us ugi spedycyjne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Usługi spedycyjne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Usługi spedycyjne

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 58
Download Presentation

Usługi spedycyjne - PowerPoint PPT Presentation

lloyd
264 Views
Download Presentation

Usługi spedycyjne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Usługi spedycyjne

 2.  Usługi (ładunek) • Całopojazdowe; • Drobnicowe; • Ciężkie i ponadgabarytowe; • Niebezpieczne; • Przewozy żywności;

 3. Przewóz przesyłek całopojazdowych ma miejsce wówczas, gdy zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą (pojemność) zamówionego samochodu, bez względu na ilość i objętość ładunku, jaki załaduje. Jest to równoważne z wynajmem pojazdu

 4. Całopojazdowe – cechy • jedno miejsce nadania i jedno miejsce odbioru; • jednorodny ładunek; • przesyłka wypełnia całąładownię danego środka transportu

 5. Zestawy ciągników siodłowych + naczepy 13,6m (34 europalety) : • - płaskie o wysokości 2,6 - 2,8m • - chłodnie (33 europalety) • - jumbo • - silosy do przewozu materiałów sypkich

 6. Drobnica - cechy: • mała masa ładunkowa jednej przesyłki; • różny kształt i opakowanie; • rozproszenie nadawców i odbiorców; • klient płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru, a zastosowany do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielkość nie ma wpływu na stawkę przewozową; • list przewozowy wystawiany jest na zbiorczy ładunek pojazdu; • stawka może być typu „all - in” („wszystko w jednym” czyli za całość zlecenia) lub za poszczególne elementy usługi;

 7. Niższa efektywność w porównaniu do przewozów całopojazdowych • najczęściej niepełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej środka transportu i magazynu; • konieczność dowozu do terminalu i odwozu małych partii ładunku; • stosowanie różnorodnych urządzeń przeładunkowych i różnorodnego oprzyrządowania.

 8. Ładunki drobnicowe • w balonach, bańkach, beczkach, bębnach, butlach, klatkach, koszach, skrzyniach i workach

 9. Małe samochody o ładowności : • - o ładowności 3t (15 palet), 3t (12 palet) • - o ładowności 3t (15 palet), 3t (12 palet) wraz z przyczepami o ładowności do 2,5 t (12 palet).

 10. Organizacja linii drobnicowych Terminale towarowe, są punktami węzłowymi systemu transportowego, niezbędnymi do przeładunku, sortowania i składowania przesyłek drobnych

 11. Podstawowe funkcje terminali w systemie transportowym • stwarzają warunki dla maksymalnego wykorzystania różnego wyposażenia transportowego • zapewniają odpowiednie warunki obsługi nadawców i odbiorców przesyłek na terenie transportowym przynależnym do danego terminalu • mogą być wykorzystywane w celu dalszego przetwarzania towarów np. przepakowanie, znakowanie

 12. Systemy transportowe • system promienisty • system relacyjny

 13. System promienisty • Wszystkie przesyłki są dostarczane do centralnego magazynu (terminalu) • O sprawności tego systemu decyduje odpowiednie wyposażenie i organizacja prac głównego punktu ładunkowego

 14. System relacyjny • Powtarzające się przewozy wykonywane między stałym punktem załadunku i rozładunku • Konieczność opracowania dokładnych harmonogramówpracy rozładunków i załadunków w terminalach • stosowany przeważnie w transporcie międzynarodowych

 15. Rodzaj systemu transportowego • jednoterminalowy (jeden centralny terminal, w którym odbywa się sortowanie); • proste systemy wieloterminalowe (wszystkie terminale są równorzędne wobec siebie i przesyłki przesyłane są bezpośrednio między nimi); • hierarchiczne systemy wieloterminalowe (kilka terminali głównych, obsługujących terminale lokalne).

 16. Jednoterminalowy Centralny

 17. Jednoterminalowy Centralny

 18. Jednoterminalowy Centralny

 19. Jednoterminalowy Centralny

 20. Prosty wieloterminalowe

 21. Hierarchiczne

 22. Czynniki warunkujące sprawną obsługę przewozów drobnicowych • podatność transportowa ładunku • zaplecze techniczno-magazynowe • kwalifikacje personelu • stosowanie systemów informatycznych

 23. Podatność transportowaładunku Podatność transportowa ładunków oraz jego masa ogólna i jednostkowa ma także duży wpływ na poziom i stopień mechanizacji robót ładunkowych

 24. Technika-magazynowa • pojemność składowa • wydajność operacji przeładunkowych • wydajność operacji przyjmowania lub wydawania towarów • wydajność operacji kompletowania partii zamówionych towarów

 25. Stawka taryfowa • odległość • ciężar przesyłki • łatwość przeładunku towaru • czas wymagany na załadunek i wyładunek • Indywidualne podejście do ustalania stawek

 26. Kwalifikacje personelu • ocena naturalnej, technicznej i ekonomicznej podatności przewozowejładunku • Organizacja: • sposób przygotowania przesyłki do przewozu, • dobór środka transportowego • pilność dostawy

 27. Systemy informatyczne • śledzenie drogi przesyłek • planowanie trasy przejazdu • zwiększenie stopnia wykorzystania pojazdów Efekty stosowania • zmniejszenie kosztów transportu, • kosztów personelu, • polepszenie jakości usług transportowych

 28. Przykładowe funkcje administracyjne systemu informatycznego • rezerwacja zleceń, obsługa zamówień • planowanie załadunku • dokumentacja przewozowa • kalkulacja kosztów, automatyczne obciążenia finansowe, fakturowanie, sprawozdawczość • kontrola stanów magazynowych • śledzenie przebiegu zdarzeń

