Klinik for unge med skizofreni (OPUS) - PowerPoint PPT Presentation

lorelei
klinik for unge med skizofreni opus l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klinik for unge med skizofreni (OPUS) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klinik for unge med skizofreni (OPUS)

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Klinik for unge med skizofreni (OPUS)
321 Views
Download Presentation

Klinik for unge med skizofreni (OPUS)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klinik for unge med skizofreni(OPUS) • Målgruppe • Inklusionskriterier • 21-30 år (inkl.) • Nyopdaget skizofreni • Eksklusionskriterier • Svær mental retardering • Optageområde • Århus amt • Antipsykotisk behandling i > 3 sammenhængende mdr. • Henvisning • Speciallæge i psykiatri • Behandlingsvarighed • 2 år - derefter min. 3 års opfølgning i lokalpsykiatri • Antal patienter • Ca. 60 nye patienter pr. år, dvs. ca. 120 patienter i behandling Gertrud Krarup

 2. Opsøgende psykoseteam • MTV-rapport. 1999 • Bedre kontaktfastholdelse • Færre sengedage • Færre hjemløse • Flere i beskæftigelse • Mindre omkostninger • Større tilfredshed blandt patienter og pårørende Gertrud Krarup

 3. Teamets sammensætning • Psykiatere • Psykologer • Sygeplejersker • Socialrådgiver • Ergoterapeuter • Sekretærer Case load: 10 – 12 patienter pr. behandler Monofaglig/tværfaglig indsats Gertrud Krarup

 4. Teamets opgaver • Case management • Samtalebehandling • Medikamentel behandling • Misbrugsbehandling • Pårørendearbejde • Hjælp til sociale ydelser • Bolig • Beskæftigelse • Økonomi • Fritid • Aktiv opsøgen ved truende drop-out • Ledsagelse til aktiviteter Gertrud Krarup

 5. Udredning af patienter • Psykiatrisk • Diagnose stilles ved PSE-interview af speciallæge i psykiatri • Neurokognitiv udredning ved psykolog • Somatisk • Objektiv somatisk undersøgelse inkl. neurologisk undersøgelse • Laboratorieundersøgelse: EKG, EEG, hgb., L+D, elektrolytstatus, blodsukker, lever-, nyre- og thyreoideafunktion, lipidstatus • Hvis abnorm neurologisk undersøgelse eller abnormt EEG: undersøgelse ved speciallæge i neurologi og evt. CT- eller MR-scanning • Vægt • Social • Pt.’s behandler, oftest i samarbejde med kommunal sagsbehandler Gertrud Krarup

 6. Organisering • Behandlingskonference 2 timer ugentlig • ½ dag ugentlig til personalemøder (supervision, undervisning, personalemøder, forskning/udvikling ) • Resten af tiden bruges til direkte og indirekte patientrelaterede opgaver Gertrud Krarup

 7. Organisering • Kontakthyppighed • Individuel kontakt 1 gang ugentlig • Opfølgning ved psykiater min. hvert ½ år • Tilgængelighed • Åbningstid kl. 8.00 – 15.30 • Døgnåben psykiatrisk skadestue • Udrykningsteam i Århus Kommune • Bostøtte • Kommunalt bostøtte-team – 18 pladser • Indlagte patienter • Besøg af OPUS-behandler 1 gang ugentlig • Samarbejde mellem OPUS-behandler og afdeling • Sengeafdelingen har behandlingsansvaret og tager beslutninger Gertrud Krarup

 8. Behandlingstilbuddet i Klinik for unge med skizofreni (OPUS) • Samtalebehandling • Psykoedukation for patienter • Psykoedukation for pårørende • Tilbagefaldsforebyggelse • Flerfamiliegrupper • Social færdighedstræningsgrupper • Kognitiv terapigruppe • Rehabiliteringsplanlægning iht. neurokognitiv udredning • Koordinering af psykosocial behandling Gertrud Krarup

 9. Fasespecifik behandling Akut fase Stabiliseringsfase Vedligeholdelsesfase Etablering af alliance Bearbejdning Motivere for fortsat behandling Medicin Psykoedukation Psykoedukation Basale behov Andre gruppetilbud Tilbagefaldsforebyggelse Individuel psykoedukation Beskæftigelse Overindlæring Ugeskema Tilbagefaldsforebyggelse Realistiske fremtidsmål Gertrud Krarup

