„ Előadás a családtörténetről, a családfák kutatásáról - PowerPoint PPT Presentation

livi
el ttem az ut dom m g ttem az el d m m lys ges m ly a m ltnak k tja thomas mann j zsef s testv rei n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„ Előadás a családtörténetről, a családfák kutatásáról PowerPoint Presentation
Download Presentation
„ Előadás a családtörténetről, a családfák kutatásáról

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
„ Előadás a családtörténetről, a családfák kutatásáról
92 Views
Download Presentation

„ Előadás a családtörténetről, a családfák kutatásáról

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Előttem az utódom, mögöttem az elődöm”***„Mélységes mély a múltnak kútja”(Thomas Mann: József és testvérei) „ Előadás a családtörténetről, a családfák kutatásáról Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás, Monor, Vigadó 2013. X.10. Országos Könyvtári Napok, 2013. X. 7 – 11.

 2. A genealógia, azaz eredet- vagy származástan (családtörténet) • a családok, a családfák kutatásának tudománya, • az emberek közötti leszármazáson alapuló rokonsági kapcsolatokkal foglalkozik, • a nemzetségek (genera) eredetének leszármazásának és összefüggéseinek a tana, így az egész társadalmat átfogóan vizsgáló klasszikus történelmi segédtudomány, • A jogtudománynak is fontos része, pl. az örökösödési perekben döntő lehet.

 3. Nemzedék (generáció), emberöltő • mai jelentésében elsősorban az az idő, amely alatt az egy időben született gyerekek felnőnek, és maguk is szülőkorba lépnek, tehát 25-35 év, ez megegyezik a nemzedékek váltásának idejével. • Néha jelenti az emberéletet, legalábbis az átlagos emberi életkor idejét, tehát kb. 60 (ma 72-75) évet. Maga Arany János is így értette a „Toldi” előhangjában: • „Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben –” • Az emberöltőben az öltés képzete él: ahogy a varrásban az öltések, úgy öltődnek egymásba az emberéletek, együtt alkotva az emberiség létének szakadatlan szövedékét. 

 4. Egyenes ági nemzedékek: • GYERMEK(EK) • – szülők (2) • – nagyszülők (4) • – dédszülők (8) • – ükszülők (16) • – szépszülők (32) • – ószülők (64) (= 7 nemzedék /126/) 7 x 30 év = 210 év (2013 – 1803!!)

 5. Oldalági rokonság • Testvérek: fivér, báty, öcs, nővér , húg, unokaöcs, unokahúg, unokatestvér, másodunoka-testvér, nagybácsi, nagynéni Házassági rokonság • Házastársak (férj, feleség), sógor, sógornő, após ( ~ ipa), anyós ( ~ napa), nászok (nászuram, nászasszony) Műrokonság • régies, népi: koma, kománé, komaasszony

 6. A genealógia (= családtörténet) forrásai: • Ezeket illetve ezek közül minél többet használj fel kutatásaid során a családtörténeti dolgozatod elkészítésekor! • A sokféle forrástípus pontosíthatja az eltérő adataidat, illetve színesebbé teszi munkádat!

 7. I. A szájhagyomány, szellemi hagyaték ma a(z) (el)beszélt történelem („oral history”) • Kutatásod során a kezdő, az egyik legfontosabb forrástípus. Szüleidet, nagyszüleidet (esetleg dédszüleidet!), rokonaidat kérdezgetheted szóban (lehetőség szerint rögzítheted hang- illetve videokazettán!) azt, amit ők a családod múltjáról mesélnek. • Ezzel kezd kutatásaidat! Jegyezd le, amit szüleid, nagyszüleid stb. (lásd fentebb!) mesélnek magukról, a családodról! Kérdezz tőlük! S hogy miről? • – születési adataikról (így ugyanis nagyszüleidtől nemcsak róluk, hanem déd- illetve ük- esetleg szépszülőidről is megtudhatsz valamit!); • – gyermekkorukról, iskoláikról, iskolai végzettségükről; • – foglalkozásukról, munkájukról, • –párválasztásukról, házasságkötésükről (esetleges válásról), gyermekeikről (akik neked nagybátyáid, nagynénéid, illetve unokatestvéreid). Ha volt a családban olyan személy, akinekaz élettörténete érdekes, tanulságos vagy a családban betöltött szerepe meghatározó (volt), azt is jegyezd fel!

