Podstawowe cele i proponowany model wdra ania ris p
Download
1 / 27

Podstawowe cele i proponowany model wdrażania RIS-P - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Podstawowe cele i proponowany model wdrażania RIS-P. dr inż. Jacek Jettmar Kierownik Realizacji Projektu. II Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 13 lipca 2004 r. Kondycja firm Regionu. Ogólna sytuacja firm w dziedzinie innowacyjności jest zła

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawowe cele i proponowany model wdrażania RIS-P' - lita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podstawowe cele i proponowany model wdra ania ris p

Podstawowe cele i proponowany model wdrażania RIS-P

dr inż. Jacek Jettmar

Kierownik Realizacji Projektu

II Regionalne Forum Innowacji

Gdańsk, 13 lipca 2004 r.


Kondycja firm regionu
Kondycja firm Regionu

 • Ogólna sytuacja firm w dziedzinie innowacyjności jest zła

 • Brak kompleksowego i sprawnego systemu wspierania innowacyjności firm

 • W firmach:

 • Zbyt małe środki na pobudzanie rozwoju i wdrażanie innowacji w MSP

 • Słabe zainteresowanie innowacjami jako sposobem zdobywania przewagi konkurencyjnej

 • Brak świadomości zalet współpracy zespołowej oraz niedostatek kultury współpracy


Edukacja i potencja badawczo rozwojowy wojew dztwa pomorskiego
Edukacja i potencjał badawczo-rozwojowy Województwa Pomorskiego

 • Niedostateczne ukierunkowanie potencjału B+R na zastosowania gospodarcze

 • Wąski profil aktywności badawczo-rozwojowej i mała elastyczność w dostosowywaniu się do oczekiwań partnerów gospodarczych

 • Niedostateczne umiejętności menedżerskie kierownictwa zespołów B+R

 • Niedostatek środków na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych

 • Niska ranga osiągnięć wdrożeniowych w ocenie dorobku pracowników nauki

 • Silne skupienie potencjału B+R w Trójmieście


Wsparcie innowacji
Wsparcie innowacji Pomorskiego

 • W Regionie funkcjonuje kilka silnych i prężnych instytucji wsparcia biznesu, o szerokiej ofercie usługowej, jednak słabo ukierunkowanych na problematykę innowacji produktowo-technologicznych

 • Regionalne instytucje wsparcia nie tworzą systemu wsparcia innowacji

 • Brakuje finansowych instrumentów wsparcia, uwzględniających specyfikę innowacji


Wybrane charakterystyki statystyczne w ojew dztwa pomorskiego
Wybrane charakterystyki statystyczne Pomorskiego Województwa Pomorskiego


Og lny schemat struktury cel w ris p
Ogólny schemat struktury celów RIS-P Pomorskiego

HORYZONT STRATEGII DO 2013 R.


Ideogram 1. Ideogram Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P)

- systemy wykonawcze do utworzenia

- systemy informacyjno-decyzyjne do utworzenia

- podmioty istniejące


Cele horyzontalne

H2 Województwa Pomorskiego (RIS-P)

H4

H3

H1

Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna

Wsparcie rozwoju MSP w sferze innowacyjności

Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje

Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwojuinnowacyjności w Regionie

CELE HORYZONTALNE


H1 budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju innowacyjno ci w regionie 1 2

H1.1 Województwa Pomorskiego (RIS-P)

H1.2

H1.3

H1.4

H1.5

H1.6

Szerokie upowszechnienie dokumentu RIS-P w środowiskach gospodarczych i w społeczności województwa po uchwaleniu go przez Sejmik Województwa

Szczegółowe przedstawienie przez Zarząd Województwa celów i systemu wdrożenia strategii zarządom samorządów wszystkich szczebli

Szczegółowe przedstawienie przez Zarząd Województwa celów i systemu wdrażania strategii samorządom gospodarczym, organizacjom pracodawców, podmiotom badawczo-rozwojowym (PBR)

Publiczne monitorowanie stanu wdrażania strategii – coroczne RFI

Okresowe ocenianie stanu wdrażania RIS-P na sesji Sejmiku Województwa

Tworzenie warunków do współpracy przy wdrażaniu RIS-P z dużymi firmami i grupami kapitałowymi regionu wykorzystując istniejące w województwie platformy współpracy m.in. Sejmik Gospodarczy, Stowarzyszenia Lobbingu Pomorza, Forum Okrętowe, Gdański Klub Biznesu, itp.

