nghi n c u v xu t m h nh trao i c p nh t th ng tin nh t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nghiên cứu và đề xuất mô hình trao đổi, cập nhật thông tin nhà đất PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nghiên cứu và đề xuất mô hình trao đổi, cập nhật thông tin nhà đất

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Nghiên cứu và đề xuất mô hình trao đổi, cập nhật thông tin nhà đất - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Trung tâm Thông tin Tài Nguyên - Môi trường và Đang ký Nhà đất. Nghiên cứu và đề xuất mô hình trao đổi, cập nhật thông tin nhà đất. CN đề tài : CN. PHẠM NGỌC LIÊN E-mail: lien@nhadattphcm.gov.vn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nghiên cứu và đề xuất mô hình trao đổi, cập nhật thông tin nhà đất' - loman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nghi n c u v xu t m h nh trao i c p nh t th ng tin nh t

Trung tâm Thông tin Tài Nguyên - Môi trường và Đang ký Nhà đất

Nghiên cứu và đề xuất mô hình trao đổi, cập nhật thông tin nhà đất

CN đềtài: CN. PHẠM NGỌC LIÊN

E-mail: lien@nhadattphcm.gov.vn

Cơquanchủ trì: Trung tâm Thông tin Tài Nguyên – Môi trường và Đang ký Nhà đất

05-2009

n i dung
Nội dung

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài

Kết quả dự kiến của đề tài

Chương trình Quản lý Tích hợp thông tin

Chương trình chuyển đổi dữ liệu từ tập tin DGN

(design file) sang Oracle

Tổng kết

m c ti u c a t i
Mục tiêu của đề tài
 • Nghiên cứu hiện trạng vấn đề trao đổi và cập nhật thông tin giữa các cấp trong thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất mô hình trao đổi, cập nhật thông tin nhà đất giữa các cấp
 • Xây dựng phần mềm thử nghiệm ứng dụng mô hình đã đề xuất để phục vụ cho công tác của Trung tâm Thông tin Tài Nguyên – Môi trường và Đăng ký Nhà đất Tp.HCM
n i dung1
Nội dung

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài

Kết quả dự kiến của đề tài

Chương trình Quản lý Tích hợp thông tin

Chương trình chuyển đổi dữ liệu từ tập tin DGN

(design file) sang Oracle

Tổng kết

k t qu d ki n c a t i
Kết quả dự kiến của đề tài
 • Đánh giá về dữ liệu nhà đất tại Quận 3 (Phường 2, Phường 11).
 • Đánh giá về dữ liệu nhà Quận 6 (Phường 1, Phường 2).
 • Các kết quả của việc khảo sát, học tập kinh nghiệm về lưu trữ, công nghệ, hạ tầng trang thiết bị phục vụ quản lý công việc tích hợp thông tin nhà đất tại nước ngoài.
 • Các tiêu chí dữ liệu để lưu trữ cập nhật thông tin nhà đất.
 • Công nghệ cơ sở dữ liệu được chọn.
slide6

Công nghệ GIS được chọn.

 • Giải pháp về mạng truyền thông.
 • Module chuyển đổi dữ liệu giữa DGN và OpenGIS.
 • Module quản lý thông tin tích hợp cho Trung tâm.
 • Module quản lý thông tin tich hợp cho đơn vị khác.
 • Chức năng tra cứu tích hợp và trang web.
n i dung2
Nội dung

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài

Kết quả dự kiến của đề tài

Chương trình Quản lý Tích hợp thông tin

Chương trình chuyển đổi dữ liệu từ tập tin DGN

(design file) sang Oracle

Tổng kết

c ch ql th ng tin a ch nh hi n nay
Cơ chế QL thông tin địa chính hiện nay

Sở TNMT

TTTTT Tàinguyên - Môitrường & Đăngkýnhàđất

Xí nghiệp

Quận Q

Huyện H

Phường X

Phường Y

Xã 1

Xã 2

bán

A

Sổđỏ

B

Sổđỏ

hi n tr ng d li u
Hiện trạng dữ liệu
 • Hồ sơ nhà đất được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau
 • Các biến động đất đai chưa được cập nhật lên bản đồ địa chính số.

Cập nhật

hi n tr ng d li u tt
Hiện trạng dữ liệu (tt)
 • Các phần mềm đang sử dụng không đảm bảo được an tòan và bảo mật dữ liệu.
 •  Khó khăn trong công việc cập nhật, tích hợp, trao đổi thông tin giữa các cấp.
h ng gi i quy t
Hướng giải quyết
 • Nghiên cứu Xây dựng quy trình tích hợpvàtraođổi dữ liệu Nhàđất, dữliệu Không gian và thuộc tínhgiữacácCấpquảnlý(phường/xã, quận/huyện, TTTT Tàinguyên-Môitrường & ĐK Nhàđất).
 • Nghiên cứu Xây dựng công cụ thao tác dữ liệu (thêm, xóa, sửa-cập nhật) cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin biến động đất đai.
l i ch thu c
Lợi ích thu được

Tra cứu

Đồng bộ CSDL

Tránh sai sót, trùng lắp

Lợi ích

Lợi ích

Các cơ quan

Môi trường đầu tư

Nâng cấp, mở rộng

Xã hội hóa

Chi phí

n i dung3
Nội dung

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài

Kết quả dự kiến của đề tài

Chương trình Quản lý Tích hợp thông tin

Chương trình chuyển đổi dữ liệu từ tập tin DGN

(design file) sang Oracle

Tổng kết

ctql t ch h p th ng tin c c y c ch c n ng c b n
CTQL Tíchhợpthông tin - Các y/c chứcnăngcơbản
 • Quảnlýcácthông tin chung(QL tênchủ, GCN, thửatạm, thông tin thếchấp, …).

