slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kordnaiej,1388

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Kordnaiej,1388 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Kordnaiej,1388. 1. مدیریت مبتنی بر فرایند در بیمارستان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی. نتایج اولیه اعتباربخشی در کشور.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kordnaiej,1388' - lita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

مدیریت مبتنی

بر فرایند

در بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide3
نتایج اولیه اعتباربخشی در کشور

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide4
مدیریت مبتنی بر فرایند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide5

نگرش فرآيندي

هر فعاليتي كه منابعي را به خدمت گرفته و آنرا در جهت تبديل ورودي به خروجي مديريت نمايد ، بعنوان فرآيند در نظر گرفته ميشود

در نگرش فرآيندي موارد ذيل شديداً توصيه مي گردد :

 • شناسايي فرآيندهاي موجود در سیستم
 • درك ارتباط و تاثيرات ميان اين فرآيندها
 • مستندسازي فرآيندها
 • كنترل موثر عملكردها / فرآيندها

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide6

مزاياي نگرش فرايندي

1- براي كاركرد موثر يك سازمان ، شناسايي و

ادارة فعاليتهاي به هم وابسته ضروري است .

2- نگرش فرايندي ، به سازمان امكان مي‌دهد تا روي ارتباط

بيـن تك تك فرايندهاي موجود در مجموعه‌اي از فرايندها و نيـز

تركيب و تعامل آنها ، كنترل مستمر داشته باشد .

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide7

موارد مهم در نگرش فرايندي سيستم مديريت كيفيت

درك و تامين نيازمنديها

شناسايي و تشريح فرايندها در قالب واژه‌هاي ارزش افزوده

تعيين نتايج عملكرد فرايند و اثربخشي آن

بهبود مستمر فرايندها بر اساس اندازه‌گيريهاي عيني

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide8

سيستم: (SYSTEM)

محيط

 • اجزاء سيستم به شرح زير مي‌باشد:
 • وروديها Inputs
 • خروجيها Out puts
 • فرآيند Process
 • بازخوردFeedback
 • محيط Environment

خروجيها

وروديها

فرآيند

باز‌خورد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide9

تصوير فرآيند

برونداد ها

1

2

3

4

3

1

درونداد ها

فرآيند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide10

نگرش فرآيند گرا # نگرش سازمان گرا

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide11

مدیریت فرایندی

دیدگاه سنتی و قدیمی (جزیره ای )

دیدگاه نو(فرایندی )

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide12

فرآيند

مشتري

تامين كننده

خروجي

ورودي

الزامات و بازخورد

الزامات و بازخورد

مدیریت فرایندی

تعریف فرآیند

مجموعه‌اي از فعاليتهاي مرتبط به هم يا متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبديل مي‌كند.

فرآيند زنجيره‌اي از فعاليتهاي با ارزش افزوده است‌كه محصول و يا خدماتيرا تحويل مشتري فرايند(بيروني و يا دروني) مي‌دهد.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide13

زنجیره نتایج

Input

Process

Output

Effect

Outcome

Impact

ورودی

فرآیندها

خروجی‏ها

نتایج

پی‏آمد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide14

STEP1------------

STEP2--------------

STEP3--------------

STEPn------------

INPUTCustomer who has a need

OUTPUT

Customer who has a need met

مدیریت فرآیند

نگرش فرآيندي

توجه به پديده‌هاي اطراف و پيرامون و نگاه به آنها درقالـب شنـاساييمجمـوعـه فعاليت‌هـايي كه داده‌ها را تبـديل به ستانده‌ها مي‌نمايد. اين رويكـرد هم در پيتبيين ارتباطات داخلي مـوجود بين فرآينـدهاي فرعي وهم تعييـن ارتبـاطات بيـن فرآينـدهاي اصلي است.

رويكرد و زاويه‌اي كه آدمي از روزنه و يا از طريق آن ، به تحليل پديده‌هاي پيرامون خود پرداخته و ارتباطاتبين خود و آنها را تعيين و برقرار مي‌سازد .

شناسائي فرايندها

فرآيند زنجيره‌اي است از فعاليتهاي بين اين دو محدودة تعريف شده.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide15

مدیریت فرآیند

فرآیند

دروندادهاي يك فرايند عموماً بروندادهاي سايرفرايندها هستند.

فرايندها در سازمان عموماً برنامه‌ريزي مي‌شوند و تحت شرايط كنترل شدهبه اجرا در‌مي‌آيند تا ارزش‌افزوده ايجاد شود.