H1. Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwojuinnowacyjności w Regionie[1/2]


H1 budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju innowacyjno ci w regionie 2 2

H1.7 Województwa Pomorskiego (RIS-P)

H1.8

H1.9

H1.10

H1.11

Rozwijanie współpracy w obszarze wykorzystania regionalnego potencjału edukacyjnego i B+R przez duże firmy/korporacje międzynarodowe

Wspieranie tworzenia zrzeszeń i stowarzyszeń branżowych firm, pozwalających łatwiej inwestować w innowacje

Systematyczne promowanie wdrożonych już systemów i usług RIS-P oraz wszystkich regionalnych osiągnięć i postaw proinnowacyjnych w mediach i w działalności publicznej.

Nawiązanie współpracy z innymi regionami kraju w obszarze innowacji

Korzystanie z doświadczeń i współpracy z innymi krajami Europy w obszarze innowacji

H1. Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwojuinnowacyjności w Regionie[2/2]


H2 kszta towanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna

H2.1 Województwa Pomorskiego (RIS-P)

H2.2

H2.3

H2.4

H2.5

H2.6

Kształtowanie postaw proinnowacyjnych dzieci i młodzieży

Wspomaganie rozwoju w Regionie inicjatyw wspierających edukację w obszarze techniki i innowacyjności

Cykliczna realizacja imprez popularyzujących wyższą edukację, naukę i technikę

Organizowanie cyklicznego konkursu Pomorski Lider Innowacji

Tworzenie i udostępnianie specjalizowanych źródeł informacji, popularyzujących naukę i technikę

Włączenie zagadnień RIS-P do budowanego regionalnego systemu informacji społeczno – gospodarczej oraz regionalnego systemu informacji administracyjnej

H2. Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna


H3 wsparcie rozwoju obszar w poza aglomeracj tr jmiejsk poprzez innowacje

H3.1 Województwa Pomorskiego (RIS-P)

H3.2

H3.3

H3.4

H3.5

H3.6

Zapewnienie wsparcia publicznego dla kompleksowego zagospodarowania terenów inwestycyjnych w celu stworzenia korzystnych warunków do osiedlania się innowacyjnych MSP

Zapewnienie dostępności usług publicznych na poziomie zapobiegającym marginalizacji obszarów peryferyjnych

Poparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych i zapewnienie im wsparcia publicznego

Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i małych miast

Zapewnienie wsparcia publicznego dla podnoszenie kwalifikacji kadr MSP spoza dużych miast

Upowszechnienie dostępu do Internetu wśród społeczności wiejskiej i małych ośrodków miejskich (także MSP)

H3. Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje


H4 wsparcie rozwoju msp w sferze innowacyjno ci

H4.1 Województwa Pomorskiego (RIS-P)

H4.2

H4.3

H4.4

H4.5

Zapewnienie dostępu MSP do kompleksowego doradztwa z obszaru innowacji

Ułatwienie dostępu MSP do innowacyjnych produktów i technologii

Tworzenie dogodnego środowiska do powstawania i rozwoju innowacyjnych MSP

Zapewnienie dostępu MSP do źródeł finansowego wspierania i kredytowania innowacji

Koordynacja wspierania rozwoju innowacji w MSP

H4. Wsparcie rozwoju MSP w sferze innowacyjności


Og lny schemat struktury cel w ris p1
Ogólny schemat struktury celów RIS-P Województwa Pomorskiego (RIS-P)

HORYZONT STRATEGII DO 2013 R.


Zwi kszenie zdolno ci firm do wprowadzania innowacji firmy f

F1 Województwa Pomorskiego (RIS-P)

F2

F7

F3

F4

F8

F5

F6

Aktywizacja izb gospodarczych, organizacji pracodawców i stowarzyszeń przemysłowych w obszarze działań proinnowacyjnych

Tworzenie innowacyjnych produktów i wspólnych platform produktowo-technologicznych

Wzrost liczby firm innowacyjnych

Wspólne inwestycje firm w innowacje

Upowszechnienie strategicznego planowania technologicznego w firmach

Budowa współpracy firm poprzez tworzenie zespołów dla określania branżowych strategii innowacji: przemysł okrętowy, elektronika, informatyka, telekomunikacja, przemysł farmaceutyczny, lekka chemia, biotechnologia, przemysł metalowy, przetwórstwo spożywcze,

budownictwo, inne

Upowszechnienie certyfikacji

Tworzenie nowoczesnych obszarów przemysłowych

i skupisk firm innowacyjnych

Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji (Firmy - F)


Wzrost wykorzystania i rozw j potencja u b r potencja p

P1 Województwa Pomorskiego (RIS-P)

