Ta i lie u h c t p ch nh
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

TAØI LIEÄU HỌC TẬP CHÍNH. Quản trị dự án, Ts Trịnh Thùy Anh, Trường ĐH Mở Tp. HCM NXB Thống Kê. Quản trị dự án đầu tư TS Phạm Xuân Giang, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM Luật đầu tư, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lorant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ta i lie u h c t p ch nh
TAØI LIEÄU HỌC TẬP CHÍNH

Quản trị dự án, Ts Trịnh Thùy Anh, Trường ĐH Mở Tp. HCM NXB Thống Kê

 • Quản trị dự án đầu tư TS Phạm Xuân Giang, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM

 • Luật đầu tư, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2006

 • PGS. TS Từ Quang Phương, Giáo trình Quản lý dự án, Tái bản lần 3, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội, 2008.

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO


Ta i lie u tham kha o
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

 • TS Nguyễn Xuân Thủy, ThS. Trần Việt Hoa, ThS.Nguyễn Việt Ánh, Quản trị dự án đầu tư, NXB Thống kê, năm 2004

 • Edge, Phân tích dự án đầu tư, Bộ sách Quản trị tài chính và Kế toán, NXB Trẻ, năm 2003

 • Đặng Minh Trang, Quản trị dự án đầu tư, NXB Giáo dục, Năm 1997

GV: Ths Ho Nhat Hung


Ch ng 1 to ng quan ve qua n tr d a n
Chương 1:TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ DÖÏ AÙN

 • Moät soá khaùi nieäm cô baûn

 • Giaù trò theo thôøi gian cuûa tieàn teä

GV: Ths Ho Nhat Hung


Ta i lie u h c t p ch nh

Quản trị dự án

Lập dự án:

1. Xác định mục tiêu của dự án.

2. Xác định dự án.

3. Nhu cầu các công việc và thời gian.

4. Tổ chức đội nhóm làm việc.

Lập lịch trình cho dự án :

1. Xác định các nguồn lực cho công việc.

2. Xác định mối quan hệ giữa các công việc..

Trước thực

hiện dự án

Kiểm soát dự án:

1. Giám sát nguồn lực, chi phí, chất lượng và ngân sách.

2. Xem xét và điều chỉnh kế hoạch.

3. Phân bố các nguồn lực để thích ứng với thực tế.

Khi thực hiện

dự án


Ch ng 1 to ng quan ve qua n tr d a n1
Chương 1:TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ DÖÏ AÙN

 • Dự án và các đặc trưng của dự án

 • Các giai đoạn của dự án

 • Các bên liên quan đến dự án

 • Quản trị dự án và các đặc trưng của quản trị dự án

 • Các mục tiêu của quản trị dự án

 • Vai trò của quản trị dự án

 • Quá trình quản trị dự án

 • Nội dung quản trị dự án

GV: Ths Ho Nhat Hung


1 1 d n v c c c tr ng c a d n
1.1 Dự án và các đặc trưng của dự án

 • Khái niệm: Dự án là việc sử dụng các nguồn lực hữu hạn để thực hiện nhiều công việc khác nhau, nhưng có liên quan với nhau và cùng hướng tới mục tiêu chung, có lợi ích cụ thể

GV: Ths Ho Nhat Hung


1 1 d n v c c c tr ng c a d n1
1.1 Dự án và các đặc trưng của dự án

 • Theo điều 3 của Luật đầu tư thì: “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các họat động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”.

 • “Dự án đầu tư là tổng thể các hoạt động dự kiến với các nguồn lực và chi phí cần thiết, được bố trí theo một kế họach chặt chẽ với lịch thời gian và địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định, nhằm thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định”.

GV: Ths Ho Nhat Hung


1 1 d n v c c c tr ng c a d n2
1.1 Dự án và các đặc trưng của dự án

Đặt điểm của dự án:

 • Tạm thời và có chu kỳ sống

 • Là hoạt động có mục đích

 • Mang tính đặc thù

 • Có tính không chắc chắn và nhiều rủi ro

 • Có tính phụ thuộc và xung đột

GV: Ths Ho Nhat HungTa i lie u h c t p ch nh

Các bên liên quan đến dự án

Ngân hàng, định chế tài chính, đối tác liên doanh

Đơn vị xây dựng công trình, lắp đặt trang thiết bị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng

Bộ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước

Đưa ra các yêu cầu về thời gian, chất lượng, chi phí

Cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc

Chuyên môn về khảo sát, thiết kế, lập dự toán, giám sát CT, nghiệm thu chất lượng CT


1 2 qu n tr d n v c c c tr ng c a qu n tr d n
1.2 Quản trị dự án và các đặc trưng của quản trị dự án

 • 1.2.1 Quản trị dự án là việc ứng dụng các kiến thức và kỹ năng vào các hoạt động dự án để đảm bảo dự án đạt được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Quá trình quản trị dự án bao gồm ba giai đoạn chủ yếu.

