amo ihanneprosessi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMO ihanneprosessi PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMO ihanneprosessi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

AMO ihanneprosessi - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK. Strategisten tavoitteiden asettaminen. Strategisten vaihtoehtojen tuottaminen ja vaikutusten arviointi. Strategisten vaihtoehtojen arvottaminen. Toimenpide- ja resurssianalyysi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AMO ihanneprosessi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
amo ihanneprosessi

AMO ihanneprosessi

Annika Kangas Jukka Tikkanen

Rovaniemi 2.-3.9.

Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK

slide2

Strategisten tavoitteiden asettaminen

Strategisten vaihtoehtojen tuottaminen

ja vaikutusten arviointi

Strategisten vaihtoehtojen arvottaminen

Toimenpide- ja resurssianalyysi

Toimeenpano ja seuranta

Toimenpidekorien priorisointi

Palaute ja

informaatio

Vaiheet

Asetettu kysymys

Sidosryhmien

ja kansalaisten

osallistaminen

KMO, maakuntakaava

Mitä hyötyjä alueen metsät tuottavat

ja mitä niiden halutaan tuottavan?

Mela-laskelmat, VMI

Työllisyysvaikutukset

Maisemavaikutukset

Monimuotoisuusvaikutukset

Mitä vaikutuksia metsien käytön tasolla

on eri hyötyihin?

Mille tolalle metsien käyttö

halutaan?

MESTA-analyysi

Millä toimilla voidaan päästä haluttuun

käyttöön tai lähemmäksi sitä?

Mihin resursseihin alueella voidaan

vaikuttaa?

Neuvonnan vaikuttavuus

KEMERAn vaikuttavuus

Kehittämishankkeiden

vaikuttavuus

Ohjelman resurssointi

AHP analyysi

Mihin toimiin käytössä olevat resurssit

kannattaa suunnata?

strategisten tavoitteiden asettaminen
Strategisten tavoitteiden asettaminen
 • Valitaan yhteistyössä kriteerit, joiden suhteen metsien ja metsätalouden kehittämistä arvioidaan
  • Kriteerit kuvaavat alueen toimijoiden toiveita tulevasta kehityksestä
  • Kriteereitä kuvataan edelleen (mitattavissa olevilla) mittareilla
 • Esimerkkialue:
  • tavoitteena energiapuun käytön lisääminen, metsiin perustuvan matkailun lisääminen, metsätalouden ja teollisuuden työpaikkojen turvaaminen
  • mittarit: energiapuukuutiot, tuotettu energiamäärä, yöpyjien määrä, luontokeskuksen kävijöiden määrä, työpaikkojen määrä
strategisten tavoitteiden asettaminen1
Strategisten tavoitteiden asettaminen
 • Laaja sidosryhmien (ja valveutuneitten kansalaisten) osallistaminen
 • ”Tavoitetyöpaja” metsäneuvoston jäsenille
  • konsulttivetoisilla ryhmätöillä kerätään kvalitatiivisen tason tietoa siitä, mikä on eri sidosryhmille tärkeää ja miten tavoitteita voidaan mitata
 • Kansalaisosallistaminen esimerkiksi netin kautta tai avaamalla ovet tavoitetyöpajaan myös heille
strategisten vaihtoehtojen tuottaminen
Strategisten vaihtoehtojen tuottaminen
 • Tuotetaan vaihtoehtoisia skenaarioita metsien käytöstä
  • Skenaariot vaihtelevat kriteerien suhteen mahdollisimman paljon
 • Skenaariot pohjaavat VMI-aineistosta ja MELA-laskelmista (tms.) saatavaan tulevaisuusennusteeseen ja hakkuumahdollisuuksiin
 • Esimerkki:
  • VE1: Jatketaan hakkuita nykytasolla, mutta suunnataan enemmän pieniläpimittaiseen energiapuuhun
  • VE2: Lisätään hakkuita 10% ja suunnataan lisäys energiapuuhun
  • VE3: Vähennetään päätehakkuita mutta lisätään kasvatushakkuita etenkin turvemailla
vaikutusten analyysi
Vaikutusten analyysi
 • Jokaiselle skenaariolle tarvitaan arvio niiden vaikutuksista asetettuihin kriteereihin
  • Hakkuiden työllisyysvaikutuksia tai vaikutuksia matkailijoitten määrään ei saada suoraan metsälaskelmista
  • Tutkimusta ei ehditä kaikesta tehdä eikä rahaakaan kaiken tekemiseen ole…
 • ”Tietotyöpaja” AMO työryhmän vedolla
  • haetaan asiantuntija-arvioita yhteistyössä tutkijoiden ja konsulttien kanssa
  • kootaan paras käytettävissä oleva tieto arvion pohjaksi
  • tulevaisuutta varten rekisteröidään epävarmimmat arviot ja tutkimustarpeet
strategisten vaihtoehtojen arviointi
Strategisten vaihtoehtojen arviointi
 • Alueella valitaan vaihtoehtojen perusteella ”tahtotila”, eli tavoitteena oleva metsien hoidon ja käytön taso
 • Vaihtoehtojen vertailu monitavoitteisesti kaikkien kriteerien suhteen
  • esimerkiksi MESTA ohjelman avulla mietitään, mikä on asetetuille eri mittareille hyväksyttävissä oleva taso
 • Konsulttivetoinen keskustelu, jossa eri tavoitteita priorisoidaan
  • Halutaanko metsätalouden työpaikkojen turvaamista enemmän kuin matkailun edistämistä vai päinvastoin?
 • ”Arvotyöpaja” metsäneuvoston jäsenille
toimenpide ja resurssiananalyysi
Toimenpide- ja resurssiananalyysi
 • Mitä vaihtoehtoisia toimenpiteitä alueen eri toimijoilla on käytössään tavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Mitä resursseja toimenpiteisiin voidaan saada?
 • Esimerkiksi energiapuuhakkuut turvemailla:
  • lisätään neuvontaa, jotta turvemaiden kasvatushakkuut saadaan käyntiin
  • järjestetään pilottihanke turvemaiden puunkorjuun menetelmien edistämiseksi
  • tuetaan turvemaiden kunnostushakkuita KEMERA-rahoin
 • ”Toimenpidetyöpaja” AMO työryhmälle
toimenpiteiden priorisointi
Toimenpiteiden priorisointi
 • Priorisointi edellyttää että
  • Voidaan arvioida toimenpiteisiin käytössä olevat rahalliset ja henkilöresurssit
  • Voidaan arvioida eri toimenpiteiden vaikutukset tavoitteen saavuttamiseen
 • Jos
  • henkilökohtaiset tilakäynnit tuottavat suomaiden kasvatushakkuita joka 10. omistajan mailla ja maksaa zz euroa
  • KEMERA tuen xx euron lisäys tuottaa suomaiden kasvatushakkuutoimenpiteen joka 2. omistajan mailla