 29. Projektowanie systemu przewozu drobnicy • Drobnica - linie regularne. • Główne zadanie - koncentrowanie przewozów.Tabor wysokotonażowy. • Po za liniami regularnymi przewożone będą te ładunki, które nie mogą być skoncentrowane, ze względu na :• małą masę ładunkową;• wymagania taboru specjalizowanego;• specjalną ostrożność podczas przewozu

 30. Zalety linii regularnych • niższe koszty; • terminowość; • szybkość

 31. W ramach systemu przewozu drobnicy występują następujące przewozy • bezpośrednie; • przeładunkowe; • sortownicze.

 32. Racjonalność przewozów - priorytety przewozowe 1.Linie regularne;2.Próżne przebiegi;3.Zatrudnianie dodatkowego taboru.

 33. Projektowanie systemu przewozu drobnicy Na poziomie strategicznym • strategia, • rodzaje usług transportowych oraz ich jakość • lokalizacja terminali, liczba, wielkość i wyposażenie, przyporządkowanie do określonych rejonów itp.

 34. Na poziomie taktycznym • poszczególne rejony obsługi drobnicy • rozwój organizacji transportu, systemów zarządzania i planowania, rozwój technik transportowych i przeładunkowych, działań operacyjnych, wydajność poszczególnych rodzajów środków (alokacja pojazdów i personelu do konkretnego terminalu, • określenie wymagań w stosunku do sprzętu oraz personelu, • planowanie zakupu i instalacji, sprzętu i wyposażenia, planowanie prac w zakresie zarządzania personelem). • optymalne wykorzystanie środków, rejestracja napływających zamówień, alokacja przesyłek na odpowiednie linie transportowe, rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej środka transportowego.

 35. Rynek przewozów drobnicowych • Przesyłki niepełnopojazdowe w ramach przewozów całopojazdowych • Wyspecjalizowani duzi operatorzy przesyłek drobnych (Spedpol, Raben) • Średni (Dachsen) • Organizacje małych i średnich firm („Polski System Dystrybucji)

 36. Drobnica • Przewozy bezpośrednie • Za pośrednictwem terminali przeładunkowych

 37. Przykład - 2 palety po 250 kg każda z Lyonu do Szczecina • Samochód dedykowany – 1,5 tonowy z ewentualnym doładowaniem • Dowóz przesyłki do terminalu zbiorczego na terenie Francji, załadować na pojazd liniowy, który dowiezie ją do terminalu w Polsce, skąd następnie zostanie rozprowadzony w systemie przesyłek drobnych

 38. Przykładowe stawki • Lyon - Szczecin – 140 EUR za całą przesyłkę, jeśli przewożona jest w ramach systemu drobnicowego, natomiast jeśli jest to transport dedykowany, to cena może wynieść 400 EUR • Strasburg – Warszawa – 1 paleta (150 kg) – 100 EUR, 3 palety (po 500 kg każda) – 280 – 300 EUR, wynajem samochodu do 3 ton – 400 – 450 EUR

 39. 6,1 EUR (24,4zł) w systemie drobnicowym 3400 zł za 24 tony 14,2 zł za 100 kg Przesyłka 100 kg na trasie Lyon – Warszawa

 40. Przewozów materiałów niebezpiecznych - konwencje międzynarodowe • ADR - transport drogowy; • RID - transport klejowy; • IMDG code - transport morski; • DGR- transport lotniczy; • ADN - śródlądowy

 41. Konwencja ADR • Zasady pakowania; • dokumenty • Wymagania odnośnie pojazdów i ich wyposażenia • Sposób przewozu • oznakowanie

 42. Bezpieczeństwo przewozów - czynniki • Organizacja przewozu • Uregulowania prawne

 43. Uczestnicy procesu • nadawca – przygotowanie przesyłki • przewoźnik – przygotowanie pojazdu • kierowca – sposób prowadzenia pojazdu, stosowanie się do przepisów i zaleceń

 44. Organizacja – podejście całościowe do procesu Pojazd – opakowanie – ładunek - trasa

 45. Przygotowanie przez nadawcę przesyłki do przewozu • prawidłowe opakowanie oraz oznakowanie • prawidłowy załadunek

 46. Przygotowanie pojazdu • rodzaj materiału – odporność na narażenia mechaniczne, temperaturę, ciśnienie i jego ilość, • konstrukcja nadwozia, silnika i układu wydechowego oraz ich umieszczenie w pojeździe, • instalacja elektryczna, napięcie, • wyposażenie w urządzenia kontrolne, alarmowe, gaśnice przeciwpożarowe, apteczkę, sprzęt ochrony osobistej kierowcy (na przykład maska przeciwgazowa) oraz znaki ostrzegawcze, kliny do unieruchamiania pojazdu.

 47. Oznakowanie pojazdu • Umieszczenie tablic odblaskowych

 48. Kierowca – wymagania • kwalifikacje - znajomość przepisów, ustaw i rozporządzeń,umiejętności postępowania podczas wypadków • odpowiednie prowadzenie pojazdu • zachowanie wymaganych przerw na wypoczynek i sen • przygotowanie ładunku do przewozu (umieszczenie i zabezpieczenie na pojeździe), • nieprzekraczanie dopuszczalnej ładowności.

 49. Dokumenty • List przewozowy (transport drogowy – CMR) • Dokumenty dodatkowe (certyfikaty, umowy specjalne) • Instrukcja nadawcy

 50. Organizacja przewozu • Wyznaczenie trasy • Zgłoszenie do odpowiedniej jednostki • Miejsce parkowania