 • Lập kế hoạch

 • điều phối thực hiện

 • Giám sát

GV: Ths Ho Nhat Hung


1 2 qu n tr d n v c c c tr ng c a qu n tr d n1
1.2 Quản trị dự án và các đặc trưng của quản trị dự án

 • 1.2.1 Quản trị dự án là một quá trình hoạch định, tổ chức và quản lý các công việc và tài nguyên nhằm thỏa mãn các mục tiêu đã định sẵn với những hạn chế về thời gian, tài nguyên và chi phí

 • Quản trị dự án bao gồm các hoạt động tổ chức, điều hành, quản lý các quá trình:

 • - Lập dự án

 • - Thẩm định và xét duyệt dự án .

 • - Thực hiện dự án

 • - Sản xuất kinh doanh theo dự án

 • - Đánh giá kết quả, hiệu quả thực tế của dự án trong từng thời kỳ và suốt cả vòng đời dự án

 • - Kết thúc dự án, thanh lý, phân chia tài sản

GV: Ths Ho Nhat Hung


1 2 qu n tr d n v c c c tr ng c a qu n tr d n2
1.2 Quản trị dự án và các đặc trưng của quản trị dự án

1.2.2 Các mục tiêu của quản trị dự án:

 • Các mục tiêu thuộc về dự án gồm: đảm bảo thời gian thực hiện dự án, đảm bảo chi phí dự án nằm trong ngân sách dự kiến, và dự án phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật

 • Các mục tiêu đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng: các mục đích ban đầu có đạt được hay không? Các sản phẩm dịch vụ do dự án cung cấp có phù hợp với nhu cầu thị trường không? Lợi nhuận của dự án đạt được bao nhiêu?

GV: Ths Ho Nhat Hung


Ta i lie u h c t p ch nh

1.2.4 Quá trình quản trị dự án

Lập kế hoạch

Thiết lập mục tiêu

Điều tra nguồn lực

Xây dựng kế hoạch

Điều phối thực hiện

Điều phối tiến độ thời gian

Phân phối nguồn lực

Phối hợp các nỗ lực

Khuyến khích và động viên cán bộ và nhân viên.

Giám sát

Đo lường kết quả

So sánh với mục tiêu

Báo cáo

Giải quyết các vấn đề.


Ta i lie u h c t p ch nh

1.2.5 Nội dung quản trị dự án

Tổng thể các chính sách, cơ chế, pháp luật, quy định….

Nhà nước

Dự án đầu tư

Giai đoạn dự án

Lĩnh vực dự án

Nhà quản

trị dự án


Ta i lie u h c t p ch nh

Nội dung quản trị

Lập kế hoạch tổng quan

Quản trị phạm vi

Quản trị thời gian

Quản trị chi phí

Quản trị chất lượng

Quản trị nhân lực

Quản trị thông tin

Quản trị rủi ro

Quản trị hoạt động cung ứng


Gia tr theo th i gian cu a tie n te
Giaù trò theo thôøi gian cuûa tieàn teä:

 • Giaù trò töông lai cuûa khoaûn tieàn ñôn (future value )

 • Giaù trò hieän taïi cuûa khoaûn tieàn ñôn (Present value)

 • Giaù trò töông lai cuûa loaït tieàn baèng nhau (future value of annuity)

 • Giaù trò hieän taïi cuûa loaït tieàn baèng nhau (Present value of annuity)

GV: Ths Ho Nhat Hung


Gia tr t ng lai cu a khoa n tie n n
Giaù trò tương lai cuûa khoaûn tieàn ñôn

Neáu goïi:

 • P laø giaù trò hieän taïi

 • Fn laø giaù trò töông lai sau n chu kyø cuûa P

 • i laø laõi suaát

 • n laø soá chu kyø (thaùng, quyù, naêm…)

  Coâng thöùc :

  Fn = P (1 + i)n.

GV: Ths Ho Nhat Hung


Gia tr t ng lai cu a khoa n tie n n1
Giaù trò tương lai cuûa khoaûn tieàn ñôn

Coâng thöùc treân baûng tính Excel

= FV (rate, nper, pmt, PV, [type])

Trong ñoù:

- rate: laõi suaát

- nper: soá chu kyø

- pmt: soá tieàn goùp moãi kyø; trong tröôøng hôïp naøy mang giaù trò 0.

