slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F877A. Dejan Lazi ć 10520 Ivan Novakovi ć 10305 . Prenos podataka (osnovne podele). (I) Serijski Paralelni (II) Asinhroni Sinhroni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F' - loe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Elektronski fakultet NišKatedra za elektronikuSERIJSKA KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F877A

Dejan Lazić 10520 Ivan Novaković 10305

prenos podataka osnovne podele
Prenos podataka (osnovne podele)

(I)

 • Serijski
 • Paralelni

(II)

 • Asinhroni
 • Sinhroni
serijski prenos podatak a
Serijski prenos podataka
 • Prenose se podaci preko jedinstvene linije
 • Laka detekcija grešaka
 • Razvijeni su brojni pouzdani protokoli za serijski prenos
paraleln i prenos podatak a
Paralelni prenos podataka
 • Veliki broj potrebnih veza (jedna linija po bitu podatka)
 • Prenosi se n bitova istovremeno
 • Koristi se, kada se prenose podaci na kraćim rastoja-njima (sistemska magistrala procesora, GPIB magis-trala itd.)
asinhroni prenos podatak a
Asinhroni prenos podataka
 • Predajnik može da pošalje podatak bilo kada
 • Asinhroni prijemnik ne regeneriše takt na osnovu dola-zećeg signala
 • Start-stop metodom se utvrđuje početak i kraj podatka
sinhroni prenos podatak a
Sinhroni prenos podataka
 • Predajnik i prijemnik su sinhronizovani
 • Predajnik generiše taktni signal koji se prenosi do prijem-nika preko posebnog kanala ili je direktno regenerisan od strane prijemnika iz dolazećeg signala
 • Princip regenerisanja takta kod ovog načina prenosa pri-kazan je na Slici
sinhroni prenos podatak a ram podatka
Sinhroni prenos podataka –ram podatka
 • Uobičajeno se podaci predaju kao okviri, tj. ramovi (frame) fiksnog obima
 • Svaku informaciju na početku i kraju prate preambule (preamble).
serijski port
Serijski port
 • Bidirekcioni komunikacijski (COM) port
 • Duplex ili half-duplex prenos
 • Ima ugrađene FIFO bafere
usart
USART

Univerzalni sinhroni i asinhroni prijemnik/predajnik (USART) čine:

 • Takt generator,
 • Delitelji frekvencije,
 • Ulazni pomerački registar,
 • Izlazni pomerački registar,
 • Kontrolna logika čitanja i upisa,
 • Kontrolna logika slanja i prijema,
 • Bafer prijemnika (opciono),
 • Bafer predajnika (opciono),
 • FIFO (opciono).
pic16f877a osnov n e karakteristike 1 3
PIC16F877A–osnovnekarakteristike1/3
 • RISC mikroprocesor visokih performansi
 • 35 instrukcija obima jedne reči
 • Radna frekvencija do 20 MHz
 • Trajanje taktnog intervala 200 ns, pri frekvenciji 20 MHz
 • Opkôd obima 14 bita
 • Harverski magacin sa osam nivoa
 • Tri načina adresiranja (direktno,indirektno i relativno)
 • Programska flash memorija kapaciteta 8 k X 14-bitnih reči
 • Memorije za podatke tipa RAM kapaciteta 368 X 8 bita
 • Memorije za podatke EEPROM tipa kapaciteta 256 X 8 bita
 • Prekidi (do 14 izvora prekida)
 • U/I portovi: A, B, C, D, E
pic16f877a osnovne karakteristike 2 3
PIC16F877A–osnovne karakteristike2/3
 • Tri tajmera:
 • - Timer0 (TMR0): 8-bitni tajmer/brojač_događaja
 • - Timer1 (TMR1): 16-bitni tajmer/brojač_događaja
 • - Timer2 (TMR2): 8-bitni tajmer/brojač_događaja
 • 10-bitni 8-kanalni analogno-digitalni (A/D) konvertor
 • Serijska komunikacija: MSSP, USART
 • Paralelna komunikacija: PSP
 • Power-on Reset - reset pri uključenju napajanja (POR)
 • Power-up timer - unošenje kašnjenja nakon uključenja

napajanja (PWRT)

 • Oscillator Start-up Timer - unošenje kašnjenja nakon stabilizovanja radne frekvencije oscilatora (OST)
pic16f877a osnovne karakteristike 3 3
PIC16F877A–osnovne karakteristike3/3
 • Sleep mode - režim rada sa malim utroškom energije
 • Watchdog tajmer sa sopstvenim integrisanim RC oscilatorom za nezavisan rad
 • Izbor tipa oscilatora
 • Radni napon od 2V do 5.5V
 • Mala potrošnja energije:
 • <0.6 mA pri naponu od 3V i radnoj frekvenciji od 4 MHz
 • 20µA pri naponu od 3V i radnom taktu od 32kHz
 • <1µA u standby režimu rada.
mikroc softver za pic mikrokontrolere
mikroC – softver za PIC mikrokontrolere
 • Kvalitetan editor sa automatskom kontrolom
 • Jasan asemblerski kôd i standardna kompatibilnost

generisanih HEX datoteka

 • Preglednost strukture programa (kôda)
 • Veliki broj integrisanih biblioteka i rutina, koje značajno

ubrzavaju pisanje programa

 • Detaljni izveštaji i grafičko predstavljanje mape RAM i

ROM memorija, statistike kôda i slično.