يك فرآيند در بر گيرنده چگونگي انجام كار و جريان يافتن فعاليت‌ها در يك سازمان يا واحد خاص مي‌باشد.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide16

يك فرآيند ممكن است :

 • تعداد زيادي از ورودي‌ها را به يك خروجي واحد تبديل كند، مانند انجام یک عمل جراحی پیچیده
 • يك ورودي واحد را به چندين خروجي متفاوت
 • تبديل كند، مانند تبديل مواد اولیه به تعدادي
 • از فرآورده‌هاي دارویی مختلف

مدیریت فرآیند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide17

مدیریت فرایندی

 • نگرش فرآيندي (ادامه)
 • در نگرش فرآيندي موارد ذيل شديداً توصيه مي گردد:
 • شناسايي فرآيندهاي لازم براي اجراي موثر سيستم مديريت كيفيت
 • درك ارتباط و تاثيرات ميان اين فرآيندها
 • مستندسازي فرآيندها در حد نياز
 • در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز براي پشتيباني، اجرا و پايش‌ فرآيند
 • كنترل و پايش موثر عملكردها / فرآيندها
 • اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل فرآيندها
 • بهبود مستمر فرآيندها بر پايه اندازه‌گيري‌هاي موضوعي

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide18

مدیریت فرایندی

سازمان پويا بايد در طرح ريزي سيستم و با نگرش فرآيندي، كنترل بر فرآيندها چهار دليل ذيل را به عنوان جزيي از سيستم كيفي مد نظر قرار دهد:

1.كمك به شناسايي زمينه هاي كليدي ايجاد مشكل در فرآيند.

2.تحليل اطلاعات به منظور كمك به تصميم گيري هاي برتر.

3.هدف گذاري فرآيندها و كالاها/خدمات، و ارزيابي نتايجي براي اصلاح پيوسته.

4.ايجاد توانمندي رقابتي و تقويت آن.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide19

People

ساختار فرآیند

الزامات استاندارد

آئین نامه ها/ بخشنامه ها

الزامات قانونی /

مصوبات کشوری و الزامات مربوطه

Policy

and

Strategy

کنترل (ها)

External

Constraints

Data

Products or

Services

دروندادها

بروندادها

نحوه انجام فرآیند

Data

Information

and

Knowledge

Material

Mechanisms

or

resources

تجهیزات سخت افزاری / ملزومات اداری

نرم افزار/برنامه های رایانه ای

مغزافزار/نیروی انسانی شایسته /فضای مناسب کاری

Machinery

and

Technology

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide20

اقداماتی که باید در قالب نگرش فرآیندی انجام شود

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide21

انواع فرايندها

فرايندها به چهار دسته اصلي ذيل تقسيم مي شوند:

فرايندهاي هسته اي

فرايندهاي اصلي

فرايندهاي پشتيباني

فرايندهاي مديريتي

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide22

فرايندهاي هسته اي

اين دسته از فرايندها هدف اصلي از تشکيل سازمان مي باشند، به عبارت ديگر اين فرايندها مرتبط با محصولات توليدي يا خدمات ارائه شده توسط سازمان هستند.

يک سازمان به تعداد محصولات يا خدمات ارائه شده به مشتريانش، فرايند هسته اي دارد.

سازمان

فرايند هسته اي

مشتري

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide23

فرايندهاي اصلي

اين دسته از فرايندها باعث تحقق فرايند هسته اي مي شوند به طوريکه اگر اين فرايندها وجود نداشته باشند فرايند هسته اي محقق نمي گردد.

سازمان

مشتري

فرايند هسته اي

فرايندهاي اصلي

slide24

فرايندهاي مديريتي

فرايند مديريتي

سازمان

مجموعه فرايندهايي را گويند که در حيطه وظايف مديريت ارشد سازمان مي باشد.

مشتري

فرايند هسته اي

فرايندهاي اصلي

فرايندهاي پشتيباني

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide25

فرايندهاي پشتيباني

سازمان

اين فرايندها باعث اجراي اثربخش فرايندهاي اصلي مي گردند .

مشتري

فرايند هسته اي

فرايندهاي اصلي

فرايندهاي پشتيباني

slide26

كارايي :

انجام درست كار

مدیریت فرآیند

اثربخشي :

انجام كارهاي درست

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide27

عوامل موثر در بهره وري

high

بهره وری متوسط

Efficiency

كار را به درستي انجام دهيم

high

Low

Effectiveness

كار را به درستي تعريف كنيم

slide28

پایش فرآیند

 • پایش عبارت است از نظارت بر نحوه تحقق فرآیند مبتنی بر هدف وجودی آن
 • پایش یک فرآیند مبتنی بر معیارهای تعریف شده صورت می پذیرد
 • معیار پایش بر اساس ذات فرآیند تعریف و تبیین می گردد
 • انجام پایش و پریودهای مروبطه بر اساس عملکرد و زمان انجام فرآیند تعریف می گردد

