1 / 33

Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України

Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України. Презентація вчителя географії СЗШ № 54 м. Львова Герцюк Марії Станіславівни.

livvy
Download Presentation

Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України Презентація вчителя географії СЗШ № 54 м. Львова Герцюк Марії Станіславівни

 2. Несприятливі природні процеси – це несподівані, важкі за своїми наслідками порушення нормального ходу природних явищ. Ті з них, що спричиняють значні матеріальні втрати населення чи призводять до людських жертв, називають катастрофічними. Найбільш типовими для України є такі несприятливі природні процеси: • Селі • Ерозійні процеси • Карст • Зсуви, осипи, обвали • Лісові пожежі • Заболочення • Вторинне засолення грунтів • Погодні процеси: посухи, пилові бурі, суховії, заморозки, сильні дощі.

 3. Селі – це раптові короткочасні бурхливі могутні потоки із суміші води, уламків гірських порід і глинистих мас. Причини селів: • Сильні зливи • Інтенсивне танення снігу та льоду • Прорив гребель на водоймах • Землетруси • Виверження вулканів • Антропогенний вплив: • вирубка лісів, • розробка корисних копалин, • прокладання доріг тощо. Види:1) За гранулометричним складом уламкового матриксу: ♦ грязеві ♦ галькові ♦ валунні 2) За висотою селевих потоків: ● високогірні (>2,5 км) ● середньогірні (1-2,5 км) ● низькогірні (до 1 км)

 4. 3) За потужністю:► малої потужності – Vм. ≈ 1 тис. м³ - виникають щорічно по декілька раз►середньої потужності – Vм. ≈ 10 тис. м³ - виникають щорічно по декілька раз► потужні – Vм. ≈ 100 тис. м³ - рідко►катастрофічні – Vм. ≈ 1 млн. м³ - виникають на Землі 1 раз на 30-50 років Наслідки : дія селей призводить до руйнування: • доріг • будинків • орних земель • споруд. Шляхи боротьби: 1) Закріплення земель (наприклад, холодоагентом) 2) Створення рослинного покриву з розгалуженою кореневою системою 3) Будівницто спеціальних гідротехнічних споруд (дамб)

 5. Катастрофічні селі в Україні: навесні 1969, 1970, 2008 р. у північних і західних районах України.Потужний сель спостерігався 30.12.1978 р. в Карпатах (сель рухався по річці Шопурці із швидкістю 19 м/с. Географія селей : найпоширеніші ці процеси в: • гірських районах Карпат і Криму (періодичність 11-12 років) • на правому березі Дніпра. Площа, уражена селевими потоками в Україні, становить від 3% до 25% Території (максимально в Закарпатській обл. – 40% та в Івано-Франківській – 33% території.

 6. Ерозія – це руйнування водою і вітром верхнього шару ґрунту, змив чи розвіювання його частинок. Причини: • Різке масове танення снігу • Інтенсивні опади • Сильні, іноді ураганні вітри Види: • Вітрова ерозія • Водна ерозія: • Яркова • Річкова • Спливна • Лінійна Наслідки: • Зменшення площі ріллі • Зниження родючості ґрунту • Руйнування доріг • Замулення водойм • Інтенсивне яроутворення • Чорні бурі внаслідок вітрової ерозії

 7. Шляхи боротьби:1) застосування ґрунтозахисних сівозмін;2) ведення поперечної оранки схилів;3) терасування схилів;4) задерновування схилів шляхом висаджування рослинності;5) використання безплужного обробітку ґрунту. Географія ерозійних процесів: • Карпати • Гірський Крим • Орні землі (особливо на сході України) Катастрофічні наслідки ерозійних процесів: • Еродовано ≈ 40%площі країни • Щорічно змивається 500 млн. т ґрунту: • При цьому витрачається 24 млн. т гумусу, 1 млн. т азоту, 700 тис. т фосфату, 10 млн. т калію. • Щорічно площа еродованих земель збільшується на 80 тис. га • Повний збиток від ерозії вже перевищує 10 млрд. умовних одиниць за рік

 8. Карст – це процес розчинення гірських порід підземними водами, що приводить до утворення певних форм рельєфу: вирв, колодязів, проваль, печер. Причини: 1) Здатність деяких гірських порід розчинятися у воді. Це стосується: ♦ кам’яної і калійної солі ♦ вапняків ♦ гіпсів ♦ мергелів 2) Властивості води: вода – розчинник 3) Склад земної поверхні Види: ● Карбонатний карст ● Сульфатний карст ● Соляний карст Наслідки: 1) Карст затрудняє будівництво 2) Приводить до утворення печер і пустот в надрах землі 3) Ускладнює землеробство, оскільки висушує ґрунт 4) Спотворює поля проваллями та вирвами

