slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kandidatet : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kandidatet :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kandidatet : - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Kandidatet :. Besart MATAJ- Senat Blerta SUKAJ- Këshill Fakulteti Laorena KASEMI- Këshill Fakulteti. Stafi i Punes :. Arber Lloshi – Menaxher Fushate Arnold Leshaj – Financier Saniela Xhaferri / Endrit Qepa – Program dhe strategji Ingrid Lici – Koordinatore e medias

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kandidatet :' - lok


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kandidatet
Kandidatet :
 • BesartMATAJ- Senat
 • Blerta SUKAJ-KëshillFakulteti
 • LaorenaKASEMI- KëshillFakulteti
stafi i punes
StafiiPunes:
 • Arber Lloshi – MenaxherFushate
 • Arnold Leshaj – Financier
 • SanielaXhaferri/ EndritQepa – Program dhestrategji
 • Ingrid Lici –Koordinatore e medias
 • Ensi/ StelaKeta / Erisela / Kleisi - Koordinatoreorganizative
 • EltjanaHalili – Koordinatore per ceshtjetjuridike
slide4

LabiolBalili / Marilo Meta/ ShanikoElezaj/ Rovena – Koordinatoreper IT

 • XhulianoBregasi – Hartuesifjalimeve per kandidatet
 • PranveraMziu – Assistente e kandidatit per senat
 • BajramBakalli – Assistente e kandidates per keshill
 • Gladiola Hyseni - Assistente e kandidates per keshill
 • Dori/ JosindaGjika– Zëdhenesee stafit
i k rkimi
I. Kërkimi:

Kjofushatë:

 • zhvillohetne perputhje me legjislacioninperkates ne fuqi, ne bazedhe per zbatimteurdherimeveqerrjedhinprejtij, konkretisht: Ligjit per Arsimin e Larte, dherregullores se brendshmetefakultetit.
 • shtrihetne tegjithafakultetet e Akademisedhesynontejetegjitheperfshirese ne percaktimin e elektoratitte vet, pra ne axhenden e vet teprioriteteveperfshinceshtjeteprekshme per studentetngate 3 grupet e Akademise.
 • eshtee para ne llojin e vet dhesi e tillekrijon model reference per brezatqepasojne. Per ketearsyedhegjithashtu ne funksionte situates garueseaktualeangazhohemi per tetejcuar VLERA.
k rkimi vazhdim
Kërkimi:(vazhdim)
 • Pjesemarrjae studenteve, process zgjedhorirregullt, profiliikandidateve, perkushtimidheangazhimikonkretgjatefushatesistafeveperkatesetekandidateve, mbeshtetja e grupevetendryshmeteinteresit (pedagogedhestudente).
 • Profiliikandidatevetaneeshteiorientuarkahcilesivetelartaakademike, simundesi per zhvillim. Pasja e vleravedhetejcimi I tyre, sepseprogresieshtelehtesishtiarritshemkurtegjithebashke, falebashkepunimittendersjelle, kuptojmepritshmerite e njeri-tjetritdheangazhojmepotencialin tone ne arritjen e objektivaveteperbashket.
 • Ne ketegarejemitevetem, sepsejemitegjithebashke, cdo student eshte me ne. Kundershtaret e vetemtemundshemjaneataqesndajne me ne, tevetminobjektivqeisherbenarsimittelarte, EMANCIPIMIN.
ii synimi
II.SYNIMI
 • Synimiyneeshtevizioniyne!
 • Vizionipërbashkët – Nevojatëpërbashkëta
 • Vizioni/Qellimi: Emancipimidhenxitja e mendimitkritiktestudentevepermesperfshirjes/pjesemarrjes se tyre.
mesazhi i f ushat s
MesazhiiFushatës :
 • Përt`idhënëvlerëdijes
 • Përtëkërkuarqëpunajonëtëpaguhet
 • Përkushtemëtëmiradhenxitjetëkërkimitshkencor
 • Nëmbrojtjetëarsimitpublik,

Tëinformohemi , tëmarrimpjesë,

Bashkëtëndikojmë !

iii zgjedhesit e fokusuar
III. ZGJEDHESIT E FOKUSUAR
 • -“Zona” jone e bazesjanestudentet e vititte pare, sipjesa me pak e informuar, interesuardhe me pak e perfshire ne process dhe me pak e ndergjegjesuar per rendesine e strukturavetetilla ne Akademi.
 • -Studentetqeduamtesjellim me pranevetesjane 2 kategorikyc: studentet e vititte pare dhestudentet me mesatarejotelarte.
prioritetet
Prioritetet:

