دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
Download
1 / 10

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج. پایان نامه های 1. گروه : كشاورزي. رشته تحصيلي : علوم دامي. مطالعه اثر بقاياي ذرت عمل آوري شضده در عملکرد پرواري گوساله هاي نر هلشتاين. نام و نام خانوادگي دانشجو : بهروز آزاديان‌ثمرين ، شماره دانشجويي : 84519011939. به راهنمايي :مجتبي زاهدي فر. چكيده:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج' - lita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
مطالعه اثر بقاياي ذرت عمل آوري شضده در عملکرد پرواري گوساله هاي نر هلشتاين


84519011939
نام و نام خانوادگي دانشجو : بهروز آزاديان‌ثمرين ، شماره دانشجويي : 84519011939


به راهنمايي :مجتبي زاهدي فر آزاديان‌ثمرين ، شماره دانشجويي : 84519011939

  • چكيده:

  • اين پژوهش به منظور ارزيابي اثر استفاده از بقاياي ذرت بذري عمل آوري شده با اوره درتغذيه گوساله هاي نر پرواري هلشتاين صورت گرفت. براي اين منظور مقدار 7 تن بقاياي بسته بندي شده ذرت بذري با محلول اوره عمل آوري شد. از بقاياي ذرت بذري عمل آوري نشده (شاهد) و بقاياي ذرت بذري عمل آوري شده (تيمار) بعد از خشك و چاپر شدن نمونه برداري صورت گرفت و قابليت هضم آنها به روش آزمايشگاهي تعيين گرديد همچنين ميزان تخمير پذيري نمونه ها با استفاده از روش توليد گاز اندازه گيري شد که ميانگين توليد گاز در نمونه هاي عمل آوري شده در ساعت هاي 6،4 و8 نسبت به نمونه هاي عمل آوري نشده افزايش معني داري را نشان داد (5 % > p ). همچنين روند تغييرات هضمي نمونه ها با استفاده از روشهاي آزمايشگاهي(تيلي وتري) مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه قابليت هضم ماده خشک (DMD) ، ماده آلي (OMD) وماده آلي در ماده خشک (DOMD) بقاياي ذرت بذري پس از عمل آوري با اوره افزايش يافت.ميزان تجزيه پذيري ماده خشک بقاياي ذرت به روشin situ دردام فيستوله گذاري شده آزمايش انجام ومقدارa وپتانسيل تجزيه پذيري (a+b)درسطح(5 % > p )داراي اختلاف معني داربود.. در مرحله بعدي، عملكرد هرگروه آزمايشي بر روي 12 راس گوساله نر هلشتاين بمدت 3 ماه مورد بررسي قرار گرفت. هر يك از جيره ها حاوي40 درصد ماده خشک از بقاياي ذرت بذري بود و باقي هر دو جيره از نظر اجزاء خوراكي و ميزان مواد مغذي يكسان بودند. مقادير افزايش وزن روزانه ، ماده خشک مصرفي روزانه ،ضريب تبديل و قابليت هضم ظاهري ماده خشک در طول آزمايش اندازه گيري شد. بر اساس نتايج بدست آمده ، حيواناتي که از جيره حاوي بقاياي ذرت بذري عمل آوري شده مصرف کرده بودند از لحاظ افزايش وزن روزانه به ترتيب براي شاهد و تيمار برابر 842/. و970/.کيلوگرم و ماده خشک مصرفي روزانه به ترتيب براي شاهد و تيمار برابر83/6 و 9/6 کيلوگرم وضريب تبديل بترتيب براي شاهد و تيمار برابر44/8و47/7 براوردگرديدند که داراي اختلاف معني داري بودند (5 % > p ) اما از نظر قابليت هضم ظاهري ماده خشک ، تفاوت معني داري بين جيره ها مشاهده نگرديد. بررسي اقتصادي نشان داد که قيمت تمام شده خوراک مصرفي در سال 1386 براي هر کيلوگرم افزايش وزن با جيره حاوي بقاياي ذرت معمولي 8/13537 ريال بود اما با مصرف جيره حاوي بقاياي ذرت بذري عمل آوري شده به 4/12101 ريال کاهش يافت


ad