 9. Географія карстових процесів в Україні 1) Розвинутий на 60% території України. 2) Найбільш поширений : • в Кримських горах • на Поділлі • в Донбасі 3) 27% від усієї площі карстоутворення складають ділянки відкрито- го карсту. 4) В деяких областях України ступінь ураженості карстовими проце- сами сягає 60-100% території. ”Рекордсменом”при цьому є Хмельни- цька обл., де карстові форми рельєфу займають 4236 км2 території області.

 10. Зсуви – це відрив і переміщення вниз по схилу великих ґрунтових мас під дією сили тяжіння. Причини: 1) природні: • Збільшення крутизни схилів • Підмив основи схилів морською чи річковою водою • Ослаблення міцності гірських порід • Вивітрювання • Перезволоження території • Сейсмічні рухи 2) штучні: • Руйнування схилів дорожніми канавами • Вирубування лісів • Неправильний вибір агротехніки для с/г робіт на схилах !!! За міжнародною статистикою до 80% сучасних зсувів зумовлені діяльністю людини.

 11. Види:1) за глибиною залягання:● поверхневі (до 1 м)● мілкі (до 5 м)● глибокі (до 20 м)● дуже глибокі (>20 м) 2) За типом матеріалу: ♦ кам’яні (граніт, гнейс) ♦ ґрунтові (пісок, глина, гравій) 3) За потужністю: • Малі (до 10 тис м³) • Великі (до 1 млн. м³) • Дуже великі (> 1 млн. м³) 4) За ступенем активності: • Активні швидкість руху зсувів складає • Неактивні від 0,06 м/рік до 3 м/рік Поширення зсувів в Україні: ●Поширені на 50% площі України, особливо в таких районах: на високих берегах Дніпра, на Азово-Чорноморському побережжі, в Карпатах, на пд. березі Криму. ● Найбільшого поширення набули в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, Харківській областях та в Криму ● Площі зсувонебезпечних районів за останніх 30 років збільшились в 5 разів.

 12. Обвали, осипи – це відрив і катастрофічне падіння великих мас гірських порід, їх дроблення, скочування зі схилів та нагромадження біля підніжжя усіх схилів. Причини виникнення: 1)природні: • Геологічна будова території • Послаблення зв’язаності гірських порід в результаті: вивітрювання, підмиву, розчинення гірських порід. • Дія сили тяжіння • Наявності на схилах гір чи горбів тріщин 2) антропогенні: • Неправильне проведення різноманітних господарських робіт 80% су- • Будівництво доріг і споруд часних • Видобуток корисних копалин обвалів Наслідки: зменшення площі земель, матеріальні втрати населення, людсь- кі втрати (наприклад, в Демерджинському обвалі 1896 р.). Особливості географії: • Можуть відбуватися на всій території України. • Найбільш активні в Карпатах та Кримських горах.

 13. Природні пожежі бувають лісовими і торф’яними Причини виникнення: 1) природні: ●Надзвичайно спекотна і суха погода ● Відносна вологість повітря не перевищує 30-40% ● Вітер 2) антропогенні: ♦ Виробнича діяльність людини (спалювання відходів неподалік лісових насаджень). ♦ Необережна поведінка з вогнем (вогнища, недопалки, сірники). Види (категорії) пожеж: 1) Низові (низинні), частка яких складає 80% усіх пожеж. Особливості: ■ Виникають на надґрунтовому рослинному покриві, висотою до 1,5-2 м чи безпосередньо в ґрунті. ■ Швидкість поширення вогню не значна: від 100-200 м/год. – при безвітряній погоді до 1 км/год. – при сильному вітрі.