Dimension PublikdheEmancipuesiEdukimit

 • Ceshtja e Toefl-it
 • Reforma ne arsim
 • Profesionet e rregulluara

KerkimiShkencordheNxitja e MendimitKritik

 • Konferenca
 • Botimeakademiketedepartamenteve/fakulteteve (revista & libra)
 • Shtimiiaktiviteteve social-kulturore

InfrastruktureAkademikeFunksionale

 • Biblioteka
 • Mjedisetakademike
 • Permiresimiikushteveteknike e teknologjikedhemetodologjia e mesimdhenies.
v kontakti me zgjedhesit
V. KONTAKTI ME ZGJEDHESIT:
 • Matjenëterren
 • Anketa/sondazhe
 • Numërfansashnërrjetetsociale
programi
Programi:

Aktivitetet :

 • Prezantimi i kandidatëve dhe i programit të tyre në prezencë të mediave të ndryshme
 • Takim në mes të kandidatëve dhe përfaqësuesve të grupeve të interesit
 • Përfundimi i hapësirave në internet dedikuar reklamimit të fushatës së kandidatëve. Përditësim dhe kontrollim i vazhdueshëm i tyre. Takimi i kandidatëve me subjekte të cilat mund të jenë sponsorë potencialë të fushatës.
 • Krijimi i grupit përfaqësues të kandidatëve në çdo fakultet të UT. Krijimi i broshurave, fletëpalosjeve dhe posterave për shpërndarje.
 • Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Drejtësisë, UT;Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Shkencave Sociale, UT.
programi vazhdim
Programi: (vazhdim)
 • Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit Ekonomik, UT; Diskutim në media i pikëpamjeve të kandidatëve; Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, UT.
 • Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit Mjekësisë, UT;

Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Infermierisë, UT.

 • Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, UT;

Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Histori-Filologjisë, UT.

 • Takim i kandidatëve më studentë të Qytetit Studenti.
programi vazhdim1
Programi: (vazhdim)
 • Takim i kandidatëve me përfaqësues të grupeve të interesit dhe akademikë të ndryshëm.
 • Pa aktivitete.
 • Takim i kandidatëve me Shtabin e tyre për të diskutuar mbi problematikat e hasura dhe mundësitë për ndryshime të ndryshme;
 • Publikimi i një shkrimi mbi kandidatët, pikëpamjet e tyre dhe pikat e tyre të forta në një gazetë/revistë gjerësisht të përhapur në studentët.;
 • Vizita në ndërtesa të ndryshme ku zhvillohet mësimi në UT. Përgatitje për debatin mes kandidatëve;
programi vazhdim2
Programi: (vazhdim)
 • Dita e caktuar për debatin mes kandidatëve në orën 10:00, në ndërtesën “Liria”, në sallën e konferencave. Të ftuara media.
 • Vizitë në Rektoratin e UT dhe në institucione të ndryshme arsimore – kulturore;

Vizitë në bibliotekën e QS dhe vende të ndryshme në QS (menca, etj.)

 • Vizita në ndërtesa të ndryshme ku zhvillohet mësimi në UT dhe në vende të caktuara, gjerësisht të frekuentuara nga studentët dhe pranë ndërtesave ku zhvillohet mësimi.
 • Paradite, organizimi i takimeve të studentëve të interesuar me kandidatët; Pasdite, organizimi i aktiviteteve argëtuese për shtabin dhe studentë të ndryshëm që mbështesin.
 • Paradite, organizimi i takimeve të studentëve të interesuar me kandidatët;

Pasdite, organizimi i aktiviteteve argëtuese për shtabin dhe studentë të ndryshëm që mbështesin.

