slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال PowerPoint Presentation
Download Presentation
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال - PowerPoint PPT Presentation


  • 693 Views
  • Uploaded on

دانشکده شیمی ، گروه تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی عنوان : واکنش NH اسیدها در مجاورت دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها در حضور آلدهیدها و یا ایزوسیانیدها استاد راهنما : سرکار خانم دکتر منظربانو اثنی عشری استاد مشاور : جناب آقای دکتر کبیری نژاد نگارش:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال' - lora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

دانشکده شیمی ، گروه تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش شیمی آلی

عنوان :

واکنش NH اسیدها در مجاورت دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها در حضور آلدهیدها و یا ایزوسیانیدها

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر منظربانو اثنی عشری

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر کبیری نژاد

نگارش:

فاطمه زنگنه منفرد

تابستان 93

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

slide2

واکنش های چند جزیی

درواکنش های چند جزیی بیش از دو جزء ماده اولیه باهم وارد واکنش می شوند که در حالت ایده آل می بایست قسمت اعظم اتم های مواد اولیه به محصول تبدیل می شوند.

مزایای واکنشهای چند جزیی:

1-پتانسیل سنتزی بالا

2-سنتز تک مرحله ای

3-عدم نیاز به فعال سازی یا اصلاح مواد اولیه

slide3

چند نمونه از واکنشهای چند جزیی:

1-واکنش پاسرینی: یک واکنش تراکمی سه مولکولی بین آلدهیدها،کربوکسیلیک اسیدهاوایزوسیانیدها

2-واکنش یوگی:یک واکنش تراکمی چهارجزیی

slide4

فتالیمید: بخشی از واکنش های چند جزیی مربوط به فتالیمید می باشد که در صنایع کاربرد زیادی دارد.

  • کاربرد مشتقات فتالیمید:
  • در صنایع کشاورزی:به عنوان قارچ کش
  • در صنعت داروسازی:داروی ضدسرطان وضد اضطراب
  • در صنایع پلیمر:بالا بردن دوام حرارتی پلیمر
slide5

معروفترین واکنش فتالیمید سنتز گابریل است که در تهیه ی آمین نوع اول مورد استفاده قرار می گیرد.

slide7

آلدهیدها:یکی از اجزایی که در واکنشهای چند جزیی مورد استفاده قرار می گیردآلدهیدها هستند.

آلدهید ها دارای سه موضع هستند:

الف)اکسیژن گروه کربونیل:به عنوان باز لویس

ب)کربن کربونیل:با خاصیت الکترون دوستی

ج)کربن α مجاور با هیدروژن:نسبتا اسیدی در آن موضع

slide10

واکنش شماره 1:واکنش سه جزیی ایمیدازول ودی متیل استیلن دی کربوکسیلات ودایمدون

مشخصات واکنش دهنده ها:

slide12

معرفی محصولات : محصول شماره1

slide15

واکنش شماره 2:واکنش سه جزیی فتالیمید ودی متیل استیلن دی کربوکسیلات وتیوفن کربالدهید

مشخصات واکنش دهنده ها

slide19

واکنش شماره 3:واکنش سه جزیی فتالیمید و دی متیل استیلن دی کربوکسیلات وترشیوبوتیل ایزوسیانید ویا سیکلو هگزیل ایزوسیانید

مشخصات واکنش دهنده ها:

slide23

واکنش شماره 4:واکنش سه جزیی فتالیمید ودی متیل استیلن دی کربوکسیلات و 3-نیترو بنز آلدهید

مشخصات واکنش دهنده ها:

slide49

منابع:

1) Xu-L-xiaC.G.Li.L-j.Orgchem -2004-69-8482

2) Zhu-j-Bienayame.H-multi component Reaction.Wiley.VcH.Weinheim 2005-chap.10-p-300

3) Wender.P.A.Wndy-S.T..Wright-D.L-chem.tnd.1997-765*

4) Ugi-I-jsonitrile chemistry-Academic press-New york-1962.chap.7.p133

5) Ugi-I-jsonitrile chemistry-Academic prees.New york.1962 chap 8.p -145

6) Ugi-I.jsonitrilechemistry.Academicpress.New york.1962.chap 9.p.201

7) Gubriel –s-ber.ptch .Ges.1887.20-2224-2236

8) T.W.Green.p.GM.Wuts-protective Group in oryanic synthesis wiley-interscience-Newyork-1999.564-566-740-743

