kliendist pilaseks
Download
Skip this Video
Download Presentation
KLIENDIST ÕPILASEKS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

KLIENDIST ÕPILASEKS - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

KLIENDIST ÕPILASEKS. Leelo Ainsoo Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus sotsiaalse rehabilitatsiooni talitus. KLIENT. Põhikoolist tavakool sh IÕK, koduõpe, spetsiifilised õpiraskused internaatkool (põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riiklik õppekava) sanatoorne internaatkool

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KLIENDIST ÕPILASEKS' - lorand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kliendist pilaseks

KLIENDIST ÕPILASEKS

Leelo Ainsoo

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

sotsiaalse rehabilitatsiooni talitus

klient
KLIENT
 • Põhikoolist
  • tavakool sh IÕK, koduõpe, spetsiifilised õpiraskused
  • internaatkool (põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riiklik õppekava)
  • sanatoorne internaatkool
 • Keskkoolist
  • tavakool sh IÕK, koduõpe
  • sanatoorne internaatkool
 • Kutsekeskkoolist
 • Kõrgkoolist
 • Põhihariduseta - üle 17.-aastane
slide3
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid

isikutele alates 15. eluaastast.

Inimestele, kellel on psüühikahäire

(sh vaimne alaareng),

keele- või kõnepuue, kuulmispuue, liikumispuue või üldhaigestumus.

kliendi liikumine
Kliendi liikumine
 • KLIENT
  • sooviavaldus ja dokumendid sotsiaaltöötajale

DOKUMENTIDE NIMEKIRI

 • PASS/ID-KAART/SÜNNITUNNISTUS
 • KOOLI LÕPUTUNNISTUS /VALGE TUNNISTUS(VIIMANE LÄBITUD KLASS)
 • PENSIONITUNNISTUS
 • ARSTLIKU EKSPERTIISI KOMISJONI OTSUS TÖÖVÕIME KAOTUSE PROTSENDI JA PUUDE RASKUSASTME KOHTA
 • MEDITSIINITÕEND PEREARSTILT (VORM-KUTSEKOOLI ASTUJALE)
 • ERIARSTI SOOVITUS ÕPPIMA ASUMISEKS JA/VÕI VÄLJAVÕTTED HAIGUSLUGUDEST
 • ISELOOMUSTUS KOOLIST (VÕIMALUSEL)
 • REHABILITATSIOONIPLAAN (OLEMASOLU KORRAL)
 • FOTOD 3X4 CM -4 TK
slide5
Õpilaskandidaat
     • rehabilitatsiooniosakonnas
  • uuringud interdistsiplinaarses töörühmas ühe päeva jooksul. Igal spetsialistil uuringuks õpilaskandidaadiga
  • 1 h
  • töörühma hinnangud ja soovitused, kokkuvõte- rehabilitatsiooniplaan
  • täiendavad uuringud (vajadusel)
  • tagasiside õpilaskandidaadile
 • Dokumendid vastuvõtukomisjonile.
 • Lõplik kinnitamine õpperühmadesse, aluseks rehabilitatsiooniplaan
isiklik rehabilitatsiooniplaan
Isiklik rehabilitatsiooniplaan -

isiku enda või koos tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles:

 • antakse hinnang isiku tegevusvõimele
 • kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele
 • tuuakse ära isiku enda iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused.
slide7
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses on rehabilitatsiooniteenuste osutamise aluseks interdistsiplinaarse töörühma poolt koos kliendiga/ kliendi seadusliku esindajaga koostatud rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevuskava ja õppeprotsessis tekkinud vajadus Töörühma kuuluvad järgmiste valdkondade spetsialistid: sotsiaaltöötaja, taastusarst, psühhoterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed, füsioterapeut, tegevusterapeut.
slide8
vaatlus-

kirjeldatakse kliendi välimust, suhtlemis- ja kõneviisi ning käitumist

intervjuu ja anketeerimine-

antakse hinnang psühho- sotsiaalsele toimetulekule

1. Sotsiaaltöötaja – uurib jahindab kliendi sotsiaal- majanduslikku toimetulekut ning suhteid sotsiaalvõrgustikus

Meetodid:

2 arst uurib ja hindab kliendi tervislikku seisundit
2. Arst – uurib ja hindab kliendi tervislikku seisundit

Vajadusel soovitab:

 • ravi
 • eriarsti konsultatsiooni

Hindab kutsesobivust lähtudes tervislikust seisundist

Meetodid: anamneesi kogumine, objektiivne seisund

4 ps hholoog uurib ja hindab kliendi arenguperspektiive ps hholoogilisest vaatenurgast
4. Psühholoog uurib ja hindab kliendi arenguperspektiive psühholoogilisest vaatenurgast

Määratleb:

 • isiksuse omadusi
 • kliendi mõtlemist, tähelepanu, taju, mälu, tahteomadusi jne
 • Hindab:
 • kliendi võimalusi üld- ja kutsehariduse omandamiseks
 • kutsevaliku perspektiive lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest, võimetest
 • kliendi vajadust saada nõustamist (individuaalselt, rühmas)
 • kliendiga seotud isikute nõustamisvajadust
5 eripedagoog uurib ja hindab kliendi petuslikke erivajadusi
5. Eripedagoog uurib ja hindab kliendi õpetuslikke erivajadusi

Meetodid: vaatlus, vestlus, küsimustikud, uurimisharjutused, praktilised tööd.

 • Hindab:
 • olemasolevate üldteadmiste taset
 • valmisolekut õppetööks (õpimotivatsioon, algatusvõime, õpitegevuste organiseeritus)
 • õppimisega seotud psüühilisi võimeid ja oskusi (mälu, vaatlusoskus, püsivus, tähelepanu, eristamisvõime jne)
 • õppimisega seotud praktilisi oskusi (töövahendite kasutamine, mõõtmine, arvutamine, töökoha organiseerimine jne)
 • õppetööks vajalikku emotsionaalset tausta- suhteid kaaslastega, tasakaalukust, valmisolekut pingutusteks jne)
slide12
7. Füsioterapeut uurib ja hindab kliendifüüsilist tegevusvõimet õppe- ja tööprotsessi keskkonna seisukohalt

Meetodid: füsioterapeutilised hindamismeetodid

 • Selgitab välja:
 • õppe- ja tööprotsessi toetava füsioteraapia vajaduse
 • õppe- ja tööprotsessi toetavate abivahendite vajaduse
 • õppe- ja töökeskkonna ümberkujundamise vajaduse
8 tegevusterapeut uurib ja hindab kliendi tegevusv imet
8. Tegevusterapeut uurib ja hindab kliendi tegevusvõimet

Meetodid: intervjuu, vaatlus, testid.

 • Hindab:
 • enese eest hoolitsemise, töö- ja vabaajategevuste sooritamist
 • tegevuseeldusi
 • elu-, töö- ja õppekeskkonna loodud võimalusi ja piiranguid
 • keskkonna kohandamist
 • tegevusvõimet toetavate abivahendite vajadust
 • tegevusteraapia vajadust
t r hma soovitused
Töörühma soovitused
 • Soovitus õppima eriala; ettevalmistuskursusele, toimetulekukursusele
 • Täiendavad uuringud
  • töökatse (1 päev)
  • katseline õpetamine õpperühmas (1 nädal kuni 1 kuu)
  • katseline õpetamine uurimisrühmas (1 nädal)
 • Soovitus õppima ja tegutsema mujale: kutseõppeasutusse; tegevus- või päevakeskusesse; sotsiaalkeskusesse, avatud tööturule (tööhõiveameti juhtumikorraldaja juurde) jmt
ad