 14. 2)Верхові (або повальні). Характерні риси:● починаються з низовинних пожеж,однак згорають і дерева● висота полум’я сягає до 100 м і більше, виділяючи багато тепла● швидкість поширення вогню до 8-25 км/год.● вогонь охоплює великі площі 3) Підземні (ґрунтові або торф'яні). Специфіка: • Найчастіше виникають в кінці літа як продовження низових і верхових пожеж • Торф'яні приводять до утворення пустот в землі (на місці вигорілого торфу) • Охоплюють значні простори • Дуже погано гасяться. Наслідки пожеж: • Згоряють значні площі лісів (щорічно до 5 тис. га лісу) • Утворюються значні пустоти під землею (при торф'яних пожежах) • Задимлюються значні території, що негативно впливає на здоров’я людей і ускладнює боротьбу з пожежами • Обмежується видимість, що приводить до частих ДТП на дорогах України • Виснажується родючий ґрунт • Гинуть тварини – мешканці лісу

 15. Географія природних пожеж • Найбільш характерні для степової, поліської і лісостепової зон України і Кримських гір • Найчастіше пожежі виникають у північних (до 37% усіх пожеж) та східних (до 40% усіх пожеж України) регіонах • Основною причиною частих пожеж у поліській зоні є наявність там значних торф’яних площ. Основною ж причиною пожеж у східному регіоні є величезне антропогенне навантаження на природу (густота населення значна, а площа лісів значно менша від науково обґрунтованих норм).

 16. Заболочування (заболочення) – це зростаюче перезволоження ґрунтів із зміною ґрунтово-рослинного покриву території. Причини виникнення: 1) Природні: ● надмірне зволоження території ( К зв.>1) ● рівнинний рельєф, що утруднює поверхневий стік ● близько до поверхні залягають ґрунтові воли ● розростання мохово-торф’яних боліт на рівнинах ● заростання озер болотистими рослинами ● зниження середньорічних температур повітря і випаровування 2) Антропогенні: • будівництво водосховищ • будівництво відстійників води • надмірне зрошення території • порушення звичного для даної території режиму випаровування після лісових пожеж. Види заболочення і його географія ♦ природне – найтиповіше для Полісся ♦ антропогенне – найчастіше спостерігається на р. Дніпро і Сіверський Донець

 17. Наслідки заболочування:♦ в результаті непродуманого зрошення 50% зрошуваних земель підтоплюється♦ площа затоплених угідь України втричі перевищує площу Люксембургу ♦ розвивається малопродуктивна болотна рослинність – жорсткі трави та мохи ♦ вилучаються з с/г обігу значні площі земель, які можна було б використа- ти як природні пасовища, тощо. Шляхи запобігання заболочення земель: • збереження лісів від пожеж • проведення старанних розрахунків можливого підйому рівня ґрунтових вод при створенні водосховищ • меліорація ґрунтів закритим дренажем • глибока оранка на території з тимчасовим заболоченням, створення там стічних канав, борозен і т. п.

 18. Вторинне засолення ґрунтів Під вторинним засоленням ґрунтів розуміють надлишковий вміст у кореневмісному шарі ґрунту солей, що згубно впливають на розвиток сільськогосподарських культур. Причини: 1) природні: ● глибина і мінералізація ґрунтових вод ● високий рівень залягання засолених підґрунтових вод ● гранулометричний склад ґрунту і його будова ● кліматичні умови території – посушливий клімат (це причини первинного засолення) 2) антропогенні: ■ ненормоване зрошення в умовах посушливого клімату, що веде до підйому мінералізованих ґрунтових вод до земної поверхні ■ полив земель річковими водами, що мають ступінь мінералізації 0,2-0,5 г/л ■ відсутність природного чи штучного дренажу ■ надмірне необґрунтоване внесення міндобрив (це причини вторинного засолення ґрунтів)

 19. Наслідки вторинного засолення ґрунтів:♦ в результаті зрошувальних робіт збільшилися площі засолених с/г угідь України і тепер вони становлять 1,7 млн. га♦ погіршилася якість родючих чорноземів (зменшилась їх насиче- ність киснем до 10%, збільшився вміст вуглекислот до 1,5-2,7%) ♦ знизилась родючість с/г культур ♦ значна частина земель стала взагалі непридатною для ведення с/г. Географія вторинного засолення • північ України • степові райони • південь лісостепу Шляхи запобігання чи боротьби із засоленням: • створення штучного чи природного дренажу • проведення капілярної та експлуатаційної промивки ґрунтів • внесення гіпсу у сівозміні • поєднання гіпсування із внесенням у ґрунт гною, компосту або заорювання зеленої маси буркуну • вирощування культур-освоювачів після капітального промивання ґрунту.

