Redacció i tramitació de projectes d’activitats Novembre – 2013 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Redacció i tramitació de projectes d’activitats Novembre – 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Redacció i tramitació de projectes d’activitats Novembre – 2013

play fullscreen
1 / 24
Redacció i tramitació de projectes d’activitats Novembre – 2013
75 Views
Download Presentation
lok
Download Presentation

Redacció i tramitació de projectes d’activitats Novembre – 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Redacció i tramitació de projectes d’activitats Novembre – 2013 Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació

 2. Generalitat Catalunya (OGAU) Entrada sol·licitud + projecte + documentació + Estudi IA Anàlisi suficiència i idoneïtat i estudi IA No idoneïtat –audiència- resolució 30 dies Esmenes (tots els sectors ambientals) Tres mesos caducitat Petició informes Ajuntament preceptius vinculants 30 dies Resolució i notificació Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • General • Règim de intervenció administrativa:Procediment Annex1.I Informació pública 30 dies Ajuntament Exposició publica i veïnal 10 dies A la vista al.le. Declaració IA i proposta de resolució provisional Publicació declaració IA i de la resolució Proposta de resolució definitiva Tràmit d’audiència 15 dies

 3. Consell Comarcal Entrada sol·licitud + documentació (Ajuntament) Esmenes (tots els sectors ambientals) tres mesos caducitat Verificació Suficiència i idoneïtat. Resolució no idoneïtat Resolució i notificació Petició informes (preceptius i vinculants) Informe integrat Proposta resolució provisional Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació General Règim de intervenció administrativa:Procediment. Annex II Informació pública 30 dies i veïnal 10 dies Tràmit d’audiència 15 dies per al·legacions Trasllat als organismes que han d’emetre informe sectorial Tràmit d’audiència 15 dies

 4. Entrada Comunicació + documentació Ajuntament Assabentat Esmenes Verificació i suficiència i idoneïtat Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació General Règim de intervenció administrativa:Procediment. Annex III La comunicació de l’activitat s’ha de presentar a l’Ajuntament i ha d’anar acompanyada de la documentació descrita a l’art. 52 PCAA (projecte bàsic, certificació tècnica, certificació ECA en alguns casos,...). Final

 5. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (AnnexIII) Procediment i Tramitació d’Activitats (Llei 20/2009) • Comunicació: Afecta a les activitats de l’Annex III • S’ha de fer un cop acabades les obres, per la persona o empresa titulars. • Documentació: • Imprès habilitat per l’ajuntament. • Documentació que acrediti la representació (si el titular és una persona jurídica, o la presenta un representant) • Justificació del establiment (propietat, lloguer, etc) • Projecte bàsic amb memòria ambiental. ( normalment 2 copies) • Certificat emès pel tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s'adeqüen al projecte presentat. • Aportar comprovació d'emissions a l’atmosfera (ECA) soroll, vibracions, lluminositat, etc amb informe favorable (si és preceptiu).

 6. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (AnnexIII) Procediment i Tramitació d’Activitats (Llei 20/2009) • Normativa: Afecta a les activitats de l’Annex III • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. • Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. • CTE edificació./ REBT / RITE, etc • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. • Decret 82/2010, de 29 de juny, catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes.

 7. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (AnnexIII) Procediment i Tramitació d’Activitats (Llei 20/2009) • Si l’activitat es desenvolupa dins un espai natural protegit, està sotmès a procés de consulta prèvia respecte de la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental. • Totes les autoritzacions, actes favorables o llicències sectorials a que l’activitat estigui sotmesa (Incendis, sanitat, abocaments, etc) • Permís d’abocament del CCO o ACA. • Ordenances municipals. • Pla de dejeccions ramaderes. • Atenció: Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en activitats, infraestructures i edificis.

 8. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (AnnexIII) Procediment i Tramitació d’Activitats (Llei 20/2009) Normativa especifica Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. Real Decret 3483/2000, de 29 de desembre, pel que es modifica el Real Decret 324/2000, de 3 de març, pel que s’estableixen les normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines. Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. Decret 168/1990, de 3 de juliol, pel qual s’estableixen els requists tènics sanitaris que han de complir les farmàcies Real Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les instruccions tècniques complementaries ICC-01 a 11 Decret 55/1982 de 4 de febrer, sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi. Etc,

 9. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (AnnexII) Procediment i Tramitació d’Activitats (Llei 20/2009) • Llicència • En les activitats classificades en els annexos II, III, IV han de formular una consulta prèvia a l’administració respecte de sotmetre-les a una avaluació d’impacte ambiental, segons criteris fixats en l’annex V. • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. • Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. • CTE edificació. • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. • Decret 82/2010, de 29 de juny, catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes.