 • PV: Soá tieàn hieän coù

GV: Ths Ho Nhat Hung


2 gia tr hie n ta i cu a khoa n tie n n present value
.2/ Giaù trò hieän taïi cuûa khoaûn tieàn ñôn (Present value)

=Fn(1+i)-n

 • P =

Neáu goïi:

P laø giaù trò hieän taïi

Fn laø giaù trò töông lai sau n chu kyø cuûa P

i laø laõi suaát

n laø soá chu kyø (thaùng, quyù, naêm…)

GV: Ths Ho Nhat Hung


Ta i lie u h c t p ch nh

Tổng số tiền doanh nghiệp đó đầu tư quy về hiện tại:

P = 600x1,18 -1 + 400x1,18-2 + 300x1,18-3

= 600x0,8475 + 400x0,7182 + 300x0,6086

=978,33 (tr.đồng) < 1.000 (tr.đồng)

=> Không nên đầu tư

GV: Ths Ho Nhat Hung


Ta i lie u h c t p ch nh

Tổng số tiền doanh nghiệp đó đầu tư quy về tương lai:

F3 = 600x1,18 2 + 400x1,181 + 300

= 1607,44(tr.đồng)

Số tiền lãi vay và vốn gốc phải trả trong 3năm:

F3 = 1000 x 1,18 3 = 1643,032

=> Không nên đầu tư

GV: Ths Ho Nhat Hung


2 gia tr hie n ta i cu a khoa n tie n n present value1
2/ Giaù trò hieän taïi cuûa khoaûn tieàn ñôn (Present value)

Coâng thöùc treân baûng tính Excel

= PV (rate, nper, pmt, FV, type)

Trong ñoù:

- rate: laõi suaát

- nper: soá laàn goùp

- pmt: soá tieàn goùp ñeàu nhau moãi kyø; trong tröôøng hôïp naøy baèng khoâng.

- FV: giaù trò töông lai cuûa khoaûn tieàn

GV: Ths Ho Nhat Hung


Gia tr t ng lai cu a loa t tie n ba ng nhau future value of annuity
Giaù trò töông lai cuûa loaït tieàn baèng nhau (future value of annuity):

 • Goïi A laø khoaûn tieàn baèng nhau seõ chi (thu) trong töông lai vaøo cuoái caùc naêm

 • Fn laø giaù trò töông lai cuûa loaït tieàn chi ra (thu vaøo)

 • i laø laõi suaát

 • n laø soá chu kyø (thaùng, quyù, naêm…)

  Fn = A [(1 + i)n –1] / i

GV: Ths Ho Nhat Hung


Gia tr t ng lai cu a loa t tie n ba ng nhau future value of annuity1
Giaù trò töông lai cuûa loaït tieàn baèng nhau (future value of annuity):

Coâng thöùc treân baûng tính Excel

= FV (rate, nper, pmt, PV, [type])

Trong ñoù:

- rate: laõi suaát

- nper: soá laàn goùp

- pmt: soá tieàn goùp moãi kyø

- PV: trong tröôøng hôïp naøy PV = 0

- type: thôøi gian goùp tieàn, neáu goùp vaøo ñaàu kyø thì laø 1, neáu goùp vaøo cuoái kyø thì laø 0.

GV: Ths Ho Nhat Hung


Gia tr hie n ta i cu a loa t tie n ba ng nhau present value of annuity
Giaù trò hieän taïi cuûa loaït tieàn baèng nhau (Present value of annuity)

 • Goïi A laø khoaûn tieàn baèng nhau seõ thu (chi) trong töông lai vaøo cuoái caùc naêm

 • Goïi P Giaù trò hieän taïi cuûa loaït tieàn A

 • P

i laø laõi suaát

n laø soá chu kyø (thaùng, quyù, naêm…)

Tröôøng hôïp ñaàu kyø: P


Gia tr hie n ta i cu a loa t tie n ba ng nhau present value of annuity1
Giaù trò hieän taïi cuûa loaït tieàn baèng nhau (Present value of annuity)

 • P

Trong tröôøng hôïp n voâ cuøng lôùn

GV: Ths Ho Nhat Hung


Gia tr hie n ta i cu a loa t tie n ba ng nhau present value of annuity2
Giaù trò hieän taïi cuûa loaït tieàn baèng nhau (Present value of annuity)

coâng thöùc treân baûng tính Excel

= PV (rate, nper, pmt, FV, [type])

Trong ñoù:

- rate: laõi suaát

- nper: soá laàn goùp

- pmt: soá tieàn goùp ñeàu nhau moãi kyø

- FV: giaù trò thôøi ñieåm cuoái cuøng goùp, neáu khoâng coù FV = 0

- type: thôøi gian goùp tieàn, neáu goùp vaøo ñaàu kyø thì laø 1, neáu goùp vaøo cuoái kyø thì laø 0.

