu RS (dopis z dne 12.5.2010) za vključitev izvedbe statističnega raziskovanja o prodajnih kapacitetah v letni program statističnih raziskovanj za LETO 2011.

Pri oblikovanju pobude smo upoštevali naslednje dokumente kot formalni okvir:

Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2008-2010 in glavni cilji kot so opredeljeni v programu

Poslovnik o delu statističnih sosvetov.

TRGOVINA – PRODAJNE KAPACITETE
trgovina prodajne kapacitete2
Glede na to, da smo ob evidentiranju pobude v okviru TZS opravili tudi že precej razprave o tem, kaj naj bi glede na potrebe uporabnikov in možnosti poročevalskih enot , raziskava zajemala, ocenjujemo, da se lahko že v kratkem roku aktivno in kvalitetno vključimo v nadaljnje razprave glede možnosti izvajanja tega raziskovanja.

Predlog za periodo raziskovanja je na tri leta, kar zagotavlja da bo tudi v primeru pridobivanja podatkov s strani podjetij – v kolikor se izkaže, da ni možen administrativni vir, administrativna obremenitev poročevalskih enot sorazmerna glede na koristi, ki jih prinaša taka raziskava.

TRGOVINA – PRODAJNE KAPACITETE
trgovina prodajne kapacitete3
Ob evidentiranju potrebe po podatkih smo poizkušali pridobiti tudi informacijo o tem katere podatke naj bi poročevalske enote poročale in katere podatke o prodajalni zajeti ter na kakšnem nivoju.

Skladno z navedenim predlagamo poročanje naslednjih podatkov o prodajalnah:

Velikost prodajnega prostora

Velikost priročnega skladišča

Dejavnost prodajalne

Vrsta prodajalne

Statistična regija, v kateri se nahaja prodajalna.

Glede na praktični vidik poročanja je smiselno, da se omogoči možnost poročanja na ravni prodajalne in na ravni podjetja za vse njegove prodajalne iz enega mesta (zbirno poročanje) – dve varianti obrazca.

TRGOVINA – PRODAJNE KAPACITETE
trgovina prodajne kapacitete4
Velikost prodajnega prostora

Površina prodajalne je površina razstavno-prodajnega prostora, kjer poteka prodaja blaga in kjer je blago razstavljeno (tudi izložbena površina). Če je prodajalna v več etažah, je treba upoštevati prodajno-razstavno površino vseh etaž. Ne upoštevajte skladiščnih, pisarniških in podobnih površin. Odprt prodajni prostor se razen pri prodaji gradbenega materiala, zelenega programa in prodaji rabljenih in novih avtomobilov ne upošteva. Pri bencinskih črpalkah zajema prodajni prostor notranji pokriti del bencinske črpalke (samo prodajni prostor prodajalne z dodatnim asortimentom).

Velikost priročnega skladišča

Priročno skladišče je prostor za shranjevanje blaga, s katerim se dopolnjuje blago v prodajalni, in je na isti lokaciji kot prodajalna ali v njeni neposredni bližini. Centralno skladišče in odprt prostor se ne šteje za shrambo blaga.

TRGOVINA – PRODAJNE KAPACITETE
slide30
SURS - DRUGA PODROČJA V OKVIRU KATERIH SPREMLJAMO DEJAVNOST G:

Področje nacionalnih računov (BDP, gospodarska rast, dodana vrednost po dejavnostih, število zaposlenih) – trgovina predstavlja 12,7 % v dodani vrednosti (leto 2008)

Področje poslovnih subjektov (analiza podjetij po postavkah bilance uspeha in drugih finančnih kazalnikov po dejavnostih in drugih kriterijih) – 15,5 % vseh poslovnih subjektov je registriranih za glavno dejavnost trgovina (G) oziroma 23.662 poslovnih subjektov (leto 2008)

Področje trga dela (število delovno aktivnega prebivalstva, povprečne plače po dejavnostih, strukturna statistika plač, porazdelitev zaposlenih oseb po velikosti bruto plače po dejavnostih) – dejavnost G zaposluje 112.793 delovno aktivnih oseb oziroma 13,5 % vseh delovno aktivnih v RS.

Plače – povprečna plača v RS je februarja 2010 znašala 930 EUR neto, v dejavnosti trgovina je znašala 838 EUR neto

Področje življenjske ravni .

Področje cen (indeks cen življenjskih potrebščin, indeks cen pri proizvajalcih na domačem trgu, povprečne drobnoprodajne cene, primerjava paritete kupne moči z EU).

Področje zunanje trgovine (izvoz in uvoz blaga po državah, dejavnostih, proizvodih).

Drugi podatki, predvsem kot povpraševanja članov.

slide31

Osnovni podatki po SKD dejavnostih, Slovenija

Vir: SURS, nacionalni računi

trgovina prodajne kapacitete7
Vljudno prosimo člane statističnega sosveta, da se do pobude TZS, da se vključi izvedba statističnega raziskovanja o prodajnih kapacitetah v trgovini na drobno v letni program statističnih raziskovanj za LETO 2011, izrečejo POZITIVNO. TRGOVINA – PRODAJNE KAPACITETE
ad