0

Control

Output

Input

Process

Resource

Feedback

Monitoring Scope

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide29

انواع Monitoring

 • INSPECTION (CONTROL)
 • AUDIT (ممیزی)
 • INDEX (شاخص)

دامنه پایش گسترده بوده و می تواند شامل

نحوه انجام فرآیند، خروجی و عملکرد فرآیند در بازه زمانی مشخصی باشد.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide30
بهبود فرایند
 • معمولا 3 نوع شاخص برای فعالیتهای بهبود فرایند مفیداست:
 • شاخصهای پیامد : متداول ترین آن رضایتمندی مشتریان است.
 • شاخصهای برونداد
 • شاخصهای فرایند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide31
در تدوين شاخص هاي ارزيابيبايد به چند نكته توجه نمود:

1- فاكتورهاي حساس و موفقيت آميز هر فرآيند كدامند

2- شاخص هاي مناسب چه چيزي مي توانند باشند

3- نحوه محاسبه شاخص

4- داده هاي مورد نياز جهت محاسبه شاخص

5- دوره محاسبه و تحليل

6- استفاده كننده از نتايج

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide32
شناسنامه شاخص

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide33

For Example

خروجي

( نتیجه نهائی)

خروجي

( نتیجه اولیه)

ورودي ها

بازخورد اطلاعات و نتايج

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide34

پرسش ها

 • شاخص‌هاي پايش فرآيند جهت اطمينان از:
  • اجرا
  • اثربخشي
  • بهبود مداوم
 • روش‌هاي پايش و تجزيه و تحليل كدامند؟

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide35
نمونه هایی از فرایندهای بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide36
تعریف شاخص
 • استفاده از ملاكها و اصولي كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت بيان كرده و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي كند، شاخــــص نام مي گيرد.
 • شاخصها معمولاً از نظريه ها، نگرشها و يا موقعيتها سرچشمه مي گيرند و مانند علائمي كه مسير را مشخص مي كند، مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. معمولاً براي اطمينان از نتيجه گيريها و نشان دادن شرايط و اوضاع بيش از يك شاخص را مورد استفاده قرار مي دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل  برسانند.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide37

 براساس شاخصها مي توان:به تشريح وضعيت سازمانها از لحاظ برنامه ريزي و يا انجام تحقيقات علمي پرداخت و در روند تغييرات، آنها را بررسي كرد؛شاخصها معيار مناسبي براي ارزشيابي شمرده مي شوند؛شاخصها براي پيش بيني روند كارها مورد استفاده قرار مي گيرند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide38

انواع شاخصهای عملکردی

1- اختصاصی:

با توجه به ماموریتهای خاص سازمان و اهداف و فرآیندهای مربوطه

2- عمومی:

مفاهیم کلی سازمان مانند رضایت پرسنل، عملکرد پرسنل، میزان سود، درآمد، هزینه، بهره وری نیروی کار، بهره وری هزینه شاغلین و ...

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide39

مدیریت فرآیند

جنبه های فرآیند

- داده‌ها(Inputs)

- ستانده‌ها(Outputs)

- ارزش افزوده (Added Value)

فرآيند بايد ارزش داده‌ها را براي يكي از طرف‌هاي ذي‌نفع افزايش دهد.

- طرف‌هاي ذي‌نفع(Stakeholders)

افراد يا سازمانهايي هستند كه نسبت به موفقيت كار ذي‌نفع مي‌باشند. طرف‌هاي ذي‌نفع را معمولا“ مشتريان، تامين كنندگان، سهامداران و كاركنان تشكيل مي‌دهند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide40

مدیریت فرآیند

جنبه های فرآیند(ادامه)

-در نظر گرفتن فعاليت‌هاي سازمان به عنوان مجموعه‌اي از فرآيندهاي اصلي و زيرفرآيندهاي مهم مرتبط

تعريف نمودن فعاليت‌ها به صورت فرآيند

- به تصوير كشيدن نحوه عملكرد يك فرآيند به منظور افزايش درك چگونگي انجام فرآيند

رديابي و تجزيه و تحليل عملكرد يك فرآيند با در نظر گيري شاخص‌ها و داده‌ها

- طراحي مجدد يك فرآيند به منظور بهبود عملكرد

- استفاده از روش‌هاي متفاوت براي مستندسازي، استاندارد كردن،و بهبود فرآيندها

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide41

مديريت فرايند

ACTION

PLAN

بر اساس تعريف دمينگ مديريت بر فرايند شامل چهار بخش ذيل مي باشد:

1- طرحريزي PLAN

2- اجراي برنامه DO

3- بررسي و کنترل CHECK

4- اقدامات ACTION

چهار مرحله فوق تحت عنوان چرخه دمينگ مطابق شکل روبرو معروف شد.