 • Heshtje Zgjedhore
detyrat funksionale t menaxherit t fushat s
DETYRAT FUNKSIONALE TË MENAXHERIT TË FUSHATËS:
 • Koordinimi, mbikëqyrja dhe drejtimi i veprimtarisë së anëtarëve të tjerë të shtabit elektoral, duke u kujdesur për çdo aspekt të veçantë të saj, me qëllim prodhimin e një produkti përfundimtar koherent dhe të suksesshëm;
 • Miratimi, në bashkëpunim me kandidatët dhe anëtarët e tjerë të shtabit (kryesisht Kleisi/Stela/Erisela) të një plani paraprak të veprimtarive gjatë fushatës;
 • Caktimi dhe miratimi i aktiviteteve të ndryshme të fushatës të papërcaktuara në planin fillestar të punës. Ndryshimi i planit në përputhje me kërkesat e paraqitura nga fushata, me objekt një paraqitje sa më dinjitoze të kandidatëve dhe qëllim përkrahjen sa më të madhe të tyre dhe fitimin e garës;
 • Ura lidhëse kryesore ndërmjet kandidatëve dhe anëtarëve të tjerë të Shtabit, lidhur me funksionet e tyre;
 • Vëmendje kryesore ndaj buxhetit të fushatës: miratimi i shpenzimeve të saj dhe afrimi i sponsorëve të mundshëm;
 • Dhënia e pëlqimit paraprak për daljet në publik të kandidatëve, fjalimeve dhe takimeve që ato realizojnë. Kujdes i veçantë ndaj imazhit të kandidatëve – dhënia e udhëzimeve përkatëse;
 • Këshillim dhe udhëzimin për ndryshimet e ndryshme në shtab.
koordinatorja per ceshtjet juridike
Koordinatorjaper ceshtjetjuridike:
 • Njoftimirregulloresanetarevetestafit ne menyreqeteevitohetshkelja e rregullores
 • Keshillimjuridik ne lidhje me: procedurene fushatesdhetezgjedhjeve.
 • Mbrojtjejuridike ne rastkonstatimiteshkeljeveterregullores.
 • Evidentimiitegjitheproblemevetekonstatuara ne menyren e funksionimittestafit, ne menyren e zbatimitterregullave.
koordinatorja e mediave dhe z dh n sja p r shtyp
Koordinatorja e mediavedhezëdhënësjapërshtyp:
 • Nëdyditët e paratëfushatës do tëbëhëtkontaktimime televizionetdhegaztetatkukeminjohjedhejemitësigurtqënambështesin.
 • Pas sigurimittëmbështetjessëtelevizionit Klan dhegazetësMapo, do tëbëhet e mundurpjesëmarrja e kandidatittonënënjëemisionteleviziv, Opinion, tëtransmentuarngaky television, icili do tetrajtojnjëtemembizgjedhjetuniversitare.
 • Mundësimiidhëniessënjëinterviste, ne lidhje me zgjedhjetnëfakultete, tëkandidatittonëpërgazetenqënambështet, Mapo.
 • Nërastin e realizimittëForumit me Kandidatët, pjesëmarrja e televizionitqënambështet, duke krijuarnëkëtëmënyrënjëhapsirëpërparaqitjen e këtijlajminënjëprëjedicionevetelevizivetëkëtijtelevizioni.
 • Përgatitjedhehartimiideklaratavepërshtyp , tëcilat do tëbëhenngazedheniesia e shtypit.
koordinatorja e mediave dhe z dh n sja p r shtyp vazhdim
Koordinatorja e mediavedhezëdhënësjapërshtyp : ( vazhdim)
 • Daljanënjëkohëdhe moment tëpërshtatshëmpërnjëdeklaratëpërshtyp.
 • Deklaratapërshtyp, ku do tëbëhetlajmërimipëraktivitetet e realizuarasi: Forumi me Kandidatët, pjesëmarrja e kandidatit ne emisioneteleviziveetj..
 • Deklaratapërshtyp e cilapërgënjeshtronlajmërimeapotëdhënatërremenëlidhje me kandidatin, platformëmdheaktivitetet e tij, aponëlidhje me ecurinë e fushatës.
 • Shmangiandajpyetejvetendenciozetegazetarëve duke iupërmbajturgjithmonëplatformës, programitdheplanittëfushatës.
hartuesi i fjalimeve
HartuesiiFjalimeve
 • Detyradhepërgjegjësiaimespecifikenështabelektoral, ështëhartimiifjalimevetëkandidatëve. Përkëtëdetyrë do tëkonsultohem me disa persona tëpërgegjësivetëndryshmenështabin electoral, duke filluarnga:
 • Menaxheriifushatës, icilijepidetëkryesorerrethtëcilaveduhetpërqëndruarvëmendja.
 • Këshilltarëte kandidatëve, tëcilëtmëorientojnëpërvizionin e kandidatëvepërkatës, përobjektivat, qëllimet, etj.
 • Koordinatorene medias dheKoordinatoren e çështjeveligjore, tëcilat do mëjapinudhëzimedhekonfirmiminpërhartimin e fjalimevenëpërputhje me rregullatetiketëmediave, brendakuadritligjor.
 • Veçkësaj, njëdetyrësuplementareështëedheajo e mbulimittëfushatësdhevëzhgimittëzgjedhjevenëFakultetin e ShkencaveSociale.
asistentet e keshilltareve
Asistentet e keshilltareve:

Ne bashkepunim me tegjithastrukturatorganizativedetyrat e pozicionit:

 • Percaktimaxhende
 • Kujdesindajiamzhitte candidates
 • Koordiminifushates me strukturatparalele
 • Mundesimikontakteveterejanepermjettakimevetehapura
 • Evidentimiiproblemeve ne fakultete
 • Kontaktivazhdueshemme IT
 • Diktimiibuxhetimit
 • Konsulta e vazhdueshmemejuristen per cdoveprimapovendimtenderrmare