GV: Ths Ho Nhat Hung


5 l ch tra n e u ha ng na m
5/ Lòch traû nôï ñeàu haøng naêm: (Present value of annuity)

Ví duï: Bieát P, tính doøng tieàn A

 • Moät ngöôøi mua nhaø traû goùp vôùi giaù 1.000.000.000 ñoàng (vaøo naêm 0) vôùi laõi suaát 12%/ naêm, traû voán goác vaø laõi vay ñeàu nhau trong 5 naêm. Hoûi soá tieàn moãi laàn traû laø bao nhieâu? Trong ñoù goàm bao nhieâu laõi vaø bao nhieâu voán goác?

GV: Ths Ho Nhat Hung


5 l ch tra n e u ha ng na m1
5/ Lòch traû nôï ñeàu haøng naêm: (Present value of annuity)

coâng thöùc treân baûng tính Excel

= PMT (rate, Nper,PV,[FV])

Trong ñoù:

- rate: laõi suaát

- Nper: soá laàn traû nôï

 • PV: soá tieàn hieän taïi.

 • FV: soá tieàn töông lai

GV: Ths Ho Nhat Hung


T nh so vo n pha i tra trong mo i ky
Tính soá voán phaûi traû trong moãi kyø: (Present value of annuity)

coâng thöùc treân baûng tính Excel

= PPMT (rate,per, Nper,PV)

Trong ñoù:

- rate: laõi suaát

- per: soá thöù töï cuûa laàn traû

- Nper: soá laàn traû nôï

- PV: soá tieàn vay nôï hieän taïi.

GV: Ths Ho Nhat Hung


T nh so la i pha i tra mo i ky
Tính soá laõi phaûi traû moãi kyø: (Present value of annuity)

coâng thöùc treân baûng tính Excel

= IPMT (rate,per, Nper,PV)

Trong ñoù:

- rate: laõi suaát

- per: soá thöù töï cuûa laàn traû

- Nper: soá laàn traû nôï

- PV: soá tieàn vay nôï hieän taïi.

GV: Ths Ho Nhat Hung


T nh la i sua t
Tính laõi suaát: (Present value of annuity)

coâng thöùc treân baûng tính Excel

= Rate(nper,pmt,PV,[FV],type)

Trong ñoù:

- Nper: soá laàn traû

 • PMT: soá tieàn goùp ñeàu nhau moãi kyø

 • PV: Giaù trò hieän taïi cuûa khoûan tieàn

 • FV: giaù trò töông lai cuûa khoûan tieàn

  - type: thôøi gian goùp tieàn(traû tieàn), neáu goùp (traû tieàn) vaøo ñaàu kyø thì laø 1, neáu goùp (traû tieàn) vaøo cuoái kyø thì laø 0.

GV: Ths Ho Nhat Hung


T nh so chu ky
Tính soá chu kyø: (Present value of annuity)

coâng thöùc treân baûng tính Excel

= nper(rate,pmt,PV,[FV],type)

Trong ñoù:

- Rate: laõi suaát

 • PMT: soá tieàn goùp ñeàu nhau moãi kyø

 • PV: Giaù trò hieän taïi cuûa khoûan tieàn

 • FV: giaù trò töông lai cuûa khoûan tieàn

  - type: thôøi gian goùp tieàn(traû tieàn), neáu goùp (traû tieàn) vaøo ñaàu kyø thì laø 1, neáu goùp (traû tieàn) vaøo cuoái kyø thì laø 0.

GV: Ths Ho Nhat Hung


Tr ng h p sua t chie t kha u ba t o ng
Tröôøng hôïp suaát chieát khaáu baát ñoàng (Present value of annuity)

Vôùi suaát chieát khaáu thay ñoåi, ñeå tính giaù trò doøng tieàn, laàn löôït tính giaù trò doøng tieàn taïi töøng thôøi ñieåm theo töøng suaát chieát khaáu khaùc nhau.

Ví duï: Coù doøng ngaân löu vaø suaát chieát khaáu thay ñoåi nhö sau:

Ñvt: trieäu ñoàng

Naêm 0 1 2 3

Doøng ngaân löu roøng 1000 1100 1200

Suaát chieát khaáu 10% 11% 12%

GV: Ths Ho Nhat Hung


ad