spr vn zen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Správní řízení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Správní řízení

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Správní řízení - PowerPoint PPT Presentation

lluvia
141 Views
Download Presentation

Správní řízení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Správní řízení Přednáška Správní řízení 5 M. Horáková

 2. Přehled témat • Přerušení a zastavení řízení • Zvláštní postupy v některých řízeních: řízení • Společné • Sporné • O určení právního vztahu • Na místě • S velkým počtem účastníků • S předstihem žádosti • O výběru žádosti

 3. Přerušení řízení § 64 • Usnesením, lze se odvolat, bez odkladného účinku • Fakultativní: s výzvou k odstranění vad podání, s výzvou k zaplacení správního poplatku, řízení o předběžné otázce, do ustanovení opatrovníka, z dalších zákonných důvodů • Obligatorní: na žádost v řízení o žádosti, v řízení ex officio na žádost účastníka, na nezbytně nutnou dobu • Lhůty k provedení úkonů neběží, včetně lhůty k rozhodnutí

 4. Zastavení řízení § 66 • Usnesením, lze se odvolat, není odkladný účinek • Obligatorní: řízení o žádosti: zpětvzetí žádosti, vady žádosti, právní nepřípustnost žádosti, nezaplacení správního poplatku, litispendence, smrt žadatele, zánik věci nebo práva, další zákonné důvody • Obligatorní: řízení z moci úřední: litispendence, odpadne důvod řízení

 5. Společné řízení § 140 1/3 • Možnost spojit různá řízení, k nimž je s.o. příslušný • Podmínky: týkají se téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků, nebrání tomu povaha věci, účel řízení nebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků • Vede se i o společné žádosti více žadatelů nebo společné žádosti týkající se téhož předmětu nebo jiných věcně souvisejících otázek • Možnost vydat podmiňující úkon

 6. Společné řízení 2/3 • 1 spis • Posouzení účastenství: tak, jako by řízení probíhala samostatně • Společné rozhodnutí • Je-li příslušné k přezkoumání výroků v odvolacím řízení vícero odvolacích orgánů, vydává se více rozhodnutí (podle jednotlivé příslušnosti) • Pokud se výroky společných rozhodnutí podmiňují, odvolání proti němu má odkladný účinek i proti rozhodnutí s výrokem navazujícím

 7. Společné řízení 3/3 • Odvoláním napadena obě rozhodnutí a nelze vyřídit autoremedurou, spr. org. 1. stupně řízení o odvolání proti rozhodnutí s navazujícím výrokem přeruší, až do doby skončení řízení o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem • Zrušení nebo změna rozhodnutí s podmiňujícím výrokem je důvodem obnovy řízení

 8. Sporné řízení § 141 1/2 • Spory z veřejnoprávních smluv • Ve zvl. případech spory z občanskoprávních, pracovních, rodinných nebo obchodních vztahů • Zahajuje se na návrh • Účastníky jsou navrhovatel a odpůrce, vedlejší účastníci: osoby, které mají zájem na výsledku řízení • Spr. orgán vychází z navržených důkazů, provádí i jiné • Možné uzavření smíru, ten podléhá schválení spr. orgánem (neodporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu)

 9. Sporné řízení § 141 2/2 • Přezkum rozhodnutí ve sporném řízení odvolacím orgánem jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání • Předběžné opatření bylo zrušeno nebo pozbylo účinnosti či bylo právo účastníka uspokojeno, je žadatel o vydání p.o. povinen nahradit újmy tomu, komu p. o. vznikly • Náhrada nákladů: účastník měl plný úspěch, poku měl částečný úspěch, s.o. může úhradu nákladů poměrně rozdělit, příp. rozhodnout, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů

 10. O určení právního vztahu § 142 • Na žádost • Nezbytné pro uplatnění práv účastníka • S.o. v mezích své věcné a místní příslušnosti rozhodne, zda právní vztah vznikl, kdy, zda trvá, zanikl • Nerozhoduje, pokud může vydat osvědčení

 11. Řízení na místě § 143 1/2 • Oprávněné úřední osoby • Rozhodnutím uložené povinnosti na místě • Ochrana života, zdraví, bezprostřední hrozba vážné majetkové újmy, náhlá havárie, důvodná obava, že by se osoba vyhýbala splnění povinnosti, jde o záruky za splnění povinnosti, předběžné opatření, nebo pořádkové opatření nebo v řízení navazujícím na výkon dozoru • Předpokladem je zjištění stavu věci • Rozhodnutí se vyhlašuje ústně, písemné se doručuje bez zbytečného odkladu dodatečně, vydává se potvrzení

 12. Řízení na místě § 143 2/2 • Odvolání nemá odkladný účinek • Povinnost šetřit práva a oprávněné zájmy účastníků • Nevztahuje se na vydání příkazu na místě

 13. Řízení s velkým počtem účastníků § 144 1/2 • Více než 30 účastníků • O zahájení řízení lze uvědomit účastníky veřejnou vyhláškou, je zahájeno dnem uplynutí lhůty ve veřejné vyhlášce (ne méně než 15 dnů od vyvěšení) • Výzva může být nahrazena zveřejněním konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí s uvedení lhůty pro námitky a návrhy pro doplnění řízení • Opatrovník i pro více osob (ne protichůdné zájmy) • O odvolání s.o. uvědomí účastníky veřejnou vyhláškou, určí lhůtu, ne kratší než 5 dnů

 14. Řízení s velkým počtem účastníků § 144 2/2 • Písemnosti lze doručovat veřejnou vyhláškou • Známým hlavním účastníkům se doručuje jednotlivě

 15. Řízení s předstihem žádosti § 145 1/2 • Na základě zvl. zákona • S.o. vyznačí časový údaj o jejím doručení (hodina a minuta) • Současné doručení: rozhoduje údaj o podání poštovní zásilky, v pochybnostech stanovena přednost žádostí doručených s.o. osobně. Nelze-li určit, rozhoduje se losem (protokol) • Řízení se vede o žádosti nebo žádostech s nejlepším pořadím, o ostatních se řízení přeruší, než rozhodnutí o zmíněných nabude právní moci

 16. Řízení s předstihem žádosti § 145 2/2 • S.o. žádosti vyhoví, řízení o ostatních žádostech usnesením zastaví

 17. Řízení o výběru žádosti § 146 1/2 • Zvl. zákon • Zahajuje se vyhlášením a oznamuje se prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků • Vyhlašuje se lhůta (nesmí být kratší než 30 dnů), kritéria hodnocení, pravidla postupu, pokud výběr probíhá v kolech. • Zahájení řízení: patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti, podmínkou je zveřejnění v alespoň dvou hromadných sdělovacích prostředcích běžně dostupných v ČR

 18. Řízení o výběru žádosti § 146 2/2 • Přerušení řízení: v případě, že s.o. rozhoduje o doručené žádosti formou výběru • Nahlížení do spisu: až po uplynutí lhůty pro podávání žádostí • Rozhodování v řízení prováděném formou výběru: s.o. rozhodne na základě doporučení nejméně tříčlenné komise jmenované vedoucím s.o.