1 / 1

عنوان مقاله کد مقاله

سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست. عنوان مقاله کد مقاله. نویسنده اول * 1 ، نویسنده دوم 1 ، نویسنده سوم 1 1 آدرس دانشگاه یا ارگان مربوطه * Email_address@uok.ac.ir. مواد و روش ها. چكيده

lolita
Download Presentation

عنوان مقاله کد مقاله

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست عنوان مقاله کد مقاله نویسنده اول*1، نویسنده دوم 1، نویسنده سوم 1 1 آدرس دانشگاه یا ارگان مربوطه *Email_address@uok.ac.ir مواد و روش ها چكيده با توجه به محدودیت ابعاد پوستر (50×70 سانتی متر)، نویسندگان بایستی خلاصه ای از مقاله را در قالب پوستر آماده نمایند. با این حال آوردن تمامی قسمت های اصلی مقاله (چکیده، مقدمه، مواد و روش تحقیق، بحث و نتیجه گیری و نیز منابع) الزامی می باشد. عنوان بخش ها با فونت B Titr و اندازه قلم 32 و متن با فونت B lotus و قلم 28 می باشد. شکل ها و جدول ها: بسته به عرض آنها مطابق قالب های زیر در یک یا دو ستون مورد استفاده قرار گیرد. نیازی به آوردن چکیده انگلیسی در پوستر نیست. یافته ها و نتایج مقدمه منابع

More Related