 10. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Establiment comercial: Superfície total menor de 400 m2 • Es tracte d’una activitat innòcua. • s consideren activitat innòcues aquelles que tenen una nul·la incidència ambiental, en la seguretat i en la salut de les persones i no hi hagi una ordenança municipal que les classifiqui d’una altra manera. (Ex. Botigues <= de 400 m2, les oficines, consultes mèdiques, etc.) • Règim administratiu • No estan subjectes a cap dels règims administratius de la Llei 20/2009 i normalment estan regulades pels ajuntaments per alguna ordenança o be Decret 179/1995, de 13 de juny, reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS) article 71 i següents. • Procediment • El procediment de comunicació prèvia consisteix en la presentació davant de l’Ajuntament del municipi on s’estableix l’activitat, d’una instància de comunicació d’obertura, acompanyada de:

 11. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Instància de comunicació • Declaració responsable de compliment de la normativa que li sigui d’aplicació. • Autoliquidació de taxes • Plànol de situació, planta del local i alçat. • Fotocopia de la llicència urbanística (només si s’han realizat obres) • Fotocopia del contracte de lloguer o documentació justificativa de que el titular de l’activitat la pot executar en aquest lloc. • Fotocopia de la Declaració Censal d’alta de l’Agència Tributaria, o d’alta d’IAE si l’activitat ha de tributar per aquest impost. • Si la verificació formal és correcte, ja es pot començar a exercir sota la responsabilitat del titular. Caldrà passar abans, els control que marqui la normativa sectorial. (Sanitària, protecció contra incendis, abocaments)

 12. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Establiments comercials de superfície total igual o superior a 400 m2 i superfície de venda menor de 800 m2 • Es tracte d’una activitat Annex III • S'entén per establiment comercial: Els locals, construccions, instal•lacions o espais coberts o sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant si aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics. • Tipus d'establiments comercials • D'acord amb les definicions que estableix el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, els establiments comercials poden ser individuals o col•lectius i es poden classificar tenint en compte la seva superfície, el règim de venda, l'assortiment i la seva relació amb altres establiments.S'entén per establiments de caràcter col•lectiu, els integrats per un conjunt d'establiments situats en un o en diversos edificis en un mateix espai comercial, en els quals es duen a terme diferents activitats comercials.

 13. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • S'entén que dos o més establiments comparteixen un mateix espai comercial si es dóna qualsevol de les circumstàncies següents: • Accés comú des de la via pública, d'ús exclusiu o preferent dels comerciants o clients de la zona comercial. • Aparcaments compartits o adjacents d'ús preferent per als clients de la zona comercial. • Serveis comuns per als comerciants o per als clients de la zona comercial. • Denominació o existència d'elements que conformen una imatge comuna. • Règim administratiu. • Aquesta activitat està subjecte al Règim de Comunicació prèvia establert per la Llei La Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, estableix el règim de comunicació prèvia ambiental per a les activitats comercials de superfície total igual o superior a 400 m2.

 14. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació El Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, classifica els establiments comercials amb superfície de venda menor de 800 m2, com a Petit Establiment Comercial (PEC), i estableix també el règim de comunicació comercial per a aquesta activitat, però d'acord amb el seu art. 17.2, serà suficient fer la comunicació ambiental que estableix la Llei 20/2009.  Aquest és un règim simplificat pel qual les persones que vulguin iniciar una activitat, únicament ho hauran de comunicar l'Ajuntament, mitjançant una instància de comunicació i la resta de documentació que estableix la Llei i les possibles ordenances municipals. La comunicació sempre ha de ser prèvia al inici de l'activitat.Encara que aquesta activitat estigui subjecta al règim de comunicació pel que fa a la matèria ambiental i comercial, en alguns casos pot estar subjecta a alguna altra autorització o llicència sectorial en funció de les seves característiques, per la qual cosa, per poder fer efectiva la comunicació de l'activitat, s'haurà de disposar prèviament de la resta d'autoritzacions o llicències necessàries.