 20. Несприятливі погодні процеси і явища Вони представлені: 1)Безпосередньо метеорологічними процесами та явищами: ● посухи ● сильні та ураганні вітри ● суховії ● пилові та піщані бурі ● сильні дощі ● заморозки ● зливи ● снігозаметілі ● великий град 2) Несприятливими (часто катастрофічними) природними процесами, що зумовлені дією попередніх явищ: • повені • паводки

 21. Зливи – короткочасні інтенсивні дощі, під час яких випадає місячна для даної території норма опадів Завдають значної шкоди господарству: • підмивають дороги і фундаменти будівель • розмивають схили ярів • спричиняють катастрофічні паводки Поширення: ● влітку – повсюдно по території України ● найчастіше – в Карпатах, південних і пд.-сх. районах України. Грози – атмосферне явище, що супроводжується короткочасними сильними опадами з громом і блискавкою, що тривають до 30 хвилин. Найчастіше відбуваються з квітня по вересень (іноді і взимку). Грози небезпечні для: • життя людей і тварин (блискавка) • можуть спричинити аварії на лініях електропередач • можуть спричинити виникнення пожеж

 22. Рекорди України:♦ найбільша кількість гроз буває в Українських Карпатах♦ рекордним був 1951 р., протягом якого було зареєстровано 64 дні з грозою Град – швидкоплинне атмосферне явище, тривалість якого не перевищує 5 хв., що часто супроводжує грози. Особливості: • випадає, в основному, у травні-серпні • переважно випадає дрібний град • завдає значних збитків, пошкоджуючи дахи будівель, посіви с/г культур та плодові дерева. Рекорди України: ● рекордною для України була градина в 500 г, а в світі 7 кг!!!

 23. Сильні вітри – це вітри, що дмуть із швидкістю більше 10 м/с і виникають під час гроз та внаслідок надходження на територіюкраїни атмосферних фронтів і циклонів. Особливо небезпечні: ■ штормові вітри (V=20 м/с) ■ ураганні вітри (V=30 м/с) Завдають значної шкоди: • Руйнують будівлі • Ламають дерева • Пошкоджують лінії електрозв’язку • Спричиняють вітровали в Карпатах Рекорди України: Найбільша V вітру в Україні – 180 км/год. (50 м/с) була зареєстрована в 1947 р. на Ай-Петринській яйлі в Криму (у світі – 370 км/год. у США)

 24. Смерч – вертикальний вихор повітря, що має вигляд стовпа діаметром від кількох десятків до кількох сотень метрів з лійко- подібним розширенням угорі. Характерні риси: • V обертання повітря - до 200 м/с • Піднімає із землі пил, воду, предмети • Виникає лише влітку в дуже прогрітих повітряних масах • Бувають рідше, ніж сильні вітри і мають меншу територію охоплення • Завдають значних руйнувань

 25. Спека – бездощовий період з високими середньодобовими температурами повітря (>30°С), що виникає переважно напри- кінці весни і влітку. Завдають шкоди: ♦ Здоров’ю людей ♦ Спричиняють самозаймання і горіння торфовищ ♦ Призводять до виникнення лісових і степових пожеж. Посухи – це тривалі бездощові періоди при низькій вологості повітря, що призводять до зниження урожаїв с/г культур або ж до повної їх загибелі. Найчастіше трапляються: • На пд. України • На сх. України Великі посухи (охоплюють >50% площі території) бувають раз на десять років, менші – досить часто. Рекорди України: Найдовша посуха в Україні, що тривала 115 днів, була зафіксована в 1934 р. у Полтавській області та в 1948 р. – у Херсонській області.

 26. Пилові і піщані бурівиникають за умов:♦ посушливої погоди (як літньої, так і зимової)♦ підвищеної швидкості вітру♦ незахищеного рослинністю ґрунтового покриву Особливості : • Найчастіше виникають на пд. і сх. України • Можуть тривати від кількох десятків хвилин до кількох діб • Погіршують умови життя людей • Завдають значних збитків с/г і транспорту Рекорди України: найсильніша пилова буря пройшла наприкінці квітня 1928 року. Її наслідки: • В повітря було піднято 15 млн. т чорнозему • Повністю засипано піском Дніпропетровськ • Пил і ґрунт було розсіяно на площі в 500 тис. км2 (включаючи територію Росії, Румунії і Польщі).

 27. Суховії – гарячі та сухі вітри за температури > +25°С і при відносній вологості < 30%.Характерні риси:● виникають влітку● дмуть зі сходу і південного сходу від 1 до 10 днів● розвивають швидкість більше 5 м/с ● забирають рештки вологи з ґрунту, спричиняючи загибель рослин ● найчастіше виникають на пд-сх. України. Тумани бувають повсюдно в Україні, особливо в холодну пору року, як правило, по декілька десятків днів. Найбільше їх спостерігається : • В гірських районах України • На заході • На півночі Особливо небезпечні для транспорту, коли видимість на дорогах зменшується до 50 метрів.

