Download
ad 2 cash flow n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ad 2) Cash flow PowerPoint Presentation
Download Presentation
ad 2) Cash flow

ad 2) Cash flow

143 Views Download Presentation
Download Presentation

ad 2) Cash flow

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ad 2) Cash flow • Pojem • Význam

 2. Zjišťování cash fow

 3. ad 3) finanční analýza • Význam • Užívané techniky

 4. Ad a) horizontální analýza Běžné období X Minulé období Y Rozdíl X-Y Index X/Y Navýšení v %: ( X/Y -1) x 100

 5. Ad b) vertikální analýza: Aktiva: běžné obdobío. X, minulé o.Y, podíl%, X1/X x100, Y1/Yx100 změna struktury%: (X1/X, - Y1/Y)x100

 6. Ad c) Poměrové ukazatele

 7. Ukazatelé rentability ROA ROE ROCE ROS RN

 8. Ukazatelé likvidity: -Běžná likvidita -Pohotová likvidita -Okamžitá likvidita -Čistý pracovní kapitál

 9. Ukazatelé aktivity: Obrat celkových aktiv Doba obratu zásob Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků

 10. Ukazatelé zadluženosti: Celková zadluženost Zadluženost vlastního kapitálu Úrokové krytí Překapitalizace Podkapitalizace

 11. Ukazatelé kapitálového trhu: EPS P/E DPS DY

 12. Postup finanční analýzy

 13. Ukazatelé Du Pont

 14. Altmanův vzorec: 3,107EBIT/A + 0,998T/A + 0,42 VK/dluhy + 0,847 Kumulovaný zisk / A + 0,717 čistý pracovní kapitál / A Menší než 1,2 ohrožení společnosti Větší než 2,9 prosperující společnosti

 15. Ukazatelé MVA a EVA

 16. Finanční plánování