Hästar och bebyggelse
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Hästar och bebyggelse. Regeringens handlingsplan för utveckling av hästsektorn. Det finns 200.000 – 300.000 hästar i Sverige Dessa omsätter minst 18 mdr kr om året 500.000 svenskar är aktiva inom ridsporten, varav 85 % är kvinnor och flickor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Regeringens handlingsplan f r utveckling av h stsektorn
Regeringens handlingsplan för utveckling av hästsektorn

 • Det finns 200.000 – 300.000 hästar i Sverige

 • Dessa omsätter minst 18 mdr kr om året

 • 500.000 svenskar är aktiva inom ridsporten, varav 85 % är kvinnor och flickor

 • Sysselsätter ca 10.000 personer på heltid och 30.000 på deltid

 • 80.000 hästar finns på svenska jordbruksföretag

 • På över 2000 gårdar är huvudverksamheten knuten till hästarH starnas tio i topp l n1
Hästarnas tio-i-topp-län

Medelvärde: 30,2

Skåne: 30,9


Befolkningen kar liksom h stintresset
Befolkningen ökar - liksom hästintresset

 • Skånes befolkning ökar stadigt - med ökade krav på attraktiva bostadsmiljöer.

 • Intresset för hästhållning har ökat påtagligt - och därmed efterfrågan på ”häst-tomter”.

 • Kommunerna vill gärna kunna erbjuda sådant boende som efterfrågas.

 • Delar av den skånska landsbygden håller på att bebyggas - ökad närhet mellan djurhållning och människor – och därmed ökade konflikter!


H starnas tio i topp l n2
Hästarnas tio-i-topp-län

Medelvärde: 1,23 häst/km2


H starnas tio i topp l n3
Hästarnas tio-i-topp-län

Markanvändningen efter län och

markanvändningsklass, år 2000 (SCB)


H starnas tio i topp l n4
Hästarnas tio-i-topp-län

Medelvärde: 72,8 %


Kande konflikter inget konstigt
Ökande konflikter – inget konstigt!

 • ”Stadsbor” flyttar till landet och upptäcker att djurhållning kan medföra lukt, flugor och risk för allergier.

 • Hästallergen är ett mycket kraftigt allergen som kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

 • Klagomål från boende kan resultera i inskränkningar i möjligheten att hålla djur/hästar - motverkar en livskraftig landsbygd.

 • En tillämpning av vedertagna skyddsavstånd får negativa konsekvenser för bebyggelsestruktur, näringsliv och landskapet i övrigt.


Sk rsk dning av skyddsavst nd

1978 - Ridanläggningar 1/1978, Naturvårdsverket (200 m)

1982 - Miljöskydd vid djurhållning, Naturvårdsverket (500 m)

1983 - De allergiska barnen i samhället, Socialdepartementet (200 m)

1989 - Att förebygga allergi/överkänslighet, SOU 1989:76 (500 m)

1989 - Miljöskydd vid djurhållning, Naturvårdsverket (500 m)

1991 - Hälsoskydd, Socialstyrelsen (200 m)

1994 - Ridanläggningar, Kommunförbundet (200-500 m)

1995 - Bättre plats för arbete, Boverket (500 m)

1998 - studier vid Arbets- och miljömedicin, Stockholm (40-100 m)

2002 - studier vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala (250 m)

Skärskådning av skyddsavstånd

- men, med samma tröskelvärde som Stockholm: 100 m


Slutsats
Slutsats:

Vi kan inte finna belägg för att så stora skyddsavstånd som ofta hävdas verkligen är motiverade när allergifrågan skall vägas mot andra intressen som gör sig gällande i planeringssituationen!


St llningstagande
Ställningstagande:

Kommunerna måste, i enlighet med det kommunala planmonopolet, ges möjlighet att göra lämpliga

avvägningar i översiktlig och detaljplanering!
Kommunerna tycker till

en övervägande andel mycket positiva

ansåg att materialet är användbart, efterfrågat och välbehövligt i planeringen

såväl storleksindelning och föreslagna skyddsavstånd som bedömningsunderlag är relevant

riktigt att Länsstyrelsen står för övergripande policy, medan kommunerna har den större lokalkännedomen

en kommun delar inte uppfattningen att det finns fog för de föreslagna skyddsavstånden

en annan kommun påpekar vikten av att underlaget är i paritet med lagstiftning och praxis

Kommunerna tycker till


Myndigheterna tycker ocks

Naturvårdsverket avstod från yttrande med hänvisning till Boverkets sektorsansvar

Jordbruksverket positiv till materialet som helhet, dock inga synpunkter på skyddsavstånd

Socialstyrelsen positiv till allt utom avstånden - anser inte att det finns tillräcklig kunskap för så detaljerade regler

Socialstyrelsen efterlyser kunskapsutveckling i samverkan

Boverket betonar behovet av ett dylikt material, anser dock att materialet är att jämställa med Allmänt råd och därmed i strid med Bättre plats för arbete

Boverket anser att text ur Bättre plats för arbete ska ersätta avsnittet med rekommenderade avstånd

Boverket efterlyser ökad kunskap på området

Myndigheterna tycker också!


Viktigast av allt r kunskap

karaktär på området, lantlig miljö/villabebyggelse Boverkets sektorsansvar

antal hästgårdar samt deras lokalisering

antal hästar, lokalisering av stall, bete, paddockar och planerade ridstigar

gödselhantering, placering och utförande

hagar, dess lokalisering och storlek samt antal hästar och hur frekvent hagen används

förhärskande vindriktning

topografi samt eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse

förekomst/grad av näringsverksamhet

redovisning av närboendes uppfattning/befintliga upplevelser av olägenhet

Viktigast av allt är kunskap!


Utg ngspunkt f r avst ndsbed mning

Mindre anläggningar med Boverkets sektorsansvarupp till tio hästar

kommunerna bedömer lämpligt respektavstånd, Länsstyrelsen rekommenderar minst 100 m från stall/gödsel och minst 50 m från utomhusvistelse

Medelstora anläggningar med 10 till 30 hästar

minst 100 m från stall/gödsel och minst 50 m från utomhusvistelse

beakta stabila verksamhetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter

Utgångspunkt för avståndsbedömning


Utg ngspunkt f r avst ndsbed mning1

Stora anläggningar med Boverkets sektorsansvar30 till 100 hästar

minst 200 m från stall/gödsel och minst 100 m från utomhusvistelse

viktigt att beakta stabila verksamhetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter

Anläggningar med mer än 100 hästar (C-anläggningar eller större)

minst 200 m från stall/gödsel och minst 200 m från utomhusvistelse

mycket viktigt att beakta stabila verksamhetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter

Utgångspunkt för avståndsbedömning


Till mpning
Tillämpning Boverkets sektorsansvar

 • Ökad samstämmighet i plan- och bostadssektionens handläggning av detaljplaner!

 • Gemensamt underlag för olika prövningar vid Länsstyrelsen!

 • Samsyn mellan Länsstyrelsen och kommunerna kring vilka riktlinjer som ska gälla!

 • Minska riskerna för ingripande från Länsstyrelsens sida enligt plan- och bygglagens 12 kap!

 • Främja det strategiska perspektivet i denna utvecklingsfråga!