 15. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Tramitació • La comunicació s'ha de fer a l'ajuntament corresponent. • La comunicació s'ha de fer un cop acabades les obres i les instal•lacions necessàries, que hauran d'estar emparades per la llicència urbanística corresponent, si escau. • La comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació següent: • Projecte bàsic, amb memòria ambiental • Certificació lliurada pel personal tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal•lacions s'adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen els requisits ambientals. • Totes les autoritzacions o llicències sectorials a que l'activitat estigui sotmesa • Altra documentació requerida per l'ajuntament

 16. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació

 17. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Llei 11/2009 i Decret 112/2010 Regulació espectacles públics i activitats recreatives • Classificació segons el règim d’intervenció administrativa: • Autorització administrativa de la Generalitat • Llicència municipal • Règim de comunicació prèvia davant la Generalitat • Règim de comunicació prèvia davant de l’ajuntament • Al classificar cal tenir en compte l’activitat més restrictiva

 18. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Llei 11/2009 i Decret 112/2010 Regulació espectacles públics i activitats recreatives • Llicència Municipal -. • Establiments oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives de caràcter permanent que no siguin règim de comunicació. • Espectacles i activitats recreatives no permanents desmuntables. • Establiments de règim especial per els municipis amb una població superior als 50.000 habitants, amb l’informe vinculant de la previ de la Generalitat. • Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de més de 50.000 habitants. • Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que és duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars.

 19. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Llei 11/2009 i Decret 112/2010 Regulació espectacles públics i activitats recreatives • Comunicació prèvia: hi estan sotmesos: • La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb llicència municipal. • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics. • Establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones. • Establiments oberts al public d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones i sempre que no disposin de terrasssa o qualsevol altre espai complementari al aire lliure. • Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’annex I.

 20. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Llei 11/2009 i Decret 112/2010 Regulació espectacles públics i activitats recreatives • Requists de la comunicació prèvia • El titular ha de presentar, prèviament a la data prevista de la seva obertura, una comunicació a l’òrgan administratiu competent. • Declaració responsable del fet que l’establiment compleix els requisits establerts en el reglament (Decret 112/2010) • Declaració responsable de disposar de pòlissa d’assegurances. • Controls • Control inicial només per Autoritzacions i Llicències • Control periòdics, cada quatre anys, per Autoritzacions, Llicències i Comunicació prèvia.

 21. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Llei 11/2009 i Decret 112/2010 Regulació espectacles públics i activitats recreatives • Control dels establiments subjectes a comunicació prèvia • Les emissions, en especial atenció a sorolls i vibracions • La producció i gestió de residus • Les mesures de prevenció i seguretat en cas d’incendi de terminades per aquest Reglament • Les mesures i tècniques d’autoprotecció • Les mesures tècniques de protecció d’higiene i salut de les persones • El funcionament i els registres del sistema automàtica de control d’aforaments, si n’hi ha.

 22. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Llei 11/2009 i Decret 112/2010 Regulació espectacles públics i activitats recreatives • Requisits i obligacions de caràcter general • Informe urbanístic municipal • Compatibilitat acústica (mapes de capacitat acústica) (Cal presentar un estudi d’impacte acústic) • Prevencions acústiques especials (limitadors de so, etc) • Estudis mobilitat generada. (FCB) • Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques • Prevenció i seguretat en cas d’incendi • Evacuació • Senyalització • Enllumenat d’emergència i de senyalització • Equips i sistema de protecció

 23. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Llei 11/2009 i Decret 112/2010 Regulació espectacles públics i activitats recreatives • (continuació) • Ocupació de la via pública (taquilles venda entrada) • Condicions d’higiene i salubritat (fins 50 p 1 lavabo i dues cabines) • Una de les condicions a respectar és la normativa de accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. • Dispositius d'assistència sanitària. • Horaris • Drets d’admissió • Plaques i rètols • Denominació establiment, espectacles o activitats recollides a la llicència, autorització o comunicació prèvia, horari d’obertura i tancament i aforament del local. • Informació, avís • Tots com a mínim en català • Disposar de fulls oficials de reclamació

 24. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació • Llei 11/2009 i Decret 112/2010 Regulació espectacles públics i activitats recreatives