slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F87 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F87

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F87 - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F877A. Dejan Lazi ć 10520 Ivan Novakovi ć 10305 . Prenos podataka (osnovne podele). (I) Serijski Paralelni (II) Asinhroni Sinhroni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku SERIJSK A KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F87


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Elektronski fakultet NišKatedra za elektronikuSERIJSKA KOMUNIKACIJA RAČUNARA I USART MODULA MIKROKONTROLERA PIC16F877A

Dejan Lazić 10520 Ivan Novaković 10305

prenos podataka osnovne podele
Prenos podataka (osnovne podele)

(I)

 • Serijski
 • Paralelni

(II)

 • Asinhroni
 • Sinhroni
serijski prenos podatak a
Serijski prenos podataka
 • Prenose se podaci preko jedinstvene linije
 • Laka detekcija grešaka
 • Razvijeni su brojni pouzdani protokoli za serijski prenos
paraleln i prenos podatak a
Paralelni prenos podataka
 • Veliki broj potrebnih veza (jedna linija po bitu podatka)
 • Prenosi se n bitova istovremeno
 • Koristi se, kada se prenose podaci na kraćim rastoja-njima (sistemska magistrala procesora, GPIB magis-trala itd.)
asinhroni prenos podatak a
Asinhroni prenos podataka
 • Predajnik može da pošalje podatak bilo kada
 • Asinhroni prijemnik ne regeneriše takt na osnovu dola-zećeg signala
 • Start-stop metodom se utvrđuje početak i kraj podatka
sinhroni prenos podatak a
Sinhroni prenos podataka
 • Predajnik i prijemnik su sinhronizovani
 • Predajnik generiše taktni signal koji se prenosi do prijem-nika preko posebnog kanala ili je direktno regenerisan od strane prijemnika iz dolazećeg signala
 • Princip regenerisanja takta kod ovog načina prenosa pri-kazan je na Slici
sinhroni prenos podatak a ram podatka
Sinhroni prenos podataka –ram podatka
 • Uobičajeno se podaci predaju kao okviri, tj. ramovi (frame) fiksnog obima
 • Svaku informaciju na početku i kraju prate preambule (preamble).
serijski port
Serijski port
 • Bidirekcioni komunikacijski (COM) port
 • Duplex ili half-duplex prenos
 • Ima ugrađene FIFO bafere
usart
USART

Univerzalni sinhroni i asinhroni prijemnik/predajnik (USART) čine:

 • Takt generator,
 • Delitelji frekvencije,
 • Ulazni pomerački registar,
 • Izlazni pomerački registar,
 • Kontrolna logika čitanja i upisa,
 • Kontrolna logika slanja i prijema,
 • Bafer prijemnika (opciono),
 • Bafer predajnika (opciono),
 • FIFO (opciono).
pic16f877a osnov n e karakteristike 1 3
PIC16F877A–osnovnekarakteristike1/3
 • RISC mikroprocesor visokih performansi
 • 35 instrukcija obima jedne reči
 • Radna frekvencija do 20 MHz
 • Trajanje taktnog intervala 200 ns, pri frekvenciji 20 MHz
 • Opkôd obima 14 bita
 • Harverski magacin sa osam nivoa
 • Tri načina adresiranja (direktno,indirektno i relativno)
 • Programska flash memorija kapaciteta 8 k X 14-bitnih reči
 • Memorije za podatke tipa RAM kapaciteta 368 X 8 bita
 • Memorije za podatke EEPROM tipa kapaciteta 256 X 8 bita
 • Prekidi (do 14 izvora prekida)
 • U/I portovi: A, B, C, D, E
pic16f877a osnovne karakteristike 2 3
PIC16F877A–osnovne karakteristike2/3
 • Tri tajmera:
 • - Timer0 (TMR0): 8-bitni tajmer/brojač_događaja
 • - Timer1 (TMR1): 16-bitni tajmer/brojač_događaja
 • - Timer2 (TMR2): 8-bitni tajmer/brojač_događaja
 • 10-bitni 8-kanalni analogno-digitalni (A/D) konvertor
 • Serijska komunikacija: MSSP, USART
 • Paralelna komunikacija: PSP
 • Power-on Reset - reset pri uključenju napajanja (POR)
 • Power-up timer - unošenje kašnjenja nakon uključenja

napajanja (PWRT)

 • Oscillator Start-up Timer - unošenje kašnjenja nakon stabilizovanja radne frekvencije oscilatora (OST)
pic16f877a osnovne karakteristike 3 3
PIC16F877A–osnovne karakteristike3/3
 • Sleep mode - režim rada sa malim utroškom energije
 • Watchdog tajmer sa sopstvenim integrisanim RC oscilatorom za nezavisan rad
 • Izbor tipa oscilatora
 • Radni napon od 2V do 5.5V
 • Mala potrošnja energije:
 • <0.6 mA pri naponu od 3V i radnoj frekvenciji od 4 MHz
 • 20µA pri naponu od 3V i radnom taktu od 32kHz
 • <1µA u standby režimu rada.
mikroc softver za pic mikrokontrolere
mikroC – softver za PIC mikrokontrolere
 • Kvalitetan editor sa automatskom kontrolom
 • Jasan asemblerski kôd i standardna kompatibilnost

generisanih HEX datoteka

 • Preglednost strukture programa (kôda)
 • Veliki broj integrisanih biblioteka i rutina, koje značajno

ubrzavaju pisanje programa

 • Detaljni izveštaji i grafičko predstavljanje mape RAM i

ROM memorija, statistike kôda i slično.