Thông tin chủsởhữu

Thông tin thửatạm

Thông tin GCN

Thông tin chung

Cácthông tin khác…

ctql t ch h p th ng tin c c y c ch c n ng c b tt
CTQL Tíchhợpthông tin - Các y/c chứcnăng c.b(tt)
 • Quảnlýcácthông tin biếnđộng(chỉnhlýtênchủ, chỉnhlýdiệntích, chuyểnmụcđíchsửdụng, thừakế, chuyểnnhượng, …).

CL tênchủ, thừakế, chuyệnnhượng,…

CL diệntích, …

Tách-gộpcácthửađất

Thông tin biếnđộng

Cácthông tin khác…

ctql t ch h p th ng tin c c y c ch c n ng c b tt1
CTQL Tíchhợpthông tin - Các y/c chứcnăng c.b(tt)
 • Đồngbộdữliệugiữacáccơsởvàtrungtâm.

TTTT Tàinguyên-Môitrường & Đăngkýnhàđất

Quận / Huyện

ctql t ch h p th ng tin ki n tr c h th ng
CTQL Tíchhợpthông tin – Kiếntrúchệthống

CSDL Trungtâm

Trungtâm

Web Services

WinApp

WinApp

SOAP

SOAP

Internet

SOAP

SOAP

WinApp

Cơsở

Web Services

WinApp

CSDL Cơsở

ctql t ch h p th ng tin t nh an to n b o m t
CTQL Tích hợp thông tin – Tính an toàn, bảo mật
 • Sửdụng Web Services Enhancements 3.0 (add-on chobộ .NET Framework), có cơ chếphânchiaquyềnhạnrõràng. Giảiquyếtđượcnhiềuvấnđềmàcơchếbảomật web services truyềnthốngkhôngđápứngđược
ctql t ch h p th ng tin t nh to n v n th ng tin
CTQL Tích hợp thông tin – Tính toàn vẹn thông tin
 • Mỗithaotácnghiệpvụlàmthayđổinhiềuvịtrítrong CSDL  Sửdụng transaction đểđảmbảotoànvẹnthông tin khisựcốxảyra
 • Sửdụng web services transaction đểđảmbảotoànvẹndữliệukhigặpsựcốđồngbộgiữacáccơsởvàtrungtâm
n i dung4
Nội dung

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài

Kết quả dự kiến của đề tài

Chương trình Quản lý Tích hợp thông tin

Chương trình chuyển đổi dữ liệu từ tập tin DGN

(design file) sang Oracle

Tổng kết

dgn oracle trao i d li u gi a tt cs
DGN  Oracle – Trao đổidữliệugiữa TT - CS

Internet

Web Service TT

Web Service CS

Web Service CS

Web Service CS

CSDL Cơ sở

CSDL Cơ sở

CSDL Cơ sở

CSDL Trung tâm

n i dung5
Nội dung

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài

Kết quả dự kiến của đề tài

Chương trình Quản lý Tích hợp thông tin

Chương trình chuyển đổi dữ liệu từ tập tin DGN

(design file) sang Oracle

Tổng kết

t ng k t c c module x y d ng
Tổng kết - Các module đãxây dựng
 • Module quản lý tích hợp thông tin (WinForm)

BusinessInfos

WinForms

DataProvider

Database

t ng k t c c module x y d ng tt
Tổng kết - Các module đãxâydựng(tt)
 • Module Web Services(cótíchhợp WSE3.0)đảmnhiệmvaitròphânquyềnhạnvà xác thực người dùng,đápứngcácyêucầu(truyvấn, thêm, xóa, sửa-cậpnhật)hợpphéptừbênngoàivàohệthống.

Web Service

Internet

CSDL

t ng k t c c module x y d ng tt1
Tổng kết - Các module đãxâydựng(tt)
 • ModuleDGN Converter dùngchuyểnđổidữliệu file DGN sang HQT CSDL Oracle

DGN files

k t qu c c module x y d ng tt
Kếtquả - Các module đãxâydựng(tt)
 • ModuleDGN Tool hiểnthịhìnhảnh file DGN vàdữliệukhônggiantrong Oracle
t ng k t c c module x y d ng tt2
Tổng kết - Các module đãxâydựng(tt)
 • ModuleExcelToOraclechuyểnđổidữliệutập tin Excel sang Oracle
t ng k t gi i quy t hi n tr ng
Tổng kết - Giảiquyếthiệntrạng?
 • Cácvấnđềđãđượcgiảiquyết
  • Xây dựng quy trình tích hợpvàtraođổi dữ liệu Nhàđất, dữliệu Không gian và thuộc tínhgiữacácCấpquảnlý
  • Chuyểnđổidữliệukhônggiantừđịnhdạng file DGN sang HQT CSDL Oracle.
 • Cácvấnđềchưađượcgiảiquyết
  • Kếtnốivàchuyểnđổidữliệutừcác HQT CSDL (đangđượcsửdụngtạicáccơsở) sang HQT CSDL Oracle