mikroc parametri uart terminal a
mikroC – parametri UART terminala
 • Parametri koji se podešavaju:
 • Serijski port (COM1, COM2, COM3)
 • Brzina prenosa
 • Broj stop bitova (1, 1.5 ili 2)
 • Izbor parnosti (bez, parna, neparna itd.)
 • Broj bitova koji čine karakter (5, 6, 7 ili 8)
 • Uključivanje/isključivanje handshaking signala (RTS i DTR)
 • Izbor formata podatka koji se šalje (ASCII, HEX ili DEC)
 • Način slanja.
programiranje mikrokontrolera
Programiranje mikrokontrolera
 • Za programiranjemikrokontrolera potrebni su
 • Bootstrap loader (na primer ALLPIC) i
 • Softver (na primer IC-Prog).
allpic bootstrap loader
ALLPIC bootstrap loader
 • Jednostavan i jeftin (do 10 evra)
 • Pripada grupi JDM loadera
 • Programiranje preko serijskog porta.
ic prog softver za programiranje
IC Prog – softver za programiranje
 • Jednostavan za korišćenje
 • Kompatibilan sa 10-ak bootstrap loadera
projekat osnovne komponente
Projekat – osnovne komponente
 • Napajanje preko linearnog regulatora napona LM7805
 • Kvarc od 4MHz
 • Mikrokontroler PIC16F877A.
 • Kolo za prilagođenje MAX232
 • Dve LED (žuta i crvena)
 • Tri tastera
 • Potenciometar.
projekat komande 1 2
Projekat – komande 1/2
 • Isključivanje/gašenje obe LED
 • Uključivanje/paljenje crvene LED (D1)
 • Paljenje žute LED (D2)
 • Paljenje obe LED
 • Naizmenično paljenje žute i crvene LED u

ukupnom trajanju od 2s

 • Generisanje sekvence_1 na D1 (prati se osciloskopom)
 • Generisanje sekvence_2 na D1 (prati se osciloskopom)
 • Generisanje sekvence_3 na D1 (prati se osciloskopom)
projekat komande 2 2
Projekat – komande 2/2
 • Generisanje sekvence_4 na D2 (prati se osciloskopom)
 • Generisanje sekvence_5 na D2 (prati se osciloskopom)
 • Generisanje sekvence_6 na D2 (prati se osciloskopom)
 • Merenje napona na potenciometru (P1)
 • Pritisak tastera SW2.
zaklju ak
Zaključak
 • Opisani su prenos podataka, serijski port i USART čip
 • Detaljno je obrađen mikrokontroler PIC16F877A
 • Dat je prikaz softvera mikroC
 • Ilustrovan je proces programiranja mikrokontrolera PIC16F877A
 • Realizovano je električno kolo koje omogućava ko-munikaciju računara i PIC16F877A preko USART-a
 • Formirana je laboratorijska vežba koja demonstrira USART komunikaciju
biografija prvog autora
Biografija prvog autora
 • Prezime:Lazić
 • Ime:Dejan
 • Datum rođenja:30.03.1982.
 • Nacionalnost:Srbin
 • Bračno stanje:Neoženjen
 • Vozačka dozvola:C kategorija
 • Adresa:selo Stanjevo, 37230 Aleksandrovac
 • E-mail:dejan10520@yahoo.com
 • Telefon:037759207
 • Mobilni telefon:064 24 23 102
biografija prvog autora42
Biografija prvog autora
 • Obrazovanje: Elektrotehnička škola Kruševac
 • Smer:Elektrotehničar energetike, IV stepen
 • Menadžerske veštine:

Preduzimljivost, usredsređenost na razvoj, pregovaračke sposobnosti, samosvest, samopouzdanje, realističnost o svojim sposobnostima, sposobnost prihvatanja nejasne komunikacije, motiv za uspehom.

biografija prvog autora43
Biografija prvog autora
 • Sopstvene veštine:

Orjentisanost ka ostvarenju zadatih ciljeva, postavljanje prioriteta, preuzimanje problema na sebe i rešavanje istih, komunikativnost, kreativnost, inovacije, spremnost na sa-radnju i rad pod stresom.

 • Poznavanje jezika:

Engleski jezik – osrednje, Ruski jezik – osrednje.

 • Iskustvo sa kompjuterom:

Operativni sistemi: Windows NT, XP.

Programski paketi: MS Office, AHDL,Protel 2004(DXP).

biografija drugog autora
Biografija drugog autora
 • Prezime:Novaković
 • Ime:Ivan
 • Datumrođenja:13.10.1981.
 • Nacionalnost:Srbin
 • Bračno stanje:Neoženjen
 • Vozačka dozvola:B kategorija
 • Adresa: Kneza Pavla 36, 37000 Krusevac
 • E-mail:ivannovakovic10305@gmail.com
 • Telefon:037490860
 • Mobilni telefon:064 21 71 329
biografija drugog autora45
Biografija drugog autora
 • Obrazovanje: Elektrotehnička škola Kruševac
 • Smer:Elektrotehničar automatike, IV stepen
 • Menadžerske veštine:

Preduzimljivost, usredsređenost na razvoj, pregovaračke sposobnosti, samosvest, samopouzdanje, sposobnost prihvatanja nejasne komunikacije, motiv za uspehom.

biografija drugog autora46
Biografija drugog autora
 • Sopstvene veštine:

Preuzimanje inicijative, orjentisan ka ostvarenju rezultata, definisanje prioritetnih ciljeva i njihovo ostvarenje, rešavanje problema različite težine, komunikativnost, kreativnost, uvek spreman na saradnju i rad pod manjim stresom, međukultu-ralna osetljivost.

 • Poznavanje jezika:

Engleski jezik – dobro.

 • Iskustvo sa kompjuterom:

Operativni sistemi: Windows 95, 98, 2000, NT, XP.

Programski paketi: MS Office, AHDL,OrCad 9.2.