spr va o hospod ren jlf uk v martine za rok 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010. Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 2. mája 2011. Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK. Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o: finančných nárokoch pracovísk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010' - lorant


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spr va o hospod ren jlf uk v martine za rok 2010

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010

Prerokovaná vo vedení fakulty dňa

2. mája 2011

v znamn aktivity v oblasti hospod rskej innosti jlf uk
Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK
 • Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o:
 • finančných nárokoch pracovísk
 • schopnosti zabezpečiť ich finančné krytie na základe dosiahnutých výsledkov vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti
 • Najvýznamnejšie a objemovo najväčšie aktivity:

- rekonštrukcia VI v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ

- ukončenie výstavby a kolaudácia novej Auly financovanej z účelovej dotácie ŠR

v eobecn inform cie
Všeobecné informácie
 • Nedofinancovanie základných prevádzkových potrieb
 • Deficit finančných prostriedkov na mzdy
 • Centralizácia procesu verejného obstarávania
 • Úspešnosť v procese schvaľovania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ
 • Technický a funkčný upgrade SOFIA
finan n zabezpe enie v davkov
Finančné zabezpečenie výdavkov

JLF UK hospodárila na základe rozpočtu výnosov a nákladov

Výnosy 10 401 302 € (plán) 10 603 735 € (skutočnosť)

Náklady 10 390 352 € (plán) 10 587 367 € (skutočnosť)

Výdavky boli zabezpečené príjmami z:

dotácií štátneho rozpočtu

príjmami z prostriedkov Európskej únie

výnosmi zo školného cudzincov

výnosmi z poskytovania služieb stravovania a ubytovania

výnosmi z podnikateľskej činnosti

príjmami majúcimi charakter dotácií

anal za ziskov a str t
Analýza ziskov a strát

Výsledok hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti

 • Výnosy 10 603 735 €
 • Náklady 10 587 363 €
 • Zisk 16 372 €
rozbor v sledku hospod renia
Rozbor výsledku hospodárenia

Náklady

Výnosy

Podiel výnosov HČ na celkových výnosoch =

98,56 %

Podiel výnosov PČ na celkových výnosoch =

1,44 %

Celkové výnosy sa oproti minulému roku zvýšili o159 173 € (HČ + 216 280 €, PČ – 57 107 €)

 • Podiel nákladov HČ na celkových nákladoch = 98,62 %
 • Podiel nákladov PČ na celkových nákladoch = 1,38 %
 • Celkové náklady sa oproti minulému roku zvýšili o 150 187 € (HČ + 211 463 €, PČ – 61 276 €)
anal za n kladov v davkov
Analýza nákladov/výdavkov

Podiel jednotlivých kategórií na čerpaní:

 • Mzdové náklady 41,99 %
 • Zákonné sociálne poistenie 13,73 %
 • Opravné položky a odpisy 11,78 %
 • Ostatné náklady 11,32 %
 • Spotreba materiálu 6,36 %
 • Ostatné služby 6,04 %
 • Spotreba energií 4,25 %
 • Zákonné sociálne náklady 1,64 %
 • Náklady na cestovné 1,40 %
 • Náklady na opravy a udržiavanie 1,26 %
 • Ostatné 0,23 %
s hrnn inform cie
Súhrnné informácie
 • Dotácia na bežné výdavky: 6 636 610 €
 • Dotácia na kapitálové výdavky: 73 614€
 • Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 603 735 €
 • Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 587 363 €
 • Podiel nedotačných zdrojov k výnosom z dotácií ŠR: 63,4 %
 • Hospodársky výsledok – zisk: 16 372 €
 • Počet zamestnancov: 393,369

- z toho: učiteľov: 175,020

zamestnancov výskumu a vývoja: 17,061

neučiteľov: 201,288

 • Priemerná mzda: 918,50 € (1188 uč., 719 neuč., 552 VIaJ)
 • Lôžková kapacita VI: 964
 • Počet ubytovaných študentov: 7 780 osobomesiacov
 • Stav majetku: dlhodobý HaNM: 8 444 834,74 €

drobný HaNM: 1 488 637,84 €