9) u.sharma-p.kumar-n.kumar and b.singh –institute of himalaganbiorerource technology-2010-10-678-704

10) farshid/Hassan zadeh-mohammadrobbami-ghadomalikhodarahmi-volame 11-number1-winter2012-paye 109-115

11) nair-v.sreekanth-A.R.Abhilash.N-bhadbhade-B.N and gonnade R.C.org.Lett.zooz-4-3575-3577

12) Nair-v-sreekanth-A.RBiya –AT and Rath-N.PTetarhedron.lett1003-44-729-732

13) Asghari-s-qandalee-M-Acta-chem-slov-2007-54-638-641

14) Asghari-s-qandalee-M-Asian-j.chem .2010-22-3435-3438

15) Nair-V-sreekumar-V-org.Lett-2003-5-655-667

slide50

Reaction s-synthese-and Applications-20

17)گیل کریست.ات.(ترجمه دکتر عباس شفیعی-دکتر بردیا فرزانه فر-دکتر هاله حامدی فر-دکتر فرزین هادی زاده)شیمی هتروسیکل-ویرایش دوم -1380 صفحات268--269

18) Lieberman-s-Brining-N-The real vitamin and mineral book.new york-1990-3

19) OA.pomling and I.ugi.Angew/chem.int-Ed.engl.399-3168-3210-(2000)

20) reviw:a)p.j.scheuer-acc-chem-res-25-433-439(1992)

b)M.S.Edenborough and R.BHerbert-Net.prod.Rep

.S-229-245-(1988)

Haf mann-A-W-1867-justus Leibigs Ann.chem-144-1140 21)

A.Gutier-Ann-chim.(paris)17-218(1869) 22)

23)H.M.walborsky-and M.P periasamy-inpatai-S-Z.rapport(Eds)-the chemistry of fun ctional groups-supplrment C-wiley- new york –chap.20.o.835(1983)

W.Lieke.justusliebigs.Ann.chem.112-316-(1859) 24)

25)Moffat.j.b;

26)moder hack-D-synthesis.-1083(1935)

27)marks.m.g.and walborsky-h.m.org.chem.47.52(1982)

28)walborsky-h.m. and periasamy-m.p.1983"the chemistry of triple bonded functional groups.-"patewei-s.andrappoport.2.wiley. new york-pp.835.883

slide51

29)tannant.g.-1979-comprehensive organic chemistry."barton-D.H.R.- and ollis-w.d.-eds.-vol.2.pergamon press-oxford .-pp.571-57

30)l.et.al.orglett 2007-9.187-190

31)BANFJ.latal.mol.dirers -2008-12-187-190

32)van. Leusen .AM.et.al.j.org.chem-1977-42-1153-1159

33)iyuavari.A.A.emaili.s.asghari.andH.R.bijanzadeh.j.chem res(s)368-1999

34)iyavari .M.adib and M.H .sayani .i.chem.soc.perkin trans1-2343.(2002)

35)yavari –i.-esnaashari-M.synthesis.no.101-3-(2005)

36)bita mohtati-hdyahaniani0issa yavari-j.serb.chm.soc.76(1)13-20(2011)

37)mohammadbagher teimouri-tetrahedron62(2006)10849-10853

38)issayavari.abdolahializadeh-mohammadanary-depart ment of chemistry.bos.14115-175 tehran 2003

slide52

سپاسگزاری:

از استاد ارجمندم سرکارخانم دکتر اثنی عشری که راهنمایی این پروژه را به عهده داشتند ودر تمامی مراحل ،دلسوزانه کلیه تجارب علمیوعملی خویش رادر اختیارم قرار دادند سپاسگزاری می کنم.

سپاسگزاری:

از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر کبیری فرد که مشاوره این پروژه راعهده دار بودندو من رادر تکوین این تحقیق یاری نمودند سپاسگزاری می نمایم.

سپاسگزاری:

از استاد بزرگوارم جناب آقای دکترپاد که داوری این پروژه راعهده دار بودند سپاسگزاری می نمایم