P2

P6

P4

P5

P3

P7

Rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych podmiotów B+R

Opracowywanie nowych produktów, procesów, systemów i platform produktowo-technologicznych w celu komercjalizacji

Rozwój badań multidyscyplinarnych

Powstawanie i rozwój komercyjnych podmiotów B+R, projektowych i transferu technologii

Uczestnictwo w projektach międzynarodowych

Kształtowanie innowacyjnych postaw i umiejętności w kształceniu

Wspólne inwestycje w rozwój regionalnej bazy laboratoryjnej i aparaturowej

Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R (Potencjał - P)


Zbudowanie systemu wdra ania ris p wdra anie w

W1 Województwa Pomorskiego (RIS-P)

W2

W6

W4

W5

W3

Utworzenie i uruchomienie Biura Wdrażania RIS-P (BW RIS-P)

Zbudowanie Regionalnego Centrum Transferu Innowacji Pomorze (RCTIP)

Współpraca krajowa w ramach sieci IntegRIS i w sieciach UE

Zbudowanie Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych (IRFI)

Powołanie Regionalnych Instytucji i Instrumentów Finansowania Innowacji (RIIFI)

Utworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze (CZTP)

Zbudowanie systemu wdrażania RIS-P (Wdrażanie - W)


Ideogram 1. Ideogram Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P)

- systemy wykonawcze do utworzenia

- systemy informacyjno-decyzyjne do utworzenia

- podmioty istniejące


Ideogram 2. Ideogram Województwa Pomorskiego (RIS-P)Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych

(IRFI)Ideogram 4. Ideogram Innowacji Pomorze Regionalnych Instytucji i Instrumentów Finansowania Innowacji

(RIIFI)R d a finansowania ris p
Źródła finansowania RIS-P Innowacji Pomorze

Cele Horyzontalne (H)

 • Samorząd Województwa

 • Samorządy Lokalne

 • Fundusze Strukturalne UE

 • Budżet Państwa

 • Partnerzy

Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji

(Firmy - F)

Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R

(Potencjał - P)

Zbudowanie systemu

wdrażania RIS-P

(Wdrażanie - W)

 • Firmy/grupy firm /organizacje firm

 • Fundusze Strukturalne UE

 • Budżet Państwa

 • Samorząd Województwa

 • Samorządy Lokalne

 • Budżet Państwa

 • Konsorcja podmiotów B+R

 • Firmy/grupy firm /organizacje firm

 • Fundusze Strukturalne UE

 • Samorząd Województwa

 • Samorządy Lokalne

 • Samorząd Województwa

 • Samorządy Lokalne

 • Fundusze Strukturalne UE

 • Budżet Państwa

 • Partnerzy


Od czego zale e b dzie sukces ris p

Wola polityczna Innowacji Pomorze

i konsekwencja działania

Regionalny konsensus

i partnerstwo

Sukces RIS-P

Kultura

innowacyjna

Sprawny system

wdrażania strategii

Zapewnienie finansowania

Od czego zależeć będzie sukces RIS-P?


Korzy ci z ris p 1 2
Korzyści z RIS-P Innowacji Pomorze [1/2]

 • GospodarkaRegionu

 • poprawa pozycji konkurencyjnej i zapewnienie trwałego rozwoju

 • strategie programowania własnego rozwoju (myślenie strategiczne)

 • współpraca firm w branżach i uczestnictwo w sieciach współpracy

 • zdolności i narzędzia do konkurowania z wysokorozwiniętymi regionami

 • ścieżki dostępu do środków Funduszy Strukturalnych i pomoc w rozwoju


Korzy ci z ris p 2 2
Korzyści z RIS-P Innowacji Pomorze [2/2]

 • Podmioty B+R

 • wykorzystanie wyników pracy naukowej w gospodarce

 • zwiększenie przychodów ze zleceń

 • poszerzenie kompetencji badawczych

 • rozwój bazy laboratoryjnej

 • uczestnictwo w sieciach współpracy

 • ścieżki dostępu do środków Funduszy Strukturalnych

 • Społeczeństwo Regionu

 • rozwój gospodarczy Regionu

 • dostęp do twórczej pracy

 • możliwości samorealizacji

 • stworzenie warunków do powstawania innowacyjnych firm

 • droga do dobrobytu

 • motywacja do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji

 • podniesienie atrakcyjności inwestowania w Regionie


Biuro Realizacji Projektu Innowacji Pomorze POLITECHNIKA GDAŃSKA80-952 Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pokój 265tel. (058) 348 69 11, tel./fax. (058) 347 21 90, www.ris-pomorskie.pg.gda.pl, e-mail: [email protected]


ad