mikroc parametri uart terminal a
mikroC – parametri UART terminala
 • Parametri koji se podešavaju:
 • Serijski port (COM1, COM2, COM3)
 • Brzina prenosa
 • Broj stop bitova (1, 1.5 ili 2)
 • Izbor parnosti (bez, parna, neparna itd.)
 • Broj bitova koji čine karakter (5, 6, 7 ili 8)
 • Uključivanje/isključivanje handshaking signala (RTS i DTR)
 • Izbor formata podatka koji se šalje (ASCII, HEX ili DEC)
 • Način slanja.
programiranje mikrokontrolera
Programiranje mikrokontrolera
 • Za programiranjemikrokontrolera potrebni su
 • Bootstrap loader (na primer ALLPIC) i
 • Softver (na primer IC-Prog).
allpic bootstrap loader
ALLPIC bootstrap loader
 • Jednostavan i jeftin (do 10 evra)
 • Pripada grupi JDM loadera
 • Programiranje preko serijskog porta.
ic prog softver za programiranje
IC Prog – softver za programiranje
 • Jednostavan za korišćenje
 • Kompatibilan sa 10-ak bootstrap loadera
projekat osnovne komponente
Projekat – osnovne komponente
 • Napajanje preko linearnog regulatora napona LM7805
 • Kvarc od 4MHz
 • Mikrokontroler PIC16F877A.
 • Kolo za prilagođenje MAX232
 • Dve LED (žuta i crvena)
 • Tri tastera
 • Potenciometar.
projekat komande 1 2
Projekat – komande 1/2
 • Isključivanje/gašenje obe LED
 • Uključivanje/paljenje crvene LED (D1)
 • Paljenje žute LED (D2)
 • Paljenje obe LED
 • Naizmenično paljenje žute i crvene LED u

ukupnom trajanju od 2s

 • Generisanje sekvence_1 na D1 (prati se osciloskopom)
 • Generisanje sekvence_2 na D1 (prati se osciloskopom)
 • Generisanje sekvence_3 na D1 (prati se osciloskopom)
projekat komande 2 2
Projekat – komande 2/2
 • Generisanje sekvence_4 na D2 (prati se osciloskopom)
 • Generisanje sekvence_5 na D2 (prati se osciloskopom)
 • Generisanje sekvence_6 na D2 (prati se osciloskopom)
 • Merenje napona na potenciometru (P1)
 • Pritisak tastera SW2.
zaklju ak
Zaključak
 • Opisani su prenos podataka, serijski port i USART čip
 • Detaljno je obrađen mikrokontroler PIC16F877A
 • Dat je prikaz softvera mikroC
 • Ilustrovan je proces programiranja mikrokontrolera PIC16F877A
 • Realizovano je električno kolo koje omogućava ko-munikaciju računara i PIC16F877A preko USART-a
 • Formirana je laboratorijska vežba koja demonstrira USART komunikaciju
biografija prvog autora
Biografija prvog autora
 • Prezime:Lazić
 • Ime:Dejan
 • Datum rođenja:30.03.1982.
 • Nacionalnost:Srbin
 • Bračno stanje:Neoženjen
 • Vozačka dozvola:C kategorija
 • Adresa:selo Stanjevo, 37230 Aleksandrovac
 • E-mail:dejan10520@yahoo.com
 • Telefon:037759207
 • Mobilni telefon:064 24 23 102
biografija prvog autora42
Biografija prvog autora
 • Obrazovanje: Elektrotehnička škola Kruševac
 • Smer:Elektrotehničar energetike, IV stepen
 • Menadžerske veštine:

Preduzimljivost, usredsređenost na razvoj, pregovaračke sposobnosti, samosvest, samopouzdanje, realističnost o svojim sposobnostima, sposobnost prihvatanja nejasne komunikacije, motiv za uspehom.

biografija prvog autora43
Biografija prvog autora
 • Sopstvene veštine:

Orjentisanost ka ostvarenju zadatih ciljeva, postavljanje prioriteta, preuzimanje problema na sebe i rešavanje istih, komunikativnost, kreativnost, inovacije, spremnost na sa-radnju i rad pod stresom.

 • Poznavanje jezika:

Engleski jezik – osrednje, Ruski jezik – osrednje.

 • Iskustvo sa kompjuterom:

Operativni sistemi: Windows NT, XP.

Programski paketi: MS Office, AHDL,Protel 2004(DXP).

biografija drugog autora
Biografija drugog autora
 • Prezime:Novaković
 • Ime:Ivan
 • Datumrođenja:13.10.1981.
 • Nacionalnost:Srbin
 • Bračno stanje:Neoženjen
 • Vozačka dozvola:B kategorija
 • Adresa: Kneza Pavla 36, 37000 Krusevac
 • E-mail:ivannovakovic10305@gmail.com
 • Telefon:037490860
 • Mobilni telefon:064 21 71 329
biografija drugog autora45
Biografija drugog autora
 • Obrazovanje: Elektrotehnička škola Kruševac
 • Smer:Elektrotehničar automatike, IV stepen
 • Menadžerske veštine:

Preduzimljivost, usredsređenost na razvoj, pregovaračke sposobnosti, samosvest, samopouzdanje, sposobnost prihvatanja nejasne komunikacije, motiv za uspehom.

biografija drugog autora46
Biografija drugog autora
 • Sopstvene veštine:

Preuzimanje inicijative, orjentisan ka ostvarenju rezultata, definisanje prioritetnih ciljeva i njihovo ostvarenje, rešavanje problema različite težine, komunikativnost, kreativnost, uvek spreman na saradnju i rad pod manjim stresom, međukultu-ralna osetljivost.

 • Poznavanje jezika:

Engleski jezik – dobro.

 • Iskustvo sa kompjuterom:

Operativni sistemi: Windows 95, 98, 2000, NT, XP.

Programski paketi: MS Office, AHDL,OrCad 9.2.