prom tnut z jm m st a obc v budouc ch opera n ch programech program rozvoje venkova 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Program rozvoje venkova 2014 - 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Program rozvoje venkova 2014 - 2020. 29.11.2012 XV. Celostátní finanční konference. Poziční dokument Evropské komise pro ČR pro programové období 2014 – 2020. představen minulý týden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Program rozvoje venkova 2014 - 2020' - liuz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prom tnut z jm m st a obc v budouc ch opera n ch programech program rozvoje venkova 2014 2020

Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programechProgram rozvoje venkova 2014 - 2020

29.11.2012 XV. Celostátní finanční konference

pozi n dokument evropsk komise pro r pro programov obdob 2014 2020
Poziční dokument Evropské komise pro ČR pro programové období 2014 – 2020
 • představen minulý týden
 • zahrnuje rovněž oblast rozvoje venkova, ŽP, rybářství
 • důležitý negociační element pro přípravu budoucího programu
 • jasně vymezit pouze několik hlavních cílů
 • k nim směřovat finanční prostředky/efektivně využít navržená opatření
 • maximální synergie s ostatními fondy SSR
nov r mec pro ii pil szp rozvoj venkova
Nový rámec pro II. pilíř SZP rozvoj venkova

Strategie Evropa 2020 (EU 2020)

Společný strategický rámec (SSR)

zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, KF a ENRF a odráží EU2020 prostřednictvím společných tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů

Partnerská smlouva

národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve „společném“ nařízení

Rozvoj venkova

EZFRV

Ostatní SSR fondy

EFRR, ESF, KF a ENRF

Možnostprůřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader

priority prv 2014 2020
Priority PRV 2014 - 2020
 • Podpora přenosu znalostí a inovací
 • Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství)
 • Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik
 • Obnova, zachování a posílení ekosystémů
 • Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření, nároková opatření)
 • Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí
p prava nov ho programu 2014 2020
Příprava nového programu 2014 - 2020
 • Intenzivní příprava na novém programu započala v říjnu 2011
 • Stanoven harmonogram příprav
 • Základní osnova programového dokumentu je stanovena nařízením k rozvoji venkova
 • Koncept výběru opatření je diskutován v rámci jednání s nevládními organizacemi a je navázán na analýzu potřeb
 • Analýza potřeb byla zpracována ve spolupráci MZe a ÚZEI
 • Koordinace mezi resorty
pot eby obc vypl vaj c z anal zy
Potřeby obcí vyplývající z analýzy
 • Z výsledků analýz vyplývají tyto základní potřeby venkova:
   • zvýšení kvality života - (všeobecná potřeba venkova)
    • překonat vliv vyšších nákladů na obyvatele vyplývající z nízké hustoty zalidnění
    • omezení trendu stárnutí venkova (odliv mladých obyvatel do měst)
    • zvyšování ekonomické aktivity a s tím spojené zvyšování zaměstnanosti
    • efektivní využívání venkovského potenciálu (lidský kapitál, atraktivita prostředí atd.)
    • posílení sociálního kapitálu
rozpo et prv 2014 2020
Rozpočet PRV 2014 - 2020
 • dle víceletého finančního rámce je pro II. pilíř navržen rozpočet:

83,6 mld. EUR

 • EU zdroje : rozpočet ČR
  • méně rozvinuté oblasti 85 % : 15 %
  • možnost navýšení pro vybraná opatření (vzdělávání, seskupení producentů, spolupráce, mladí zemědělci) 90 % : 10 %
  • inovativní projekty (capping) 100 % : 0 %
rozpo et prv 2014 20201
Rozpočet PRV 2014 - 2020
 • národní alokace nejsou dosud stanoveny
 • lze předpokládat spíše nižší částku z EZFRV než v současném období
 • DPH bude obecně neuznatelný výdaj
opat en prv 2014 2020
Opatření PRV 2014 -2020

Nabídka opatření je obdobná jako ve stávajícím období

 • Minimálně 25 % na AEO
 • Minimálně 5 % na LEADER (možnost využití metody i v ostatních fondech SSR)
leader
LEADER
 • využití metody LEADER bude možné i pro ostatní fondy SSR – obecné podmínky pro provádění místních strategií jsou proto zohledněny ve „společném“ nařízení
  • strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou strategii pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů
 • „startovací sada“ - opatření na budování kapacity pro skupiny, které neimplementovaly LEADER v období 2007-2013 a na podporu malých pilotních projektů (pravděpodobně nebude implementováno)
 • rozšíření možností spolupráce s ostatními partnerstvími veřejného a soukromého sektoru
 • navýšení režijních výdajů na 25% (z 20%)
dosavadn v stupy p pravy prv 2014 2020 v r mci priority 6
Dosavadní výstupy přípravy PRV 2014 – 2020 v rámci priority č.6
 • PRV nebude řešit tak rozsáhlou problematiku, jako doposud
 • zaměření na podporu občanské vybavenosti ve vazbě na podnikatelskou strukturu venkova
 • implementace velké části nabídky, jež poskytuje nařízení k opatření základní služby a obnova vesnic
z kladn slu by a obnova vesnic ve venkovsk ch oblastech
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

obsah opatření:

 • Vypracování a aktualizace plánů rozvoje obcí a plánů pro ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 (pravděpodobně nebude implementováno)
 • Investice do drobné infrastruktury včetně OZE
 • Infrastruktura širokopásmového připojení (pravděpodobně nebude implementováno)
 • Základní služby včetně oblasti volného času a kultury
 • Rekreační infrastruktura, turistické informace (pravděpodobně nebude implementováno)
 • Obnova a rozvoj kulturního a přírodního dědictví
 • Přemístění činností a rekonstrukce budov v zájmu zlepšení environmentálního profilu dané usedlosti a zlepšení kvality života (pravděpodobně nebude implementováno)
ad