kuinka paljon resursseja kannattaa uhrata kumpaankin?

toimenpiteiden vaikutusten arviointi
Toimenpiteiden vaikutusten arviointi
 • Monien metsäpolitiikan keinojen vaikuttavuudesta ei ole olemassa tutkimustietoa, eikä sitä ehditä hankkia
 • ”Tietotyöpaja” AMO työryhmän vetovastuulla
  • mukana tutkijoita ja käytännön asiantuntijoita
  • mikä tuntuma neuvojilla on neuvonnan vaikutuksesta?
  • mikä kokemus Metsäkeskuksilla on KEMERAn vaikuttavuudesta?
toimenpiteiden priorisointi1
Toimenpiteiden priorisointi
 • ”Optimaalisen” toimenpidekorin valinta eli eri toimenpiteiden priorisointi esimerkiksi AHP:ta soveltaen
  • voidaan arvioida eri toimenpiteiden vaikuttavuutta kunkin mittarin suhteen ”Miten vaikuttava toimenpide neuvontakäynti on suhteessa xx euron KEMERA-tukeen turvemaiden kasvatushakkuiden lisäämisessä?”
  • ja priorisoida toimenpiteet, montako prosenttia resursseista kannattaa näillä oletuksilla sijoittaa neuvontaan, montako KEMERAan
 • ”AMO” työpaja metsäneuvoston jäsenille
seuranta
Seuranta
 • Seuranta kahdella tasolla
  • Onko resurssit suunnattu tarkoitetulla tavalla?
  • Onko mittareiden arvoissa päästy lähemmäksi tavoitetasoja?
 • Jos on päästy lähemmäksi, täytyy arvioida
  • Ovatko vaikutukset toimenpiteiden vai ulkoisten seikkojen ansiota?
 • Jos ei
  • Johtuuko ongelma toimenpiteistä vai ulkoisista tekijöistä?
  • Onko toimenpiteiden vaikutus arvioitu väärin?
  • Olivatko resurssit riittämättömät?
seuranta1
Seuranta
 • Jos toimenpiteiden vaikutus on arvioitu väärin
  • Onko mahdollista löytää tehokkaampia toimenpiteitä?
  • Onko vaikutus mahdollista arvioida paremmin?
  • Tutkimustarpeet
 • Jos resurssit on arvioitu liian vähäisiksi
  • Voidaanko resursseja lisätä?
  • Poliittiset analyysit
 • ”Seurantapajat” metsäneuvoston jäsenet ja asiantuntijat
slide14

Strategisten tavoitteiden asettaminen

Strategisten vaihtoehtojen tuottaminen

ja vaikutusten arviointi

Strategisten vaihtoehtojen arvottaminen

Toimenpide- ja resurssianalyysi

Toimeenpano ja seuranta

Toimenpidekorien priorisointi

Palaute ja

informaatio

Vaiheet

Työpaja

Sidosryhmien

ja kansalaisten

osallistaminen

KMO, maakuntakaava

Tavoitetyöpaja

Mela-laskelmat, VMI

Työllisyysvaikutukset

Maisemavaikutukset

Monimuotoisuusvaikutukset

Tietotyöpaja

MESTA-analyysi

Arvotyöpaja

Neuvonnan vaikuttavuus

KEMERAn vaikuttavuus

Kehittämishankkeiden

vaikuttavuus

Tietotyöpaja

Ohjelman resurssointi

AHP analyysi

AMO paja

Seurantapaja