CHECK

DO

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide42

نقشه فرآیند

شروع

فعالیت/ اقدام

تصمیم گیری

خاتمه

ثبت

ادامه

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide43

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide44

مدیریت فرآیند

مستندسازي

فرآيند

اندازه‌گيري

عملكرد

تجزيه و تحليل

فرآيند

برنامه‌ريزي

بهبود

بهبود

رویه کلی بهبود فرآیندها

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide45

مدیریت فرآیند

مستند سازی فرآیند

مستندسازي فرآيند در دو مقطع زماني مختلف مي‌تواند انجام شود:

- جداگانه در اتصال با پروژه‌هاي مربوط به يك فرآيند خاص

- به صورت يكپارچه در زمان شروع حركت به سمت بهبود

مزاياي مستندسازي فرآيندها به صورت يكپارچه:

- ايجاد فضاي مثبت و انگيزه در كاركنان براي حركت به سمت بهبود

- بوجود آمدن بينش مناسب نسبت به سازمان براي مدير، به منظور اولويت بندي پروژه‌هاي بهبود

- امكان تعيين نكات بسيار جزيي در فرآيند كه منجر به بهبود مي‌شوند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide46

مدیریت فرآیند

شناسایی فرآیندها

- پيش از مستندسازي، بايد ابتدا كليه فرآيندهاي كاري سازمان شناسايي شوند.

- دو روش براي شناسايي فرآيندها وجود دارد كه مكمل يكديگر هستند:

- تهيه ليست فرآيندهايي كه به نظر مي‌رسد سازمان آنها را پوشش مي‌دهد.

راي اين كار از شرح فرآيندهاي موجود در ISO9000 يا موارد مشابه

مي‌توان استفاده كرد.

- روش ديگر با تعيين چهار مورد(اسلايد بعد) به ترتيب، انجام مي‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide47

مدیریت فرآیند

فرآيندهاي كاري

برآورده كننده

انتظارات

انتظارات

طرف‌هاي

ذي‌نفع

طرف‌هاي

ذي‌نفع

استراتژي

سازمان

روش دوم شناسایی فرآیندهای کاری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide48

مدیریت فرآیند

مستند سازی فرآیند

براي مستندسازي يك فرآيند مي‌توان از روش دو مرحله‌اي زير استفاده كرد:

- تعريف و تشريح كيفي فرآيند، با استفاده از ترسيم نمودار فرآيند و تعاملات

- ترسيم يك نمودارجريان (Flow Chart)

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide49

مدیریت فرآیند

نمودار فرآیند و تعاملات

هدف از ترسيم نمودار فرآيند و تعاملات، پاسخ دادن به سوالات زير است:

- مشتريان فرآيند چه كساني هستند و خروجي فرآيند چيست؟

- تامين كنندگان فرآيند چه كساني هستند و ورودي فرآيند چيست؟

- الزامات ورودي‌ها و خروجي‌هاي فرآيند چيست؟

- جريان داخلي فعاليت‌هاي فرآيند به چه صورت است؟

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide50

شماره فرم:

شماره بازنگري:

شناسنامهفرآيند

مسئول فرآيند:

منابع:

نام فرآيند:

هدف فرآيند:

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

از فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

فرآيند

مدیریت فرآیند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide51

مدیریت فرآیند

ترسیم نمودار جریان

نمودار جريان نمايش گرافيكي جريان فعاليت‌ها در يك فرآيند است.

انواع مختلف نمودار جريان

- نمودار جريان ساده

- نمودار جريان در واحدهاي سازمان

- نمودار جريان چند سطحي

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide52

مدرك

شروعياپايان

مدیریت فرآیند

بايگاني

گام يا فعاليت

در فرآيند

علائم نمودار جریان

ارتباط

تصميم گيري

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide53

بخشبرنامه‌ريزي

بخش توزيع

بخشتوليد

بخشخريد

مدیریت فرآیند

مشتري

تقاضاي مشتري

سفارش دهي

برنامه‌ريزي

توليد

نمودار جریان در واحدهای سازمان

خريد

توليد

تحويل

مشتري

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide54

انواع تیم

1- وظیفه ای Functional

2- مختلط Cross Functional

تيم‌هاي متشكل از مديران يا كاركنان واحدهاي مختلف Cross- Functional Team

3- تیم های پروژه project Team

ماموریت تیم

ماموريت هر تيم مجموعه فعاليت هايي است كه تيم براي انجام آنها به وجود مي آيد و اعضاي تيم را ترغيب ، تشويق و هدايت مي كند ؛ تا به وضعيت مطلوب تري دست يابند.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide55