 8. Az életüket befolyásoló történelmi eseményekről és azok hatásáról • – Felsorolásszerűen – a XX. századból: • az I. (=1914-1918) és a II. világháború(1939-1941/42-1944/45) idején volt-e katona valaki a családban (sorsa, hadifogság, a szovjet megszállás kezdetén a málenkij robot stb.), • a század forradalmai(1918: őszirózsás forradalom, 1919: kommunista hatalom átvétel, 1956-os forradalom napjaiban mit csináltak); • a trianoni béke(1920. június 4.), amely szétszakította a történelmi Magyarországot volt-e hatással a családodra; • a nagy gazdasági válság (1929-1933) idején miként éltek; • hogyan élték meg a század rendszerváltásait, változásait (1918–1920, 1944/45–1948/49, [ majd a Rákosi és a Kádár korszakot], végül 1989/90) • – ha tudod, írj arról, ha a családod többször költözötta nemzedékek során (honnan hová, miért?)

 9. II. Az írott források • amelyek megerősíthetik (esetleg ellentmondanak), így pontosíthatják a szájhagyományt. Melyek lehetnek ezek: (természetesen csak az, ami van, előkerülhet!) • önéletrajz, esetleg családi feljegyzések(Bibliában, könyvek belső lapjain!) • anyakönyvek: születési, házassági, halotti (az adatok miatt) • személyes jellegű iratok: igazolványok, tagsági könyvek, bizonyítványok, diplomák, katonakönyv(!), útlevél, munkakönyv, cselédkönyv; kitüntetésekkel kapcsolatos iratok, gyászjelentések, s minden egyéb, ami a családról szól és írott forrás! • Ezeket természetesen bizalmasan kell kezelni, mert személyesek!

 10. III. A tárgyi emlékek • amelyek kiegészítik a családodról szerzett ismereteidet. Ezek: • síremlékek, sírkövek(a rajta szereplő adatok miatt); • használati eszközök, emléktárgyak, amelyek évszámot,, nevet tartalmaznak vagy utalnak valamilyen módon az elkészítőre, vagy más módon utal(hat) a családodra; • fényképek, filmfelvétel, videofelvételek, amelyek családtagokat mutatnak, jeles családi eseményekről szólnak. Itt fontos lehet, hogy ki, mikor készítette, kik vannak rajta, miért készült? • S minden egyéb, ami a családodról szól!!

 11. A családfa • A családfán ábrázoljuk az ősök illetve utódok közötti kapcsolatokat, azaz a családfa a származástan genealógia tudományának eredményeit bemutató egyik fontos eszköz. • Két fő formáját különböztethetjük meg: a) Egy ember őseit bemutató családfa: úgy néz ki, mint egy fa koronája, a sok ősből az idő előrehaladtával – az ábrán lefele – egyre kevesebb, végül egy utód lesz. b) Egy ember (vagy pár) leszármazottait bemutató családfa: az előző ellentéte, a formája olyan, mint egy fa gyökérzetéé, lefelé haladva ágazik egyre több felé.

 12. A családfák

 13. Gyakran használt genealógiai jelek • A jelkép A jelkép jelentése • *Született (A betlehemi születés csillaga után. • + vagy † Meghalt (Utalás a golgotai keresztre.) • ∞ vagy oo Házasodott (Az összefonódó jegygyűrűk képe utal a kapcsolat véglegességére is.) • (*) Házasságon kívül született ~ vagy ~~Keresztelve • O Eljegyezve • o|o vagy o/o Elvált • X vagy +X Elesett (Háborús körülmények között hunyt el.) • □ Eltemetve • ++Kihalt ág