1 / 4

KULATÝ STŮL Metodiky práce v náhradní rodinné péči

KULATÝ STŮL Metodiky práce v náhradní rodinné péči. 17. 6 . 2013. VÝBĚR A HODNOCENÍ METODIK DOBRÉ PRAXE. Proč:

lok
Download Presentation

KULATÝ STŮL Metodiky práce v náhradní rodinné péči

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KULATÝ STŮLMetodiky práce v náhradní rodinné péči 17. 6. 2013

  2. VÝBĚR A HODNOCENÍ METODIK DOBRÉ PRAXE • Proč: • jedním z cílů projektu je hledání dobré praxe v České republice a následné šíření mezi organizacemi → zlepšení a zkvalitnění metod práce v oblasti NRP, prohlubování spolupráce mezi organizacemi a sdílení informací • Cíl: • nalézt metodiky (nebo soubory metodik) které reprezentují dobrou praxi v NRP a splňují kritéria projektu pro šíření • Jak: • dle předem stanovených kritérií zpracovaných v metodice „Postup a kritéria hodnocení vybraných metodik pro projekt CP NRP“ →Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

  3. VÝBĚR A HODNOCENÍ METODIK DOBRÉ PRAXE • Proces výběru a hodnocení Sběr metodik v NRP v ČR OG Základní výběr metodik OG Získání souhlasu autora metodiky OG Předložení metodik základního výběru k posouzení ROP OG Vyhodnocení posudků a určení pořadí metodik ROP Hodnocení/ oponentura vybraných metodik ROP Diskuse nad pořadím a výběr metodik k šíření OR Posouzení a doporučení/ nedoporučení k šíření SR Schválení výběru metodik k šíření

  4. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Gabriela Navrátilová www.centrumpodpory.cz

More Related