 10. Holdninger til patienten • Accepterende, imødekommende, serviceminded (”en kær gæst”) • Behandlingsindsatsen tager udgangspunkt i, hvor patienten er • Modstand mod behandling: se på patientens bevæggrunde • Afvisning af behandling: forsøg at motivere, giv psykoedukation, undgå at afvise patienten • Misbrug ses som patientens aktuelt bedste metode til coping • Patienten kan ikke diskvalificere sig til behandling Gertrud Krarup

 11. Pårørendearbejde • Individuelle møder i starten af behandlingen • Psykoedukation i gruppe med andre pårørende • Deltagelse i fler-familiegruppe • Løbende kontakt min. hver 3. måned Gertrud Krarup

 12. Vidensopsamling • Alder • Køn • Indlæggelser, antal og dage • Social funktion • Psykisk funktion • Økonomi • Bolig • Beskæftigelse • Misbrug • Behandling Gertrud Krarup

 13. Ratings • Ved behandlingsstart, efter 1 og 2 år • HoNOS (Health of the Nation Outcome Scale) • CANSAS (Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule) • Patienttilfredshed • Pårørendetilfredshed • Strauss-Carpenter • GAF (Global Assessment of Functioning Scale) • SANS/SAPS Scale of teh Assessment of Negative/Positive Symptoms) • Registrering af behandling • - og desuden hvert ½ år • HoNOS • CANSAS Gertrud Krarup

 14. KvalitetssikringPatienter startet behandling i 2002 Kontaktfastholdelse 1. år 2.år Stabil kontakt 72 % 80% Ustabil kontakt 19% 17% Ingen kontakt 6% 3% Uoplyst 3% Gertrud Krarup

 15. Patienter startet behandling i 2002 • Indlæggelser 1.år 2.år • Antal patienter indlagt 29% 19% • Antal indlæggelsesdage 15 dage 15 dage Gertrud Krarup

 16. Patienter startet behandling i 2002 • Symptomer (SANS/SAPS) inkl. 1 år 2 år Negative symp. Mænd 3,00 1,89 1,94 Kvinder 2,30 1,90 1,71 Positive symp. Mænd 2,98 1,55 1,16 Kvinder 2,25 2,00 0,83 Gertrud Krarup

 17. Patienter startet behandling i 2002 • Patienttilfredshed 1. år 2.år • Enestående eller godt 84% 88% • Både godt og dårligt 13% 12% • Dårligt eller uacceptabelt 3% 0% Gertrud Krarup

 18. Patienter startet behandling i 2002 • Pårørendetilfredshed 1. år 2.år • Meget tilfreds eller tilfreds 87% 76% • Både og 13% 19% • Utilfreds og meget utilfreds 0% 6% Gertrud Krarup

 19. OPUS-projektet1998 – 2002København og Århus • 547 patienter randomiseret til enten standard behandling eller integreret, intensiv indsats i et 2-årigt behandlingsprogram • Standard behandling oftest i lokalpsykiatrier • Integreret, intensiv indsats ved tværfagligt, opsøgende psykoseteam (OPUS) Gertrud Krarup

 20. OPUS-projektet1 og 2 års resultater • Færre symptomer • Mindre misbrug • Mindre depression • Lavere medicinforbrug • Større kontaktfastholdelse • Mindre sengedagsforbrug • Større tilfredshed blandt patienter og pårørende • Pårørende mindre belastede Gertrud Krarup

 21. OPUS-projektet Men ….. - de første og foreløbige resultater af 5 års efterundersøgelse viser, at forskellen mellem de to grupper - mht. positive og negative symptomer og misbrug – forsvinder, når patienterne ophører med behandling eller overgår til mere ekstensiv behandling Gertrud Krarup

 22. Centraliseret tilbud – fordele og ulemper • Fordele • Stor ekspertise • Mulighed for stadig udvikling af tilbuddet • Formidling af viden til behandlings- og socialpsykiatrien • Bedre behandlingsresultater • Færre sengedage, mere ambulant behandling • Høj tilfredshed blandt patienter og pårørende • Stor arbejdsglæde • Ulemper • Kontinuiteten til videre behandling vanskelig • Samarbejde med et stort antal sengeafdelinger Gertrud Krarup

 23. OPUS i regionen • En OPUS-klinik i hver af de 3 distrikter? • Hvilke konsekvenser skal tages af 5-års resultaterne? • Yderligere specialisering – sengeafdelinger og distriktspsykiatri? Gertrud Krarup