1 / 15

2.6 Szakaszolók 2.7 megszakítók- és szakaszolómeghajtások

Moroncsik Márk 2/14 E. 2.6 Szakaszolók 2.7 megszakítók- és szakaszolómeghajtások. Szakaszoló. Definíció : Olyan mechanikus kapcsolókészülék, amelynek nyitott érintkezői között az előírt követelményeknek megfelelő szigetelési távolság van, az ún. szakaszolási távolság van.

liv
Download Presentation

2.6 Szakaszolók 2.7 megszakítók- és szakaszolómeghajtások

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Moroncsik Márk 2/14 E 2.6 Szakaszolók2.7 megszakítók- és szakaszolómeghajtások

 2. Szakaszoló Definíció: Olyan mechanikus kapcsolókészülék, amelynek nyitott érintkezői között az előírt követelményeknek megfelelő szigetelési távolság van, az ún. szakaszolási távolság van. Feladatuk: A szakaszoló feladata az áramkör nyitása és zárása, a lekapcsolandó részek üzembiztos leválasztása a feszültség alatt állóktól, valamint az elágazó energia utak előzetes kijelölése terhelésmentes állapotban. Szakaszolót terhelés ki- és bekapcsolására használni TILOS !

 3. A szakaszolók követelményei: - Nyitott állapotban biztonságosan válassza el a kikapcsolt berendezést a feszültség alatt állótól. - Névleges terhelőáramnál a szerkezeti elemek ne melegedjenek fel a szabványban megengedettnél jobban. - A rajta átfolyó áram ne nyissa ki (még a zárlati áram se). - Meghibásodás nélkül viselje el a zárlati áram dinamikus és termikus hatását. - A szabadtéri szakaszolók ellenállóak legyenek az időjárás viszontagságaival szemben (ernyős szigetelő, jégtörés, fokozott korrózióvédelem). - A szakaszoló földelőszerkezettel is ellátható legyen.

 4. b) a) c) • Szakaszolót abban az esetben célszerű beépíteni az áramkörbe, ha: • az energiaellátás számára különféle lehetőségek vannak („a” ábra) • a szabadvezeték kikapcsolása után annak földelése szükségessé válik („b” ábra) • az áramkörről leválasztás – karbantartás,javítás miatt – szükséges(„c” ábra)

 5. A szakaszolók felépítése Főbb részei: - a főáramkör, amelynek legfőbb elemei a csatlakozók, az érintkezőrendszerek, az áramvezető sínek; - tartó- és a mozgatószerkezet, ezen belül az állvány, a csapágyak, a belső rudazatok, a hajtás- és a mozgatószigetelő összekötése, a földelőkés és tartószerkezete; - a reteszelés a főáramkör és a földelőkés között; - a hajtás- és a segédérintkező egység. A hálózati szakaszolót gyakran földelőkéssel kell ellátni. Ennek célja a feszültségmentes vezeték földelése, hogy a rajta dolgozó személyeket esetleg fellépő veszélyes feszültségektől megvédjük.

 6. A belsőtéri szakaszolók általában közép- vagy kisfeszültségűek . A középfeszültségű szakaszolók legtöbbször két támszigetelőre vannak szerelve és érintkezőkésük egyszeres megszakításra van kiképezve. A nagyfeszültségű szakaszolók szabadtéri kialakításúak. Érintkezőik lehetnek egyszeres és kétszeres megszakításúak. A mozgó érintkezőkést kézi vagy motoros hajtással mozgatják.

 7. - Az egyszeres megszakítású két forgószigetelőre épül, és vízszintes vagy függőleges síkban mozgó kések bontják az áramkört. - A kétszeres megszakítású szakaszoló három porcelánszigetelőre épül, melyek közül a középső forog és a vízszintes síkban mozgó két részre osztott csuklós késszerkezet az áramkört két helyen bontja.

 8. A szakaszolók rendeltetés szerinti csoportosítása a) Normál szakaszolók b) Földelőszakaszolók. A szakaszolókra gyakran szerelnek földelőkéseket ,de önálló földelőszakaszoló is létezik. Feladata, hogy a kikapcsolt villamos berendezést leföldelje. c) Oszlopkapcsolók. Fő alkalmazási terület a középfeszültségű távvezetékek töltőáramának és a kisebb teljesítményű transzformátorok üresjárási áramának megszakítása. d)Leválasztó-szakaszolók. Alállomásokon a keletkezett zárlatok lekapcsolása után a védelmi holtidőben a hibás vonal (visszakapcsolás előtti) leszakaszolására alkalmas. e) Szakaszolókapcsolók (terhelésszakaszolók). Kisebb fogyasztói leágazások terhelőáramának, a transzformátorok üresjárási áramának a kapcsolására használják. Önálló kapcsolókészülék- csoporthoz tartozik.

 9. Középfeszültségű szakaszolók szerkezeti kialakítása

 10. Nagyfeszültségű szakaszolók szerkezeti kialakítása

 11. 2.7. Megszakítók és Szakaszolók működtető szerkezetei A megszakító működtető szerkezetének alapfeladata a kapcsolókészülék mozgó érintkezőjének a kellő sebességű be-, illetőleg kikapcsolása, de úgy hogy az az út végén a nagy sebesség ellenére se ütközzön fel túl erősen, ne okozzon mechanikai deformálódást. A működtető szerkezet lehet · kézi hajtású, vagy · gépi hajtású. A kézi hajtás lehet az energiát szolgáltató személy működésétől · függő, vagy · független.

 12. Függő kézi hajtás: pl. a szakaszolók bekapcsolására szolgáló rudazatos emeltyűs hajtás, ahol a kés zárási sebessége a működtető kar mozgásától függ. Ez a működtetési mód a megszakítóknál nem kielégítő az esetleges zárlatra való rákapcsolás, illetőleg a kikapcsolásnál az ív oltásához szükséges gyors érintkező mozgási igény miatt. Független kézi hajtás …esetén a kézi működtető kar (emelő kar, vagy forgató kar) egy rugót feszít meg és az érintkezőket a rugó működteti.

 13. Gépi hajtás: Amennyiben gyakori kapcsolási műveletek végzésére van szükség a megszakítók működtető szerkezeteinek az „üzemképessé tételére” célszerű „gépi” megoldást alkalmazni. Ez lehet: · elektromágneses, · villamos motoros, · légnyomásos, · hidraulikus.

 14. Elektromágneses hajtás: - lényege, hogy a vasmagos tekercs által létrehozott mágneses erőtérben a villamos energia mechanikai munkavégzésre fordítódik. Motoros hajtás: - egyen- vagy váltakozó árammal működtethetők. Gyors fordulatú motor forgási energiája áttételek közbeiktatásával működteti a kapcsolókészüléket. Légnyomásos hajtás: - különböző nagy- és kisfeszültségű kapcsolókészülékek működtetésére alkalmazzák. Természetesen ott, ahol légszolgáltató berendezés rendelkezésre áll. Hidraulikus hajtás: - A legkorszerűbb nagyfeszültségű megszakítók esetén alkalmazzák.

 15. Köszönöm a figyelmet!

More Related