1 / 11

Gælder loven i den virtuelle verden?

Gælder loven i den virtuelle verden?. 9. klasser Bakkeskolen Anders Hansen- Stjærskolen. Lovgivning Trusler.

lok
Download Presentation

Gælder loven i den virtuelle verden?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gælder loven i den virtuelle verden? 9. klasser Bakkeskolen Anders Hansen- Stjærskolen

 2. Lovgivning Trusler • Omhandler mundtlige trusler, som f.eks. i en telefonsamtale eller over webcam, samt skriftlige trusler f.eks. i et brev, en sms, via msn og chat, eller ved en e-mail. Trusler kan være strafbare efter straffelovens §266: § 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

 3. Trusler fortsat • Alvorlige trusler kan straffes med fængsel op til 2 år. Det er uden betydning, om den, der fremsætter truslerne, har til hensigt at gennemføre de fremsatte trusler. Hvis truslerne er egnede til at fremkalde en nærmere defineret frygt, kan der idømmes straf for trusler. Det er desværre meget almindeligt at slynge om sig med både verbale og skriftlige trusler, når børn og unge er online.

 4. Æreskrænkelser • Straffeloven har et afsnit om ærekrænkelser og krænkelser af privatlivets fred. Det kan foregå på forskellige måder, enten ved at skaffe sig adgang til en andens private oplysninger, tage krænkende billeder under private forhold eller ved at udtale sig krænkende om en person. Ligeledes er det ikke lovligt at logge sig ind på en andens persons profil, og videregive personlige oplysninger – sande eller ej. Det kan være strafbart at tage pinlige billeder under private forhold og bruge billeder til at lægge på nettet eller sende ud til vennerne. Et eksempel kan være hvor mobilkameraet bliver brugt til at tage billeder af en person på skolens toilet eller af klassekammeraten der ligger afklædt og solbader i forældrenes have. Sager man også kender fra mobbeeksempler. § 264 a. Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

 5. Æreskrænkelser fortsat • Det er også strafbart at udtale sig på en krænkende eller fornærmende måde eller udsprede ondsindede rygter om en bestemt person. § 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

 6. Æreskrænkelser fortsat • ”En ung mand havde på en internetadresse under profilen ”elskere” oprettet en tekst, hvor han oplyser, at en 15-årig pige – under angivelse af et kælenavn og med angivelse af en adresse – ønsker forskellige former for sex med erfarne mænd. En 13-årig pige med næsten samme navn og adresse modtog henvendelser af seksuel karakter. den unge mand dømtes for overtrædelse af Straffelovens § 264d og § 232[blufærdighedskrænkelse], idet han – uanset at oplysningerne var usande – må have anset det som overvejende sandsynligt, at den 13-årige pige ville blive kontaktet af mænd med sextilbud” (citat fra ”Overgreb mod børn”, side 138, DKR, 2008)Straf: 20 dages fængsel og 100.000 kr. i erstatning.

 7. Brevhemmelighed • En af de uheldige trends, der har floreret en del år er, at børn og unge på forskellig vis får fat i password til mailkontoer eller profiler på forskellige hjemmesider. • § 263. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet, 2) skaffer sig adgang til andres gemmer, 3) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang. Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

 8. Diskrimination • Diskrimination er også strafbart, og beskrives i straffelovens § 266 b. § 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.Vi har alle ret til at blive behandlet værdigt uanset vores udseende eller tro. Det er derfor ikke tilladt at true, håne eller nedværdige andre grupper af mennesker på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

 9. Persondataloven • Når en person lægger et billede på sin hjemmeside, hvor man kan se og genkende personer, betragtes det som elektronisk behandling af personoplysninger. Der findes ingen specifikke regler i persondataloven om offentliggørelse af billeder på Internet uden samtykke. Datatilsynet har dog i en række konkrete sager vurderet om det var lovligt ud fra interesseafvejningsreglen i lovens § 6, stk. 1, nr. 7, samt de grundlæggende principper i lovens § 5 om god databehandlingsskik. Det afgørende er, at den afbildede person ikke må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal således være harmløse. • Facebookdommen: 20 dages ubetinget fængsel!!!

 10. Seksuelle krænkelser • Fysiske seksuelle handlinger med en anden person kan ikke foregå digitalt, men man kan f.eks. vise eller sende seksuelt krænkende billeder. Det kan være voksenpornografisk materiale eller seksuelle billeder af én selv. Endelig er det også ulovligt at sende børnepornografiske billeder. Derfor er bestemmelsen om blufærdighedskrænkelse i straffelovens §232, væsentlig i denne sammenhæng: § 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.Ved uterligt forhold menes en handling af seksuel karakter. Der er egentlig ingen forskel på krænkelse af blufærdigheden ved at optræde i en offentlig park eller ved at optræde foran et web-cam som andre kan se online. Krænkelse af blufærdigheden kan give op til 4 års fængsel.

 11. Et par spørgsmål til jer eksperter • Kan man slette hvad man har uploadet på nettet? • Kan nettet få indflydelse på jeres fremtidige karriere muligheder? • Hvem kan følge med? • Er nettet en åben eller lukket dagbog? • Er jeres sprog tæt på straffeloven?

More Related