 28. Хуртовини і снігопади Хуртовини – це перенесення снігу над земною поверхнею вітром. Найчастіше виникають завдяки дії середземноморських та атлантич- них циклонів. Наслідки хуртовин і снігопадів: • Погіршення видимості • Є перешкодою для руху транспортних засобів • Налипання мокрого снігу на лінії електропере- дач часто приводить до їх обривів • У горах можливе сходження снігових лавин, що є вкрай небезпеч- ним для лісових жителів та туристів Рекорди України: Найбільша на Україні кількість днів з хуртовинами була зареєстрова- на взимку 1906/1907 рр. на Ай-Петрі в Криму і становила 71 день.

 29. Ожеледі і ожеледиці Ожеледь – це утворення льодяної кірки на поверхні землі та на різних предметах внаслідок намерзання переохолоджених крапель дощу, мряки чи туману. Ожеледиця – це утворення льодяної кірки на поверхні землі і дорогах внаслідок похолодання, що наступає після відлиги. Завдають значної шкоди: • Роботі транспортних засобів • Небезпечні для здоров’я людей, оскільки спричиняють травми • Посівам озимих с/г культур Заморозки – це зниження температури повітря і ґрунту до 0°С і нижче. Зазвичай тривають до 25 квітня і починаються з 16 жовтня (хоча трапляються в інший час). Найбільшої шкоди приносять: • Садам • Теплолюбним рослинам

 30. Повені і паводки – це несприятливі гідрологічні явища, що, як правило, зумовлені атмосферними процесами і явищами; є складовими елементами режиму рік. Повені – це щорічне тривале підняття рівня води в річці, що призводить до затоплення річкової долини. Причини: • Тривалі дощі • Танення снігу • Вітрові нагони води • Затори і зажори в гирлі ріки • Надмірна вирубка лісів Найбільш вірогідні райони можливих повеней: • У західних регіонах – басейн верхнього Дністра, Тиси, Прута, Зх. Бугу. • У східних регіонах – басейн Сіверського Донця, Ворскли, Сули, Пселу. • У південних і південно-західних регіонах – басейни Дунаю, Південного Бугу. Катастрофічні повені найчастіше виникають в: • Карпатах за останні 40 років • Кримських горах спостерігалися 12 раз

 31. Тривалість повені: від 7 до 20 діб “Рекорди” України: руйнівна повінь, якої тут не було 200 років, пройшла на початку листопада 1998 р. на Закарпатті. Наслідки повеней: • Затоплюються 10-70% с/г угідь • Можливе затоплення техногенно небезпечних об’єктів • Затоплюються житлові будинки, що викликає необхідність евакуації людей і тварин • Розмиваються автомобільні дороги • Гинуть люди Сумні наслідки: ● Загинули десятки людей ● Вщент зруйновано більш як 2 тис. будинків ● З 6 тис. будинків виселено людей ● Пошкоджено сотні кілометрів доріг, ліній каналізації, водопроводів ● Затоплено тисячі га с/г угідь ● Загальних збитків завдано господарству на суму 120 млрд. гривень

 32. Паводки – раптове стихійне короткочасне підняття рівня води в річці в результаті випадання зливових дощів чи раптового танення снігу. Причини: • Сильні зливові дощі • Раптове значне потепління взимку, що су- проводжується інтенсивним сніготаненням • Надмірна вирубка лісів на схилах гір Географія паводків: • Можливе поширення на всій території України • Найчастіше бувають в Карпатах та Кримських горах, де ріки мають чітко виражений паводковий режим

 33. Катастрофічний паводок спостерігався в липні 2008 року на заході України (найбільший за останні 60 років) Наслідки цього стихійного лиха: • Загинуло 30 осіб, з них 6 – діти • Було підтоплено 40,6 тис. житлових будинків • Було підтоплено 33,9 тис. га с/г угідь • Пошкоджено 360 автомобільних і 561 пішохідний міст • Розмито 680,6 км автомобільних доріг • Від паводку постраждало 6 областей України, а також сусідні райони Молдови, Румунії, Словаччини і Угорщини • Західну Україну оголосили зоною надзвичайної екологічної ситуації терміном на 90 діб • Загальні збитки від цієї стихії оцінювалися на суму 3-4 млрд. гривень

More Related