عملكرد

Plan

Do

بهبود روشها و تکنیک های آن

Act

Check

خط بهبود سازمان

زمان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide56
بهبود روشها و تکنیک های آن

در مطالعه روش از سئوالات ذيل استفاده مى‌شود :

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide57

هر دستورالعملی که مراحل انجام کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان نماید بطوریکه ترتیب مراحل و شرط خاتمه عملیات در آن کاملا“ مشخص شده باشد را الگوریتم گویند.

تعریف الگوریتم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide58
ادامه تعریف الگوریتم

منظور از زبان دقیق: آن است که الگوریتم دقیقا“ به همان صورتیکه مورد نظر نویسنده است اجرا گردد.

منظور از جزئیات کافی ، آن است که در طول اجرای الگوریتم عملیات ناشناخته پیش نیامده و باعث انحراف از مسیر و هدف اصلی نگردد.

منظور از ترتیب مراحل، آن است که مراحل اجرای الگوریتم قدم به قدم و با رعایت تقدم و تأ خر مشخص شده باشد.

منظور از شرط خاتمه، پایان پذیر بودن الگوریتم می باشد و بهر حال الگوریتم باید در زمانی دلخواه و تحت شرایط یا شرایط داده شده خاتمه پذیرد.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

flowchart
- فلوچارت(Flowchart)(نمودار جریان)
 • استفاده از جملات برای الگوریتم‌هایی که ساده هستند و تعداد دستورالعمل‌هایشان کم است، مناسب و کارآمد است.
 • معمولاً درك يك الگوريتم و دنبال کردن دستورالعمل‌های آن با شكل، راحت‌تر از نوشتن آن بصورت متن مي‌باشد. لذا الگوريتم را با فلوچارت نمايش مي‌دهند.
 • بیان تصویریالگوریتم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide60
فلوچارت

بیان تصویری الگوریتم

مراحل انجام کار با اشکال هندسی نشان داده می شوند.

مراحل انجام کار توسط خطوط به هم وصل می گردند.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide61
چه زمانی به فلوچارت نیاز داریم

برای توسعه درک از چگونگی فرآیند انجام شده است.

برای مطالعه یک فرآیند برای بهبود است.

برای کمک کردن به دیگران که یک فرآیند چگونه انجام می گیرد؟

برای بیان ارتباط بهتر بین افراد درگیر با فرایند

هنگام برنامه ریزی در مورد پروژه

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide62
مراحل تهیه الگوریتم

برای تهیه یک الگوریتم خوب و کارآمد باید مراحل خاصی اجرا شوند:

1- تعریف دقیق مسئله: باید مسئله را تجزیه و تحلیل کرده تا کوچکترین ابهامی در فهم آن وجود نداشته باشد.

2- تعیین عوامل اصلی(متغییرهای) مورد نیاز

3- تعیین ورودی و خروجی مسئله : (داده ها و اطلاعات)

4- بررسی راه حل های مختلف مسئله

5- انتخاب یک راه حل مناسب

6- اشکال زدایی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide63

پرسش ها

 • هدف فرآيند چيست ؟
 • خروجيهاي فرآيند چيست؟(محصولات/محصولات ناخواسته)
 • مشتري‌هاي فرآيند كدامند و الزامات اين مشتري‌ها چيست؟

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide64

پرسش ها

 • حدود و ثغور (دامنه کاربرد) فرآيند چيست ؟
 • جريان و گردش کلي فرآيند چگونه است؟
 • چه واحدهايي از سازمان در اين فرآيند درگير مي‌شوند؟
 • وروديهاي فرآيندچيست؟(منابع/مستندات/اطلاعات)

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide65
روش تهیه فرایند

1- تصمیم در مورد اینکه چه می خواهیم بنویسیم.( چه موضوعی را می خواهیم در

قالب فرایند بنویسیم)

2- تعیین مرز فرایند ( از کجا و چگونه شروع می شود و چگونه و چه زمانی پایان می

یابد )

3-هر آنچه که به ذهن می رسد را در جایی ثبت کنید .

4-فعالیت ها را در توالی منطقی ترتیب دهید .

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی

slide66

5- پس از نوشتن تمام مراحل فرایند از صحت آنها و اینکه قسمتی از قلم نیفتاده مطمئن شوید

6- فرایند را به فرد صاحب نظر جهت تایید آن اعلام کنید .

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دکتر علی حنتی